Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Leeswijzer

Leeswijzer

De Programmabegroting 2020 bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting staan de programma's en paragrafen. Per programma en thema geven we antwoord op de 4 W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen, wat merkt de inwoner ervan en wat mag het kosten. Een aantal financiële aspecten in de begroting gaat over de programma's heen. Deze beschrijven we in negen paragrafen die een dwarsdoorsnede van de programma's geven.

De financiële begroting bestaat uit de begrotingspositie 2020-2023 (vertrekpunten, uitgangspunten en begrotingsresultaat) en het financieel meerjarenperspectief.

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

  • de kerngegevens
  • een overzicht van de reserves en voorzieningen 2018-2023
  • een overzicht van de incidentele lasten en baten 2020-2023
  • een overzicht van taakvelden 
  • een lijst van beleidsindicatoren. Meer informatie over beleidsindicatoren vindt u op waarstaatjegemeente.nl.

Na de bijlagen is de 'aanpak begrotingstekort' toegevoegd.