Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

In de gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. Dit realiseren we samen met alle betrokken partijen. We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises.

Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

 • We willen een veilige woon- en leefomgeving.
 • We willen meer bewustwording rondom het thema ondermijning.
 • We beheersen risico's en coördineren hulpverlening bij incidenten en crises.
 • Daar waar nodig willen we rondom scholen een inventarisatie van de verkeersveiligheid zowel qua fysieke inrichting als gedrag, voor zover de gemeente daar invloed op kan uitoefenen.
 • We leggen een uitvoeringsplan handhaving parkeren aan u voor.

 

Wat gaan we ervoor doen

Integraal Veiligheidsbeleid
Op basis van het vastgestelde integraal veiligheidsbeleid wordt er uitvoering gegeven aan het beleid. Denk aan preventie woninginbraken en preventie overlastgevende jeugdgroepen. De acties realiseren we samen met alle betrokken partijen. Ook worden nieuwe ontwikkelingen rondom Zorg en Veiligheid hierin meegenomen. Denk daarbij aan de aanpak personen verward gedrag en de implementatie van de verplichte GGZ. Hiervoor is samenwerking met lokale en regionale partners van belang.

Crisisbeheersing
We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises. De partners binnen de crisisbeheersing zijn vooral de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg). De gemeentelijke medewerkers die een rol hebben in de crisisbeheersing krijgen trainingen en doen oefeningen waardoor we goed zijn voorbereid op crisissituaties. De veiligheidsregio Fryslân heeft hierin de coördinatie. Als gemeente zorgen we ervoor dat het aanbod voor vakbekwaamheid ook aansluit bij de wensen en de behoeften van de medewerkers.

Ondermijning
In 2020 maken we een plan van aanpak dat beschrijft op welke manier we aan de slag gaan met het thema Ondermijning. 

Verkeerssituatie scholen
Met een aantal scholen gaan wij in gesprek. Waar het beter kan, maken we een verbeterplan met de school en andere betrokkenen. Daar waar mogelijk combineren wij de aanpak veilige schoolomgeving met groot onderhoud wegen. Sowieso voeren we op school verkeerseducatieprojecten uit om het gedrag te verbeteren.

Uitvoeringsplan handhaving parkeren
In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH staat ook de aanpak van parkeeroverlast.

Veiligheidsregio Fryslân(VRF)
Binnen de VRF werken Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRF werkt op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg aan veiligheid en het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten.

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Met de Fumo wordt beoogd de uitvoering van de milieuregelgeving te professionaliseren, te uniformeren en de afstemming met andere handhavingspartners (Justitie) te verbeteren. De FUMO voert voor de gemeente gedeeltelijk het omgevingsrecht uit: de vergunningverlening en het toezicht van het milieucomponent van grote en complexe bedrijven en instellingen.

Wat merkt de inwoner ervan

 • De ervaren veiligheid blijft minstens gelijk of neemt toe.
 • Er wordt adequaat gereageerd op meldingen van overlast of gevaarlijke situaties die worden veroorzaakt door de kwetsbare personen in onze gemeente.
 • In crisissituaties merken onze inwoners dat de crisisbeheersing goed en professioneel is geregeld. Onze inwoners worden goed opgevangen en de communicatie is helder.
 • Veiliger verkeer rondom scholen.
 • Duidelijke en actuele gemeentelijke regels en procedures.
 • Minder overlast door illegaal parkeren.

Wat mag het kosten

 • Voor de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid is een structureel bedrag van € 58.000 beschikbaar.
 • We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) voor de onderdelen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor de crisisbeheersing is structureel een bedrag van € 30.000 beschikbaar. Dit budget zetten we in om de gemeentelijke organisatie goed voor te bereiden op crisissituaties en calamiteiten.
 • Het is nog niet bekend welke kosten de implementatie van de wet verplichte GGZ met zich mee gaan brengen. 
 • Handhavingsplan: na de probleem- en risicoanalyse berekenen we de kosten.
 • Uitvoeringsplan handhaving parkeren: bij het maken van het uitvoeringsprogramma VTH berekenen we de kosten.

Beleidskaders

Begroting Programma 5

Begroting programma 5

x € 1.000
5. Openbare orde en veiligheid Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Resultaat voor bestemming
Lasten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid -1.550 -1.501 -1.573 -1.580 -1.592 -1.602
5.2 Thema Handhaving -257 -312 -341 -341 -341 -341
Totaal Lasten -1.806 -1.813 -1.913 -1.921 -1.933 -1.943
Baten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 49 - - - - -
5.2 Thema Handhaving 13 - - - - -
Totaal Baten 62 - - - - -
Resultaat voor bestemming -1.744 -1.813 -1.913 -1.921 -1.933 -1.943
Mutatie reserves
Onttrekkingen 67 - - - - -
Mutatie reserves 67 - - - - -
Resultaat na bestemming -1.678 -1.813 -1.913 -1.921 -1.933 -1.943