Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

5.2.b Juridische kwaliteitszorg

5.2.b Juridische kwaliteitszorg

De juridische functie, zowel in de vakafdelingen als in het cluster Bestuurlijk Juridische Zaken van team Bedrijfsvoering, bevordert de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen en ondersteunt het bestuur en de organisatie met juridische advisering bij beleidsontwikkeling en uitvoering.

 

De informele aanpak die we in de klachtenprocedure hanteren blijkt effectief. Het jaarverslag van de klachtenfunctionaris vermeldt dat ruim de helft van de binnengekomen klachten naar tevredenheid van de klager is opgelost zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

De kritische noot over termijnoverschrijding van de Algemene Kamer van de Bezwaarschriftencommissie in haar jaarverslag 2015 is door de organisatie goed opgepakt. Het begin dit jaar uitgebrachte jaarverslag over 2016 vermeldt dat er sprake is van een sterke verbetering op dit punt. De Algemene Kamer spreekt opnieuw haar waardering uit over de wijze waarop de bestuursorganen worden vertegenwoordigd.

 

De Sociale Kamer vermeldt in het jaarverslag over 2016 dat bijna de helft van de ingediende bezwaren is ingetrokken, waarvan het grootste deel via een vorm van bemiddeling. De Kamer merkt op dat de vertegenwoordiging in het algemeen van een goede kwaliteit is. Wel blijkt dat er opnieuw sprake is van termijnoverschrijding. Om grip te krijgen op deze termijnoverschrijding is hierover periodiek gerapporteerd aan het CMT. De meest recente rapportages laten zien dat op dit punt duidelijke verbetering is opgetreden.

 

In 2017 zijn verschillende interne juridische trainingen georganiseerd om de juridische kennis en kunde op peil te brengen of te houden. Zo hebben alle medewerkers van het Gebiedsteam een inleiding Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Bovendien is tweemaal een inleiding gemeenterecht georganiseerd. Daarnaast biedt het Juridisch Vakberaad een platform voor informatie-uitwisseling en kennisdeling. In aanvulling hierop adviseren de medewerkers BJZ regelmatig de medewerkers van de vakafdelingen in concrete situaties.

 

In 2017 heeft het CMT de notitie “Herijken Juridische Kwaliteitszorg” vastgesteld. Daarin is een aantal actiepunten geformuleerd waarmee inmiddels een aanvang is gemaakt. Onderdeel hiervan is het steviger positioneren van juridische control in de organisatie. Daarnaast zijn een aantal instrumenten van juridische kwaliteitszorg globaal beoordeeld. Een verdere evaluatie en eventuele doorontwikkeling vindt plaats in 2018, samen met betrokkenen in de organisatie.