Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling

We gaan een visie formuleren over de wijze waarop de gemeente kan anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Daarnaast willen we inzetten op het behoud en versterken van recreatie en toerisme waarbij we aandacht hebben voor regionale samenwerking. Ook blijven we zorgen voor veilige fietspaden, wegen en kruisingen en hebben aandacht voor groen in de dorpen.

De mogelijke ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet is 2021. De Omgevingswet biedt kansen om op een vernieuwende wijze een omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen, ter vervanging van de huidige structuurvisie. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden voor gemeenten om op een praktische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven (demografische ontwikkelingen, voldoende woningaanbod, leegstand winkels).

Thema 3.1.1 Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken

 • We willen de promotie en marketing van onze gemeente als toeristische bestemming voortzetten.
 • We willen inzetten op het ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie.
 • We willen inzetten op versterking van het bestaande recreatie en toerisme, passend bij de aard en schaal van de gemeente en de ruimtelijke kwaliteit.
 • We willen inzetten op regionale samenwerking, waarbij we effectief samenwerken met buurgemeenten.

Wat gaan we ervoor doen

We gaan door met de promotie en marketing van onze gemeente in samenwerking met andere partijen. Daarnaast doen we het volgende:

 • We vergroten de aantrekkingskracht van het gebied onder meer door kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Zo wordt de vraag naar toeristische voorzieningen, en daarmee de werkgelegenheid, groter.
 • We zorgen voor meer samenwerking tussen onderwijs en toerisme/recreatie.
 • We benutten bestaande natuur voor de beleving en voor aantrekking van andere doelgroepen.
 • We versterken en verbeteren het toeristische fietspadennetwerk.
 • We werken beter samen met onze regionale partners.
 • We helpen inwoners en ondernemers om initiatieven te starten.
 • We maken initiatieven mogelijk die beleving van het gebied versterken.


Realisatie projecten in samenwerking

Het betreft hier de realisatie van ontbrekende schakels in MTB-routes, het project Vitale vakantieparken, de economische upgrading van de Turfroute en het fietsroutenetwerk in de provincie Fryslân. 

Ontbrekende schakels MTB

Het betreft hier de aanleg van drie verbindingen vanuit Appelscha naar respectievelijk Veenhuizen, Hoogersmilde en Wateren/Noordwolde. 

Bedrijfsbezoeken

Jaarlijks leggen wij 10-15 bedrijfsbezoeken af, waarvan het merendeel bestuurlijk. 

Verbonden partij: Recreatieschap Drenthe
Het Recreatieschap Drenthe is een gemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van recreatie & toerisme in de provincie Drenthe en de gemeente Ooststellingwerf. We ondernemen gezamenlijke acties op het gebied van recreatie en toerisme, we stemmen beleidszaken af en kunnen gemeentegrens overschrijdende zaken oppakken.

Wat merkt de inwoner ervan

 • Inwoners denken mee over en dragen bij aan toeristische ontwikkelingen.
 • Het aantal dagrecreanten en toeristische overnachtingen neemt toe.
 • Er komen meer banen in de toerisme en recreatie sector.
 • Inwoners profiteren van de recreatieve voorzieningen.

 

Wat mag het kosten

Jaarlijks is € 50.000 beschikbaar voor de uitvoering van de Streekagenda. Daarnaast is € 25.000 beschikbaar voor de Vereniging voor Toeristisch en Recreatief Belang Ooststellingwerf (VTRBO) en de regiomarketingorganisatie, € 78.000 voor toeristisch beleid (waaronder bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe) en € 56.000 voor de Turfroute (instandhouding, brugbediening en afvalcontainers).

Er is budget beschikbaar gesteld bij de begroting 2019 om een aantal halfverharde recreatieve (fiets)paden te verbeteren en te vervangen door betonverharding. Het betreffen de volgende fietspaden: Fietspad Schansmeerweg Donkerbroek € 161.000, fietspad Linde traject (Bovenweg - Linde) € 185.000 en fietspad Linde traject (Linde - Bekhof) € 170.000.

Beleidskaders

Thema 3.1.2 BioBased Economy

Wat willen we bereiken

 • We willen de ingezette koers van BioBased Economy (BBE) en de stimulerende rol van de gemeente voortzetten.
 • We zetten in op het binnenhalen van bedrijven die passen binnen BioBased Economy en te stimuleren dat reeds hier gevestigde bedrijven zich hierin ontwikkelen.

Wat gaan we ervoor doen

Ingezette koers voortzetten en ondersteunen
Het BBE programma is in september 2018 door u geëvalueerd en zetten we volgens afspraak ook in 2020 voort. Gezamenlijk met ondernemers, onderwijs en overheid pakken we projecten uit het programma op. Ook starten we nieuwe projecten.

Bedrijven binnenhalen en bestaande helpen te ontwikkelen in BBE
Bedrijven halen we binnen als we ze iets te bieden hebben. Het Biosintrum is in gebruik genomen en overgedragen aan de Stichting. Dit is ons unique selling point. Natuurlijk kunnen ook bestaande bedrijven hiervan gebruikmaken.

Wat merkt de inwoner ervan

 • Op de lange termijn zorgt BBE voor meer banen. Zowel voor praktijkgerichten als hoger opgeleiden.
 • Als gemeente dragen we zichtbaar de BBE-ambities en -identiteit uit.
 • Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

 

Wat mag het kosten

Voor alle ambities is structureel tijd, mankracht en projectbudget nodig. Voor de periode 2019-2021 heeft u bij de begroting 2019 € 300.000 beschikbaar gesteld voor initiatie en stimulatie van al gedefinieerde en nieuwe biobased projecten.

Beleidskaders

Thema 3.1.3 Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken

 • We willen onze energie richten op hier reeds gevestigde bedrijven. Als bedrijven zich in onze gemeente willen vestigen, moeten we ervoor zorgen kwaliteit te leveren. We besteden aandacht aan de kwaliteit van bedrijventerreinen.
 • We willen dat er aandacht is voor de (her)ontwikkeling van alle bedrijventerreinen in onze gemeente.
 • We willen een gunstig ondernemersklimaat bevorderen.
 • We willen een visie formuleren om reeds gevestigde bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken.
 • We willen blijven investeren in de rol van de bedrijvencontactfunctionaris.
 • We willen startende ondernemers en zzp-ers stimuleren en de weg wijzen.
 • We willen het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid continueren.
 • We willen de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs bevorderen mede met hulp van het Biosintrum.

Wat gaan we ervoor doen

Bedrijventerreinen

 • We eisen veel kwaliteit op het Ecomunitypark. De acquisitie is niet een zaak van de gemeente maar van de ontwikkelaar, daar waar mogelijk ondersteunen we de ontwikkelaar.
 • We investeerden de afgelopen jaren al veel in de kwaliteit van bedrijventerreinen. Dit houden we op peil.
 • We zetten ons in om leegstand te voorkomen. Bijvoorbeeld door terughoudend te zijn bij de uitgifte van nieuwe kavels. Eerst wordt het aanbod van bestaande panden onder de aandacht gebracht.


Gunstig vestigingsklimaat
We bevorderen het vestigingsklimaat door aandacht en klantvriendelijkheid. Aan dit laatste aspect besteden we de komende 4 jaar extra aandacht:

 • We bezoeken veel bedrijven.
 • We organiseren jaarlijks 1 of 2 ondernemersbijeenkomsten.
 • We blijven lid van diverse ondernemersverenigingen en bezoeken hun activiteiten zoveel mogelijk.
 • We bezoeken ook andere netwerkbijeenkomsten.
 • We blijven lid van de businessclub van SC Heerenveen.
 • We willen samen met Oosterwolde Promotion en de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Oosterwolde detailhandelstructuur in Oosterwolde verbeteren.
 • Wij stimuleren de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.


Bedrijfscontactfunctionaris en ondernemers voorlichten
De bedrijvencontactfunctionaris blijft de komende jaren de spil tussen de ondernemers en de gemeente. Deze functionaris blijft ook startende ondernemers/zzp'ers voorlichten.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
We controleren of het beleid ook correct wordt uitgevoerd.

Samenwerking Onderwijs - Bedrijfsleven
Wij vragen bedrijven heel nadrukkelijk om opdrachten voor het onderwijs in de vorm van stageplaatsen, onderzoeksvragen en afstudeeropdrachten. We zetten ons in om samen met het bedrijfsleven de werkzoekenden uit de eigen gemeente weer in te zetten in het arbeidsproces. Daarbij besteden we meer aandacht aan de speciale doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Wat merkt de inwoner ervan

Meer banen die worden ingevuld door goede lokale werknemers, en dus meer besteedbaar inkomen voor meer mensen. Mensen geven meer uit, waar ondernemers weer van profiteren. Voorzieningen blijven of er komen er meer bij. Zo ontstaat een domino-effect, dat leidt tot grotere tevredenheid bij inwoners en ondernemers. 

Wat mag het kosten

De lasten dekken we uit de bestaande budgetten. Op welke wijze we gaan samenwerken met Oosterwolde Promotion en de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Oosterwolde is nog niet duidelijk. Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Beleidskaders

 • Actieplan Oosterwolde De Nieuwe Winkel Straat
 • Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân 2017

Thema 3.2 Verkeer, wegen en groen

Wat willen we bereiken

 • We willen de extra investeringen op onderhoud wegen, zoals in de Meerjaren Onderhouds Planning wegen is vastgesteld, structureel doorzetten en uitvoeren.
 • We zorgen voor veilige fietspaden, wegen en kruisingen.

Wat gaan we ervoor doen

Wegen & Verkeersveiligheid

 • We blijven wegen onderhouden. De structurele extra investeringen worden daarbij betrokken. 
 • Vervolgens maken we een plan om ze veiliger te maken.
 • We nemen in 2020, 2021 en 2022 maatregelen om de bermen langs A-routes die tevens landbouwroute zijn structureel te verbeteren. We brengen hoofdzakelijk graskeien aan.
 • We vervangen bruggen en oevervoorzieningen die de komende 4 jaar aan het einde van hun levensduur zijn.
 • Als het nodig is ontmoedigen we verkeer om het onderliggend wegennet van de N381 te gebruiken.
 • Het plan om de verkeersveiligheid van onder meer de fietsroute Appelscha-Ravenswoud te verbeteren werken we verder uit.  
 • We vervangen in de periode 2019 tot en met 2022 alle traditionele openbare verlichting voor LED verlichting.
 • Op 20 februari 2018 heeft u ingestemd met de voorgestelde ontwikkelrichting Wijkvernieuwing Haerenkwartier te Oosterwolde en de verdere uitwerking van het voorgestelde scenario en uitwerkingsopgaven.

Openbaar Groen

 • We voorkomen onveilige situaties met bomen zoveel mogelijk. We hebben in de eerste helft van 2019 een 0-meting gedaan naar de onderhoudstoestand van de gemeentelijke bomen. Aan de hand hiervan hebben we een MeerjarenOnderhoudsPlanning voor bomen (MOP-bomen) opgesteld en worden de bomen gesnoeid.
 • De eikenprocessierups is sterk in opkomst. We houden dit in de gaten en blijven bestrijden om de overlast te beperken. De proef met het ophangen van koolmezennestkastjes wordt geëvalueerd. We blijven inzetten op een bestrijding van de eikenprocessierups middels het verhogen van de biodiversiteit door o.a. bermen in te zaaien met een kruidenrijk bloemenmengsel.


Riolering & Water

 • We geven doelmatig, efficiënt en rechtmatig invulling aan de afvalwater-, hemelwater- en grondwaterzorgplicht. De wijze waarop we dat doen is omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Vanaf dit jaar geldt het nieuwe GRP 2020-2024.
 • In 2019 heeft u budget beschikbaar gesteld om in het Hearenkwartier maatregelen te treffen om de gevolgen van klimaatverandering (regenwateroverlast en droogtestress) tegen te gaan.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Wegen & Verkeersveiligheid

 • De gebruikers merken en zien dat de kwaliteit behouden blijft.
 • De verkeersdeelnemers merken en zien dat de verkeersonveilige situaties aangepakt en verkeersveiliger worden.
 • De weggebruikers merken en zien dat de bermen in goede staat zijn.
 • De gebruikers merken en zien dat verouderde bruggen en oevervoorzieningen vervangen worden.
 • De gebruikers en bewoners merken dat het verkeer, indien nodig, ontmoedigd wordt om het onderliggend weggennet te gebruiken.
 • De weggebruikers merken en zien dat de fietsroutes veiliger worden.


Openbaar Groen

 • De gebruikers van de openbare ruimte maken gebruik van fietspaden en wegen waarlangs veilige bomen staan.
 • De gebruikers van de openbare ruimte worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de eikenprocessierups.
 • De gebruikers van de openbare ruimte zien meer bloem/kruidenrijke bermen.


Riolering & Water

 • Inwoners maken gebruik van een veilig, functioneel, heel en schoon afvalwaterafvoersysteem.
 • Inwoners ervaren zo weinig mogelijk overlast en schade door extreme neerslag en/of de grondwaterstand.

 

Wat mag het kosten

Wegen & Verkeersveiligheid

 • Voor de periode 2017-2020 is jaarlijks € 250.000 toegevoegd aan het budget onderhoud wegen. De 2-jaarlijkse actualisatie van de MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP) wegen is in 2019 uitgevoerd. Dit ten behoeve van de nieuwe MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP) wegen 2020-2024. Voor de wegen is het budget, conform de financiële verkenning uit de Kaderbrief 2020, structureel met € 150.000 verhoogd vanaf 2021. Het budget voor openbaar groen/sportvelden is structureel met € 100.000 verhoogd.
 • Voor de periode 2019-2022 is € 1.156.000 beschikbaar gesteld voor het vervangen van alle traditionele openbare verlichting voor energiezuiniger LED verlichting.
 • Op basis van de inventarisatie bermschades voeren we de prioriteit 1 maatregelen uit. Deze maatregelen voeren we, waar mogelijk in combinatie met de MOP wegen, uit in 2020, 2021 en 2022. Voor het verbeteren van de bermen is een krediet van € 978.000 beschikbaar gesteld.
 • Voor vervanging van de fiets- en voetgangersbrug Groote Singel-Molenweg te Oosterwolde is voor 2020 € 250.000 beschikbaar gesteld.
 • Voor vervanging van de houten walbeschoeiing in de Opsterlandse Compagnonsvaart ter hoogte van de Quadoelenweg te Oosterwolde is voor 2021 € 125.000 beschikbaar gesteld.
 • Voor de Wijkvernieuwing Haerenkwartier is een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld (dekking reserve Strategische projecten). Bij de Programmabegroting 2019 heeft u het verdere benodigde budget van € 1.800.000 beschikbaar gesteld (dekking reserve Strategische Projecten.


Openbaar Groen

 • In de MOP-bomen staan de kosten voor de uitvoering van het onderhoud.
 • Voor het bestrijden van de eikenprocessierups en het verhogen van de biodiversiteit middels het inzaaien van bermen met een kruidenrijk bloemenmengsel zijn extra structurele middelen benodigd. Het budget voor het bestrijden van de eikenprocessierups is conform de financiële verkenning uit de Kaderbrief 2020 structureel met € 25.000 verhoogd.


Riolering & Water

 • De bekostiging van de watertaken worden bepaald in het GRP.
 • Voor de klimaatadaptieve maatregelen in het Haerenkwartier is € 650.000 beschikbaar gesteld vanuit de voorziening Riolering.

Beleidskaders

Thema 3.3.1 Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides

Wat willen we bereiken

 • We zijn in 2030 een duurzame CO2-neutrale gemeente.
 • We willen organisaties zoals bijvoorbeeld De Eendracht en DO! ondersteunen en betrekken bij het behalen van de milieudoelstellingen.
 • We willen duurzaamheid bevorderen en faciliteren.
 • We willen de bewustwording over duurzaamheid bevorderen.
 • We willen het beleid rondom zonneparken herzien als de provincie meer ruimte geeft in het buitengebied. Voorwaarde is dat zonneparken goed worden ingepast in de omgeving, dat inwoners goed worden geïnformeerd en dat er wordt gestreefd naar draagvlak.
 • We willen aandacht voor groen in de dorpen. In de komende periode stellen we een biodiversiteitsplan vast.

 

Wat gaan we ervoor doen

 • We faciliteren, stemmen af en werken samen met externe partijen zoals de stichting DO! en de energiecoöperatie 'de Eendracht' bij uitvoering van projecten op het terrein van duurzame energie.
 • In samenwerking met SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) bieden we laagrentende leningen aan voor duurzame initiatieven, zoals de duurzaamheidslening, de blijverslening, de verzilverlening en een algemene stimuleringsregeling voor duurzame initiatieven zoals de postcoderoosregeling.
 • Nieuwe projecten uitvoeren en bestaande projecten continueren voor inwoners ter verbetering van bewustwording en vergroting van inzicht op het terrein van verduurzaming.
 • We bevorderen, faciliteren en doen onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie in Ooststellingwerf.
 • Pilots voorstellen zoals introductie kleine windmolens, lokale opslag van duurzaam opgewekte energie los van het netwerk en met studenten en ondernemers onderzoek doen naar de mogelijkheden van waterstof.
 • Mocht de provincie haar beleid ten aanzien van zonneparken wijzigen, zullen we ons lokaal beleid hierop aanpassen, waarbij draagvlak in de buurt en de landschappelijke inpassing in de omgeving voorop staat.
 • De opgave van het energieverbruik in Ooststellingwerf toegankelijk, inzichtelijk en raadpleegbaar maken voor inwoners en ondernemers.
 • Samen met het basisonderwijs en diverse lokale partijen zetten we een meerjarig schoolbreed programma op voor duurzaamheidseducatie. We maken afspraken over verdeling van de uitvoeringskosten.


Circulair inkopen
We hebben het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Het hieruit voortvloeiende plan van aanpak stellen we op. Hierbij bezien we mede in welke mate circulair inkopen vorm kan krijgen en onderdeel kan worden van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Het milieubeleidsplan voeren we uit
Om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn vergt veel inspanning. Projecten als Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen en het Koplopersproject met bedrijven zijn pas een begin. Voor de deelnemers wordt het inzichtelijk tegen welke kosten hun woning of bedrijf energie neutraal kan worden gemaakt en hoe dat eventueel kan worden gefinancierd. Samen met de deelnemers moet een lokaal energienetwerk worden opgebouwd. In een dergelijk netwerk voorzien de deelnemers elkaar van energie. Ook de gemeentelijke gebouwen moeten energie neutraal worden. Hiervoor zal een analyse worden opgesteld met bijbehorende investeringen. Ter vervanging van het huidige milieubeleidsplan zal een uitvoeringsagenda Milieu worden opgesteld in afstemming met de uitvoeringsagenda Wonen en duurzaamheid (zie woonvisie).

In september 2017 is door u de Versnellingsagenda Duurzaam Ooststellingwerf 2030 vastgesteld. Voor de thema's in deze versnellingsagenda wordt gewerkt met een uitvoeringsagenda. Het betreft de thema's: Duurzame Energie, Afval, Biodiversiteit en Biobased Economy. Voor Biobased Economy is al een uitvoeringsagenda opgesteld. Voor de overige thema's komen de uitvoeringsagenda's gereed in 2019/2020.

Zonneweides
Om de ambitie van een energieneutraal Ooststellingwerf in 2030 te kunnen realiseren stimuleren we onder randvoorwaarden de aanleg van zonneweides op zowel gemeentelijk als particulier bezit. Het toetsingskader "beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf" is in september 2017 door u vastgesteld.

Biodiversiteit
In 2019 hebben we een plan van aanpak gemaakt om te komen tot een biodiversiteitsplan. De aftrap voor het biodiversiteitsplan en de biodiversiteitsmarkt hebben het startschot gegeven voor activiteiten. Samen met inwoners en partijen zullen we in 2020 tot een biodiversiteitsplan komen. De uitvoering van werkzaamheden voor openbare ruimte/groen wordt onderdeel van regulier onderhoud.

Wat merkt de inwoner ervan

 • Meer (financiële) mogelijkheden om aan de slag te gaan met duurzaamheid.
 • Steeds meer mensen treffen (zichtbaar) duurzame maatregelen. Zoals isolatie van de woning of de aanleg van zonnepanelen.
 • Inwoners worden betrokken bij het maken van het biodiversiteitsplan.
 • Basisschoolkinderen krijgen structureel les over duurzaamheid.
 • Alle basisschoolkinderen in de gemeente doen ieder jaar mee aan een leuk project over duurzaamheid. Familie en buren worden betrokken bij huiswerk of presentaties.
 • Onze inwoners merken dat de leefomgeving steeds schoner wordt. Daarnaast wordt het aanbod van milieuprojecten steeds breder en laagdrempeliger. Zo krijgen de inwoners meer mogelijkheden om hun bijdrage aan een schonere leefomgeving te leveren. Ook is samen met alle Friese gemeenten een digitaal duurzaam bouwloket ingericht. Hier kunnen bedrijven en inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Sinds 2016 communiceren we hier veelvuldig over.

 

Wat mag het kosten

 • Jaarlijks is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor de uitvoering van milieu-/duurzaamheidsbeleid. Bij de begroting 2019 heeft u € 30.000 voor de financieringslasten van de duurzaamheidsleningen en stimuleringsregeling (zie hieronder) ten laste gebracht van het oorspronkelijke budget van € 100.000 voor de uitvoering milieu-/duurzaamheidsbeleid. Hierna resteert € 70.000.
 • De hoogte van het fonds Duurzaamheidslening is € 700.000.
 • Voor de Stimuleringsregeling duurzame initiatieven (postcoderoosregeling) is € 200.000 beschikbaar.
 • We willen vanaf 2019 meer en structureel aandacht besteden aan duurzame ontwikkelingen (biobased economy, versnellingsagenda, klimaatakkoord). De formatie is daarom per 2019 met 1 fte uitgebreid.
 • Er is eenmalig € 30.000 beschikbaar om een biodiversiteitsplan op te stellen.

Beleidskaders

Thema 3.3.2 Afval

Wat willen we bereiken

 • Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval. We hebben ons aangesloten bij de VANG-doelstellingen van het Rijk (VANG = Van Afval Naar Grondstof). In 2020 moet worden voldaan aan de landelijke richtlijnen om 75% van het huishoudelijk afval te scheiden en maximaal 100 kg per inwoner per jaar aan te verbranden restafval te hebben.
 • We willen op zaterdag ruimere openingstijden van de milieustraat.
 • We informeren u over de mogelijkheid om het slagboomtarief te verlagen en maken de financiële consequenties daarvan inzichtelijk.
 • We willen een bewustwordingscampagne organiseren om samen met onze inwoners zwerfafval terug te dringen en onze afvalstromen beter te scheiden.

Wat gaan we ervoor doen

 • In 2019 starten we met een onderzoek naar mogelijkheden van verruiming van de openingstijden op de milieustraat. Dit is onderdeel van de integrale berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om het slagboomtarief te verlagen. Dit is onderdeel van de integrale berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing.
 • De ontwikkelingen in de gescheiden inzameling van luiers volgen we op de voet. Op dit moment zijn er nog geen verwerkingsmogelijkheden.
 • Voor het verbeteren van afval scheiden loopt de Friese communicatie campagne 'Sortibak, samen halen we alles eruit'. Daarnaast hebben we een 'eigen' campagne 'Afval scheiden, dat loont'. Deze is in maart 2018 gestart. Beide campagnes hebben niet een einddatum.
 • We gaan de bestaande projecten uit het beleids- en uitvoeringsprogramma aanpak zwerfafval 2014-2022 continueren. 
 • Op het Stellingwerf College geven we invulling aan projecten rond afval.


Zwerfafval

Voor de aanpak zwerfafval is een beleids- en uitvoeringsplan 2014-2022 opgesteld. Met dit plan zetten we vooral in op gedragsbeïnvloeding en participatie. Jaarlijks voeren we een aantal projecten met onder andere deze thema’s uit. Voor buitenschoolse opvang, basisscholen en voortgezet onderwijs is een educatief lesprogramma zwerfafval ontwikkeld.

Verbonden partij: Omrin (Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu)
Omrin is het bedrijf van en voor gemeenten voor de reinigingstaken. Afvalsturing Friesland verwerkt het ingezamelde huishoudelijke afval en exploiteert de gemeentelijke milieustraat. Fryslân Miljeu zamelt afval in en doet reinigingstaken.

Wat merkt de inwoner ervan

 • Bewustwording: Diftar+-afrekensystematiek.
 • Milieustraat: meer service door passende openingstijden.
 • Slagboomtarief: verlaging van de slagboomtarieven betekent een verschuiving in de verrekening van kosten afvalinzameling naar het vaste tarief afvalstoffenheffing.
 • Afval scheiden: de milieustraat aan de Nanningaweg richten we optimaal in voor het scheiden van afvalstromen.
 • Zwerfafval: inwoners roepen we regelmatig op mee te doen aan inzamelacties. Zij vormen de groep vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Met basisscholen houden we jaarlijks de Himmelwike. Met het voorgezet onderwijs doen we zwerfafvalprojecten.
 • Van Afval Naar Grondstof: de genoemde communicatieprojecten moeten leiden tot minder afval en betere afvalscheiding.

Wat mag het kosten

 • De kosten van afvalinzameling verrekenen we met onze inwoners via de afvalstoffenheffing.
 • Voor de aanpak van zwerfafval ontvangen we jaarlijks (tot 2022) € 1,19 per inwoner. Dit budget besteden we aan diverse projecten om zwerfafval tegen te gaan.

Beleidskaders

Thema 3.4 Bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting)

Wat willen we bereiken

 • We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor onze huidige en toekomstige inwoners.
 • De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen.
 • Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning.
 • Onze inwoners wonen in een huur- of koopwoning die past bij hun financiële situatie, gezinssamenstelling of zorgbehoefte. Daarnaast een woning die energieneutraal en digitaal ontsloten is.
 • We blijven inzetten op inbreiding vóór uitbreiding. We kiezen daarbij voor het behoud van ruimtelijke kwaliteit.
 • We willen aandacht voor sociale woningbouw zoals benoemd in de Woonvisie.
 • We willen dat de uitvoeringsprogramma’s van de Woonvisie voortvarend worden ontwikkeld en aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling.

Wat gaan we ervoor doen

Ruimtelijke kwaliteit behouden
We wegen nieuwe woningbouw zorgvuldig af. Hiervoor is een Afwegingskader woningbouw Ooststellingwerf vastgesteld. Binnen het Afwegingskader woningbouw Ooststellingwerf willen we ruimte bieden aan experimentele woningbouw om duurzaamheid te bevorderen.

Sociale woningbouw

 • We maken jaarlijks prestatieafspraken met de corporaties.
 • We ondersteunen particuliere initiatieven om vrijvallende sociale woningbouw beschikbaar te houden voor de doelgroep.
 • We staan open voor alternatieve vormen van sociale huur, zoals wooncoöperaties.


Uitvoeringsprogramma's
Samen met de betrokken partijen voeren we de programma's van de Woonvisie uit. Focus ligt daarbij op nieuwbouw, duurzaamheid, wonen/welzijn/zorg, betaalbaarheid & beschikbaarheid en leefbaarheid.

Het platteland is aan zet 

De gevolgen van de demografische ontwikkelingen in onze gemeente heeft onze speciale aandacht. We kiezen voor een goede verdeling van de maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente, anticiperend op de demografische ontwikkelingen en de behoefte in de vier regio’s. Daarnaast versterken we de verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid vanuit de lokale gemeenschappen.

Wonen in Ooststellingwerf
In mei 2017 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Op basis daarvan stellen we uitvoeringsagenda’s vast en actualiseren we jaarlijks de prestatieovereenkomsten met Actium en WoonFriesland. We leggen afspraken vast, onder andere over: betaalbaarheid en beschikbaarheid, verkoop sociale huurwoningen, zorg, leefbaarheid, energie en duurzaamheid. Samen met betrokkenen gaan we de verschillende vraagstukken oppakken en tot uitvoering brengen. Hierbij gaat het niet alleen over de huurwoningen van de woningbouwcorporaties, maar ook over verduurzaming van particuliere woningen. Evenals de vraag wat er allemaal moet gebeuren om het mogelijk te maken dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De prestatieafspraken met de corporaties voor 2020 zijn opgesteld, vastgesteld en doorgestuurd naar de Autoriteit Wonen. In 2019 zijn met de provincie Fryslân afspraken gemaakt over het woningbouwvolume tot en met 2025. Het plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf met afwegingskader is in 2019 vastgesteld en is in uitvoering. De verduurzaming van bestaande particuliere woningen gaat stapsgewijs; nieuwe woningen zijn aardgasvrij. De verzilveringslening wordt ingezet om inwoners langer thuis te laten wonen en maakt onderdeel uit van de verordening "Leefbaar en Duurzaam Ooststellingwerf" 2019.

Hûs en Hiem
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit Hûs en Hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, zorgt voor de belangen op het gebied van bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân.

Wat merkt de inwoner ervan

 • Inwoners zien dat er een vastgesteld afwegingskader is voor nieuwbouw(initiatieven).
 • Inwoners zien dat er ruimte is voor particuliere initiatieven voor de instandhouding van de sociale woningbouw.
 • We spannen ons maximaal in zodat de inwoner snel een sociale woning kan vinden.
 • Inwoners zien dat er kavels in de verkoop staan.
 • Inwoners zien dat we Ooststellingwerf promoten als woonregio.
 • Het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de gebieden blijft ook in de toekomst in stand.

 • Onze monumenten blijven op niveau, en zo mogelijk breiden we het aantal uit.

Wat mag het kosten

 • In totaal is een budget van € 250.000 beschikbaar voor de uitvoeringsagenda’s van de Woonvisie (in 2017 € 50.000, in 2018 € 60.000, in 2019 € 70.000 en in 2020 € 70.000).

Beleidskaders

Begroting Programma 3

Begroting Programma 3

x € 1.000
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. Rekening Begroting Begroting MJB MJB MJB
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Resultaat voor bestemming
Lasten
3.1 Thema Economische ontwikk. -989 -1.951 -391 -391 -291 -291
3.2 Thema Openbare ruimte -2.753 -2.644 -4.728 -2.899 -2.781 -2.649
3.3 Thema Milieu -4.315 -4.379 -4.550 -4.549 -4.547 -4.545
3.4 Thema Bouwen en wonen -503 -3.453 -1.508 -697 -738 -564
Totaal Lasten -8.559 -12.428 -11.177 -8.536 -8.358 -8.049
Baten
3.1 Thema Economische ontwikk. 650 322 326 326 326 326
3.2 Thema Openbare ruimte 131 92 90 90 90 90
3.3 Thema Milieu 5.499 5.474 5.936 5.936 5.935 5.935
3.4 Thema Bouwen en wonen 890 4.398 988 643 724 555
Totaal Baten 7.170 10.285 7.340 6.994 7.075 6.905
Resultaat voor bestemming -1.390 -2.142 -3.837 -1.541 -1.282 -1.144
Mutatie reserves
Toevoegingen -760 -178 -158 -100 -114 -118
Onttrekkingen 1.730 2.652 2.851 285 170 -
Mutatie reserves 970 2.474 2.693 185 56 -118
Resultaat na bestemming -419 332 -1.144 -1.356 -1.226 -1.262