Meer
Publicatiedatum: 19-02-2019

Inhoud

Terug

We geven uitvoering aan de WMO

We geven uitvoering aan de WMO

De 'gewone' Wmo taken zoals hulpmiddelen, woningaanpassingen, begeleiding etc. zijn uitgevoerd.

Bijzonderheden:

  • We zijn een onderzoek gestart naar nieuwe vormen van dagbesteding, dit proces loopt in 2018 door. Voor het probleem van vervoer van en naar de dagbesteding is de pilot DRIVE (dagelijks rijden inwoners voor elkaar) gestart. Vrijwilligers rijden op taxibusjes (leerlingenvervoer) die anders een groot deel van de dag stilstaan.
  • Voor de functie alfahulpen binnen hulp bij het huishouden zijn we in gesprek met thuiszorgaanbieders om te kijken of er een loondienst constructie mogelijk en reëel is. 
  • Een nieuwe Wmo verordening is voorbereid, met onder andere aandacht voor kwaliteitseisen. In OWO-verband is een pilot leefstijlmonitoring voorbereid: een project met toepassing van domotica om (beginnende) dementerende ouderen langer thuis te laten wonen.
  • In samenwerking met de Kwadrant groep gaat de wijkverpleegkundige de intake voor hulp bij het huishouden uitvoeren. In 2018 trekken we dat breder naar andere aanbieders. 
  • 2018 staat in het teken van een nieuwe visie sociaal domein, voorbereidende gesprekken zijn de afgelopen maanden gevoerd tussen beleid en uitvoering.
  • Uit een klantervaringsonderzoek uit 2015 (gepubliceerd najaar 2016) blijkt dat de bekendheid met onafhankelijke clientondersteuner laag is. In 2017 is huis aan huis een zorgmagazine verspreid, met daarin onder andere aandacht hiervoor.
  • In provinciaal verband is de visie beschermd wonen opgesteld, 2018 staat in het teken van maken van afspraken met uitvoeringspartijen, onder andere met de corporaties (prestatieafspraken).  
  • Om professionals en niet professionals aan elkaar te verbinden is een grote 'Wie is wie bijeenkomst' georganiseerd met als insteek dat partijen elkaar rondom de inwoner (beter) weten te vinden.
  • Binnen de lokale inkoop voor Wmo en Jeugdzorg hebben we de functie 'toezicht' daadwerkelijk ingevuld en ingezet: momenteel lopen er twee onderzoeken naar aanbieders. Hierbij trekken we waar mogelijk en nodig samen op met de Inspectie. En in het verlengde daarvan: nieuwe aanbieders worden sinds 2017 meer uitgebreid gescreend bij het aangaan van een contract. Tot nog toe was er een 'lagere entreetoets'. Hiermee beogen we de kwaliteit op een hoger niveau te waarborgen.