Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

In de gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar school gaan in een veilige en schone omgeving. Dit realiseren we samen met alle betrokken partijen. We werken samen met partners om risico’s te beheersen. Samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises.

Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de drank- en horecawet. Voor de gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) is dit een taak. 

 

Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken

 • We willen een veilige woon- en leefomgeving.
 • We beheersen risico's en coördineren hulpverlening bij incidenten en crises.
 • We willen richting scholen en ouders inzetten op preventie en voorlichting over drugs- en alcoholgebruik.
 • We willen een uitvoeringsprogramma tot bestrijding van overlast inzake drugs en alcohol.
 • We willen rondom scholen een inventarisatie van de verkeersveiligheid zowel qua fysieke inrichting als gedrag, voor zover de gemeente daar invloed op kan uitoefenen.
 • We willen de komende periode een handhavingsbeleidsplan ontwikkelen en vaststellen.
 • We leggen een uitvoeringsplan handhaving parkeren aan u voor.

 

Wat hebben we bereikt

Bij openbare orde en veiligheid staat een veilige woon- en leefomgeving centraal. Als gemeente zijn we de spin in het web en hebben we aansluiting bij de partners. Samen leveren wij dan een bijdrage aan de veiligheid.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan

 • Op 30 oktober 2019 hebben de medewerkers van de ambtelijke organisatie deelgenomen aan de crisisoefening.
 • Op 19 maart 2019 heeft het college het uitvoeringsplan drugsaanpak Ooststellingwerf vastgesteld.
 • De inventarisatie van de verkeersveiligheid rondom scholen is uitgevoerd. Voor de uitvoeringsmaatregelen om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren is geen geld beschikbaar gesteld.
 • We hebben verkeerseducatieprojecten op scholen uitgevoerd om het gedrag te verbeteren.
 • Er komt één OWO-beleidsplan VTH. De afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving maakt dit OWO-plan. In dit plan blijft ruimte bestaan voor lokale accenten. In het beleidsplan wordt aangegeven waar de prioriteiten liggen voor wat betreft het uitvoeren van het toezicht en handhaving. Begin 2020 is het plan door het college vastgesteld en naar de raad verzonden.

 

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Door intensief samen te werken met de verschillende partners wordt er ingespeeld op de signalen vanuit inwoners en worden die ook meegenomen. De inwoners ziet en merkt dat de overheid adequaat reageert en ook handhaaft.

Beleidskaders

Toelichting belangrijkste afwijkingen programma 5

Wat heeft het gekost

x € 1.000
Wat heeft het ons gekost? Rekening 2018 Primitieve Begroting Actuele Begroting Rekening 2019 Verschil
Saldo van baten en lasten
Lasten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid - 1.550 - 1.501 - 1.501 - 1.485 17 V
5.2 Thema Handhaving - 257 - 301 - 312 - 322 - 10 N
Totaal Lasten - 1.806 - 1.802 - 1.813 - 1.806 7 V
Baten
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 49 - - 27 27 V
5.2 Thema Handhaving 13 - 106 103 - 3
Totaal Baten 62 - 106 130 24 V
Saldo van baten en lasten - 1.744 - 1.802 - 1.707 - 1.676 31 V
Mutatie reserves
Onttrekkingen 67 - - - -
Mutatie reserves 67 - - - -
Resultaat - 1.678 - 1.802 - 1.707 - 1.676 31 V

Tabel belangrijkste afwijkingen

x € 1.000
Belangrijkste afwijkingen Programma 5 Verschil
Integrale veiligheid 42 V
Overige kleine afwijkingen - 11 N
Totaal afwijkingen 31 V

Toelichting belangrijkste afwijkingen

In onderstaand overzicht lichten we afwijkingen > € 25.000 toe.

Thema 5.1 Openbare orde en veiligheid
Integrale veiligheid, voordeel € 42.000
In 2019 is een verplichting vanuit 2018 van € 26.000 vrijgevallen. Voor de subsidie aandachtsgebieden hadden we voor preventielessen een verplichting opgenomen. Vanuit de vaststelling blijkt dat we de middelen hebben toegekend gekregen.