Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Programma 6 | Bestuur en dienstverlening

Programma 6 | Bestuur en dienstverlening

Voor de eerste keer is in onze gemeente een raadsprogramma en uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de bestuursperiode 2018-2022. Hieraan toegevoegd is het coalitieprogramma 2018-2022 “Saemen an de slag”. Kenmerkend voor Ooststellingwerf is dat de gemeente open en transparant wil besturen richting zijn inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen; vertrouwen en ruimte geven om hen eigen verantwoordelijkheid te laten nemen en initiatief te ontplooien. De faciliterende rol van ons als “eerste overheid” vraagt steeds meer aandacht. Dit houdt tevens in dat de gemeente continu de dienstverlening verbetert, zowel in kwaliteit als in begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Verdere digitalisering staat het persoonlijke karakter van onze dienstverlening niet in de weg. “Ja mits” is hierbij altijd ons vertrekpunt.

Thema 6.1 Bestuur

Wat willen we bereiken

 • Het college zet in op sturing van de organisatie vanuit de principes:
  - Programmatisch werken
  - Integrale advisering
  - Sturing op effecten
  - Voortdurende afstemming tussen ambitie en capaciteit
 • We trekken gezamenlijk met u en de ambtelijke organisatie op bij alle onderwerpen.
 • We willen inzetten op minder regelgeving daar waar het niet effectief is, en daardoor meer verantwoordelijkheid neerleggen bij inwoners en bedrijven.
 • We willen de OWO samenwerking optimaliseren, met als doel efficiëntie en kwaliteit.
 • We willen staan voor een open en transparante gemeentelijke overheid die in samenspraak met inwoners, bedrijven een maatschappelijke organisaties beleid ontwikkelt en uitvoert en initiatieven mogelijk maakt (zie Programma 4 – Participatie).
 • We hanteren het uitgangspunt dat we vertrouwen en ruimte willen geven aan inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties om zelf verantwoordelijkheden op zich te nemen (zie Programma 4 – Participatie).
 • We stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving (zie Programma 4 – Fonds Ooststellingwerf).
 • We willen actief, in samenspraak met u en de ambtelijke organisatie, werken aan burger- en overheidsparticipatie (zie Programma 4 – Participatie).
 • We willen raadsvoorstellen met daarin verwerkt de bijbehorende context (raadsprogramma, beleid, moties, amendementen etc.).

Beleidsindicatoren

De formatie bestaat uit het begrote aantal formatieplaatsen op 1 januari 2020 per 1.000 inwoners. Bezetting is het aantal fte’s dat werkzaam is per 1.000 inwoners op 1 januari 2020 (formatie minus vacatureruimte).

Beleidsindicatoren thema Bestuur Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Formatie Fte per 1.000 inwoners 8,2 8,6 8,7
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 7,6 8,0 8,2
Begroting 2020

Wat gaan we ervoor doen

We zetten in 2020 nadrukkelijk in op verdergaande ontwikkeling van de organisatie waarbij programmatische werken, integraal werken en effectsturing thema’s zijn. Uiteraard werken we vanuit aan capaciteit gekoppelde ambities en betrekken we de samenleving nog meer bij het ontwikkelen van beleid.

Meer samenwerking binnen de gemeente
De gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie hebben ieder hun eigen rol en kracht. We geven uitvoering aan de notitie 'Participatie in Ooststellingwerf, samen aan de slag! Hierin is nadrukkelijk aandacht voor de rol van de gemeenteraad vanuit de participatiegedachte.

OWO samenwerking
In 2020 wordt een visie op de OWO samenwerking uitgewerkt en kijken we nadrukkelijk naar efficiency en kwaliteit van die samenwerking.

Raadsvoorstellen
De eind 2019 doorgevoerde verandering van de raadsvoorstellen zal verder worden doorgevoerd en waar nodig aangepast.
 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Mogelijk minder regelgeving en dus toegankelijkere regelingen. Dit hangt uiteraard af van de resultaten van de inventarisatie.
 • Inwoners merken dat de dienstverlening vanuit de diverse OWO-afdelingen structureel op orde is.
 • Een soepeler functionerende en wendbare lokale overheid.

Wat mag het kosten

Ontwikkeling van de kosten van de OWO: jaarlijks wordt door de OWO afdelingen een begroting opgemaakt voor het komende jaar. Een echte doorkijk naar de jaren daarna ontbreekt. Daarom worden gemeenten regelmatig geconfronteerd met oplopende kosten als er investeringen moeten worden gedaan of als de hoeveelheid werkzaamheden toeneemt als gevolg van wetgeving of conjunctuur. In 2018 is besloten in de begroting 2019 en 2020 incidenteel kosten op te nemen die voornamelijk betrekking hadden op personele ontwikkelingen als gevolg van autonome ontwikkelingen. Die kosten worden nu structureel in de begroting opgenomen. Immers de kosten zijn ook structureel van aard. Daarnaast zien we dat de voortschrijdende ontwikkelingen in de ICT aanleiding zijn om nieuwe apparatuur en programmatuur te kopen. De oude apparatuur laat het inmiddels ook bijna afweten. Op dit terrein stijgen de kosten behoorlijk nadat ze in de afgelopen jaren stabiel zijn gebleven. Deze ontwikkeling maakt de ICT bij nagenoeg alle gemeenten door. De kosten stijgen harder dan de inflatie. Maar ook de afhankelijkheid van de systemen neemt steeds meer toe. Met een ordelijke meerjarenbegroting had op deze kostenontwikkeling eerder in de begroting kunnen zijn opgenomen en had er op geanticipeerd kunnen worden. Dat is allemaal niet gebeurd. Voor de komende jaren is dat anders omdat er nu een meerjarenbegroting wordt gemaakt.

Beleidskaders

Thema 6.2 Dienstverlening

Wat willen we bereiken

De inwoner (klant) staat centraal in onze dienstverlening en ervaart de gemeente als één organisatie. De organisatie is toegankelijk en de medewerkers zijn deskundig en betrokken. Hierbij ervaart de klant de toegankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid van de medewerker. De klant vindt zoveel mogelijk zelf zijn (digitale) weg en krijgt ondersteuning waar nodig. De klant ervaart een duidelijk, transparant en efficiënt proces. De klant is tevreden over de dienstverlening (minimaal een 7,5 bij de volgende meting burgerpeiling).

Wat gaan we ervoor doen

We werken de visie Dienstverlening in Ooststellingwerf uit in een uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan gelden een aantal organisatiebrede uitgangspunten die ervoor zorgen dat we Dichtbij, Efficiënt en Digitaal zijn.

 • We sturen op klanttevredenheid. We voeren aan het einde van een klantproces onderzoek uit naar de ervaringen en voeren kleine verbeteringen direct door.
 • We zijn duidelijk in wat we verwachten van onze medewerkers als het gaat om dienstverlening naar onze inwoners toe en sturen daarop.
 • We zorgen voor begrijpelijke taal (niveau B1) in al onze uitingen.
 • We zorgen dat inwoners zoveel mogelijk online gebruik kunnen maken van onze diensten, maar vergeten de groep minder digitaal vaardigen niet.

Wat merkt de inwoner ervan

 • De inwoner merkt dat onze dienstverlening begrijpelijk, gemakkelijk en digitaal is.
 • De inwoner merkt dat onze medewerkers toegankelijk, deskundig en betrokken zijn.
 • De inwoner is (zeer) tevreden over onze dienstverlening en denkt waar gewenst actief mee in verbeteringen.
 • De inwoner weet wat hij van ons mag verwachten en mag ons daarop aanspreken.

Wat mag het kosten

Om bovenstaande mogelijk te maken investeren we in:

 • Klantonderzoek (o.a. digitale ongeletterdheid) en procesverbetering.
 • Dashboard met sturingsinformatie (o.a. klanttevredenheid).
 • Scholing medewerkers (o.a. schrijftrainingen, digitale vaardigheden).

Beleidskaders

Thema 6.3 Financiën

Wat willen we bereiken

 • We willen de komende periode blijven sturen op een meerjarige, structurele en een reëel sluitende begroting.
 • We willen dat gemeentelijke tarieven in principe kostendekkend zijn.
 • We willen in de komende periode mogelijke financiële overschotten riolering, passend in de meerjarenprognose, terug laten vloeien naar de inwoner.
 • We willen in de komende periode het bestaande kwijtscheldingsbeleid continueren.
 • We willen het inkoopbeleid verduurzamen, bij voorkeur met lokale partners.

Beleidsindicatoren

Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (o.a. loonkosten, ICT, huisvesting, facilitair etc.). Onder overhead verstaan we alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Beleidsindicatoren thema Financiën Eenheid Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Apparaatskosten In euro´s per inwoner 726 736 788
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 20,7% 2,0% 1,4%
Overhead % van totale lasten 11,5% 12,2% 12,1%
Begroting 2020

Wat gaan we ervoor doen

Begroting
We presenteren een reële begroting. De eerste twee jaarschijven van de begroting moeten structureel in evenwicht zijn. Het is gewenst dat de laatste twee jaarschijven ook structureel in evenwicht zijn. De gemeentelijke belastingen en heffingen verhogen we jaarlijks tenminste trendmatig. In de begroting die nu voorligt zijn de jaarschijven niet structureel in evenwicht. In het dekkingsplan doen we een voorstel om de begroting weer structureel sluitend te krijgen.

Lastenverlichting
In de kaderbrief 2020 hebben we u geïnformeerd over onze financiële positie en binnen de kaders is ingestemd met het verhogen van inkomsten. Dit zal consequenties hebben voor de lasten van inwoners en bedrijven. Het uitvoeren van een onderzoek naar lastenverlichting is op dit moment niet aan de orde.

Tarieven
De legestarieven voor producten houden we kostendekkend. De legestarieven voor de omgevingsvergunningen zijn voorlopig vastgesteld op 75% tot en met 2019. Voor 2020 – 2023 onderzoeken we wat de gevolgen zijn van een 100% kostendekkend tarief.

Riolering
Vanaf 2019 werken we aan een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2024. Als er in de komende raadsperiode financiële overschotten zijn binnen het GRP, en passend in de meerjarenprognose, vloeien die terug naar de inwoner. Als binnen het GRP blijkt dat er middelen nodig zijn voor nieuw beleid bijvoorbeeld CO2 neutraal maken van de waterketen en /of het aanpakken van regenwateroverlast ten gevolge van klimaatveranderingen, komen we met voorstellen.

Kwijtschelding
Basis voor ons kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling van de Invorderingswet 1990. De inkomenstoets is 100% bijstandsnorm. De kwijtschelding is van toepassing op riool- en afvalstoffenheffing.

Duurzaam inkopen
Het door de OWO-gemeenten ondertekende (december 2017) manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen werken is, gezamenlijk met onze OWO-partners, in een plan van aanpak uitgewerkt.

Deelneming: N.V. Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
De BNG verstrekt tegen lage tarieven krediet aan Nederlandse overheden. Daarmee speelt de bank een essentiële rol in de financiering van gewenste maatschappelijke investeringen.

Wat merkt de inwoner ervan

 • Een financieel gezonde gemeente.
 • Onze financiën zijn voor iedereen te bekijken.
 • Onze belastingen, diensten en producten zijn betaalbaar.

Wat mag het kosten

De bedragen van de financiële verkenning uit de Kaderbrief 2020-2023 zijn primitief in deze begroting verwerkt.

Beleidskaders

Begroting Programma 6

Begroting Programma 6

x € 1.000
6. Bestuur & Dienstverlening Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Resultaat voor bestemming
Lasten
6.1 Thema Bestuur -1.824 -1.538 -1.558 -1.530 -1.496 -1.475
6.2 Thema Dienstverlening -359 -297 -281 -300 -265 -259
6.3 Thema Financiën -21.206 -23.223 -23.189 -23.129 -23.002 -23.017
Totaal Lasten -23.388 -25.058 -25.028 -24.958 -24.763 -24.751
Baten
6.1 Thema Bestuur 76 - - - - -
6.2 Thema Dienstverlening 792 696 826 841 768 576
6.3 Thema Financiën 51.286 50.796 52.299 52.180 49.591 49.870
Totaal Baten 52.154 51.492 53.125 53.021 50.359 50.446
Resultaat voor bestemming 28.766 26.434 28.097 28.062 25.596 25.695
Mutatie reserves
Toevoegingen -2.597 -629 -800 -800 - -
Onttrekkingen 823 699 445 238 234 234
Mutatie reserves -1.774 71 -355 -562 234 234
Resultaat na bestemming 26.992 26.505 27.742 27.500 25.830 25.929