Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

8.2.c Bottum-up projecten in relatie tot de Streekagenda Zuidoost

8.2.c Bottum-up projecten in relatie tot de Streekagenda Zuidoost

Het project Plattelânsprojecten is gestopt en vervangen door het Iepen Mienskipsfûns. De gemeentelijke cofinanciering is vervallen, maar de doelstelling is niet gewijzigd. 

De Streekagenda Zuidoost is opgesteld door de 5 gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, alsmede Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. De Streekagenda geeft focus aan de uitvoering van projecten voor de ontwikkeling van Zuidoost op regionale schaal. Het is een groeimodel voor een regionale gebiedsgerichte aanpak en samenwerking, met als doel een leefbaar platteland. Het is ook een middel om de regionale samenwerking en gebiedsgerichte aanpak verder te versterken, met als doel de regio sterker en mooier te maken. Als overheden onderling, maar ook met maatschappelijke partners.

Binnen de werkgroep Wonen zijn er in 2017 twee regionale themasessies gehouden; (1) Kwaliteit en verduurzaming van de sociale woningvoorraad in samenhang met de particuliere voorraad en openbare ruimte en (2) Kernenbeleid in relatie tot demografische ontwikkelingen; opgave(n) voor de sociale woningvoorraad in de grotere kernen ten opzicht van de kleinere kernen. De beide sessies zijn een vervolg op het project "Investeringsstrategieën kwaliteitsverbetering en verduurzaming bebouwde omgeving" om de mogelijkheden te verkennen om als gemeenten, provincie, corporaties en huurdersorganisaties tot gezamenlijke investeringsstrategieën voor de sociale woningvoorraad te komen. De belangrijkste conclusie van de verkenning was dat er behoefte is aan verdieping, inzicht en stroomlijning binnen de bestaande overlegstructuur (cyclus van prestatieafspraken) om tot strategieën te komen. In 2018 worden mogelijke vervolgstappen gezet voor beide thema's.