Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

7.2.a Woningbouwopgave

7.2.a Woningbouwopgave

De nieuwe Woonvisie geeft de (cijfermatige) onderbouwing van de woningbouwprognose. Hoewel de inschattingen op de krimp enigszins fluctueren, is de algemene trend dat Ooststellingwerf een krimpgemeente is. De Woonvisie laat zien dat tot 2020 nog ruimte voor nieuwe woningbouw is. Maar ook dat we moeten kijken naar de langere termijn prognoses. Hierin is de verwachting (gelet op de demografische ontwikkelingen) dat er woningen zullen “overblijven” in onze gemeente. Het is noodzakelijk dat het uitvoeringsprogramma met deze inzichten rekening houdt voor de toekomst.

Bij het uitvoeringsprogramma is de inzet van nieuwe instrumenten en gedachten noodzakelijk. Inbreiding en vraaggericht maatwerk op de woningwensen is daarbij het nieuwe adagium. Het is de kunst daar nu vroegtijdig op te anticiperen.