Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Nota reserves en voorzieningen

Algemeen en beslispunten

Algemeen

Algemeen

Verloop reserves en voorzieningen
Het belangrijkste doel van de nota reserves en voorzieningen 2019 is het herijken van de reserves en voorzieningen. De nota is bij uitstek een kaderstellend instrument voor u. Het doel van de nota is immers het bepalen en vaststellen van de kaders rondom de reserves en voorzieningen. De nota moet de uitgangspunten voor de te vormen reserves en voorzieningen helder maken, de scheiding tussen reserves en voorzieningen consequent doorvoeren en bevoegdheden waar nodig definiëren. Dit alles uiteraard in het kader van de BBV-regelgeving. Voor het opstellen van de nota reserves en voorzieningen en het daaraan gekoppelde verloop van de reserves en voorzieningen zijn uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zijn nodig om ervoor te zorgen dat de beoordeling van de reserves en voorzieningen eenduidig wordt uitgevoerd. Het college heeft de uitgangspunten vastgesteld, zoals onderstaand weergegeven.

Argumenten
Voor een transparante, éénduidige verwerking van reserves en voorzieningen zijn onderstaande uitgangspunten van belang. Hierbij is rekening gehouden met bestaande nota’s over reserves en voorzieningen, BBV-regelgeving en nieuwe inzichten. De uitgangspunten zijn onderverdeeld in een drietal categorieën namelijk: bevoegdheden college/raad, verloop reserves en voorzieningen en voorwaarden die van toepassing zijn bij de uitvoering van een correcte beoordeling reserves en voorzieningen.

Bevoegdheden

 1. Vorming en opheffing van reserves en voorzieningen vindt plaats met expliciete toestemming van de raad. Daarbij wordt onder meer vastgelegd: het doel, de reden, functie, minimum en maximum hoogte, periode, wijze van voeding, bestedingsraming en budgethouder.
 2. De raad heeft de bevoegdheid tot het wijzigen van een bestemming van een reserve.
 3. De raad stelt door middel van vaststelling van de begroting de jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vast. Binnen dit kader kan het college op grond van de noodzakelijke onderbouwing aanwendingen doen.
 4. De raad kan de bestemming van een (bestemmings-)reserve wijzigen. Bij een voorziening kan de raad de bestemming niet zonder meer wijzigen. Veelal liggen er wettelijke verplichtingen (BBV-wetgeving) aan een voorziening ten grondslag.
 5. De verantwoordelijkheid van de aanwending van voorzieningen ligt bij het college.

 
Verloop

 1. Jaarlijks, ten tijde van opstelling jaarrekening, vindt er een evaluatie van bestemmingsreserves en voorzieningen plaats. Reserves en voorzieningen met een specifiek doel of een concrete aflooptermijn waarbij de realisatie uitblijft, worden heroverwogen.
 2. De nota reserves en voorzieningen geeft de raad de mogelijkheid van integrale afweging bij resultaatbestemming.
 3. De nota van de reserves en voorzieningen moet een beter inzicht opleveren in de samenhang tussen de exploitatie enerzijds en de reserves en voorzieningen anderzijds. Vermeden moet worden dat het verschil tussen resultaat voor en na bestemming sterk afwijkt. Ter bevordering van de transparantie is het noodzakelijk om meer baten en lasten in het resultaat voor bestemming te begroten en te verantwoorden.
 4. Aan alle onderhoudsvoorzieningen moeten beheersplannen ten grondslag liggen. Deze beheersplannen (t.b.v. onderhoud) moeten minimaal eens in de 4 jaar geactualiseerd worden. De (deel-)PVM-ers stellen de beheersplannen op. Indien er geen beheersplan aanwezig is, is er volgens de BBV-regels geen sprake van een voorziening, maar van een reserve. Daarbij wordt het geld “geparkeerd” in een bestemmingsreserve en is dus nog steeds beschikbaar.


Voorwaarden

 1. Negatieve reserves en voorzieningen zijn niet toegestaan.
 2. Overschrijdingen van lasten in het kader van de begrotingsonrechtmatigheid zijn relevant zodra deze overschrijdingen van de lasten op het totale programma veroorzaken. De raad is verplicht hierover een begrotingswijziging vast te stellen.
 3. Op een investering met een economisch en maatschappelijk nut moet volgens de BBV-voorschriften altijd worden afgeschreven. Er moet ‘bruto’ geactiveerd worden. De bestemmingsreserves kunnen hierbij gebruikt worden als dekkingsmiddel voor de jaarlijkse kapitaalslasten. 
 4. Er vindt geen rentetoerekening plaats aan voorzieningen en reserves, met uitzondering van in de BBV voorgeschreven mogelijkheden (bijv. voorzieningen die op basis van contante waarde zijn berekend).
 5. Het onderscheid tussen een reserve en een voorziening is in overeenstemming met de regelgeving opgenomen in het BBV. De BBV regelgeving wordt hierbij gevolgd.
 6. Indien gebruik wordt gemaakt van een egalisatiereserve moet worden voldaan aan kostendekkendheid. Per egalisatiereserve zal een minimumbedrag en een maximum bedrag genoemd moeten worden, indien de raad daarover besloten heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hanteren van een maximale omvang van de reserve dat een bepaald percentage bedraagt van de geraamde opbrengst.
 7. De omvang van de reservepositie die aangehouden wordt past bij de risico’s, schaalgrootte en ambitieniveau van de gemeente en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.
 8. De algemene reserve en de algemene reserve grondexploitatie worden jaarlijks aangevuld/afgeroomd, waarbij het weerstandsvermogen van zodanige omvang is dat (on)verwachte risico’s en (niet) kwantificeerbare verliezen kunnen worden opgevangen.
 9. Vrijgevallen bedragen door herschikking van reserves en voorzieningen worden toegevoegd aan de algemene reserve.
 10. Voorzieningen worden onafhankelijk van het resultaat gevormd.
 11. Aan de vorming, aanwending en opheffing van reserves en voorzieningen moet een bestendige gedragslijn ten grondslag liggen. De onderbouwing van de reserves en voorzieningen kunnen niet jaarlijks een 100% andere invalshoek hebben; d.w.z. een ander doel krijgen.
 12. Behaalde resultaten bij verkoop van gemeentelijke eigendommen, die niet zijn opgenomen in de grondexploitatie, vallen vrij ten gunste van de algemene reserve dan wel worden ten laste van de algemene reserve gebracht (bij boekverlies).
 13. Reserves beneden de € 25.000 worden niet gevormd.
 14. Het bedrag boven het maximale saldo van de algemene reserve wordt aangewend voor het op peil brengen van de bestemmingsreserves.


Waardering voorzieningen: 
Voorzieningen bestaande risico's (art 44 1b)
Hieronder vallen de voorzieningen voor oninbare debiteuren (algemeen en SozaWe).

De voorziening wordt als volgt gevormd:
Belastingdebiteuren:
- Ouder dan 2 jaar: 80% oninbaar
- Tussen 1 en 2 jaar: 50% oninbaar
- Ouder dan 6 maanden: 10% oninbaar
Voor de overige vorderingen wordt een voorziening gevormd op basis van beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.

Bij SoZaWe vindt deze beoordeling per debiteur plaats met uitzondering van debiteuren met een saldo < € 1.500 en vorderingen waarvan de vordering is ontstaan in het lopende boekjaar en vorderingen waarvan er een ontvangst heeft plaatsgevonden in het lopende boekjaar. Voor posten > € 50.000 gelden de uitzonderingen niet, deze worden meegenomen in de beoordeling. Naast de individuele bepaling geldt dat de vorderingen WWB voor 75% als oninbaar worden beschouwd.

Voorziening bestaande risico's (art 44 1c).
Hieronder vallen de onderhoudsvoorzieningen. De hoogte van de voorzieningen worden bepaald aan de hand van de aanwezige (meerjarige) onderhoudsplannen.

Voorziening m.b.t. van derden verkregen middelen (art 44.2)
Hieronder valt de voorziening riolering. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het (vastgestelde) gemeentelijke rioleringsplan.

Voorziening arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
Hieronder vallen de voorzieningen van de lopende pensioenverplichtingen (oftewel de voorziening van de (oud)bestuurders die een pensioenuitkering krijgen) en die van de verwachte pensioenverplichtingen voor voormalige en huidige wethouders (oftewel de voorziening van de (oud) bestuurders die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt). Deze voorzieningen worden bepaald aan de hand van actuariële berekeningen van RAET.

Uitvoering
In samenwerking tussen de PVM-ers (= productverantwoordelijke medewerkers) en financieel consulenten van het cluster planning en control zijn de reserves en de voorzieningen voor 2019 en voor 2020-2023 beoordeeld. Bij de beoordeling is rekening gehouden met de door het college vastgestelde uitgangspunten.

Bij de jaarlijkse beoordeling van de reserves en voorzieningen is het noodzakelijk om te inventariseren of de hoogte van de reserve in overeenstemming is met de door de raad bepaalde bestemming. Op deze manier wordt inzichtelijk of de gewenste omvang van de reserves in relatie is tot het gewenste bestaande beleid. De uitkomsten van de beoordeling 2019 en 2020-2023 worden meegenomen bij de kaderbrief 2021-2024. Bij de behandeling van de kaderbrief kunnen wensen en prioriteiten afgezet worden tegen eventuele overschotten binnen het eigen vermogen (reserves).

Gevolgen beoordeling reserves en voorzieningen jaarrekening 2019
Als uitgangspunt voor de beoordeling reserves en voorzieningen jaarrekening 2019 is de eindstand van de reserves en voorzieningen in de jaarrekening 2018 genomen. De beoordeling 2019 heeft de volgende resultaten opgeleverd: In 2019 is de buffer van de algemene reserve grondexploitatie € 339.487 te hoog, dit bedrag valt daarom vrij en maakt onderdeel uit van het exploitatieresultaat. 

Verder heeft de beoordeling van de reserves en voorzieningen de volgende instellingen/opheffingen voor de reserves, voorzieningen en schulden tot gevolg: het vormen van 1 reserve (reserve ambitiefonds) en het vormen van 2 voorzieningen (voorziening bodemsanering en voorziening kostendekking leges).

Daarnaast is de dotatie aan 4 voorzieningen vanaf 2020 aangepast:

 • Voorziening onderhoud gymlokalen verlaging € 10.000
 • Voorziening onderhoudsgelden Kompaan verhoging € 4.000
 • Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B’s verhoging € 30.000
 • Voorziening onderhoud gebouwen verhoging van € 10.000

Per saldo is dit een verhoging van € 34.000 structureel.

Sinds de gewijzigde BBV-regelgeving per 2010 over reserves heeft de raad de bevoegdheid om onttrekkingen en toevoegingen tot en met 31 december van het betreffende boekjaar met tijdige begrotingswijzigingen te autoriseren. Na 31 december van het boekjaar kunnen onrechtmatige onttrekkingen niet meer teniet gedaan worden.

 

Beslispunten reserves

Bij de programmabegroting 2019-2023 zijn door de raad de toevoegingen en onttrekkingen 2019 vastgesteld. Deze hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld, maar om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

71600  Algemene Reserve

 1. Reserve handhaven per 31-12-2019, bodembedrag is € 3 miljoen.
 2. Toevoeging 2019 € 940.270,87 (rekeningsresultaat 2018).
 3. Onttrekking 2019 totaal € 1.862.505 (zie specificatie bij toelichting per reserve)
 4. Onttrekkingen 2020 € 3.413.480 en 2021 € 100.000 (zie specificatie bij toelichting per reserve)


71601 Algemene Reserve grondexploitatie

 1. Reserve handhaven per 31-12-2019
 2. Toevoeging in 2019 € 233.615
 3. Toevoeging in 2019 € 21.025 (VPB terugontvangen) 
 4. Vrijval in 2019 € 339.487
 5. Toevoeging 2020 € 611.765, 2021 € 217.115, 2022 € 111.516, 2023 € 122.664


71602 Lastenverlichting

 1. Reserve handhaven per 31-12-2019
 2. In 2019 € 528.403 onttrekken uit de reserve
 3. In 2020 € 116.064 onttrekken uit de reserve


71706 Reserve Precariobelasting

 1. De reserve precariobelasting in 2020 op te heffen en het aanwezige saldo per 31 december 2019 € 3,218 miljoen over te hevelen naar de algemene reserve.
 2. Toevoeging van € 809.000, betreft extra opbrengst precariobelasting over 2019.
 3. Toevoeging van € 1.600.000 voor de jaren 2020 tot en 2021 (elk jaar € 800.000) te laten vervallen en dit te verwerken in de voorjaarsrapportage 2020.


71707 Reserve strategische projecten

 1.  Reserve handhaven per 31-12-2019
 2. Toevoegingen 2019 € 0
 3. Onttrekkingen 2019 € 410.175
 4. Onttrekkingen 2020 € 2.440.136, 2021 € 516.000


71708 Reserve Reorganisatieontwikkeling

 1. Reserve handhaven per 31-12-2019
 2. Onttrekking in 2019 € 1.156
 3. Onttrekkingen in 2020 € 20.000, 2021 € 57.520 en 2022 € 31.200


71709 Reserve Sociaal Domein

 1. Instemmen met de onttrekking 2019 € 1.009.027
  a.  Participatie € 100.000
  b.  Huishoudelijke hulp € 269.000
  c.  De bibliotheek op school dyslexie en dyscalculie begroot € 20.959
  d.  Formatie Sociaal Domein € 147.000
  e.  Stappenplan en tijdspad € 25.000
  f.  Inzet GBT visie Sociaal Domein € 175.000
  g.  Communicatiestrategie en monitor Sociaal Domein € 20.000
  h.  Regie Visie Sociaal Domein € 13.500
  i.  Inzet Scala Dorpsgesprekken € 6.000
  j.  Jeugd weerbaarheid en jongerenplekken € 25.000
  k.  Uitvoeringscapaciteit GBT en herininrichting € 207.568
 2. Instemmen met de onttrekking 2020 € 610.459 en 2021 € 269.000
 3. Reserve handhaven per 31-12-2019


71710 Reserve Riolering

 1. Reserve handhaven per 31-12-2019


71711 Reserve Overheveling Budgetten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2019.
 2. Toevoeging van €217.500 conform raadsbesluit 17 december 2019
 3. Onttrekking van € 529.500 conform raadsbesluit 18 december 2018
 4. Onttrekking 2020 van € 217.500 conform raadsbesluit 17 december 2019


71712 Reserve Monumenten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2019
 2. Toevoegingen 2019 € 0
 3. Onttrekkingen 2019 € 19.600


71717 Kapitaalreserve

 1. Reserve handhaven per 31-12-2019


71719 Reserve Ambitiefonds

 1. Reserve vormen per 31-12-2019
 2. Toevoeging 2019 € 453.000
 3. Onttrekking 2019 € 0
 4. Toevoeging 2020 € 475.000, 2021 € 600.000

Beslispunten voorzieningen

Bij de programmabegroting 2019-2023 reeds door de raad vastgestelde dotaties en aanwendingen 2019 hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld. Om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

71800  Voorziening oninbare debiteuren

 1. Handhaven voorziening per 31-12-2019
 2. Dotatie aan de voorziening in 2019 € 89.235
 3. Aanwending van de voorziening in 2019 € 71.174


71801  Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

 1. De voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie in 2019 € 197.081
 3. Aanwending 2019 € 270.257


71900  Voorziening onderhoud gymlokalen

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie in 2019 € 25.000 o.b.v. MOP 2019-2048
 3. Aanwending in 2019 € 52.086
 4. Dotatie 2020-2024 jaarlijks € 15.000 (was € 25.000)
 5. Aanwending 2020 € 117.265, 2021 €14.327, 2022 € 6.559, 2023 € 54.273, 2024 € 7.385


71901  Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie in 2019 € 16.000 o.b.v. MOP 2017-2031
 3. Aanwending in 2019 € 9.741
 4. Dotatie 2020-2024 jaarlijks € 20.000 (was € 16.000)
 5. Aanwending 2020 € 96.939, 2021 € 2.202, 2022 € 12.139, 2023 € 8.373, 2024 € 45.967, o.b.v. MOP 2017-2031 


71902  Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie in 2019 € 15.500
 3. Aanwending in 2019 € 9.733
 4. Dotatie 2020-2024 jaarlijks € 15.500
 5. Aanwending 2020 € 33.361, 2021 € 8.801, 2022 € 38.501, 2023 € 7.824 en 2024 € 4.551, volgens MOP 2017-2031


71903  Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B’s

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie in 2019 € 0
 3. Aanwending in 2019 € 281.180 (Bosbad € 22.075 en 2 B’s € 259.105)
 4. Dotatie 2020-2024 jaarlijks € 30.000 (was € 0)
 5. Aanwending 2020 € 288.444, 2021 € 12.068, 2022 € 95.323, 2023 € 74.326, 2024 € 149.614, volgens MOP 2019-2033


71904  Voorziening onderhoud gebouwen

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie aan de voorziening 2019 € 65.000
 3. Jaarlijkse dotatie aan de voorziening 2020 en verder € 75.000 (was € 65.000)
 4. Aanwending 2019 € 40.720
 5. Aanwending 2020 € 172.487, 2021 € 65.700, 2022 € 1.500, 2023 € 104.128


71905 Voorziening Bodemsanering

 1. Vormen voorziening bodemsanering
 2. Dotatie aan de voorziening in 2019 € 475.000

 

71940  Voorziening riolering

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Aanwending voorziening 2019 voorinvestering vrijverval riolering 2019 € 233.761
 3. Dotatie aan de voorziening 2019 € 348.810
 4. Dotatie voorziening 2020  € 426.311, 2021 € 426.256, 2022 € 425.078, 2023 € 424.966 2024 € 424.966
 5. Aanwending in 2020-2024 jaarlijkse projecten vrijverval riolering € 441.000 op basis van het huidige GRP

 

71941 Voorziening kostendekking leges omgevingsvergunning

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie in 2019 € 0


71950  Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie 2019 aan de voorziening € 486.805
 3. Aanwending 2019 van de voorziening € 107.353
 4. Jaarlijkse dotatie aan de voorziening 2020 en verder € 25.000
 5. Jaarlijkse aanwending van de voorziening 2020 en verder € 100.000

 

71951  Voorziening pensioenverplichtingen voormalig en huidige wethouders

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
 2. Dotatie 2019 aan voorziening € 204.563
 3. Jaarlijkse dotatie 2020 en verder aan voorziening € 50.000

 

Verloopoverzichten

Verloopoverzichten reserves

x € 1.000
Reserves Nummer Saldo per Toevoeging Onttrekking Vrijval Saldo per
31-dec-18 31-dec-19
1.2 Algemene reserves
Algemene reserve 71600 17.296 940 1.863 0 16.373
Totaal algemene reserves 17.296 940 1.863 16.373
1.3 Bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven
Reserve lastenverlichting 71602 920 0 528 0 391
Totaal bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven 920 0 528 0 391
1.4 Bestemmingsreserves
1.4.1 Bestemmingsreserves grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie 71601 2.157 255 0 339 2.073
Totaal bestemmingsreserves grondexploitatie 2.157 255 0 339 2.073
1.4.2 Overige bestemmingsreserves
Reserve precariobelasting 71706 2.409 809 0 0 3.218
Reserve strategische projecten 71707 3.512 0 410 0 3.102
Reserve organisatieontwikkelingen 71708 181 0 1 0 180
Reserve Sociaal Domein 71709 2.074 0 1009 0 1.065
Reserve riolering 71710 219 0 0 0 219
Reserve overheveling budgetten 71711 530 218 530 0 218
Reserve monumenten 71712 113 0 20 0 94
Reserve ambitiefonds 71719 0 453 0 0 453
Totaal overige bestemmingsreserves 9.038 1.480 1.970 0 8.549
Totaal bestemmingsreserves 12.115 1.735 2.498 339 11.013
Totaal reserves 29.411 2.675 4.361 339 27.386

Verloopoverzichten voorzieningen

x € 1.000
Voorzieningen Nummer Saldo per Dotatie Vrijval Aanwending Saldo per
31-dec-18 31-dec-19
1. Voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's(art. 44 1a)
Voorziening bodemsanering 71905 0 475 - - 475
Totaal voorzieningen Verplichtingen, verliezen en risico's(art. 44 1a) 0 475 - - 475
2. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b)
Voorziening oninbare debiteuren 71800 144 89 - 71 162
Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe 71801 668 197 - 270 595
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1b) 812 286 - 341 757
3. Voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c)
Voorziening onderhoud onderwijsgeb. en gymlok. 71900 286 25 - 52 259
Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan 71901 124 16 - 9 131
Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal 71902 58 16 - 10 64
Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3 B's 71903 1.194 - - 281 913
Voorziening onderhoud gebouwen 71904 465 65 - 41 489
Totaal voorzieningen bestaande risico's (art. 44 1c) 2.128 122 - 393 1.856
4. Voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2)
Voorziening riolering 71940 5.151 349 - 234 5.266
Voorziening kostendekking leges 71941 - - - - -
Totaal voorzieningen mbt van derden verkregen middelen (art 44.2) 5.151 349 - 234 5.266
5. Voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders 71950 1.579 487 - 107 1.958
Voorziening pens.verplichtingen vm. + huidige wethouders 71951 1.036 205 - - 1.240
Totaal voorzieningen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 2.615 691 - 107 3.199
Totaal voorzieningen 10.706 1.923 1.075 11.553

Toelichting per reserve

Algemene reserve

1. Nummer reserve 71600
2. Naam (deel-) PVM-er Peter Roos
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:   Bestuur en dienstverlening
Product:         Algemene inkomsten en uitgaven
Deelproduct:  Algemene uitkering, deelnemingen en overig
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. n.v.t. Artikel 43 van het BBV schrijft de algemene reserve voor.
7. Reden/bestemmingsdoel reserve De algemene reserve heeft een algemeen karakter en is vrij aanwendbaar. Voor het gebruik van de algemene reserve is, zoals voor alle reserves, altijd een expliciet raadsbesluit vereist. De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers (het opvangen van onvoorzienbare risico’s en calamiteiten). Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt mede bepaald aan de hand van het weerstandsvermogen van de gemeente. De provincie toetst of de algemene reserve het gewenste niveau heeft.
8. Soort reserve Algemene reserve
9. Motief vorming reserve Risicomotief
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve De voeding van de reserve vindt plaats door toevoeging van een positief rekeningresultaat. Daarentegen komt een eventueel negatief rekeningresultaat ten laste van de algemene reserve.
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Bij de algemene reserve wordt uitgegaan van een ondergrens van € 3.000.000. Daarnaast wordt elk jaar de benodigde weerstandscapaciteit berekend.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2019
Het voordelige rekeningsaldo 2018 ad € 940.271 is toegevoegd aan de algemene reserve.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: N.v.t.
15. Verklaren mutaties in reserve in 2019 Toevoeging:
1. Rekeningsresultaat  2018 € 940.270,67
Onttrekking:
1. Ondersteuning zorgeconomie € 55.028 (nieuw beleid 2017-2020)
2. Tekort Jeugd € 750.000 (begroting 2019)
3. Project Mader € 48.178 (nieuw beleid 2017-2020)
4. Het Fonds € 27.277 (raadsbesluit 17-11-2015)
5. Uitvoeringsprogramma Biobased Economy € 50.988 (nieuw beleid 2017-2020 en begroting 2019)
6. MOP-wegen € 250.000 (nieuw beleid 2017-2020)
7. Uitvoeringsagenda Woonvisie € 30.184 (nieuw beleid 2017-2020)
8. Omgevingswet € 108.980 (nieuw beleid 2017-2020 en begroting 2019)
9. Biodiversiteit € 19.759 (bestemming rekeningssresultaat 2017)
10. Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid € 69.111 (nieuw beleid 2017-2020)
11. Ambitiefonds € 453.000 (begroting 2020)
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Onttrekkingen:
1. Ondersteuning zorgeconomie: de uitgaaf in 2019 is € 55.028, het restant € 60.918 komt in 2020 weer beschikbaar. In 2019 vooral ingezet op het vormen van beleid, de uitvoering komt in 2020.
2. Project Mader: de uitgaven in 2019 zijn € 48.178. Het restant € 58.057 wordt doorgeschoven naar 2020.
3. Uitbreiding sportcomplex Waskemeer: de procedure loopt nog, het budget wordt doorgeschoven naar 2020.
4. Het Fonds: in 2019 zijn er twee subsidies (uit 2017 en 2018) teruggestort omdat de projecten geen doorgaan hadden. Hierdoor lagere verstrekte subsidie, komt weer beschikbaar in 2020.
5. Uitvoeringsprogramma Biobased Economy: de lasten waren in 2019 € 50.988. De beschikbare middelen worden doorgeschoven naar 2020.
6. Vooraanzicht gemeentehuis: In 2019 is gestart met de voorbereiding en planvorming. Het budget voor 2019 van € 12.500 is hierdoor nog niet besteed. In 2020 starten we met de uitvoering en hiervoor wordt het totaalbedrag (€ 25.000) ingezet.
7. Uitvoeringsagenda Woonvisie: de uitgaaf in 2019 is € 30.184, het restant € 98.486 blijft beschikbaar in 2020.
8. Omgevingswet: de totale uitgaven in 2019 zijn € 108.980, het restant € 120.987 komt in 2020 weer beschikbaar.
9. Biodiversiteit: 2019 heeft in het teken gestaan van het opstellen een uitvoeringsagenda dit wordt in 2020 afgerond.
10. Aankoop aula Oosterwolde: de aankoop is in 2019 gerealiseerd. Voor de volgende fase dient er nog besluitvorming komen.
11. Biosintrum: de voorgenomen verkoop is ‘on hold’ gezet. In 2020 zal er besluitvorming plaatsvinden over de verschillende scenario’s die mogelijk zijn.
12. Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid: de uitgaven zijn € 69.111, het restant € 33.501 blijft beschikbaar voor 2020.
13. Samenwerking OWO: in 2019 zijn er incidentele budgetten voor bedrijfsvoering beschikbaar gesteld. Deze zijn niet geheel besteed. De projecten die hieraan verbonden zijn lopen over het jaar 2019 heen.
14. Ambitiefonds: bij de behandeling van de programmabegroting 2020-2023 is besloten om een Ambitiefonds te vormen. Deel van de voeding is het gereserveerde deel in de algemene reserve voor de herstructurering Caparis.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Onttrekking
2020: € 3.413.480  (zie voor specificatie hierna)
2021: € 100.000 (Biobased Economy)
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2019, bodembedrag is € 3 miljoen
2. Toevoeging 2019 € 940.270,87 (rekeningsresultaat 2018)
3. Onttrekking 2019 totaal € 1.862.505 (zie specificatie)
4. Onttrekkingen 2020 € 3.413.480 (zie specificatie) en 2021 € 100.000 (Biobased Economy)

Toelichting onttrekking algemene reserve

Specificatie algemene reserve Begroting Werkelijk Begroting Begroting
Onttrekkingen/verminderingen dekking afschrijving Progr. 2019 2019 2020 2020 nieuw
Onttrekkingen
Programma 1
Ondersteuning zorgeconomie 1 115.946,00 55.028,00 50.000,00 110.918,00
Tekort Jeugd 1 750.000,00 750.000,00 400.000,00 400.000,00
Programma 2
Project Mader 2 106.235,00 48.178,00 58.057,00
Het Fonds 2 50.829,00 27.277,00 23.552,00
Uitbreiding sportcomplex Waskemeer 2 240.000,00 0 240.000,00
Programma 3
Uitvoeringsprogramma Biobased Economy 3 225.000,00 50.988,00 100.000,00 274.012,00
MOP-wegen 3 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Vooraanzicht gemeentehuis 3 12.500,00 12.500,00 25.000,00
Uitvoeringsagenda woonvisie 3 128.670,00 30.184,00 70.000,00 168.486,00
Omgevingswet 3 229.967,00 108.980,00 72.000,00 388.987,00
Biodiversiteit 3 30.000,00 19.759,00 10.241,00
Biobased Economy (bedragen bij hierboven neergezet) 3
Aankoop aula Oosterwolde 3 251.500,00 251.500,00
Pilot maairobot 3 4.600,00 4.600,00
Programma 4
Gebouw Ecomunity Center 4 1.000.000,00 1.000.000,00
Omgevingswet 4 196.000,00
Programma 6
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid 6 102.612,00 69.111,00 79.626,00 113.127,00
Samenwerking OWO 6 45.000,00 45.000,00
Onderzoek (subsidioloog/accommodatiebeleid/openbare ruimte) 6 50.000,00 50.000,00
Ambitiefonds 6 453.000,00
Totaal onttrekkingen 3.734.259,00 1.862.505,00 1.088.726,00 3.413.480,00

Algemene reserve grondexploitatie

1. Nummer reserve 71601
2. Naam (deel-) PVM-er Henri Jonker
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:   Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Product:         Planontwikkeling
Deelproduct:  Ontwikkelplannen incl. Grondexploitatie (P54.100.1)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Het opvangen van verliezen, bijvoorbeeld van niet kostendekkende complexen, rente van nog niet in exploitatie genomen complexen, en verlaging van verkoopprijzen.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Opvangen van risico's en tegenvallers. Deze reserve dient alleen ter dekking van de risico’s in de grondexploitatie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve De reserve wordt gevoed door winsten van complexen.
11. Looptijd Startdatum: Onbekend
Einddatum: Permanent
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Voorstel is de hoogte van de reserve grondexploitatie te baseren op een bedrag voor mogelijke risico’s en een bedrag voor grondaankopen. De hoogte van het risicobedrag is gebaseerd op de notitie Gemeente Governance Grond(ig) beleid van Deloitte uit september 2007. Vanaf 2007 wordt 10% buffer aangehouden voor risico’s m.b.t. toekomstige verkopen voor de komende 5 jaar (2016-2024).
13. Bijzonderheden De werkzaamheden die verband houden met de grondexploitatie gaan zich nu concentreren op de ontwikkeling in het licht van de veranderingen op de woningmarkt. Nieuwe plannen zullen zich sporadisch voordoen en er zal meer nadruk komen te liggen op herontwikkeling en herbestemming. Daarnaast zal nadruk komen op het faciliteren van particulier initiatief (de anterieure overeenkomsten). Op 23 mei 2017 is de Woonvisie 2017-2022 door de raad vastgesteld. Hierbij gaan we inspelen op de nieuwe situatie.
Met ingang van 1 januari 2016 is de regelgeving in het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) ten aanzien van gronden, waarvoor nog geen reëel en stellig voornemen is om deze in de nabije toekomst te bebouwen, gewijzigd. Deze ‘NIEGG’ gronden zijn in 2016 voor marktwaarde overgebracht naar materiële vaste activa. Dit houdt in dat er geen aanwendingen meer zullen plaatsvinden ten behoeve van de NIEGG.
Jaarrekening 2019
Met ingang van 2016 moet de gemeente vennootschapsbelasting gaan afdragen over winsten die in de complexen worden behaald. Over 2018 is een voorlopige aanslag € 24.296 opgelegd. Dit wordt in afwijking van de paragraaf Grondbeleid 2018 niet ten laste van de complexen gebracht, maar ten laste van de reserve grondexploitatie.
Voor het bepalen van tussentijdse winst bij de complexen moet de POC-methode (percentage of completion) worden toegepast. De POC methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten, als de kosten verkeert. De totale winst over de individuele grondexploitatie wordt opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Dit heeft er in 2019 toe geleid dat we een winst moesten nemen van € 233.615.
Het bedrag ontvangen van het Rijk voor het Masterplan Venekoten centrum-Venekoten noord is in deze reserve geparkeerd. Door de gewijzigde BBV-regels kunnen investeringen maatschappelijk nut niet meer in een keer ten laste worden gebracht van de reserve.
Als de diverse projecten gereed zijn wordt er op afgeschreven, dekking van de afschrijvingslast zal dan plaatsvinden van de rijksmiddelen gedurende de looptijd.
De stand van de reserve per 31 december voor het Masterplan is € 1.731.792,14 (€ 5 miljoen minus € 3.268.207,86). Het bodembedrag voor de reserve is berekend op € 340.713. De stand van de reserve is € 680.200. Dit betekent dat € 339.487 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen Woonvisie 2017-2022
Nota grondprijzen 2019
15. mutaties in reserve in 2019 Toevoeging:
Toevoeging van € 233.615 als winstneming i.v.m. POC-methode
Toevoeging van € 21.025 vennootschapsbelasting (terugontvangen 2016 € 19.742 en 2017 € 19,446. Betaald voorlopige aanslag 2019 € 18.163)
Vrijval:
Vrijval van € 339.487
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Zie bij 13. Bijzonderheden
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Toevoegingen
2020: € 611.765
2021: € 217.115
2022: € 111.516
2023: € 22.664
18. Beslispunten 1.       Reserve handhaven per 31-12-2019
2.       Toevoeging in 2019 € 233.615
3.       Vrijval in 2019 € 339.487
4.       Toevoeging 2020 € 611.765, 2021 € 217.115, 2022 € 111.516, 2023 € 122.664

Reserve lastenverlichting

1. Nummer reserve 71602
2. Naam (deel-) PVM-er Aly Pol
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Product: Afvalinzameling
Deelproduct: Huishoudelijk afval (P56.140.1/65311-  65317)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Een eventueel voordelig saldo van de afvalverzameling te reserveren voor teruggave aan de burgers en investeringen milieustraat (raadsbesluit november 2006).
8. Soort reserve Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven (niet specifiek te besteden)
9. Motief vorming reserve Egalisatiemotief
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Exploitatievoordeel reiniging
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: doorlopend
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De omvang van de reserve is voldoende om de doelstelling te kunnen verwezenlijken. Voor een minimumniveau van de reserve is besloten 10% van de lasten = € 250.000 (afgerond). Het meerdere in de reserve kan verder ingezet worden voor tarief egalisatie dan wel voor teruggave aan de inwoner.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2019
De reserve is bij de jaarrekening 2016 omgevormd naar reserve lastenverlichting afval en riolering met een onderscheid in een deel voor egalisatie reiniging en een deel lastenverlichting voor riolering en afval. In 2017 is € 122.000 ingezet als lastenverlichting bij riolering. De raad heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2018-2021 besloten dat het restant van het deel voor lastenverlichting (€ 828.000) vanaf 2018 wordt ingezet om het vaste tarief afvalstoffenheffing te egaliseren en langer op een laag niveau te houden. Deze reserve wordt vanaf 2018 niet meer gebruikt voor lastenverlichting bij riolering.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Excelsheet berekening reserve
15. Verklaren mutaties in reserve in 2019 Begrote toevoeging 2019 € 0, realisatie € 0
Begrote onttrekking 2019 € 224.000 realisatie € 528.400
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Baten € 191.000 lager:
Als resultaat van Diftar+ zijn onze inwoners beter afval gaan scheiden. Het aantal kilo’s restafval is behoorlijk omlaag gegaan daarnaast is de verschuiving van restafval naar GFT hoger geweest dan de verwachting. Onderstaand een overzicht van de uitgangspunten versus de realisatie:
Toelichting uitgangspunt Realisatie
Vast tarief € 96,00 € 96,00
Variabel tarief € 0,20 € 0,20
Verschuiving restafval naar GFT 10 % 28 %
Aantal ledigingen restafval 130.367 129.556
Aantal ledigingen GFT 62.775 77.984
Gemiddeld gewicht per lediging restafval 30 20,62
Gemiddeld gewicht per lediging GFT 40 37,82
Lasten € 113.000 hoger:
De hogere lasten komen voornamelijk door:
Hogere kosten voor huis aan huisinzameling dan  was begroot. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting de prestatieovereenkomst met Omrin nog niet definitief was. Per abuis is deze stijging niet meegenomen in een rapportage. De extra lasten voor de tariefstijging zijn € 42.000.
Door het beter scheiden tussen GFT en restafval zijn de verwerkingskosten voor het GFT toegenomen en de verwerkingslasten voor restafval lager per saldo een voordeel van € 22.000
De hogere afvalverbrandingstoeslag. De verhoging van de verbrandingstoeslag is na vaststelling van de begroting verhoogd. Bij de najaarsrapportage hadden we alleen de beschikking over de inzameling van de eerste 4 maanden. Hierdoor kon nog geen goede inschatting worden gemaakt van de inzameling voor het gehele jaar waardoor geen bijstelling is geraamd bij de najaarsrapportage. De hogere kosten voor de toeslag betreft € 39.000.
Hogere kosten voor afvoer van grof huishoudelijke afval, puin en hout € 60.000. Bij de najaarsrapportage zijn deze lasten verhoogd en de lasten voor de verwerking bij restafval verlaagd. Deze verschuiving heeft niet opgetreden. Het betreft echt meer kosten.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) De mutatie in de reserve 2020 is € 116.064. Dit is gebaseerd op basis van de eerder vastgestelde  uitgangspunten voor aantal kilo’s en aantal ledigingen. Bij de kaderbrief 2021-2024 wordt een meerjarige doorkijk gemaakt op basis van aangepaste uitgangspunten als gevolg van de realisatie 2019.
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31-12-2019
2. In 2019 € 528.403  onttrekken uit de reserve
3. In 2020 € 116.064 onttrekken uit de reserve

Reserve precariobelasting

1. Nummer reserve 71706
2. Naam (deel-) PVM-er Marloes Rutten
3. Afdeling Klant & Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: 6 Bestuur en Dienstverlening
Deelproduct: 65.040.1 Belastingen en Wet WOZ (68213)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 18 juni 2019 (behandeling Jaarstukken 2018)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Het voorlopig reserveren van de extra netto-opbrengst van de precariobelasting. Zodra de bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond worden de opbrengsten geraamd ten gunste van de exploitatie tot en met 2021.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Voeding door toevoeging extra netto-opbrengst precariobelasting
11. Looptijd Startdatum: 31 december 2018
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Er is geen gewenste omvang van de reserve te bepalen..
13. Bijzonderheden De reguliere opbrengst precariobelasting wordt ten gunste gebracht van de exploitatie. Vanaf het belastingjaar 2016 kan er een extra netto opbrengst precariobelasting worden gerealiseerd doordat tussen Enexis en Liander netwerken zijn geruild. Deze informatie is in 2018 beschikbaar gekomen.
Deze reserve is per 31 december 2016 opgeheven en wordt dus nu weer ingesteld voor de extra netto opbrengst precariobelasting, omdat tegen de aanslag bezwaar is ingediend.  Liander heeft de procedures over de precariobelasting gestaakt. Dit geldt voor de procedures over de jaren 2017 (deels) en 2018. Er loopt nu nog één bezwaarprocedure over het jaar 2017. Dit heeft te maken het gebruikte aantal metrages. We verwachten dat zodra het juiste aantal metrages bekend is, dat het bezwaar wordt ingetrokken. Per 31 december 2019 is de stand van de reserve € 3,218 miljoen (dit zijn de opbrengsten over de jaren 2016 tot en met 2019). In de programmabegroting 2020-2023 zijn deze opbrengsten over de jaren 2020 en 2021 toegevoegd aan de reserve. Door het stoppen van Liander van de procedures betekent dat de middelen in de reserve kunnen vrijvallen en dat de geraamde toevoegingen in de jaren 2020 en 2021 niet hoeven te gebeuren.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Raadsbesluit dd 18 juni 2019
15. Verklaren mutaties in reserve  in 2019 Toevoeging van de extra opbrengst over het jaar 2019 totaal € 809.000
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 De toevoeging vanuit de realisatie is conform de begroting.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) De extra opbrengsten over de jaren 2020 en 2021 bedragen € 800.000, deze vooralsnog toevoegen aan de reserve (in afwachting van bezwaar en beroep).
18. Beslispunten 1. De reserve precariobelasting in 2020 op te heffen en het aanwezige saldo per 31 december 2019 € 3,218 miljoen over te hevelen naar de algemene reserve.
2. Toevoeging van € 809.000, betreft extra opbrengst precariobelasting over 2019.
3. Toevoeging van € 1.600.000 voor de jaren 2020 tot en 2021 (elk jaar € 800.000) te laten vervallen en dit te verwerken in de voorjaarsrapportage 2020.

Reserve Strategische projecten

1. Nummer reserve 71707
2. Naam (deel-) PVM-er Gerda Hensen
3. Afdeling Klant & Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:    4. Strategische projecten
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Raad 17 juni 2008 (Herijking R+V 2007-2008)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Deze reserve is in 2008 in eerste instantie gekoppeld aan de Structuurvisie 2009. In de structuurvisie komen thema’s voor. Op 9 november 2010 heeft de raad zich uitgesproken over de prioritering van de grote strategische projecten. Deze zijn enerzijds algemeen beschrijvend. Anderzijds wordt ook de meerjarige ambitie verwoord; hiervan maken planning en middelen onderdeel uit. Het is wenselijk dat de planning en middelen vertaald kunnen worden naar de toekomstige beleidsdocumenten.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Spaar- en bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Voeding vindt  plaats indien er nieuwe strategische projecten worden benoemd. Beschikking op basis van de werkelijke kosten van de als strategisch project benoemde projecten.
11. Looptijd Startdatum: 17 juni 2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Voor  de benoemde strategische projecten wordt jaarlijks beoordeeld of de reserve toereikend is voor de verwachte kosten.
13. Bijzonderheden n.v.t.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Actualisatie R+V 2010-2011 (RB 24-4-2012)
15. Verklaren mutaties in reserve  in 2019 In 2019 is het eerste deel van de subsidie aan de Coöperatie Appelscha Regio 3.0 van € 150.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn diverse lasten gemaakt voor de diverse verplichtingen totaal ruim € 60.000. In totaal zijn de lasten voor 2019 € 210.175.
Onttrekking  fietsroute Oldeberkoop-Makkinga € 200.000 conform begroting.
 Voor het vervangen fiets- en voetgangersbrug Molenweg te Oosterwolde zijn in 2019 € 34.076 voorbereidingskosten gemaakt.
Vrijval: nvt
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Begrote onttrekking Masterplan Appelscha 2017-2019 € 400.311. Dit voor subsidie Coöperatie Appelscha Regio 3.0 voor € 300.000 en daarnaast € 100.000 voor diverse verplichtingen. In 2019 is het eerste deel van de subsidie aan de Coöperatie Appelscha Regio 3.0 van € 150.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn diverse lasten gemaakt voor de diverse verplichtingen totaal ruim € 60.000. In totaal zijn de lasten voor 2019 € 210.175. Het restant bedrag van € 190.136 wordt in 2020 voor € 150.000 besteed aan het laatste deel van de  subsidie voor Coöperatie Appelscha 3.0 en voor circa € 40.000 wordt het bedrag in 2020 verder ingevuld.
Voorbereiding wijkvernieuwing Haerenkwartier (raming € 200.000 voor 2018 en 2019). De investeringslasten in 2019 bedragen € 54.549. Deze worden tzt betrokken bij de verantwoording van het restant van het projectbudget van € 1,8 miljoen.
Voorbereiding vervanging fiets- en voetgangersbrug Molenweg te Oosterwolde. De investeringslasten bedragen € 34.076. Deze worden in 2020 betrokken bij de verantwoording van de investering.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Onttrekkingen 2020 totaal € 2.440.136:
Masterplan Regio Appelscha € 190.136
Projectbudget van wijkvernieuwing Haerenkwartier € 2.000.000 miljoen (incl. € 200.000 voorbereidingskrediet)
Vervangen fiets- en voetgangersbrug Molenweg te Oosterwolde € 250.000
Onttrekkingen 2021 totaal € 516.000:
Recreatief fietspadennetwerk Fietspad Schansmeerweg Donkerbroek € 161.000.
Recreatief fietspadennetwerk Fietspad Linde traject (Bovenweg - Linde) € 185.000
Recreatief fietspadennetwerk Fietspad Linde traject (Linde - Bekhof) € 170.000
18. Beslispunten 1.  Reserve handhaven per 31-12-2019
2. Toevoegingen 2019: € 0
3. Onttrekkingen 2019:  € 410.175
4. Onttrekkingen 2020: € 2.440.136, 2021: € 516.000

Reserve organisatieontwikkelingen

1. Nummer reserve 71708
2. Naam (deel-) PVM-er Marion Verbeek
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Harry Oosterman
5. Relatie met (deel-) productnummer Kostenplaats personeelsbudgetten (KPLS101)
Personeelsbudgetten Directie (69200/11000)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 2004
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Het opvangen van verplichtingen in de personele sfeer als gevolg van organisatieontwikkelingen.
8. .Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Elk jaar bij de actualisatie wordt de reserve opnieuw berekend.
11. Looptijd Startdatum: 2004
Einddatum: onbepaald.
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang In 2004 is een voorziening ingesteld voor het opvangen van de personele kosten organisatieontwikkelingen (notitie 'Risico in beeld'). Volgens het BBV is het niet mogelijk voor boventallig personeel - die nog niet non-actief zijn en waarvoor geen afvloeiingsregeling is getroffen - een voorziening in te stellen. Daarom is besloten voor het opvangen van de kosten - 'oude gevallen' tot 2011 - een reserve in te stellen (besluit vaststelling jaarrekening 2005).
Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 is besloten het doel van de reserve te wijzigen, hierdoor wordt de omvang van de reserve jaarlijks bepaald.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2019
De onttrekking voor 2019 bedraagt € 1.156. Dit is € 36.264 minder dan begroot.
Elk jaar bij de actualisatie van reserves wordt een nieuwe doorrekening gemaakt. De berekening die is uitgevoerd voor de periode 2020-2023. De berekening is gemaakt op basis van de bekende verplichtingen en een inschatting hoe de kansen van de betrokkenen liggen op de arbeidsmarkt. De omvang van de reserve is voor deze periode toereikend.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Memo bovenformatieven financiële zaken 2019
15. Verklaren mutaties in reserve in 2019 Onttrekking in 2019 € 1.156.
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Door afkeuring en ziekte zijn de lasten lager.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Onttrekking 2020 € 20.000, 2021 € 57.520 en 2022 € 31.200
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31 december 2019
2. Onttrekking in 2019 € 1.156
3. Onttrekkingen in 2020 € 20.000, 2021 € 57.520 en 2022 € 31.200

Reserve Sociaal Domein

1. Nummer reserve 71709
2. Naam (deel-) PVM-er Arjen Bouland
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Esther Verhagen
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:   1 Sociaal Domein
Product:        Jeugd, WMO en Participatie
Deelproduct:
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 2006
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Opvangen tekorten of overschotten bij de uitvoering van de 3 decentralisatietaken (Jeugd, Wmo en Participatie).
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Tekorten of overschotten bij de uitvoering van 3 decentralisaties komen ten laste/ten gunste van de reserve.
11. Looptijd Startdatum: 2006
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Financieel plafond van de reserve: in lijn met het tekort op het Sociaal Domein van enig jaar. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting het tekort opnieuw ingeschat.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2014
Bij de 2e marap 2014 is door de Raad ingestemd met het hernoemen van de reserve WMO naar reserve Sociaal Domein.
Daarbij is besloten het financieel plafond van € 1,5 miljoen te laten vervallen.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Zie documentatie
15. Verklaren mutaties in reserve in 2019 1.        Participatie begroot € 100.000 realisatie € 100.000
2.        Tekort hulp bij het huishouden begroot € 269.000 en realisatie € 269.000
3.        De bibliotheek op school dyslexie en dyscalculie begroot € 20.959 en realisatie € 20.959
4.        Formatie Sociaal Domein begroot € 147.000 en realisatie € 147.000
5.        Stappenplan en tijdspad begroot € 25.000 en realisatie € 25.000
6.        Inzet GBT visie Sociaal Domein begroot € 175.000 (1 keer € 90.000 en 1 keer € 80.000) en realisatie € 175.000
7.        Communicatiestrategie en monitor Sociaal Domein begroot 65.000. Realisatie € 20.000 voor de monitor (conform begroot) Communicatiestrategie begroot  € 45.000 realisatie € 0
8.        Regie Visie Sociaal Domein begroot € 80.000 en realisatie € 13.500
9.        Inzet Scala Dorpsgesprekken begroot € 6.000 realisatie € 6.000
10.     Jeugd weerbaarheid en jongerenplekken begroot € 50.000 en realisatie € 25.000
11.     Uitvoeringscapaciteit Gebiedsteam vanuit voorgaande jaren begroot € 267.569 waarbij € 60.000 voor herinrichting, realisatie € 207.569
16 Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 7. In 2019 zijn nog geen kosten gemaakt voor de communicatiestrategie dit doordat 2019  in het teken heeft gestaan van het komen tot een Visie. Het onderzoek voor de communicatiestrategie begint in 2020.
8. De regie visie Sociaal Domein is later ingezet waardoor de lasten in 2019 lager zijn.
10. Voor de jeugd weerbaarheid en jongeren plekken is € 25.000 minder uitgegeven dit komt doordat later is gestart in 2019 dan dat de verwachting was. De looptijd verschuift hierdoor over de jaren waardoor de middelen beschikbaar dienen te zijn voor 2021.
11. Gebiedsteam: het budget voor herinrichting kantoorruimte is niet uitgegeven. Deze middelen blijven binnen de reserve specifiek voor het GBT beschikbaar. In 2020 zal verdere uitvoering aan de doorontwikkeling GBT worden gegeven en hiervoor zal dit budget naar alle waarschijnlijkheid nodig zijn.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Onttrekking 2020 € 610.459
1.       Huishoudelijke hulp € 269.000
2.       De bibliotheek op de school, dyslexie en dyscalculie € 20.959
3.       Inzet GBT visie Sociaal Domein en doorontwikkeling GBT € 85.000
4.       Jeugd weerbaarheid en jongerenplekken € 75.000 (inclusief € 25.000 resterend budget vanuit 2019)
5.      Regie Visie Sociaal Domein begroot € 66.500 (vanuit 2019)
6.      Participatie € 34.000 (vanuit 2019)
7.      Herinrichting GBT € 60.000 (vanuit 2019)
Onttrekking 2021 € 269.000
1.      Huishoudelijke hulp € 269.000
18. Beslispunten 1.        Instemmen met de onttrekking 2019 € 1.009.027
a.        Participatie € 100.000
b.        Huishoudelijke hulp € 269.000
c.        De bibliotheek op school dyslexie en dyscalculie begroot € 20.959
d.        Formatie Sociaal Domein € 147.000
e.        Stappenplan en tijdspad € 25.000
f.         Inzet GBT visie Sociaal Domein € 175.000
g.        Communicatiestrategie en monitor Sociaal Domein € 20.000
h.        Regie Visie Sociaal Domein € 13.500
i.         Inzet Scala Dorpsgesprekken € 6.000
j.         Jeugd weerbaarheid en jongerenplekken € 25.000
k.        Uitvoeringscapaciteit GBT en herininrichting € 207.568
2.        Instemmen met de onttrekking 2020 € 610.459 en 2021 € 269.000
3.        Reserve handhaven per 31-12-2019

Reserve riolering

1. Nummer reserve 71710
2. Naam (deel-) PVM-er Gertjan Warrink
3. Afdeling Klant en organisatie
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: P8 Inrichting Leefomgeving
Product: P58.160 Riolering
Deelproducten: P58.160.1 Rioleringen, P58.160.2 Rioolheffing en P58.160.3 Baatbelasting
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 15 december 2009, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 (vGRP 2010-2014)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Efficiencyresultaten riolering
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Egalisatiemotief
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Op basis van het op 17 maart 2015 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2024 vinden er toevoegingen en onttrekkingen plaats. Efficiencyresultaten worden verrekend met deze reserve. Bij vaststelling van een nieuw GRP in 2020 wordt besloten hoe het aanwezige saldo van deze reserve wordt ingezet.
11. Looptijd Startdatum: 31 december 2009                                                         Eindtijd onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang N.v.t.
13. Bijzonderheden In maart 2015 is het nieuwe GRP 2015-2019 vastgesteld. Een onderdeel hiervan is dat er op 31-12-2014 een voorziening is ingesteld en dat deze is gevoed met het saldo van deze reserve per 31-12-2014. Deze reserve blijft gehandhaafd en wordt gevoed met efficiencyresultaten van de riolering.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: GRP 2015-2019
Raadsvoorstel en -besluit 17 maart 2015
15. Verklaren mutaties in reserve  in 2019 Geen mutaties in 2019
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Geen mutaties in 2019
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Geen mutaties in 2019
18. Beslispunten 1.         Reserve handhaven per 31-12-2019

Reserve overheveling budgetten

1. Nummer reserve 71711
2. Naam (deel-) PVM-er Annie van de Boer
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Diverse deelproducten
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Overheveling van budgetten naar een eerstvolgend begrotingsjaar.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve De reserve wordt jaarlijks gevoed, nadat besluitvorming door de raad in december heeft plaatsgevonden. De omvang wordt bepaald aan de hand van een inventarisatie.
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Deze reserve is jaren geleden ingesteld voor het reguleren van niet bestede budgetten in het lopende begrotingsjaar. Wanneer besteding van beschikbare budgetten in het begrotingsjaar onmogelijk is en uitvoering pas in het volgende begrotingsjaar kan plaatsvinden, dan fungeert deze reserve als een administratieve schakel om dat mogelijk te maken. De budgetten worden in het lopende dienstjaar verlaagd en toegevoegd aan de reserve. Aan het begin van het nieuwe begrotingsjaar worden de budgetten weer toegevoegd aan de desbetreffende (deel-)producten, zodat de reserve weer op nul staat.
13. Bijzonderheden In de raad van 15 december 2009 is besloten dat aan het overhevelen van budgetten de volgende voorwaarden zijn verbonden:
·  Contractuele afspraken zijn gemaakt, maar waarvan nog geen levering of dienst in het oorspronkelijke jaar heeft plaatsgevonden;
·  Er wordt voldaan aan de criteria Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onvermijdbaar ‘);
·  College- of directiebesluit: bijvoorbeeld in geval van vertraging in de uitvoering.
‘)  Wat wordt hieronder verstaan?:
Onvoorzien
Omstandigheden, die ten tijde van het beschikbaar stellen van het budget niet bekend waren.
Onvermijdbaar en Onuitstelbaar
Er zou niet worden voldaan aan een wettelijke verplichting;
Er zou onrechtmatig worden gehandeld;
Er zou een (onverantwoorde) onveilige situatie ontstaan;
Er zou niet worden voldaan aan contractuele verplichtingen;
Er zijn bestuurlijk concrete afspraken gemaakt of concrete toezeggingen gedaan.
Daarnaast is budgetoverheveling in principe maar voor één jaar toegestaan. Budgetten kunnen dus niet jarenlang achtereen worden overgeheveld. Het minimumbedrag voor overheveling is € 5.000. Bedragen beneden de € 5.000 worden dus niet overgeheveld.
Tevens geldt de budgetoverheveling alleen voor exploitatiebudgetten. Niet afgesloten investeringsbudgetten van projecten worden automatisch overgeheveld. Dat geldt eveneens voor budgetten, die worden gedekt uit reserves en voorzieningen of waartegenover middelen van derden staan met een specifieke bestedingsverplichting. De beoordeling en verwerking daarvan heeft plaats bij de eerstkomende nota herziening reserves en voorzieningen bij de jaarrekening.
Overzichten van de overgehevelde budgetten zijn te vinden bij de begrotingswijzigingen.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Raadsbesluiten  dd 18 december 2018 en 17 december 2019
15. Verklaren mutaties in reserve  in 2019 Toevoeging:
Op 17 december 2019 heeft de raad besloten om € 217.500 over te hevelen naar 2020. Dit betreft:
 1. € 80.000 – Tijdelijke huisvesting basisschool de Twirrewyn
2. € 12.500 – Project Vitale regio
3. € 30.000 – Budget Statushouders
4. € 55.000 – Bezwaar- en beroepfase Prikkedam
5. € 40.000 - Kerkenvisie
Onttrekking:
De raad heeft op 18 december 2018 besloten om € 526.500 over te hevelen van 2018 naar 2019. Deze budgetten zijn nu weer onttrokken:
1. € 90.000 bestemmingsplan motorcrossterrein
2. € 61.500 GIDS-gelden
3. € 136.000 Statushouders
4. € 90.000 GIDS-gelden – aanpak eenzaamheid
5. € 42.000 Fonds Ooststellingwerf
6. €110.000 Middelen ICT dienstverlening
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Nvt
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Onttrekking in 2020 van € 217.500
18. Beslispunten 1. Reserve handhaven per 31 december 2019
2. Toevoeging van €217.500 conform raadsbesluit 17 december 2019
3. Onttrekking van € 529.500 conform raadsbesluit 18 december 2018
4. Onttrekking 2020 van € 217.500 conform raadsbesluit 17 december 2019

Reserve monumenten

1. Nummer reserve 71712
2. Naam (deel-) PVM-er Lot Hofstede
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: 3-Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Product:        Bouwen en Wonen
Deelproduct: Omgevingsvergunningen
                       P56.110,1 Monumenten vergunningen  (66211)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 13 november 2012 (Amendement)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Jaarlijks wordt € 25.000 beschikbaar gesteld in de exploitatiebegroting ten behoeve van subsidie, waardoor provinciale middelen kunnen worden verkregen. Hierdoor wordt het monumentenbeleid weer gestimuleerd en kunnen aanvragers financiële ondersteuning krijgen.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Spaar- en bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de Programmabegroting 2013-2016 via een amendement. Met ingang van de exploitatiebegroting 2013 is een structureel budget opgevoerd van € 25.000 voor subsidies monumenten. Het niet bestede deel van deze subsidie wordt toegevoegd aan deze reserve. Eventuele overschrijdingen van het exploitatiebudget wordt ten laste van de reserve gebracht.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2013
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De maximale omvang van deze reserve is vastgesteld op € 100.000 (vier maal het jaarbudget) (besluit jaarrekening 2013)
13. Bijzonderheden Het beleid op het gebied van monumenten en erfgoedbeleid is op orde. Voor de goede advisering en beoordeling van de monumenten maakt de gemeente gebruik van de kennis en kunde van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. De wettelijke taken worden uitgevoerd en gemeentelijke monumentenlijst met de bijbehorende subsidieverordening werkt zoals het moet.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Amendement d.d. 13 november 2012
15. Verklaren mutaties in reserve  in 2019 Onttrekking € 19.600 ten behoeve van noodzakelijke restauratie kerktoren Makkinga
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Onttrekking 2019 is conform begroting.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Jaarlijks is € 25.000 beschikbaar in de begroting. Eventuele onder- of overschrijdingen worden ten laste of ten bate van de reserve gebracht,
18. Beslispunten 1.        Reserve handhaven per 31-12-2019
2.        Onttrekking 2019 € 19.600
3.       Toevoeging 2019 € 0

Kapitaal reserve

1. Nummer reserve 71717
2. Naam (deel-) PVM-er Peter Roos
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:         alle
Product:                diverse
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 18 juni 2019 (behandeling Jaarstukken 2018)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Dekking van de afschrijvingslasten investeringen
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Dekking jaarlijkse afschrijvingslasten
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Voor 2017 werden investeringen met een maatschappelijk nut direct afgeschreven ten laste van een reserve. Met ingang van 2017 moeten alle investeringen worden geactiveerd. Volgens de financiële verordening worden investeringen met een maatschappelijk nut boven € 250.000 geactiveerd.
De reserve wordt gevoed met het geactiveerde bedrag van de investering. Dit gebeurt door overheveling van de middelen uit de oorspronkelijke reserve die als dekking fungeerde.
Ook investeringen economisch nut die gedekt worden uit een reserve kunnen via deze reserve lopen.
Onttrekking uit deze reserve gebeurt conform de gekozen afschrijvingstermijn.
11. Looptijd Startdatum: 31 december 2018
Einddatum: onbekend
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Voldoende om gedurende de looptijd van de geactiveerde investeringen de afschrijving te dekken.
13. Bijzonderheden De voeding van de Kapitaalreserve geschiedt in de komende jaren.
De huidige investeringen Masterplan Oosterwolde, Wijkvernieuwing Haerenkwartier en uitbreiding Sportaccommodatie Waskemeer komen in aanmerking voor deze reserve.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen:
15. Verklaren mutaties in reserve  in 2019 Er zijn nog geen mutaties in 2019
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 n.v.t.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024)
18. Beslispunten 1. Handhaven Kapitaalreserve per 31 december 2019

Reserve Ambitiefonds

1. Nummer reserve 71719
2. Naam (deel-) PVM-er Wim Waanders
3. Afdeling Klant & Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Diverse deelproducten
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 12 november 2019 (Begrotingsvergadering)
7. Reden/bestemmingsdoel reserve Voor het realiseren van ambities met incidentele lasten die voortkomen uit het uitvoeringsprogramma.
8. Soort reserve Bestemmingsreserve
9. Motief vorming reserve Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding van reserve/ wijze van beschikking van de reserve Deze reserve is ingesteld bij de behandeling van de Programmabegroting 2020-2024. De reserve wordt gevoed vanuit de herstructureringsmiddelen Caparis (Algemene reserve) € 453.000 en vanuit de participatie budgetten (2020 € 475.000, 2021 € 600.000)
11. Looptijd Startdatum: 12 november 2019
Einddatum: 31 december 2022
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De omvang van deze reserve is vastgesteld op € 1.500.000
13. Bijzonderheden In 2019 is deze reserve gevormd
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Begroting 2020-2024 onderdeel Samen Waarmaken
15. Verklaren mutaties in reserve in 2019 € 453.000 toevoeging vanuit de Algemene Reserve
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 De reserve is gevormd conform besluit bij de programmabegroting 2020-2024.
17. Verklaren mutaties in reserve komende jaren (2020-2024) Toevoeging 2020: € 475.000
Toevoeging 2021: € 600.000
Onttrekkingen: vinden plaats via aparte raadsvoorstellen
18. Beslispunten 1.        Reserve vormen per 31-12-2019
2.        Toevoeging 2019 € 453.000
3.        Onttrekking 2019 : € 0
4.        Toevoeging 2020: € 475.000, 2021: € 600.000

Toelichting per voorziening

Voorziening oninbare debiteuren

1. Nummer voorziening 71800
2. Naam (deel-) PVM-er Jitze Heikamp
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:
Product:
Deelproduct:  IP 1001
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Onbekend
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Oninbare vorderingen van debiteuren
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening Risicofunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Exploitatie
11. Looptijd Startdatum: onbekend
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De voorziening wordt als volgt gevormd:
Belastingdebiteuren:
Ouder dan 2 jaar: 80% oninbaar
Tussen 1 en 2 jaar: 50% oninbaar
Ouder dan 6 maanden: 10% oninbaar
Voor de overige vorderingen wordt een voorziening gevormd op basis van beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.
13. Bijzonderheden Jaarrekening 2019
Er is in 2019 een bedrag van € 71.174 aangewend. Volgens de berekeningen dient de voorziening per ultimo 2019  € 162.081 te zijn. Uitgesplitst naar handelsdebiteuren (€143.342) en belastingdebiteuren (€82.604). Dat houdt in dat er in 2019 € 89.235 wordt gedoteerd aan de voorziening.
De verhouding in percentages voor de handelsdebiteuren en belastingdebiteuren zijn per 31-12 -2019 49% en 51%.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Excelsheet berekening voorziening
Stukken betreffende aanwendingen voorziening
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2019 Aanwending van de voorziening in 2019 € 71.174.
Dotatie aan de voorziening in 2019 € 89.235.
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 De berekeningen zijn conform de regels uitgevoerd.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2020-2024) 2020-2024: nog niet bekend.
18. Beslispunten 1. Handhaven voorziening per 31-12-2019
2. Dotatie aan de voorziening in 2019 € 89.235
3. Aanwending van de voorziening in 2019 € 71.174

Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

1. Nummer voorziening 71801
2. Naam (deel-) PVM-er Arjen Bouland
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  Sociale Zekerheid
Product:  Inkomensverstrekking
Deelproduct:  WWB, Ioaw, Ioaz en bijzondere bijstand
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Bij jaarrekening 2004
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Oninbare vorderingen cliënten SoZaWe
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen en/of verliezen en/of bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening Risicofunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Ten laste van de exploitatie
11. Looptijd Startdatum: 2004
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Op basis van een individuele inschatting van debiteuren > € 1.500 en waarvan de vordering niet ontstaat/muteert in verantwoordingsjaar wordt de vereiste stand van de voorziening berekend. Daarnaast geldt dat voor vorderingen WWB de vorderingen (niet ontstaan in het boekjaar) voor 75% worden voorzien.
13. Bijzonderheden
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Berekening stand voorziening
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2019
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019  Er wordt geen dotatie of aanwending geraamd. De benodigde dotatie is het verschil tussen de stand van de voorziening 01-01-2019, de aanwending in 2019 en de benodigde stand van de voorziening op 31-12-2019 (conform de bovenstaande voorwaarden, punt 12)
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2020-2024)  N.v.t
18. Beslispunten 1.        De voorziening handhaven per 31-12-2019
2.        Dotatie in 2019 € 197.081
3.        Aanwending 2019 € 270.257

Voorziening onderhoud gymlokalen

1. Nummer voorziening 71900
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer P53.300.2 Gymnastieklokalen
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 23 oktober 2007 (Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 2008-2011)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren onderhoud gymlokalen
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Een jaarlijkse dotatie op basis van het meest actuele MOP.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang In 2019 is een nieuwe MOP 2019-2048 opgesteld voor gymnastieklokalen. Deze MOP is de basis voor aanwendingen en dotaties aan deze voorziening.
13. Bijzonderheden De gymzaal in Donkerbroek vervalt na nieuwbouw Doarpssintrum in 2021. In verband daarmee zijn we voor 2020 en 2021 uitgegaan van minimale onderhoudskosten van € 2.000 per jaar.
Er is een nieuwe MOP 2019-2048 opgesteld. Op basis daarvan en het vervallen van de gymzaal in Donkerbroek wordt de dotatie voorziening met ingang van 2020 gewijzigd van € 25.000 naar € 15.000.
Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. Voor de gymlokalen heeft onze gemeente een SPUK aanvraag ingediend.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Excelsheet MOP 2019-2028 (totaalcijfers) en MOP 2019-2048.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2019 Begrote dotatie € 25.000 conform realisatie
Begrote aanwending € 52.510 realisatie  € 52.086
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 De realisatie ligt in lijn met de begroting.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2020-2024) 2020: Aanwending € 117.265
2021: Aanwending € 14.327
2022: Aanwending € 6.559
2023: Aanwending € 54.273
2024: Aanwending € 7.385
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
2. Dotatie in 2019 € 25.000 o.b.v. MOP 2019-2048
3. Aanwending in 2019 € 52.086
4. Dotatie 2020-2024 jaarlijks € 15.000 (was € 25.000)
5. Aanwending 2020 € 117.265, 2021 €14.327, 2022 € 6.559, 2023 € 54.273, 2024 € 7.385

Voorziening onderhoudsgelden Kompaan

1. Nummer voorziening 71901
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer P52.310.1 Welzijn en Sportaccommodaties
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Onderhoudsegalisatie
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Jaarlijkse dotatie op basis van MOP inclusief BTW
11. Looptijd Startdatum: 1-1-2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Zie Meerjarenonderhoudsplanning 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van 2017 € 16.000.
13. Bijzonderheden Bij de huidige dotatie van € 16.000 ontstaat er een tekort vanaf 2027. Voorstel is dan ook om de dotatie vanaf 2020 te verhogen naar € 20.000
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: MOP 2017-2026.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2019 Begrote dotatie € 16.000, realisatie € 16.000
Begrote aanwending € 1.839, realisatie € 9.741
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Onderhoudskosten zijn ca € 7.900 hoger dan verwacht door ongepland onderhoud aan hang- en sluitwerk, lekkages en extra kosten voor legionella bestrijding en brandveiligheid.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2020-2024) 2020: Aanwending € 96.939
2021: Aanwending € 2.202
2022: Aanwending € 12.139
2023: Aanwending € 8.373
2024: Aanwending € 45.967
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
2. Dotatie in 2019 € 16.000 o.b.v. MOP 2017-2031
3. Aanwending in 2019 € 9.741
4. Dotatie 2020-2024 jaarlijks € 20.000 (was € 16.000)
5. Aanwending 2020 € 96.939, 2021 € 2.202, 2022 € 12.139, 2023 € 8.373, 2024 € 45.967, o.b.v. MOP 2017-2031

Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

1. Nummer voorziening 71902
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  2
Product:   P52.310 Welzijn en Sportaccommodaties
Deelproduct:  P52.310.1 Welzijn en sportaccommodaties   (62513)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 19 mei 2009 (Jaarrekening 2008 en herijking reserves en voorzieningen 2008-2009)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren toekomstig onderhoud
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Jaarlijkse dotatie.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2008
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Zie MOP 2017-2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt met ingang van 2017 € 15.500.
13. Bijzonderheden Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. Het is nog niet duidelijk of de Steegdenhal als winstbeogende exploitanten worden aangemerkt. Voorzichtigheidshalve heeft onze gemeente een SPUK aanvraag ingediend.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: MOP 2017-2031
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2019 Begrote dotatie € 15.500 realisatie € 15.500
Begrote aanwending  € 24.702 realisatie € 9.733
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 Het regulier onderhoud vanuit de MOP voor het jaar 2019  van € 5.051 zijn uitgevoerd. Van de uitgestelde werkzaamheden vanuit 2018 zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden van de heater zijn uitgevoerd. De overige uitgestelde werkzaamheden 2018 € 14.000 zullen in 2020 worden uitgevoerd.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2020-2024) 2020: Aanwending € 33.361 waarvan regulier MOP onderhoud 2020 € 19.361 en uitgestelde werkzaamheden 2018 € 14.000
2021: Aanwending € 8.801
2022: Aanwending € 38.501
2023: Aanwending € 7.824
2024: Aanwending € 4.551
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
2. Dotatie in 2019 € 15.500
3. Aanwending in 2019 € 9.733
4. Dotatie 2020-2024: jaarlijks € 15.500
5. Aanwending 2020 € 33.361, 2021 € 8.801, 2022 € 38.501, 2023 € 7.824 en 2024 € 4.551, volgens MOP 2017-2031

Voorziening onderhoud sportaccommodatie's 3B's

1. Nummer voorziening 71903
2. Naam (deel-) PVM-er Jan Willem van Vaals
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: 2
Product:   P52.310 Welzijn en Sportaccommodaties
Deelproduct:  P52.310.1 Welzijn en sportaccommodaties   (Bongerd, Boekhorst en Bosbad - 62511)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Raadsvoorstel 24 mei 2011 (Jaarrekening 2010)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren toekomstig onderhoud sportaccommodaties 2 B’s en onderhoud Bosbad
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Een jaarlijkse dotatie op basis van de meest actuele MOP en onttrekking op basis van onderhoudslasten gemaakt in het kader van de MOP inclusief het BTW nadeel.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2010
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Zie MOP 2019-2033.
13. Bijzonderheden De gemeente Ooststellingwerf heeft tot en met 31-12-2016 de 3 sportaccommodaties (de Bongerd in Haulerwijk, het sportcomplex de Boekhorst in Oosterwolde en het Bosbad te Appelscha) door een derde partij (Laco)laten exploiteren. De sporthal de Bongerd en het sportcomplex de Boekhorst zijn in eigendom van de gemeente. Het Bosbad te Appelscha is in eigendom van de stichting Bosbad Appelscha. Het eigendom van de grond van het Bosbad berust bij Staatsbosbeheer.
In 2016 is een Exploitatieovereenkomst getekend voor de 2 B’s (= sportcomplex de Boekhorst en sporthal de Bongerd)  voor een periode van vijf jaar. In 2017 is een budgetovereenkomst getekend met stichting Bosbad Appelscha voor een periode van 2017 tm 2026.
In 2019 is een nieuwe MOP opgesteld voor de periode 2019 tot en met 2033. Op basis daarvan ontstaat een tekort vanaf 2026. Voorgesteld wordt om vanaf 2020 € 30.000 per jaar te doteren aan de voorziening, zodat deze tot en met 2028 toereikend is voor het geplande onderhoud.
Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet om de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten om het btw nadeel (grotendeels) te compenseren. Het is nog niet duidelijk of de 3 B´s als winstbeogende exploitanten worden aangemerkt. Voorzichtigheidshalve heeft onze gemeente een SPUK aanvraag ingediend.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: De MOP 2019-2033 ligt aan deze voorziening ten grondslag.
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2019 Begrote aanwending € 76.843, realisatie totaal € 281.180 waarvan € 22.075 voor Bosbad en € 259.104 voor de 2 B´s.
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 In 2019 is een nieuw MOP opgesteld voor 2019-2023. De begrote onderhoudshoudslasten voor het jaar 2019 zijn in de MOP € 283.328. De hogere begrote lasten komen voornamelijk door een aantal grotere onderhoudsplannen zoals de luchtbehandelingskasten en luchtverhitters.
De kosten voor Luchtbehandelingskast van de Boekhorst zijn lager uitgevallen dan verwacht. Er is een eerste termijn betaald op de beweegbare bodem van zwembad Boekhorst, die in 2020 vervangen wordt.
De subsidie voor het onderhoud 2019 van het Bosbad is gebaseerd op de MOP 2017-2031. In de aangepaste MOP voor het Bosbad wordt voor 2019 uitgegaan van een lager bedrag.
Er is een BTW nadeel, doordat niet de gehele BTW gecompenseerd wordt via de SPUK. Per saldo liggen de totale onderhoudskosten in lijn met de verwachte onderhoudskosten.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2020-2024) 2020: Aanwending € 288.440
2021: Aanwending € 12.068
2022: Aanwending € 95.323
2023: Aanwending € 74.326
2024: Aanwending € 149.614
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
2. Dotatie in 2019: € 0
3. Aanwending in 2019 € 281.180 (Bosbad € 22.075 en 2 B’s € 259.105)
4. Dotatie 2020-2024: jaarlijks € 30.000 (was € 0)
5. Aanwending 2020 € 288.444, 2021 € 12.068, 2022 € 95.323, 2023 € 74.326, 2024 € 149.614, volgens MOP 2019-2033

Voorziening onderhoud gebouwen

1. Nummer voorziening 71904
2. Naam (deel-) PVM-er Ivo van der Reijnst
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Harry Oosterman
5. Relatie met (deel-) productnummer Onderhoud gemeentehuis (69101)
Onderhoud buitendienstaccommodatie (69102)
Onderhoud overslagstation Omrin ( t/m 2016 69103, vanaf 2017 65318)
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Mei 2016 (bij behandeling jaarstukken)
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen
8. Soort voorziening Onderhoudsegalisatie
9. Motief vorming voorziening Egalisatie onderhoudsbedragen
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening De omvang van de voorziening bestaat uit het saldo van de reserve onderhoud gebouwen per 31-12-2015. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is € 65.000.
11. Looptijd Startdatum: 1 januari 2016
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De jaarlijkse dotatie is € 65.000, dit is gelijk aan de in de vorige jaren toevoegingen aan de reserve. Het gaat niet alleen om de planning van het bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud (Planon), maar ook om de toekomstige vervanging van de losse inventaris; bijvoorbeeld inrichting keukenapparatuur, zonwering, meubilair etc.
13. Bijzonderheden Op 31-12-2015  is de reserve onderhoud gebouwen omgevormd naar een voorziening onderhoud gebouwen. Het saldo van de reserve is toen overgegaan naar de voorziening.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Collegebesluit MOP huisvesting inclusief bijlagen
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2019 Toevoeging: € 65.000 conform begroting
Aanwending: € 40.720
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 De aanwending is ca. € 267.000  lager dan begroot. Dit komt door:
De geplande werkzaamheden in 2019 aan het gebouw van de buitendienst en het overslagstation zijn volledig uitgesteld in verband met de bestuursopdracht Openbare Werken. Totaal is dit een bedrag van € 69.900.
De MJOP gemeentehuis is medio 2019 geactualiseerd. Uit deze actualisatie is gebleken dat een aantal onderhoudswerkzaamheden van voorgaande jaren in een later uitvoeringsjaar kunnen  worden ingepland.
Het betreft de volgende uitgestelde werkzaamheden:
-           Schilderwerk (buiten) € 53.650
Daarnaast zijn beperkt onderhoudswerkzaamheden conform MJOP 2019 uitgevoerd. Deze worden doorgeschoven naar een later uitvoeringsjaar.
Het totaal van deze werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd en worden opgenomen in de geactualiseerde planning bedraagt € 143.400
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2020-2024) De actualisatie van de MJOP leidt tot een nieuwe dotatie aan de voorziening. De jaarlijkse dotatie wordt € 75.000
In 2020 is de aanwending bedoeld voor de volgende werkzaamheden:
Gemeentehuis:
Schilderwerk € 6.250
Luchtbehandelingsinstallaties € 14.000
Beveiliging € 48.200
Buitendienst en overslagstation:
Gepland onderhoud conform MJOP overslagstation € 34.096, buitendienst € 0
Uitgestelde werkzaamheden voorgaande jaren € 69.900
18. Beslispunten 1. Voorziening handhaven per 31-12-2019
2. Dotatie aan de voorziening 2019: € 65.000
3. Jaarlijkse dotatie aan de voorziening 2020 en verder: € 75.000 (was € 65.000)
4. Aanwending 2019: € 40.720
5. Aanwending 2020: € 172.487, 2021: € 65.700, 2022: € 1.500, 2023: € 104.128

Voorziening Bodemsanering

1. Nummer voorziening 71905
2. Naam (deel-) PVM-er Wim Waanders
3. Afdeling Klant en Organisatie
4. Naam portefeuillehouder Marcel Bos
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma: 3 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Product: P561202 Milieubeleid
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. Jaarrekening 2019
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Kosten voor bodemsanering voldoen niet aan artikel 59, het zijn geen investeringen met een economisch of maatschappelijk nut. Kosten voor bodemsanering moeten behandeld worden als een verlies, onafhankelijk of de kosten verbonden zijn aan investeringen (nieuwe bouwlocatie) of aan bestaande activa (vervuiling onder gemeentelijke gebouwen) met een economisch nut of een maatschappelijk nut. Vanaf het moment dat een eventuele bijdrage van VROM en/of de provincie bekend is zal de gemeente de resterende gemeentelijke kosten als verlies moeten nemen ten laste van de (meerjarige) exploitatie. Indien de sanering in een volgend begrotingsjaar afgerond wordt en complex is waardoor er onzekerheden over de uiteindelijke kosten kan bestaan, dan dient een voorziening getroffen te worden uit hoofde van artikel 44, eerste lid onder a. De kosten voor onderzoek voor de saneringsaanpak zullen als regel niet voldoen aan alle voorwaarden van artikel 60. Deze kosten dienen als een onderdeel gezien worden van de totale kosten van de sanering. De gemeente zal zodoende de begrote saneringskosten ofwel direct als last moeten verwerken (onder aftrek van een eventuele bijdrage van bijvoorbeeld VROM of de provincie) of wel in de grondexploitatie moeten meenemen. In het laatste geval zal de gemeente als de grondexploitatie negatief uitvalt daarvoor eveneens een voorziening moeten treffen, uit hoofde van artikel 44, lid 1a.
8. Soort voorziening Concrete verplichtingen en bestaande risico’s
9. Motief vorming voorziening Bestedingsfunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening Exploitatie
11. Looptijd Startdatum: 1-1-2020
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang Op basis van onderzoek door derden in 2020 zijn de kosten voor sanering ingeschat op € 475.000
13. Bijzonderheden Betreft jaar van vormen van de voorziening
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: Onderzoek derde
15. Verklaren mutaties in voorziening in 2019 Dotatie aan de voorziening in 2019 € 475.000
16. Verklaren afwijkingen begroting 2019 met realisatie 2019 De vervuilde bodem op de locaties buitendienst werd geconstateerd bij het onderzoek voor vernieuwbouw locatie buitendienst eind 2019. In 2020 is verder onderzoek gedaan door een derde partij naar de mate van vervuiling en de bijbehorende lasten voor sanering.
17. Verklaren mutaties in voorziening komende jaren (2020-2024) 2020-2024: nog niet bekend.
18. Beslispunten 1. Vormen voorziening bodemsanering
2. Dotatie aan de voorziening in 2019 € 475.000

Voorziening riolering

1. Nummer voorziening 71940
2. Naam (deel-) PVM-er Gert-jan Warrink
3. Afdeling Mens en Omgeving
4. Naam portefeuillehouder Fimke Hijlkema
5. Relatie met (deel-) productnummer Programma:  3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen
Product:  P58.160 Riolering
Deelproduct:   P58.160.1 Rioleringen, P58.160.2 Rioolheffing
6. Ingesteld bij Raadsbesluit d.d. 17-mrt-15
7. Reden/bestemmingsdoel voorziening Investeringen vrijverval rioleringen
8. Soort voorziening Investeringen vrijverval rioleringen
9. Motief vorming voorziening Spaarfunctie
10. Wijze van voeding/beschikking van de voorziening De voorziening is gevoed met het saldo per 31-12-2014 van de Rioleringsreserve en de voorziening wordt aangewend voor investeringen in vrijverval riolering.
11. Looptijd Startdatum: 31 december 2014
Einddatum: onbepaald
12. Gewenste/ noodzakelijke omvang De gewenste omvang wordt bepaald bij de vaststelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan
13. Bijzonderheden In maart 2015 is het  GRP 2015-2019 vastgesteld. Een onderdeel hiervan is dat er op 31-12-2014 een voorziening is ingesteld en dat deze is gevoed met het saldo van deze reserve per 31-12-2014.
In 2020 wordt het GRP 2020-2024 opgesteld en aan u voorgelegd.
14. Bijlagen welke ten grondslag liggen: