Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Jaarstukken 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Jaarstukken Blz. 4  
Inleiding Jaarstukken Blz. 5  
Bestuur en Organisatie Blz. 6  
Bestuur en organisatie Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Algemeen Blz. 10  
Belangrijkste ontwikkelingen Blz. 11  
Sociaal Domein Blz. 12  
Welzijn en Educatie Blz. 13  
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 14  
Strategische projecten Blz. 15  
Openbare orde en veiligheid Blz. 16  
Bestuur en dienstverlening Blz. 17  
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Blz. 18  
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2017 Blz. 19  
Mutaties geraamd resultaat Blz. 20  
Toelichting Blz. 21  
Analyse gerealiseerd resultaat Blz. 22  
Analyse gerealiseerd resultaat 2017 op hoofdlijnen Blz. 23  
Programma 1, voordeel € 785.000 Blz. 24  
Programma 2, nadeel € 23.000 Blz. 25  
Programma 3, nadeel € 405.000 Blz. 26  
Programma 5, voordeel € 36.000 Blz. 27  
Programma 6, voordeel € 1.234.000 Blz. 28  
Bestemming gerealiseerd resultaat Blz. 29  
Meerjarig beslag Blz. 30  
Minimale niveau algemene reserve Blz. 31  
Bestemming gerealiseerd resultaat 2017 Blz. 32  
Actualisatie reserves en voorzieningen Blz. 33  
Actualisatie reserves en voorzieningen 2017 en 2018-2021 Blz. 34  
Vooruitblik Blz. 35  
Vooruitblik Blz. 36  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 37  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 38  
1.1 Thema: Jeugd Blz. 39  
Wat willen we bereiken? Blz. 40  
Wat hebben we bereikt? Blz. 41  
Ieder kind en iedere jongere groeit op in een veilige en gezonde omgeving Blz. 42  
We geven uitvoering aan jeugdhulp, prioriteit ligt bij preventie Blz. 43  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 44  
Beleidskaders Blz. 45  
Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF) Blz. 46  
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 47  
1.2 Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ) Blz. 48  
Wat willen we bereiken? Blz. 49  
Wat hebben we bereikt? Blz. 50  
Vergroten van zelfredzaamheid en participatie van inwoners Blz. 51  
Binnen de zorgeconomie zetten we in op een nieuwe samenwerking Blz. 52  
Instellen van een revolverend fonds Blijverslening Blz. 53  
We geven uitvoering aan de WMO Blz. 54  
We handhaven het huidige beleid huishoudelijke hulp Blz. 55  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 56  
Beleidskaders Blz. 57  
Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF) Blz. 58  
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 59  
1.3.1 Thema: Participatie algemeen Blz. 60  
Wat willen we bereiken? Blz. 61  
Wat hebben we bereikt? Blz. 62  
Mensen stimuleren mee te doen aan de samenleving door werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding Blz. 63  
Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! Blz. 64  
We gebruiken de talentenbank Blz. 65  
We vergroten de arbeidsparticipatie Blz. 66  
We werken een pilot beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding uit Blz. 67  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 68  
Beleidskaders Blz. 69  
1.3.2 Thema: Wet sociale werkvoorziening Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
Wat hebben we bereikt? Blz. 72  
WSW-medewerkers zoveel mogelijk in reguliere arbeid plaatsen Blz. 73  
We geven uitvoering aan de herstructurering van de WSW Blz. 74  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 75  
Beleidskaders Blz. 76  
Verbonden Partij: SW Fryslân / Caparis N.V. Blz. 77  
1.3.3 Thema: Dorpsbudgetten Blz. 78  
Wat willen we bereiken? Blz. 79  
Wat hebben we bereikt? Blz. 80  
Ideeën vanuit de dorpen over leefbaarheid stimuleren Blz. 81  
We stimuleren een actieve rol van plaatselijke belangen en bewonerscommissies Blz. 82  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 83  
Beleidskaders Blz. 84  
1.4 Thema: Inkomensverstrekking Blz. 85  
Wat willen we bereiken? Blz. 86  
Wat hebben we bereikt? Blz. 87  
Mensen betrekken bij de samenleving. Verdere achterstand tot de maatschappij voorkomen. Een goede gezondheid bevorderen. Blz. 88  
Waar mogelijk benutten we de bandbreedte van de regelgeving Blz. 89  
We geven uitvoering aan armoedebeleid Blz. 90  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 91  
Beleidskaders Blz. 92  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 1 Blz. 93  
Wat heeft het gekost? Blz. 94  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 95  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 96  
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 97  
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 98  
2.1 Thema: Kunst & Cultuur Blz. 99  
Wat willen we bereiken? Blz. 100  
Wat hebben we bereikt? Blz. 101  
Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente Blz. 102  
We faciliteren en stimuleren kunst & cultuur Blz. 103  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 104  
Beleidskaders Blz. 105  
2.2.1 Thema: Onderwijs algemeen Blz. 106  
Wat willen we bereiken? Blz. 107  
Wat hebben we bereikt? Blz. 108  
Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners Blz. 109  
Ontwikkeling van de Brede School Blz. 110  
Optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen Blz. 111  
Tegengaan laaggeletterdheid Blz. 112  
Voor- en Vroegschoolse Educatie Blz. 113  
Voorkomen voortijdig schoolverlaten Blz. 114  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 115  
Beleidskaders Blz. 116  
2.2.2 Thema: Huisvesting onderwijs Blz. 117  
Wat willen we bereiken? Blz. 118  
Wat hebben we bereikt? Blz. 119  
Handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs Blz. 120  
De scholen van (over)morgen Blz. 121  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 122  
Beleidskaders Blz. 123  
Verbonden Partij: Beheer Multifunctioneel Vastgoed Blz. 124  
2.3.1 Thema: Sport algemeen Blz. 125  
Wat willen we bereiken? Blz. 126  
Wat hebben we bereikt? Blz. 127  
Gezondere inwoners en terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten Blz. 128  
Ooststellingwerf in beweging! Blz. 129  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 130  
Beleidskaders Blz. 131  
2.3.2 Thema: Sportaccommodaties Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
Wat hebben we bereikt? Blz. 134  
Uitvoeren van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 Blz. 135  
Instandhouding sportaccommodaties Blz. 136  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 137  
Beleidskaders Blz. 138  
2.4 Thema: Volksgezondheid Blz. 139  
Wat willen we bereiken? Blz. 140  
Wat hebben we bereikt? Blz. 141  
Bescherming, behoud en bevordering van de gezondheid Blz. 142  
Verdergaan met het investeren in de veranderingen van leefstijl Blz. 143  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 144  
Beleidskaders Blz. 145  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 2 Blz. 146  
Wat heeft het gekost? Blz. 147  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 148  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 149  
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 150  
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 151  
3.1.1 Thema: Recreatie en toerisme Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
Wat hebben we bereikt Blz. 154  
Werkgelegenheid recreatie en & toerisme ombuigen van lichte daling naar significante groei! Blz. 155  
Recreatie & toerisme is economisch speerpunt Blz. 156  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 157  
Beleidskaders Blz. 158  
Verbonden Partij: Recreatieschap Drenthe Blz. 159  
3.1.2 Thema: Biobased Economy Blz. 160  
Wat willen we bereiken? Blz. 161  
Wat hebben we bereikt? Blz. 162  
De transitie naar een Biobased Economy aanjagen Blz. 163  
Uitvoeringsprogramma Biobased Economy Blz. 164  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 165  
Beleidskaders Blz. 166  
3.1.3 Thema: Werkgelegenheid Blz. 167  
Wat willen we bereiken? Blz. 168  
Wat hebben we bereikt? Blz. 169  
Uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente. Blz. 170  
Actieve inzet op groei werkgelegenheid Blz. 171  
Alle ‘witte’ gebieden breedbandaansluiting Blz. 172  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 173  
Beleidskaders Blz. 174  
3.2 Thema: Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen Blz. 175  
Wat willen we bereiken? Blz. 176  
Wat hebben we bereikt? Blz. 177  
Goed onderhouden en veilige openbare ruimte Blz. 178  
Aan de slag met vervoersconcepten Blz. 179  
Evalueren en opstellen vernieuwd plan "Groen in de openbare ruimte" Blz. 180  
Fietsroutes aanleggen en/of verbeteren Blz. 181  
Flexibel maaibeleid continueren Blz. 182  
Onderhoud wegen en bruggen uitvoeren volgens plan Blz. 183  
Onkruidbeheersing op verhardingen met heetwatertechniek Blz. 184  
Vooraanzicht gemeentehuis verbeteren Blz. 185  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 186  
Beleidskaders Blz. 187  
3.3.1 Thema: Milieubeleidsplan Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
Wat hebben we bereikt? Blz. 190  
We zijn in 2030 een duurzame CO2-neutrale gemeente Blz. 191  
Circulair inkopen Blz. 192  
Het milieubeleidsplan voeren we uit Blz. 193  
Instelling van een revolverend fonds Duurzaamheidslening Blz. 194  
Zonneweides Blz. 195  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 196  
Beleidskaders Blz. 197  
3.3.2 Thema: Afval Blz. 198  
Wat willen we bereiken? Blz. 199  
Wat hebben we bereikt? Blz. 200  
Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval Blz. 201  
Aanpak zwerfafval Blz. 202  
Van Afval Naar Grondstof Blz. 203  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 204  
Beleidskaders Blz. 205  
Verbonden Partij: Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) Blz. 206  
Verbonden Partij: N.V. Fryslân Miljeu Blz. 207  
3.4.1 Thema: Bouwen en Wonen Blz. 208  
Wat willen we bereiken? Blz. 209  
Wat hebben we bereikt? Blz. 210  
De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen Blz. 211  
Het platteland is aan zet Blz. 212  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 213  
Beleidskaders Blz. 214  
3.4.2 Thema: Volkshuisvesting Blz. 215  
Wat willen we bereiken? Blz. 216  
Wat hebben we bereikt? Blz. 217  
Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning Blz. 218  
Wonen in Ooststellingwerf Blz. 219  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 220  
Beleidskaders Blz. 221  
3.4.3 Thema: Omgevingswet / Bestemmingsplannen Blz. 222  
Wat willen we bereiken? Blz. 223  
Wat hebben we bereikt? Blz. 224  
We willen goed voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet Blz. 225  
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen Blz. 226  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 227  
Beleidskaders Blz. 228  
Verbonden Partij: Hûs en Hiem Blz. 229  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 3 Blz. 230  
Wat heeft het gekost? Blz. 231  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 232  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 233  
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 234  
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 235  
4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde Blz. 236  
Wat willen we bereiken? Blz. 237  
Wat hebben we bereikt? Blz. 238  
We gaan centrum en toegang Oosterwolde revitaliseren Blz. 239  
Uitvoering projecten Venekoten Centrum Blz. 240  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 241  
Beleidskaders Blz. 242  
4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha Blz. 243  
Wat willen we bereiken? Blz. 244  
Wat hebben we bereikt? Blz. 245  
Appelscha Verbindt! Blz. 246  
Zes uitvoeringsagenda's Blz. 247  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 248  
Beleidskaders Blz. 249  
4.3 Thema: Ecomunity Center te Oosterwolde Blz. 250  
Wat willen we bereiken? Blz. 251  
Wat hebben we bereikt? Blz. 252  
De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen Blz. 253  
We realiseren het Biosintrum Blz. 254  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 255  
Beleidskaders Blz. 256  
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 257  
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 258  
5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid Blz. 259  
Wat willen we bereiken? Blz. 260  
Wat hebben we bereikt? Blz. 261  
Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen Blz. 262  
Uitvoeringskalender integrale veiligheid Blz. 263  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 264  
Beleidskaders Blz. 265  
5.1.2 Thema: Crisisbeheersing Blz. 266  
Wat willen we bereiken? Blz. 267  
Wat hebben we bereikt? Blz. 268  
Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren Blz. 269  
Gecoördineerde samenwerking met crisispartners Blz. 270  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 271  
Beleidskaders Blz. 272  
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 273  
5.2 Thema: Handhaving Blz. 274  
Wat willen we bereiken? Blz. 275  
Wat hebben we bereikt? Blz. 276  
Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving Blz. 277  
Zichtbare handhaving Blz. 278  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 279  
Beleidskaders Blz. 280  
Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Blz. 281  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5 Blz. 282  
Wat heeft het gekost? Blz. 283  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 284  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 285  
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 286  
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 287  
6.1 Thema: Bestuur Blz. 288  
Wat willen we bereiken? Blz. 289  
Wat hebben we bereikt? Blz. 290  
Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol Blz. 291  
Insteken op de ‘Eigen Kracht’ van Ooststellingwerf Blz. 292  
Beleidsindicatoren thema Bestuur Blz. 293  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 294  
Beleidskaders Blz. 295  
6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams Blz. 296  
Wat willen we bereiken? Blz. 297  
Wat hebben we bereikt? Blz. 298  
Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant Blz. 299  
Gebiedsteams zijn “gebiedsgericht” georganiseerd Blz. 300  
Vergaand intern verzelfstandiging gebiedsteams Blz. 301  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 302  
Beleidskaders Blz. 303  
6.3 Thema: Dienstverlening Blz. 304  
Wat willen we bereiken? Blz. 305  
Wat hebben we bereikt? Blz. 306  
We verbeteren onze dienstverlening Blz. 307  
Digitalisering en nieuwe media van onze dienstverlening Blz. 308  
Lef om te experimenteren en te innoveren Blz. 309  
We ontwikkelen de dienstverlening op kwaliteit Blz. 310  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 311  
Beleidskaders Blz. 312  
6.4 Thema: Financiën Blz. 313  
Wat willen we bereiken? Blz. 314  
Wat hebben we bereikt? Blz. 315  
Inzetten om een solide financiële koers vast te houden Blz. 316  
Budgettaire gevolgen invoering notitie rente (BBV) Blz. 317  
De begroting is op orde! Blz. 318  
Gefaseerde afbouw opbrengst precariobelasting Blz. 319  
Beleidsindicatoren thema Financiën Blz. 320  
Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt? Blz. 321  
Beleidskaders Blz. 322  
Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 323  
Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 6 Blz. 324  
Wat heeft het gekost? Blz. 325  
Tabel belangrijkste afwijkingen Blz. 326  
Toelichting belangrijkste afwijkingen Blz. 327  
Paragrafen Blz. 328  
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 329  
Inleiding Blz. 330  
1.1 Inkomsten Blz. 331  
> Blz. 332  
1.2 Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 333  
1.2.a Precariobelasting Blz. 334  
1.2.b De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) Blz. 335  
1.2.c Basisregistraties Blz. 336  
1.2.d Ontwikkelingen Blz. 337  
1.2.e Omgevingswet Blz. 338  
1.3 Belastingsoorten Blz. 339  
1.3.a Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 340  
1.3.b Woningwaarderingstelsel Blz. 341  
1.3.c Rioolheffing Blz. 342  
1.3.d Leges Blz. 343  
1.3.e Toeristenbelasting Blz. 344  
1.3.f Forensenbelasting Blz. 345  
1.3.g Baatbelasting Blz. 346  
1.3.h Afvalstoffenheffing Blz. 347  
1.3.i Reclamebelasting Blz. 348  
1.3.j Kwijtschelding Blz. 349  
1.4 Kostendekking Blz. 350  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 351  
Inleiding Blz. 352  
2.1 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 353  
2.2 Algemene beleidslijn Blz. 354  
2.3 Kwantificeerbare risico's Blz. 355  
2.4a Sociaal domein Blz. 356  
2.4b Risico's Sociaal Domein Blz. 357  
2.5a Financiële kengetallen Blz. 358  
2.5b Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen en financiële positie Blz. 359  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 360  
Inleiding Blz. 361  
3.1 Financiële consequenties Blz. 362  
> Blz. 363  
3.2 Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 364  
3.2.a Wegen Blz. 365  
3.2.b Civieltechnische kunstwerken Blz. 366  
3.2.c Openbare verlichting Blz. 367  
3.3 Groen, riolering en gebouwen Blz. 368  
3.3.a Groen Blz. 369  
3.3.b Riolering Blz. 370  
3.3.c Gymnastieklokalen Blz. 371  
3.3.d Overige gebouwen Blz. 372  
3.4 Sport en ICT Blz. 373  
3.4.a Sportaccommodaties Blz. 374  
3.4.b Sportterreinen Blz. 375  
3.4.c ICT Blz. 376  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 377  
Inleiding Blz. 378  
4.1 Kasgeldlimiet Blz. 379  
4.2 Renterisiconorm Blz. 380  
4.3 Leningenportefeuille opgenomen gelden Blz. 381  
4.4 Schatkistbankieren Blz. 382  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 383  
Inleiding Blz. 384  
> Blz. 385  
5.1 Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 386  
5.1.a Interbestuurlijk toezicht Blz. 387  
5.1.b Human Resource Management Blz. 388  
5.2 Financiën, Planning en Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 389  
5.2.a Financiën, Planning & Control Blz. 390  
5.2.b Juridische kwaliteitszorg Blz. 391  
5.3 Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 392  
5.3.a Rechtmatigheid Blz. 393  
5.3.b Inkoop Blz. 394  
5.3.c Informatiebeveiliging en privacy Blz. 395  
5.4 Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 396  
5.4.a Communicatie Blz. 397  
5.4.b Informatie- en communicatietechnologie Blz. 398  
5.4.c OWO afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 399  
Paragraaf 6 | Verbonden Partijen Blz. 400  
Inleiding Blz. 401  
> Blz. 402  
6.1 Algemene beleidslijn Blz. 403  
6.2 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 404  
6.2.a Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden Blz. 405  
6.2.b Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden (VRF) Blz. 406  
6.2.c Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten Blz. 407  
6.2.d Recreatieschap Drenthe te Diever Blz. 408  
6.2.e Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw Blz. 409  
6.2.f Hûs en Hiem te Leeuwarden Blz. 410  
6.3 Deelnemingen Blz. 411  
6.3.a Caparis NV te Drachten Blz. 412  
6.3.b OMRIN Blz. 413  
6.3.d N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag Blz. 414  
6.4 Overige verbonden partijen Blz. 415  
6.4.a Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde Blz. 416  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 417  
Inleiding Blz. 418  
> Blz. 419  
7.1 Algemene beleidslijn Blz. 420  
7.1.a Algemene beleidslijn Blz. 421  
7.1.b Doelstelling Blz. 422  
7.2 Uitvoering Blz. 423  
7.2.a Woningbouwopgave Blz. 424  
7.2.b Complexen grondexploitatie Blz. 425  
7.3 Grondexploitatie Blz. 426  
7.3.a Winstnemingen grondexploitatie Blz. 427  
7.3.b Algemene reserve grondexploitatie Blz. 428  
7.3.c Budget strategische aankopen Blz. 429  
7.3.d Meerjarenbegroting grondexploitatie Blz. 430  
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 431  
Inleiding Blz. 432  
> Blz. 433  
8.1 Algemene beleidslijn Blz. 434  
8.1.a Blik op de toekomst Blz. 435  
8.1.b Coalitieakkoord ‘Samen Voortbouwen’ Blz. 436  
8.1.c Vastgesteld beleid Blz. 437  
8.2 Gebiedsbeleid Blz. 438  
8.2.a Gebiedsagenda’s (Programma 3, Thema 3.4 Bouwen & Wonen) Blz. 439  
8.2.b Dorpsbudgetten (Programma 1, Thema 1.3 Participatie) Blz. 440  
8.2.c Bottum-up projecten in relatie tot de Streekagenda Zuidoost Blz. 441  
8.2.d Aanvalsplan Aandachtsgebieden/gelden Benedictus (Programma 1, Thema 1.3 Participatie) Blz. 442  
8.3 Financiën Blz. 443  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 444  
Inleiding Blz. 445  
> Blz. 446  
9.1 Projecten Blz. 447  
9.2 Afval als grondstof Blz. 448  
9.3 Biodiversiteit Blz. 449  
9.4 Financiën Blz. 450  
Jaarrekening Blz. 451  
Balans Blz. 452  
Balans - Activa Blz. 453  
Balans - Passiva Blz. 454  
Overzicht baten en lasten Blz. 455  
Overzicht van baten en lasten Blz. 456  
Waarderingsgrondslagen Blz. 457  
Waarderingsgrondslagen Blz. 458  
Afschrijvingstermijnen Blz. 459  
Toelichting op de balans - Activa Blz. 460  
Immateriële vaste activa Blz. 461  
Materiële vaste activa Blz. 462  
Toelichting tabel materiële vaste activa Blz. 463  
Investeringen materiële vaste activa Blz. 464  
Financiële vaste activa Blz. 465  
Deelnemingen Blz. 466  
Overige langlopende geldleningen Blz. 467  
Voorraden Blz. 468  
Bouwgronden in exploitatie 1 Blz. 469  
Bouwgronden in exploitatie 2 Blz. 470  
Uitzettingen korter dan 1 jaar Blz. 471  
Liquide middelen en overlopende activa Blz. 472  
Toelichting op de balans - Passiva Blz. 473  
Reserves Blz. 474  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Blz. 475  
Reserve overheveling kredieten Blz. 476  
Voorzieningen Blz. 477  
Vaste schulden Blz. 478  
Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva Blz. 479  
Toelichting op de balans - niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 480  
Waarborgen en garanties Blz. 481  
Toelichting Blz. 482  
Toelichting overzicht baten en lasten Blz. 483  
Toelichting overzicht baten en lasten Blz. 484  
Overzicht onvoorzien Blz. 485  
Overzicht onvoorzien Blz. 486  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 487  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 488  
Toelichting Blz. 489  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 490  
Incidentele baten en lasten Blz. 491  
Toelichting Blz. 492  
Bijlagen Blz. 493  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 494  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 495  
Tabel sisa Blz. 496  
Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 497  
WNT verantwoording 2017 Blz. 498  
Overzicht schatkistbankieren Blz. 499  
Overzicht Schatkistbankieren Blz. 500  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 501  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 502  
Kerngegevens Blz. 503  
Fysieke kerngegevens Blz. 504  
Financiële kerngegevens Blz. 505  
Bedrag per inwoner Blz. 506  
Overzicht taakvelden Blz. 507  
Overzicht taakvelden Blz. 508  
Verdelingsprincipe taakvelden Blz. 509  
Beleidsindicatoren Blz. 510  
Beleidsindicatoren Blz. 511  
Nota reserves en voorzieningen Blz. 512  
Nota reserves en voorzieningen Blz. 513  
Algemeen en beslispunten Blz. 514  
Algemeen Blz. 515  
Beslispunten reserves Blz. 516  
Beslispunten voorzieningen Blz. 517  
Verloopoverzichten Blz. 518  
Verloopoverzicht reserves Blz. 519  
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 520  
Toelichting per reserve Blz. 521  
Algemene reserve Blz. 522  
Toelichting onttrekking algemene reserve Blz. 523  
Algemene reserve grondexploitatie Blz. 524  
Reserve lastenverlichting Blz. 525  
Reserve Dorpsvernieuwing Blz. 526  
Reserve streekagenda Blz. 527  
Reserve strategische projecten Blz. 528  
Reserve reorganisatieontwikkelingen Blz. 529  
Reserve sociaal domein Blz. 530  
Reserve riolering Blz. 531  
Reserve overheveling budgetten Blz. 532  
Reserve monumenten Blz. 533  
Reserve inbraakpreventie Blz. 534  
Toelichting per voorziening Blz. 535  
Voorziening oninbare debiteuren Blz. 536  
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe Blz. 537  
Voorziening onderhoud gymlokalen Blz. 538  
Voorziening onderhoudsgelden Kompaan Blz. 539  
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal Blz. 540  
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B's Blz. 541  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 542  
Voorziening riolering Blz. 543  
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders Blz. 544  
Voorziening pensioenverplichting voormalige en huidige wethouders Blz. 545