Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Bijlagen

A. Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Fysieke kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2016 2017 2018 2019 2020
Sociale structuur
Aantal inwoners *1) 25.571 25.540 25.459 25.406 25.460
van 0 - 18 jaar 4.727 4.625
van 0 - 19 jaar 5.573 5.494 5.417
van 18 - 64 jaar 14.618 14.705
van 20 - 64 jaar 14.310 14.247 14.120
van 65 jaar en ouder 5.688 5.799 5.922 6.061 6.130
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 606 623 593 613 547
WWB 547 565 546 566 503
IOAW/IOAZ 59 58 47 47 44
Fysieke structuur
Oppervlakte (in ha.) 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
binnenwater 260 264 260 264 264
land 22.351 22.347 22.351 22.347 22.347
Aantal woonruimten (voor de algemene uitkering) 11.740 11.773 11.806 11.841 11.910
Lengte van wegen (in km.) 387 387 387 387 387
binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
buiten de bebouwde kom 255 255 255 255 255
Lengte recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in km.) 79 78 79 79 79
Lengte van waterwegen (in km.) 32 32 32 32 32
Openbaar groen (in ha.)
beplanting 88 88 89 87 87
gras 207 207 219 219 219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 36.011 36.300 36.000 36.000 36.100
Aantal rioolaansluitingen voor rioolheffingen 12.182 12.179 12.271 12.350 12.403
Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar
*1) Vanaf begroting 2014 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd.
Vanaf de meicirculaire 2018 zijn de maatstaven veranderd.

Financiële kerngegevens

x € 1.000
Financiële kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2016 2017 2018 2019 2020
Exploitatie
Exploitatielasten 75.402 70.180 70.138 68.360 73.989
Opbrengst belastingen 4.036 4.530 6.964 4.485 5.254
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.829 2.925 2.919 2.784 2.788
Algemene uitkering gemeentefonds *1) 26.225 26.019 41.730 43.241 44.425
Boekwaarde vaste activa 71.451 71.223 67.564 64.660 64.007
Balans
Vaste schuld 33.552 31.893 26.367 25.304 23.240
Eigen financieringsmiddelen 41.161 42.812 37.441 33.224 36.681
Reserves 28.435 30.425 26.314 22.861 26.082
Voorzieningen 12.726 12.386 11.127 10.363 10.599
Overig
Loonkosten 10.738 11.766 12.853 14.984 15.745
Bijdragen en subsidies 4.193 3.855 3.839 3.976 4.578
*1) Vanaf begroting 2019 inclusief integratie-uitkering Sociaal Domein.

Financiële kerngegevens per inwoner

Financiële kerngegevens per inwoner Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting
2016 2017 2018 2019 2020
Exploitatie
Exploitatielasten 2.950 2.750 2.750 2.690 2.910
Opbrengst belastingen 160 180 270 180 210
Opbrengst onroerendezaakbelasting 110 110 110 110 110
Algemene uitkering gemeentefonds 1.030 1.020 1.640 1.700 1.740
Boekwaarde vaste activa 2.790 2.790 2.650 2.550 2.510
Balans
Vaste schuld 1.310 1.250 1.040 1.000 910
Eigen financieringsmiddelen 1.610 1.680 1.470 1.310 1.440
Reserves 1.110 1.190 1.030 900 1.020
Voorzieningen 500 480 440 410 420
Overig
Loonkosten 420 460 500 590 620
Bijdragen en subsidies 160 150 150 160 180

B. Reserves en voorzieningen 2018-2023

Overzicht reserves

x € 1.000
Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Algemene reserve
Algemene reserve vrij aanwendbaar 17.296 14.502 13.468 13.368 13.368 13.368
Totaal Algemene reserve 17.296 14.502 13.468 13.368 13.368 13.368
Bestemmingsreserves
Algemene reserve grondexploitatie 2.157 3.297 3.455 3.554 3.668 3.787
Reserve lastenverlichting 920 696 696 696 696 696
Reserve precariobelasting 2.409 3.209 4.009 4.809 4.809 4.809
Res.overheveling kredieten 530 - - - - -
Reserve strategische projecten 3.512 2.911 500 315 145 145
Rioleringsreserve 219 219 219 219 219 219
Res.organisatieontwikkelingen 181 144 122 109 100 91
Reserve monumenten 113 100 100 100 100 100
Kapitaalreserve 135 1.592 1.367 1.142 917
Reserve Sociaal Domein 2.074 869 444 175 175 175
Totaal Bestemmingsreserves 12.115 11.580 11.136 11.344 11.054 10.938
Totaal reserves 29.411 26.082 24.604 24.712 24.422 24.306

Overzicht voorzieningen

x € 1.000
Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo
ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren 144 144 144 144 144 144
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 668 668 668 668 668 668
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1b) 812 812 812 812 812 812
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1c)
Voorziening onderhoud gymzalen 286 259 139 144 157 27
Voorziening onderhoud geld de Kompaan 124 139 58 71 75 83
Voorziening onderhoud geld Steegdenhal 58 49 45 52 29 37
Voorziening onderhoud sportacc 3 Bs 1.194 1.117 883 865 753 717
Voorziening onderhoud gebouwen 465 232 262 317 337 313
Totaal Voorzieningen bestaande risicos (art 44 1c) 2.128 1.795 1.387 1.448 1.351 1.177
Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening leges - 500 333 167 - -
Voorziening riolering 5.151 4.902 5.030 5.147 5.262 5.377
Totaal Voorzieningen derden verkregen middelen (art 44.2) 5.151 5.402 5.364 5.313 5.262 5.377
Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioen bestuurders 1.579 1.504 1.429 1.354 1.279 1.204
Voorziening pensioen vm / huid. wethouders 1.036 1.086 1.136 1.186 1.236 1.286
Totaal Voorziening arbeidskst gerelateerde verplichtingen 2.615 2.590 2.565 2.540 2.515 2.490
Totaal voorzieningen 10.706 10.599 10.127 10.113 9.939 9.855

C. Overzicht incidentele lasten en baten

Overzicht incidentele lasten en baten

x € 1.000
Incidentele baten en lasten Lasten Baten
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
1 Sociaal Domein
1.1 Thema Jeugd
Tekort jeugd, dekking algemene reserve 400
Jeugd weerbaarheid en jongerenplekken, dekking reserve Sociaal Domein -50 50
Jeugdbudget aanvulling vanuit de algemene uitkering 474 470
1.2 Thema Wet maatschappelijke ondersteuning (incl AWBZ)
Ondersteuning zorgeconomie, dekking algemene reserve -50 50
Tekort hulp bij het huishouden, dekking reserve sociaal domein 269 269
Budget WMO onvoorzien -30
2 Welzijn en educatie
2.2 Thema Onderwijs
Subsidie voor 2019 en 2020 voor bibliotheek op school dyslexie, dekking reserve sociaal domein -21 21
2.4 Volksgezondheid
Gids middelen 60 60
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
3.2 Thema verkeer, wegen en groen
MOP wegen, dekking algemene reserve -250 250
Vooraanzicht gemeentehuis, dekking algemene reserve -13 13
Recreatief fietspadennetwerk, dekking reserve strategische projecten -161 -185 -170 161 185 170
Wijkvernieuwing Haerenkwartier, dekking reserve strategische projecten -1.800 1.800
Fiets- en voetgangersbrug Molenweg, dekking reserve strategische projecten -250 250
Walbeschoeiing Quadoelenweg -125
3.4 Thema Bouwen en wonen
Uitvoeringsagenda woonvisie, dekking algemene reserve -70 70
Omgevingswet, dekking algemene reserve -72 72
Omgevingswet -196
4 Strategische projecten
4.3 Thema Biosintrum te Oosterwolde
Biobased Economy (nieuw beleid 2019-2022) dekking algemene reserve -100 -100 100 100
4.4 Thema Overheidsparticipatie
Budget Overheidsparticipatie -500 -625
Budget Het Fonds -250 -250
6 Bestuur en Dienstverlening
6.2 Thema Dienstverlening
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid (nieuw beleid 2017-2020) dekking algemene reserve -80 80
Jaarlijkse onttrekking van de voorziening voor 3 jaar (2020 tm 2022) voor de bate omgevingsvergunning 167 167 167
6.3 Thema Financien
Kwaliteittsborging dienstverlening nieuw beleid 2019 -75 -75
Inzet GBT visie Sociaal Domein en doorontwikkeling GBT dekking reserve sociaal domein -85 85
Totaal incidentele lasten en baten -4.053 -1.360 -170 0 4.372 1.251 337 0
Saldo incidentele lasten en baten 319 -109 167 0

D. Overzicht Taakvelden

Overzicht taakvelden

x € 1.000
Begroting 2020
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur -1.521 0 -1.521
0.10 Mutaties reserves -958 4.035 3.078
0.2 Burgerzaken -597 260 -337
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -354 1 -352
0.4 Overhead -11.234 2.278 -8.956
0.5 Treasury -321 193 -127
0.61 OZB woningen -271 2.316 2.045
0.62 OZB niet-woningen -203 659 455
0.64 Belastingen Overig -74 2.206 2.132
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 44.425 44.425
0.8 Overige baten en lasten -76 9 -67
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.572 0 -1.572
1.2 Openbare orde en veiligheid -571 0 -571
2.1 Verkeer en vervoer -4.844 26 -4.818
2.2 Parkeren 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -8 0 -8
3.1 Economische ontwikkeling -20 0 -20
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -181 270 89
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -185 0 -185
3.4 Economische promotie -186 330 144
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.648 21 -1.627
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.544 381 -1.163
5.1 Sportbeleid en activering -225 0 -225
5.2 Sportaccommodaties -1.111 129 -982
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -429 0 -429
5.5 Cultureel erfgoed -128 4 -124
5.6 Media -571 21 -551
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.322 95 -2.227
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.325 224 -2.101
6.2 Wijkteams -2.128 0 -2.128
6.3 Inkomensregelingen -10.094 7.948 -2.146
6.4 Begeleide participatie -3.719 0 -3.719
6.5 Arbeidsparticipatie -1.162 2 -1.160
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -392 0 -392
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -6.629 200 -6.429
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -6.174 0 -6.174
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -65 25 -40
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.025 0 -1.025
7.1 Volksgezondheid -1.210 0 -1.210
7.2 Riolering -2.281 2.919 638
7.3 Afval -2.578 2.917 339
7.4 Milieubeheer -703 101 -602
8.1 Ruimtelijke ordening -1.384 132 -1.252
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -517 604 87
8.3 Wonen en bouwen -1.409 721 -688
Resultaat na bestemming -74.946 73.450 -1.496

E. Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 is het voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze begroting zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 3 september 2019. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.