Meer
Publicatiedatum: 30-09-2019

Inhoud

Aanbieding

Aanbieding

U ontvangt hierbij de Programmabegroting 2020-2023. In deze Programmabegroting is voornamelijk bestaand beleid opgenomen.

Begrotingsperspectief 2020-2023
Het vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2020-2023 is de Kaderbrief 2020-2023 met de mededeling over de gevolgen van de Meicirculaire 2019. Het begrotingsperspectief is voor de komende vier jaar niet structureel sluitend. Ten opzichte van de Kaderbrief gecombineerd met de Meicirculaire 2019 is het begrotingsperspectief iets naar beneden bijgesteld. De aanpassing van de begrotingsresultaten komt voornamelijk door autonome invloeden zoals salarissen en hogere lasten voor leerlingenvervoer. Daarnaast is het budget voor jeugd voor 2020 en verder op hetzelfde niveau gezet als 2019. De structurele uitkomsten van de Najaarsrapportage 2019 zijn primitief verwerkt in de begroting. De uitkomsten van de Septembercirculaire 2019 zijn nog niet verwerkt in deze programmabegroting. Voor de begrotingsbehandeling zullen wij u hierover separaat informeren.

x € 1.000
Begrotingsperspectief Begroting MJB MJB MJB
2020 2021 2022 2023
Begrotingsresultaat
Saldo baten en lasten na bestemming -1.496 -2.236 -3.107 -2.829
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -319 109 -167 -
Totaal structureel begrotingsperspectief -1.815 -2.127 -3.274 -2.829

.

Dekkingsplan
U heeft bij het vaststellen van de Kaderbrief 2020-2023 kaders aan ons voorgelegd. Deze kaders zijn de oplossingsrichtingen waarmee wij de begroting weer meerjarig reëel en structureel sluitend kunnen krijgen. De uitgewerkte kaders met maatregelen worden in een apart voorstel aan u voorgelegd.