Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Jaarrekening

Balans

Balans Activa

x € 1.000
Activa 31-dec-18 31-dec-19
Vaste Activa
Immateriele vaste activa 1.556 1.514
Bijdrage activa derden 1.556 1.514
Materiele vaste activa 60.769 59.800
Invest. Met een economisch nut 38.622 37.875
Invest. Met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven 20.797 20.218
Invest. In de openbare ruimte maatschappelijk nut 1.350 1.707
Financiele vaste activa 5.784 14.399
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 151 148
Leningen aan woningcorporaties 2.705 2.640
Overige langlopende leningen 1.028 1.968
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een rente typische looptijd
van èèn jaar of langer 7.843
Overige uitzettingen met een typische looptijd van een
jaar of langer 1.900 1.800
Totaal Vaste Activa 68.109 75.713
Vlottende activa
Voorraden 2.379 1.814
Niet in exploitatie opgenomen bouwgrond - 1.814
Onderhanden werk, waaronder bouwgrond 2.379
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 5.957 7.664
Vorderingen openbaar lichaam 3.558 3.043
Overige vorderingen 2.399 4.621
Liquide middelen (kas, bank) - 498
Liquide middelen (kas, bank) 498
Overlopende activa 2.388 956
Overig nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.388 956
Totaal Vlottende activa 10.724 10.932
Totaal Activa 78.833 86.645

Balans Passiva

x € 1.000
Passiva 31-dec-18 31-dec-19
Vaste passiva
Eigen vermogen 30.352 27.759
Algemene reserve 17.296 16.374
Bestemmingsreserves 12.116 11.012
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in 940 373
de jaarrekening
Voorzieningen 9.894 10.796
Voorzieningen 9.894 10.796
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 25.304 43.240
Onderhandse leningen van binnenlandse banken 25.304 43.240
Totaal Vaste Passiva 65.550 81.795
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 10.535 2.824
Kasgeldlening 3.500 -
Banksaldi 4.010
Overige schulden 3.025 2.824
Overlopende passiva 2.748 2.026
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen 106 24
Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen 2.642 2.002
Totaal Vlottende passiva 13.283 4.850
Totaal Passiva 78.833 86.645
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 1.350 1.338

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Het overzicht met de structurele mutaties in de reserves is opgenomen bij de toelichting op de balans, onderdeel eigen vermogen. De algemene dekkingsmiddelen en de overhead vallen bij de programmaverantwoording onder programma 6. De vennootschapsbelasting valt bij de programmaverantwoording onder programma 3. Het voordeel op overhead is te verklaren door diverse voordelen gepresenteerd in programma 6 (overhead en diverse kostenplaatsen) en doordat meer salarislasten direct konden worden toegerekend aan de taakvelden. Het saldo per programma staat in de tabel begrotingsrechtmatigheid in de bijlage.

x € 1.000
Overzicht baten en lasten Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2018 Begroting Begroting 2019
Saldo van baten en lasten
Programma's
Lasten
1. Sociale Domein -28.806 -28.217 -29.012 -29.615 - 603 N
2. Welzijn & educatie -6.705 -7.117 -7.545 -7.154 391 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. -8.535 -7.965 -12.757 -9.176 3.581 V
5. Openbare orde en veiligheid -1.806 -1.802 -1.813 -1.806 7 V
6. Bestuur & Dienstverlening -12.981 -12.462 -13.396 -14.153 - 757 N
Totaal Lasten -58.834 -57.563 -64.524 -61.903 2.620 V
Baten
1. Sociale Domein 10.089 8.790 8.830 9.620 790 V
2. Welzijn & educatie 663 603 932 974 43 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 7.170 7.733 10.440 6.847 - 3.594 N
5. Openbare orde en veiligheid 62 - 106 130 24 V
6. Bestuur & Dienstverlening 1.282 1.016 1.673 1.754 81 V
Totaal Baten 19.267 18.142 21.982 19.326 - 2.656 N
Totaal Programma's -39.567 -39.422 -42.542 -42.578 - 36 N
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering -
Deelnemingen -1 -1 -1 -1 -
Lokale heffingen -8 -7 -12 -17 - 5 N
Saldo financieringsfunctie -22 -137 -59 -21 38 V
Overige algemene dekkingsmiddelen - -180 -29 - 29 V
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen -31 -324 -100 -39 62 V
Baten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 41.730 43.241 43.609 43.828 219 V
Deelnemingen 72 54 60 82 22 V
Lokale heffingen 6.712 4.230 4.990 5.021 31 V
Saldo financieringsfunctie 29 30 68 41 - 27 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 9 9 9 12 3 V
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen 48.551 47.563 48.737 48.985 248 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 48.520 47.239 48.637 48.946 309 V
Overhead
Lasten Overhead -10.376 -10.472 -12.271 -11.131 1.139 V
Baten Overhead 2.320 2.147 2.190 2.150 - 41 N
Totaal Overhead -8.055 -8.325 -10.080 -8.982 1.099 V
Vennootschapsbelasting
Lasten vennootschapsbelasting -24 - - 21 21 V
Baten vennootschapsbelasting - - - - -
Totaal vennootschapsbelasting -24 - - 21 21 V
Saldo van baten en lasten 874 -508 -3.986 -2.593 1.393 V
Mutatie reserves
Mutatie reserves
Toevoegingen -3.625 -1.232 -2.157 -1.260 897 V
Onttrekkingen 3.692 2.098 6.410 4.226 - 2.184 N
Totaal Mutatie reserves 67 867 4.252 2.966 - 1.286 N
Mutatie reserves 67 867 4.252 2.966 - 1.286 N
Resultaat 940 359 266 373 107 V

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het gerealiseerde resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Kosten en opbrengsten worden verantwoord op basis van het baten en lasten stelsel. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de cijfers.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Immateriële vaste activa
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  • er is sprake van een investering door een derde;
  • de investering draagt bij aan de publieke taak;
  • de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen;
  • de bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven als was het actief waarvoor de bijdrage wordt verstrekt in bezit van de gemeente.

Materiële vaste activa
De vaste activa worden onderscheiden in activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut en activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Activa met een maatschappelijk nut en verkrijgingsprijs van minder dan € 250.000 worden niet geactiveerd. Activa met een economisch en maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van daarvoor ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Bij activering wordt het actief lineair afgeschreven, hier kan bij raadsbesluit van worden afgeweken qua afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na het gereedkomen van het actief. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut zijn investeringen in aanleg en onderhoud van waterwegen, waterbouwkundige werken, wegen, straten, pleinen, fietspaden, voetpaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte en openbaar groen. Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Het resterende wordt in één keer afgeschreven. In de Financiële verordening 2017 Ooststellingwerf ex. artikel 212 Gemeentewet zijn de te hanteren afschrijvingstermijnen vastgelegd. Vaste activa wordt lineair afgeschreven, tenzij de raad in voorkomend geval anders besluit. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste afschrijvingstermijnen weer.

Afschrijvingstermijnen: Zie onderstaande tabel. 

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Vlottende activa
Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

De inschattingen rondom de opbrengsten van de grondexploitatie kennen een inherente onzekerheid die groter wordt naarmate de te verwachten opbrengsten verder weg in de tijd liggen. Daarom maken we voor het realiteitsgehalte van de verwachte opbrengsten een knip tussen de eerste vijf jaar en de periode daarna. Voor de bepaling van de tussentijdse winstneming nemen we de gerealiseerde opbrengsten alsmede de verwachte opbrengsten voor de eerste vijf jaren mee. In het geval die lijn zou leiden tot een tekort, terwijl gedurende de periode daarna nog voldoende opbrengsten worden verwacht, nemen we een deel van de opbrengsten in de restant periode mee, zodat per saldo geen verlies hoeft te worden genomen. Dat zou niet reëel zijn bij voldoende winstpotentie.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Reserves 
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden). Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders wordt op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord. Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Afschrijvingstermijnen

Omschrijving Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen, hierop wordt niet afgeschreven. Als een investering inclusief grond is en de grondkosten niet afzonderlijk tot uitdrukking kunnen worden gebracht, wordt afgeschreven volgens de voor de opstallen geldende waarderingsmethodiek. Investeringen met een economisch nut worden niet geactiveerd met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 25.000. Investeringen met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 250.000.
1. Immateriële activa
1.1 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (niet toe te rekenen aan een actief) 5
1.2 Bijdrage activa in eigendom van derden Divers, conform 2 tot en met 6, afhankelijk van het soort actief.
2. Gebouwen
2.1 Nieuwbouw gebouwen (inclusief onderwijs) 40
2.2 Renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen 25
2.3 Ingrijpende bouwkundige aanpassingen 40
2.4 Uitbreidingen/verbouwingen bestaande activa 20
2.5 Kantoorinventaris, schoolmeubilair, onderwijsleerpakketten, gebruiksduur verlengend groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen 10
3. Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken
3.1 Rioleringen en milieumaatregelen 50
3.2 Bouwkundige delen van gemalen, persleidingen 45
3.3 Mechanisch/elektrisch gedeelte pompen en gemalen riolering 25
3.4 Aanleg begraafplaatsen en vaarten 40
3.5 Oevervoorzieningen 15
4. Vervoer- en hulpmiddelen
4.1 Zware vrachtauto`s, minikraan, aanhangers 10
4.2 Zware tractoren, grote houtversnipperaars 9
4.3 Sneeuwploegen, schaftwagens, aanhangstrooiers 15
4.4 Maaimachines 6
4.5 Lichte bestelauto`s 5
4.6 Zwaardere bestelauto`s 7
4.7 Opzetstrooiers 10
5. Machines, apparaten en installaties
5.1 Telefooninstallaties, veiligheidsvoorzieningen 10
5.2 Technische installaties bedrijfsgebouwen (lift, c.v.) 15
5.3 Automatiseringsapparatuur (hardware en software) 5
6. Grond-,weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
6.1 Wegen, bruggen, viaducten, walbeschoeiing 15
6.2 Betonnen wegen, betonnen fietspaden, betonnen en kunststof bruggen 50
6.3 Stalen bruggen 25
6.4 Houten (fiets-) bruggen 25
6.5 Verkeersinstallaties 10
6.6 Armaturen straatverlichting 20
6.7 Lichtmasten 40

Toelichting op de balans - Activa

Immateriële vaste activa

x € 1.000
Immateriële vaste activa Boekwaarde 31-12-2018 Vermeer- deringen Vermin- deringen Afschrij- vingen Bijdragen van derden Boek- waarde 31/12/2019
Bijdragen activa aan derden
Bijdragen activa aan derden 1.556 - - - 41 1.514
Totaal Bijdragen activa aan derden 1.556 - - - 41 - 1.514
Totaal 1.556 - - - 41 - 1.514

Materiële vaste activa

x € 1.000
Materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2018 Vermeer- deringen Vermin- deringen Afschrij- vingen Duurzame waarde-verminderingen Bijdragen van derden Boek- waarde 31/12/2019
Invest.met een economisch nut
Bedrijfsgebouwen 35.392 696 - 1.478 34.609
Grond en terreinen 1.921 251 - 125 2.046
Machines en apparaten 774 60 - 178 656
Overige materiele vaste activa 126 - 11 114
Vervoermiddelen 410 143 - 102 450
Totaal Materiele Vaste activa Ec.nut 38.622 1.150 - 125 - 1.769 - - 37.875
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven.
Riolering 20.797 234 - 812 20.218
Tot.invest.met een econ.nut waarv.ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 20.797 234 - - 812 - - 20.218
Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 1.350 660 - 200 - 103 1.707
Totaal Materiele Vaste Activa MTS nut 1.350 660 - - 200 - - 103 1.707
Totaal 60.769 2.044 - 125 - 2.781 - - 103 59.801
Er zijn geen investeringen in maatschappelijk nut van voor 1-1-2017.

Toelichting tabel materiële vaste activa

Grond en terreinen
Verminderingen: Er is een stuk grond aan Appelscha Hoog verkocht, dus dit is niet meer in bezit van de gemeente.

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

  • Bijdragen van derden: Dit zijn rente baten voor panden die reeds zijn aangekocht voor het realiseren van het project centrumplan Oosterwolde.
  • Bijdrage van derden: Er is een bijdrage van de fa. Ahold ontvangen voor het aantal gerealiseerde parkeervakken van het parkeerterrein.

Investeringen materiële vaste activa

  • Biosintrum: De raad is geïnformeerd over de overschrijding van het krediet. De overdracht van het Biosintrum aan de stichting is opgeschort afhankelijk van het in 2020 te kiezen toekomstscenario.
  • Vaart zz: De gemeente heeft in 2019 een perceel grond aan de Vaart ZZ in Appelscha gekocht, dit is een strategische aankoop geweest. De aankoop hangt samen met de voorgenomen verplaatsing van de Poiesz en de gewenste situering van de detailhandel. De grond is nodig voor de realisatie van de uitbreiding van het parkeerterrein en de bijbehorende openbare ruimte.
  • De vervanging van de fiets- en voetgangersbrug staat gepland voor 2020 (er is in 2020 krediet beschikbaar). Ter voorbereiding op de vervanging zijn in 2019 voorbereidende werkzaamheden door een extern bureau verricht.

x € 1.000
Investeringen Materiële vaste activa Beschikbaar gesteld Werkelijk besteed in Werkelijk besteed t/m
krediet 2019 2019
Invest.met een economisch nut
Gebouw Biosintrum 3.600 289 3.904
Aankoop grond Vaart zz - 251 251
Uitbreiden en aanpassen obs Startblok 226 94 94
Aanschaf inventaris 2018 108 20 20
Aankoop Kuipenstreek 8 252 250 250
Aanschaf inventaris 2019 199 41 41
Aanschaf bedrijfswagen (99) 48 48 48
Aanschaf bedrijfswagen (24) 40 39 39
Aanschaf 2 VW Ups (32 + 33) 27 27 27
Levensverlengend onderhoud shovel (68) 26 29 29
Vervanging maaimachine 60 60 60
Totaal invest.met een economisch nut 4.586 - 1.148 4.763
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding
v.d.kosten een heffing kan worden geheven
Vrijverval riolering 2019 441 234 234
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding 441 - 234 234
v.d.kosten een heffing kan worden geheven
Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Project Oosterwolde Centrum en Venekoten nrd 8.844 5 8.633
Uitbreiding sportcomplex Waskemeer 240 - 60
Wijkvernieuwing Haerenkwartier 200 54 96
Openbare verlichting naar LED retrofit 140 121 121
Openbare verlichting naar LED armatuur 209 117 117
Fietsroute Oldeberkoop - Makkinga 200 200 200
Vervanging fiets- en voetgangerbrug Molenweg - 34 34
Opstelplaats afzetcontainers milieustraat 132 128 128
Totaal invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut 9.965 - 659 9.389
Totaal 14.992 - 2.041 14.386

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

 

x € 1.000
Financiële vaste activa Boek- Vermeer- Vermin- Aflos- Boek-
waarde deringen deringen singen waarde
31-12-2018 31-12-2019
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 151 -3 148
Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 151 - -3 - 148
Leningen aan
Woningbouwcorporaties 2.704 - -64 2.640
Totaal Leningen aan woningcorporaties 2.704 - -64 - 2.640
Overige langlopende leningen
Overige langlopende leningen 1.029 960 -21 1.968
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd van èèn jaar of langer - 7.843 - 7.843
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van een jaar of langer 1.900 -100 1.800
Totaal Overige langlopende leningen 2.929 8.803 -121 - 11.611
Totaal 5.784 8.803 -188 - 14.399

Deelnemingen

x € 1.000
Deelnemingen Boek- Boek-
waarde waarde
31-12-2018 31-12-2019
Deelnemingen kapitaalverstrekkingen
Aandelen Afvalsturing Friesland N.V. 54 54
Aandelen Caparis N.V. 3 0
Aandelen Enexis + alle B.V.s die uit de verkoop van Essent zijn ontstaan 4 4
Aandelen Fryslan Miljeu 47 47
Aandelen N.V. Bank Ned. Gemeenten 42 42
Totaal deelnemingen kapitaalverstrekking 151 147
Totaal 151 147

Per 31-12-2019 is de herstructurering inzake Caparis afgerond. Vanuit de verkoop van onze aandelen Caparis N.V. en de verrekening van de fair deal hebben wij een bedrag ontvangen van € 517.000.

Overige langlopende geldleningen

De volgende geldleningen zijn verstrekt:

 

x € 1.000
Overige langlopende geldleningen Boekwaarde 31-12-2018 Boek- waarde 31/12/2019
Overige langlopende leningen
Leningen sportverenigingen 24 16
Leningen dorpshuizen 27 24
Stichting MFC Oldeberkoop 257 247
Stichting Stimuleringsfonds 600 1.560
Stichting Kredietbank Nederland 119 119
Totaal nieuwe leningen 1.028 1.966

Voorraden

x € 1.000
Voorraden 31-dec-18 31-dec-19
Onderhanden werk incl. expl. bouwgrond voorraad
Onderh. Werk incl. expl.bouwgr.voorraad 2.379 1.813
Totaal Onderhanden werk incl.expl.bouwgrond voorraad 2.379 1.813
Totaal 2.379 1.813

Bouwgrond in exploitatie 1

x € 1.000
Bouwgronden in exploitatie Boek- Investe- Inkomsten Winst- uitname Voor- Balans-
waarde ringen ziening waarde
31-12-2018 31-12-2019
Grondexploitatie
38 Industrieterrein Venekoten geheel 1.207 14 82 71 1.209
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute 278 2 9 288
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase 68 2 -100 -34 135
104 De Kromten Waskemeer 53 1 54
111 Langedijke Melman II 46 18 374 109 -200
117 Elsloo 360 15 323 36 87
128 Donkerbroek-west 368 14 182 41 241
Totaal 2.379 64 861 234 0 1.814

Bouwgrond in exploitatie 2

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de huidige inzichten en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is van onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. 


x € 1.000
Bouwgronden in exploitatie Boek- Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbreng-sten Geraamd resultaat (eind-waarde) Genomen verliezen tm. 2018
waarde
31-12-2019
Grondexploitatie
38 Industrieterrein Venekoten geheel 1.209 743 5.723 -3.772 298
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute 288 5 673 -380 -
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase 135 45 964 -784 87
104 De Kromten Waskemeer 54 52 162 -55 -
111 Langedijke Melman II -200 216 178 -163 -
117 Elsloo 87 162 321 -72 -
128 Donkerbroek-west 241 153 550 -156 -
Totaal - 1.814 1.376 8.571 -5.382 385

Uitzettingen korter dan 1 jaar

x € 1.000
Uitzettingen korter dan één jaar 31-dec-2018 31 dec 2019
Vorderingen openbaar lichaam
Debiteuren Openbaar lichaam 29 16
BCF belastingdienst 3.529 3.027
Totaal Vorderingen openbaar lichaam 3.558 3.043
Overige vorderingen
Debiteuren 251 530
Debiteuren belastingen 1.073 3.210
Debiteuren SoZaWe/uitkeringen 1.886 1.638
Totaal Overige vorderingen 3.210 5.378
Voorzieningen oninbaarheid
Voorz. oninbare (belasting)debiteuren - 144 - 162
Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe - 668 - 594
Totaal Voorzieningen oninbaarheid - 812 - 756
Totaal 5.957 7.664

Liquide middelen en overlopende activa

x € 1.000
Liquide middelen (kas, bank) 31-dec-18 31-dec-19
Banksaldo -4.010 498
Totaal -4.010 498
x € 1.000
Overlopende activa 31-dec-18 31-dec-19
Vooruitbetaalde bedragen 531 346
Nog te ontvangen bedragen 1.857 610
Totaal 2.388 956

Toelichting op de balans - Passiva

Reserves

De specifieke toelichting over het verloop, de aard en de reden van de reserves en voorzieningen is in de bijlage 'Nota reserves en voorzieningen per 31-12-2019' opgenomen. In de kolom 'toevoegingen' is het resultaat over dienstjaar 2018, een bedrag van € 940.000, volgens het besluit over de resultaatbestemming verwerkt. 

bedragen x € 1.000
Reserves Boek- Toevoe- Onttrek- Boek-
waarde gingen kingen waarde
1-1-2019 31-12-2019
Algemene reserves
Algemene reserve vrij aanwendbaar 17.296 940 -1.863 16.374
Totaal Algemene reserves 17.296 940 -1.863 16.374
Bestemmingsreserves grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie 2.157 255 -339 2.073
Totaal Bestemmingsreserves grondexploitatie 2.157 255 -339 2.073
Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven
Lastenverlichting 920 - -528 391
Totaal Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven 920 - -528 391
Overige bestemmingsreserves
Reserve precariobelasting 2.409 809 - 3.218
Reserve strategische projecten 3.512 -410 3.102
Reserve monumenten (2013) 113 -20 94
Reserve sociaal domein 2.074 -1.009 1.065
Reserve organisatieontwikkelingen 181 - -1 180
Reserve rioleringen 219 - - 219
Reserve overheveling budgetten 530 218 -530 218
Reserve Ambitiefonds - 453 - 453
Totaal Overige bestemmingsreserves 9.038 1.480 -1.969 8.548
Totaal 29.412 2.675 -4.699 27.387

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Reserve overheveling budgetten

In het volgende overzicht volgt een nadere uiteenzetting van de reserve overheveling kredieten. 


x € 1.000
Reserve overheveling budgetten 31-dec-19
Huisvesting de Twirrewyn 80
Project Vitale regio 13
Statushouders 30
Crossterrein Prikkedam 55
Kerkenvisie 40
Totaal 218

Voorzieningen

x € 1.000
Voorzieningen Boek- Toevoe- Vrijval Onttrek- Boek-
waarde gingen kingen waarde
31-12-2018 31-12-2019
Voorz. Verplichtingen, verliezen en risico (art 44, 1a)
Voorziening bodemsanering - 475 - - 475
Totaal Voorz. Verplichtingen, verliezen en risico (art 44, 1a) - 475 - - 475
Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)
Voorz.onderh.geld de Kompaan 124 16 - -10 131
Voorz.onderh.geld Steegdenhal 58 16 - -10 64
Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s 1.194 - - -281 913
Voorz. Onderhoud gymlokalen 286 25 - -52 259
Voorz.onderhoud gebouwen 465 65 - -41 489
Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c) 2.128 122 - -393 1.856
Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2)
Voorziening riolering 5.151 349 - -234 5.266
Voorziening kostendekking leges - - - - -
Totaal Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2) 5.151 349 - -234 5.266
Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.
Voorz. lopende pens. bestuurders 1.579 487 - -107 1.958
Voorz.pensioen vm./huidige wethouders 1.036 205 - - 1.240
Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl. 2.615 691 - -107 3.199
Totaal 9.894 1.637 - -735 10.796

Vaste schulden

In onderstaande tabel staat het verloop van de vaste schulden over het jaar 2019.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 31 dec 2018 Opname Aflossing 31 dec 2019
Onderhandse leningen
Opgen. onderhandse leningen van bin.landse banken 103.583 23.000 - 126.583
Aflos. onderhandse leningen van bin.landse banken - 78.278 - - 5.064 - 83.343
Totaal 25.304 23.000 - 5.064 43.240

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dad 1 jaar en overlopende passiva

x € 1.000
Kortlopende schulden korter dan één jaar 31 dec 2018 31 dec 2019
Kasgeldlening 3.500 -
Overige schulden 3.025 2.824
Totaal 6.525 2.824
x € 1.000
Overlopende passiva 31-dec-18 31-dec-19
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen 106 24
Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 2.642 2.002
Totaal 2.748 2.026

Toelichting op de balans - niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kunnen we als volgt specificeren:

x € 1.000
Waarborgen en garanties Aard/ Oorspronk. Percentage Restant Restant
Omschrijving bedrag borgstelling eind 2018 eind 2019
Stg. Beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde aankoop/afbouw gebouw en financiering overdrachts-belasting + aanloopkosten 1.600 100% 1.000 1.000
Gemeente Smallingerland verdubbeling N381 Drachten-Donkerbroek 250 100% 250 250
Coöperatieve Vereniging Fryslân aanleg breedband in Langedijke 125 100% 100 87,5
Totaal 4.622 1.350 1.338

Toelichting

In 2019 is niets betaald wegens verleende borg- en garantiestellingen voor geldleningen. De woningbouwcorporaties, actief in onze gemeente, maken gebruik van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). De corporaties kunnen door het WSW geborgde leningen afsluiten. Het schuldrestant van deze leningen bedraagt per 31 december 2019 € 52,2 miljoen, hiervoor staan we gezamenlijk met het Rijk garant. Voor Stichting WoonFriesland is het € 10,0 miljoen, Stichting Woonzorg Nederland € 1,8 miljoen en als laatste Stichting Actium € 40,4 miljoen. De gemeente kan als gevolg van de ‘achtervangregeling’ nog in beperkte mate worden aangesproken.

Contractuele verplichtingen

De gemeente heeft meerjarige contractuele verplichtingen afgesloten. Op basis van geregistreerde contracten uit de contractenbank blijkt dat dit € 5,1 miljoen bedraagt. Overigens moet hierbij wel worden vermeld dat de contractenbank op dit moment nog niet volledig is gevuld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. 

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Toelichting overzicht baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

De toelichting op de afwijkingen baten en lasten tussen rekening en begroting is in overeenstemming met artikel 28 lid a BBV opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma geven we bij de 4e W-vraag antwoord op de vraag ‘Wat heeft het gekost’. Afwijkingen > € 25.000 zijn daar toegelicht.

Overzicht onvoorzien

Overzicht onvoorzien

x € 1.000
Onvoorziene uitgaven Algemeen College Totaal
Primitieve begroting
Vast bedrag per inwoner (€ 0,68) 21 21
Budget college 15 15
Totaal Primitieve begroting 21 15 36
Begrotingswijzigingen
Subsidie Stichting de Kortsluiting -5 -5
Deelname 75 jaar vrijheid -2 -2
Totaal begrotingswijzigingen - -7 -7
Restant onvoorziene uitgaven 21 8 29

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

x € 1.000
Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2018 Primitieve Begroting Actuele Begroting Rekening 2019 Verschil
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering - - - - -
Deelnemingen - 1 - 1 - 1 - 1 -
Lokale heffingen - 8 - 7 - 12 - 17 - 5 N
Saldo financieringsfunctie - 22 - 137 - 59 - 21 38 V
Overige algemene dekkingsmiddelen - - 180 - 29 - 29 V
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen - 31 - 324 - 100 - 39 62 V
Baten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 41.730 43.241 43.609 43.828 219 V
Deelnemingen 72 54 60 82 22 V
Lokale heffingen 6.712 4.230 4.990 5.021 31 V
Saldo financieringsfunctie 29 30 68 41 - 27 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 9 9 9 12 3 V
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen 48.551 47.563 48.737 48.985 248 V
Totaal 48.520 47.239 48.637 48.946 309 V

Toelichting

Zie de toelichting belangrijkste afwijkingen bij de programma's. 

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

In het overzicht staan per programma de incidentele baten en lasten hoger dan € 100.000. De toelichting op de verschillende posten uit het onderstaand overzicht staat bij de diverse programma's. 

bedragen x € 1.000
Incidentele lasten en baten 2019 Lasten Baten
Actuele begroting Rekening 2019 Verschil Actuele begroting Rekening 2019 Verschil
1 Sociaal Domein
Zorgeconomie, dekking algemene reserve -116 -55 61 V 116 55 - 61 N
Participatie, verkoop aandelen Caparis en afrekening Fair Deal - 517 517 V
Tekort jeugd, dekking algemene reserve 750 750 -
Tekort Hulp Huishouden, dekking reserve sociaal domein 269 269 -
Re-integratiebudget, dekking reserve sociaal domein -100 -100 - 100 100 -
Statushouders, dekking reserve overheveling -136 -106 30 V 136 136 -
2 Welzijn en Educatie
Sportcomplex Waskemeer, dekking algemene reserve -240 - 240 V 240 - - 240 N
Project Mader, dekking algemene reserve -106 -48 58 V 106 48 - 58 N
Het Fonds, dekking deels algemene reserve -308 -284 24 V 58 27 - 31 N
Overheidsparticipatie -100 -10 90 V
3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen
Uitvoeringsprogramma Biobased Economy, dekking algemene reserve -225 -51 174 V 225 51 - 174 N
Vrijval reserve grondexploitatie - 339 339 V
Omgevingswet, dekking algemene reserve -230 -109 121 V 230 109 - 121 N
Uitvoeringsagenda Woonvisie, dekking algemene reserve -129 -30 99 V 129 30 - 99 N
MOP-wegen, dekking algemene reserve -250 -250 - 250 250 -
Aula Oosterwolde, dekking algemene reserve -252 - 252 V 252 - - 252 N
Fietsroute O'koop-Makkinga, dekking reserve strategische projecten -200 -200 - 200 200 -
Verkoop overige gronden en gebouwen 763 633 - 130 N
Dotatie voorziening bodemsanering - -475 - 475 N
4 Strategische projecten
Omgevingswet, dekking algemene reserve 196 - - 196 N
Masterplan Appelscha, dekking reserve strategische projecten -400 -210 190 V 400 210 - 190 N
Biosintrum, dekking algemene reserve -1.000 - 1.000 V 1.000 - - 1.000 N
Inzet GBt visie Sociaal Domein, dekking reserve sociaal domein -175 -175 - 175 175 -
5 Openbare orde en veiligheid
Opgelegde dwangsommen 106 103 - 3 N
6 Bestuur en Dienstverlening
Dotatie voorzieningen pensioen oud en huidige bestuurders -75 -691 - 616 N
Omgevingsvergunningen - 500 456 - 44 N
Dotatie voorziening leges omgevingsvergunningen -500 - 500 V
Uitvoeringscapaciteit, bouw en herinrichting Gebiedsteam, dekking -268 -208 60 V 268 208 - 60 N
reserve Sociaal Domein -
Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid, dekking algemene reserve -103 -69 34 V 103 69 - 34 N
Formatie Sociaal domein, dekking reserve sociaal domein -147 -147 - 147 147 -
Middelen ICT/dienstverlening, dekking reserve overheveling -110 -110 - 110 110 -
Totaal incidentele lasten en baten -5.170 -3.328 1.842 V 6.829 4.992 - 1.837 N
Saldo incidentele lasten en baten 1.659 V 1.664 V 5 V
Lijst verschillen incidentele lasten en baten
Participatie, verkoop aandelen Caparis en afrekening Fair Deal 517
Statushouders, dekking reserve overheveling 30
Het Fonds, dekking deels algemene reserve -7
Overheidsparticipatie 90
Vrijval reserve grondexploitatie 339
Verkoop overige gronden en gebouwen -130
Dotatie voorziening bodemsanering -475
Omgevingswet, dekking algemene reserve -196
Opgelegde dwangsommen -3
Dotatie voorzieningen pensioen oud en huidige bestuurders -616
Omgevingsvergunningen -44
Dotatie voorziening leges omgevingsvergunningen 500
5 V