Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Begrotingspositie 2020-2023

Vertrekpunten programmabegroting 2020-2023

Vertrekpunten Programmabegroting 2020-2023

De vertrekpunten zijn vastgelegd in de kaderbrief 2020-2023. U heeft kennis kunnen nemen van het meerjarenperspectief en de uitkomsten van de Meicirculaire 2019 over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast heeft u ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting.

De opzet van de programmabegroting is grotendeels gelijk aan de Programmabegroting 2019-2022.

Uitgangspunten op basis van bestaand beleid

Uitgangspunten op basis van bestaand beleid

De laatst verschenen circulaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de Meicirculaire 2019. De definitieve uitkomsten van de Septembercirculaire 2019 delen wij u mee voorafgaand aan de behandeling van de begroting.

De financiële verkenning met de verschillende onderdelen zoals die in de kaderbrief 2020-2023 staan zijn primitief in deze begroting verwerkt. In de Kaderbrief staat ook dat wij een meerjarig begrotingstekort hebben. U heeft daarom ingestemd met een zes-tal oplossingsrichtingen om de meerjarenbegroting weer, volgens het uitgangspunt, structureel en reëel sluitend te maken. Deze (mogelijke) oplossingsrichtingen zijn niet in de primitieve begroting verwerkt maar bieden we u als apart voorstel aan bij de begroting.

We hebben bij de primitieve ramingen rekening gehouden met de hierna genoemde uitgangspunten:

 • De Meicirculaire 2019 is de basis
 • De ramingen voor de jaarschijf 2020 zijn gebaseerd op de ramingen zoals die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022
 • Autonome ontwikkelingen zijn in de ramingen verwerkt
 • De ramingen voor bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn gebaseerd op (concept)begrotingen 2020-2023 van deze regelingen voor zover deze bekend waren


Daarnaast houden we (in de primitieve ramingen) rekening met de volgende uitgangspunten die u bij de Kaderbrief 2020-2023 heeft vastgesteld:

 • Lonen: + 3,5% (incl. 1% pensioenpremie)
 • Prijzen: + 1,5%. De budgetten ramen we reëel in relatie tot de doelstelling en/of het beoogd effect. Automatische prijscompensatie uitbestede werkzaamheden en leveranties passen we niet toe. De subsidies en bijdragen worden in 2020 verhoogd met 1,5%.
 • OZB: 0%. Bij een algehele waardedaling c.q. waardestijging van de onroerende goederen verhogen dan wel verlagen we het tarief van OZB, om de begrote opbrengst te realiseren.
 • Forenzenbelasting: 0%. U heeft bij de Programmabegroting 2019 besloten de trendmatige verhoging van de forensenbelasting te koppelen aan de verhoging van de OZB. Stijgt de opbrengst OZB, dan stijgt de opbrengst forensenbelasting. Daalt de OZB, dan daalt de opbrengst forensenbelasting. Besluit u de 'nullijn' te hanteren, dan geldt dat ook voor de forensenbelasting.
 • Leges: + 1,5%
 • Afvalstoffenheffing: 100% kostendekking
 • Rioolrechten: 100% kostendekking
 • Toeristenbelasting: 0%. De tarieven zijn vanaf 2014 bevroren op € 1,00 per overnachting.
 • Precariobelasting: 0% (tarieven mogen niet omhoog)

 

Begrotingsresultaat bestaand beleid

Begrotingsresultaat bestaand beleid

In het begrotingsresultaat geven we inzage in het resultaat van het meerjarenperspectief op basis van bestaand beleid en structurele lasten nieuw beleid voor zowel het komende jaar als de prognosejaren daarna.

In 2017 zijn we gestart met de verschillende nieuwe projecten en werkzaamheden die voortvloeien uit het nieuw beleid eenmalige begrotingsruimte € 5,7 miljoen. 2020 is hiervan het laatste jaar. Zo wordt onder andere invulling gegeven aan: de uitvoering van de woonvisie, initiatieven binnen de zorgeconomie, het masterplan regio Appelscha, de uitvoering van Biobased Economy, extra middelen voor onderhoud van wegen en de digitalisering van dienstverlening & bedrijfsvoering (zie ook overzicht incidentele lasten en baten).

Het nieuw beleid beperken we tot het uitvoeren van wettelijke taken en het doen van vervangingsinvesteringen. Verder houden we rekening met autonome ontwikkelingen. Ten aanzien van wettelijke taken hanteert u het standpunt dat we ons hierbij beperken tot de middelen die het Rijk hiervoor (extra) beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld binnen het Gemeentefonds of specifieke uitkeringen. Regelingen met een open einde karakter vormen hierbij een risico.

Op 17 juli 2018 heeft u bepaald dat we voor het Sociaal Domein vanaf 2020 het uitgangspunt van budgettair neutraal ramen loslaten en over gaan op uitgavenraming met 2019 als basisjaar.

Het begrotingsresultaat voor de jaren 2020 tot en met 2023 ziet er uit zoals in onderstaande tabel. Na verwerking van bestaand beleid (inclusief autonome ontwikkelingen) is het begrotingsperspectief 2020-2023 negatief. We komen daarom met dekkingsvoorstellen volgens de oplossingsrichtingen die u in de kaderbrief heeft vastgesteld.

x € 1.000
Begrotingsperspectief Begroting MJB MJB MJB
2020 2021 2022 2023
Saldo baten en lasten na bestemming -1.496 -2.236 -3.107 -2.829
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -319 109 -167 -
Totaal structureel begrotingsperspectief -1.815 -2.127 -3.274 -2.829