Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

6.2.a Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden

6.2.a Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten nemen deel in deze GR. Dit betekent naast Ooststellingwerf nog 23 andere gemeenten. Er vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten over (de uitvoering van) deze regeling in het portefeuillehouders overleg.

Financieel belang

De centrumgemeente berekent de integrale kosten voor haar dienstverlening door aan gemeenten. De kosten voor de dienstverlening bestaan uit kosten voor instandhouding en voor taakuitvoering. De kosten voor instandhouding worden onder gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantal met peildatum 1 januari van jaar t-1. De kosten voor uitvoering van taken worden verdeeld op basis van het percentuele aandeel dat een gemeente toekomt in het totaal van aantallen cliënten op basis van de Jeugdwet. De kosten bedroegen op basis van nacalculatie voor 2017  € 94.788

Vermogen x €1.000

Het resultaat wordt verrekend met de bijdragen van de gemeente. Er is derhalve geen sprake van vermogen.

Resultaat x €1.000

€ -/- 776 (2017)