Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

5.1.a Interbestuurlijk toezicht

5.1.a Interbestuurlijk toezicht

In 2017 hebben we uitvoering gegeven aan de Wet revitalisering generiek toezicht. Deze wet zorgt voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat het interbestuurlijk toezicht verschuift van verticaal toezicht (provincie - raad) naar horizontale verantwoording (college - raad). De provinciale toetsing vindt plaats op de volgende domeinen: Omgevingsrecht/Wabo, Ruimtelijke Ordening, Water en Riolering, Archief en Informatiestromen, Monumenten en Archeologie.

In 2017 hebben wij de te beoordelen stukken (toezichtsjaar 2016) vóór 15 juli aangeleverd bij de provincie. Op basis hiervan heeft de provincie getoetst of onze gemeente voldoet aan de wettelijke bepalingen uit voornoemde wetgeving. U bent geïnformeerd via een mededeling over de beoordeling van de provincie en de verantwoording van het college. De borging en uitvoering hebben we binnen de bestaande budgetten uitgevoerd.