Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

5.1.b Human Resource Management

5.1.b Human Resource Management

Het organisatieontwikkelproces heeft in de loop van 2017 meer concrete vormen aangenomen. Dit heeft o.a. geresulteerd in een organisatiestatement waarin de kaders zijn geformuleerd voor het richten en inrichten van het proces. Met het formuleren van de koers en kaders voor de inrichting zijn de voorwaarden geschapen om de doelen te realiseren. Daarnaast zijn er concrete stappen gezet om invulling te geven aan de faciliterende rol van de gemeente door het opleiden van personeel o.a. in de scrummethodiek. Ook op het gebied van personeelsbeleid zijn stappen gezet door aan de gang te gaan met de herijking van de gesprekkencyclus. Dit proces is begin 2018 afgerond.