Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

7.1.b Doelstelling

7.1.b Doelstelling

Na de vaststelling van de Woonvisie op 23 mei 2017, staat ook de nieuwe Nota grondbeleid op de rol. De doelstelling voor het grondbedrijf zoals geformuleerd in de Nota Grondbeleid 2011 is niet veranderd: “Het gemeentelijk grondbeleid heeft tot doel de bestuurlijke en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente Ooststellingwerf mogelijk te maken door aankoop, exploitatie en uitgifte van gronden dan wel door medewerking te verlenen aan ontwikkeling van plannen door private personen, bedrijven en instellingen.

Wel is het nu zo dat de Nota grondbeleid in het kader staat van de uitvoering (instrumenteel) van de Woonvisie.

De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd

Extern: het grondbeleid moet meer gericht zijn op:

 • ruimtelijke kwaliteit;
 • het stimuleren van plaatselijke economie;
 • het inzetten op duurzaamheid;
 • het opstellen van nieuw economisch beleid;
 • het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid;
 • vraaggerichte aansluiting bij lokale initiatieven.

 

Intern: Het grondbeleid aanpassen aan de nieuwe trends en ontwikkelingen in de samenleving.

Na transformatie:

 • richt het grondbedrijf zich primair op de volkshuisvestelijke en wettelijke taken uit de Wro;
 • voldoet het grondbedrijf aan de kwaliteitscriteria van het BBV;
 • heeft het grondbedrijf een interne bezetting (fte) met voldoende kennis en kunde (functies) om de regie goed uit te kunnen voeren;
 • is het grondbedrijf robuust, toekomstbestendig, gericht op continuïteit en in staat om te anticiperen op conjuncturele ontwikkelingen;
 • is het grondbedrijf financieel transparant en gezond (inzet op maximale terugverdiencapaciteit);
 • heeft het grondbedrijf nieuwe dwarsverbanden met de leefbaarheid.

Alles is te herleiden naar de ambities die we als gemeente nastreven. De uitkomst is de uiteindelijke realisatie van de gemeentelijke ambitie. In de nieuwe aanpak gaan we kijken naar organische gebiedsontwikkeling, nieuwe verdienmodellen (pauzelandschappen) en validiteit van de woningbouwopgave uit de woonvisie.