Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen

Programma 4 | Strategische projecten en ontwikkelingen

Naast de strategische projecten Venekoten-Centrum te Oosterwolde, het Masterplan Regio Appelscha en het Biosintrum te Oosterwolde stellen we in dit programma de strategische ontwikkelingen binnen onze gemeente centraal. Het gaat om de visie Sociaal Domein, de Omgevingsvisie, de visie op demografische ontwikkelingen en de aanleg van snel internet. Deze onderwerpen zijn per thema verder uitgewerkt. Ook in dit programma zijn opgenomen de Participatie in Ooststellingwerf, samen aan de slag!. en Het Fonds, als onderdeel van de ontwikkeling van participatie in onze gemeente.

De baten en lasten van Programma 4 worden in de overige programma's verantwoord.

Thema 4.1 Venekoten Centrum Oosterwolde

Wat willen we bereiken

 • We willen dat de uitvoering van het centrumplan Oosterwolde volgens plan wordt afgerond.
 • We willen dat inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren een duidelijke stem krijgen bij de herinrichting en planontwikkeling van de Stationsstraat.

 

Wat hebben we bereikt

 • Er is geen nieuw bestemmingsplan Het Oude Dorp gekomen.
 • Er is een eindrapport verschenen om te komen tot een krachtig en prachtig winkelgebied in Oosterwolde.
 • Voor de komst van de Lidl op de hoek van de Dertien Aprilstraat en de Snellingerdijk is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.
 • De bedrijfsverplaatsing in het kader van de revitalisering van bedrijventerrein Venekoten Noord is afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan

 • Er is geluisterd naar de tegenstanders van het bestemmingsplan Het Oude Dorp en het ontwerp bestemmingsplan is teruggetrokken.
 • Er is veel tijd en energie gestoken in de samenwerking met Oosterwolde Promotion en de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Oosterwolde om te komen tot een gemeenschappelijk plan. Er zijn diverse ondernemersbijeenkomsten georganiseerd en ook zijn er bestuurlijk en ambtelijk veel bijeenkomsten van ondernemersverenigingen bezocht.
 • Ingezet op het verkrijgen van rechtskracht van het bestemmingsplan Dertien Aprilstraat en de zitting op 15 maart bij de Raad van State voorbereid.
 • Oenema gehouden aan de gemaakte afspraken.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

 • Geen vastgesteld bestemmingsplan voor Het Oude Dorp.
 • Dat waarschijnlijk de realisatie van de nieuwbouw van de Lidl in 2020 ter hand zal worden genomen.
 • Dat de uitvoering van het plan om te komen tot een krachtig en prachtig winkelgebied in Oosterwolde ter hand wordt genomen.
 • Dat de bedrijfsactiviteiten die vielen in categorie 3 en 4 van de Locatie Dertien Aprilstraat 44 te Oosterwolde zijn verdwenen.

 

Beleidskaders

Thema 4.2 Masterplan regio Appelscha

Wat willen we bereiken

 • We willen dat de uitvoering van het Masterplan Appelscha volgens plan wordt afgerond.
 • We willen dat er een integrale visie wordt ontwikkeld op de ruimtelijke ontwikkeling van Appelscha waarin lopende projecten een plek krijgen.
 • We willen onderzoeken in hoeverre toeristenbelasting kan terugvloeien naar de sector.

 

Wat hebben we bereikt

De werkzaamheden voor de uitvoering van het Masterplan Appelscha zijn afgerond. De laatste fase bestond uit het faciliteren van een organisatievorm van en voor toeristische ondernemers die kan voortbouwen op de infrastructuur en de voorzieningen waarin de gemeente de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd. De Coöperatie Regio Appelscha 3.0 is eind 2018 opgericht en eind februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten deze organisatie € 300.000 toe te kennen voor een periode van 2 jaar. De coöperatie houdt zich vooral bezig met betere samenwerking tussen ondernemers, toeristische productontwikkeling en promotie en marketing van ons toeristische aanbod. Het plan voor een verhalen- en beleefcentrum aan de Boerestreek in Appelscha heeft tot nu toe nog geen vervolg gekregen, maar houdt onze aandacht.

De integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Appelscha wordt deel van de omgevingsvisie, gebaseerd op de nieuwe omgevingswet. De dan nog lopende projecten worden onderdeel van deze omgevingsvisie en Appelscha kan daarmee een pilotproject worden voor de nieuwe omgevingswet. Vooralsnog wordt er daarom in deze fase geen aparte visie voor Appelscha ontwikkeld.

Het recreatieschap Drenthe heeft eind 2019 een adviesnota toeristenbelasting 2021 t/m 2023 uitgebracht. Het doel van het advies is om tot een harmonisatie van de heffingsmethodiek binnen de deelnemende gemeenten te komen. De gemeente gaat hierover met de sector in overleg.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Met het faciliteren van de Coöperatie Regio Appelscha 3.0 geven we invulling en uitvoering aan het businessplan van deze organisatie, op basis waarvan de subsidie is gegeven. Onze inzet is dat de coöperatie het overkoepelend orgaan wordt voor diverse werkgroepen en verenigingen met op termijn een eigen verdienmodel voor promotie van de regio, samenwerking en exploitatie van toeristische voorzieningen. We onderhouden hiervoor regulier contact en de coöperatie heeft toegezegd aan het eind van ieder kwartaal verslag te doen tijdens een bestuurlijk overleg, waarin ook de financiële verslaglegging aan bod komt. De gemeente heeft het voortouw genomen in een degelijke opzet van de evaluatie die begin 2020 zal plaatsvinden. Om de promotie- en marketingactiviteiten goed te integreren op regionaal en provinciaal niveau is besloten om vanaf 2020 weer aansluiting te zoeken bij het Toeristisch Netwerk Friese Wouden voor de gezamenlijke regiomarketing van Zuidoost Friesland.

De adviseurs toerisme en recreatie maken deel uit van de ambtelijke projectgroep voor de nieuwe omgevingswet. Naast het volgen van een training omgevingswet, georganiseerd door het Recreatieschap Drenthe, hebben we tijdens diverse bijeenkomsten voor de nieuwe omgevingsvisie input geleverd met betrekking tot toeristische en recreatieve ontwikkelingen.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Ook de eigen inwoners profiteren van de verbetering van toeristische en recreatieve voorzieningen, zoals betere bewegwijzering en nieuwe arrangementen en evenementen in de diverse dorpen. Het is de bedoeling dat de regio rond Appelscha nadrukkelijk wordt gepositioneerd in de toeristische markt, met oog voor kwaliteit en kwantiteit in onderlinge samenhang. De verwachting is dat de inspanningen van de coöperatie vanaf 2020 zullen leiden tot meer bezoekers die meer besteden. Bovendien is de verwachting dat daarmee ook meer lokale banen worden gecreëerd in de toeristisch-recreatieve sector.

Beleidskaders

Thema 4.3 Biosintrum

Wat willen we bereiken

 • We zien het Biosintrum als een uniek voorbeeld voor de verdere ontwikkeling van de BioBased Economy in Ooststellingwerf.
 • We willen dat door de komst van het Biosintrum Mbo-studenten en Hbo-studenten naar Ooststellingwerf komen om onderwijs te volgen.
 • We willen dat het Biosintrum ook een plek is voor toeristen en recreanten in onze gemeente.

 

Wat hebben we bereikt

Biosintrum is opgeleverd en gebruiksklaar. 

Wat hebben we daarvoor gedaan

De bouw is afgerond. Het krediet is overschreden, hiervan bent u op de hoogte gesteld. De overdracht van het Biosintrum aan de stichting is opgeschort afhankelijk van het in 2020 te kiezen toekomstscenario.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Het gebouw is gereed voor gebruik. 

Beleidskaders

Thema 4.4 Participatie

Wat willen we bereiken

 • We willen dat de gemeente komt met concrete voorstellen om inwoners actief te bereiken, te betrekken en ideeën op te halen.
 • We willen dat participatie in elk raadsvoorstel een eigen paragraaf krijgt waarin staat hoe inwoners worden bereikt en betrokken.
 • We willen dat inwoners ruimte voelen en krijgen om met eigen initiatieven te komen.
 • We willen als raad meer in gesprek met inwoners en samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Wat hebben we bereikt

We hebben twee subsidies toegekend aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van gemeente Ooststellingwerf:

 • Stichting Welzijn op dorpse schaal (veldonderzoek laagdrempelige dagvoorziening)
 • Gebiedscoöperatie (duurzame ontwikkeling landelijk gebied)

 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Ondersteuning van initiatieven in de samenleving
Initiatieven die financiële ondersteuning nodig hebben in de realisatie van hun doelstelling en activiteiten hebben we financieel gesteund middels subsidie. Daarnaast zijn er een aantal initiatieven ingediend die niet gehonoreerd zijn omdat ze niet passend waren voor het budget en/of de doelstellingen van gemeente Ooststellingwerf.

Participatie om te komen tot de Visie op Samenleven
Net als in 2018 spraken we in 2019 veel inwoners en maatschappelijke organisaties over hun kijk op Samenleven in Ooststellingwerf.

 • We spraken hen bij de viskraam, het gezondheidscentrum, het dorpshuis en in sommige dorpen huis-aan-huis over wat hen bezig houdt en wat zij belangrijk vinden voor Samenleven in hun eigen leefomgeving.
 • In (bijna) elk dorp/wijk voeren we in 2018/2019 een dorps-/wijkgesprek.
 • We organiseerden hackathons (over Armoede, Eenzaamheid en Mantelzorg).
 • We hielden Quests en Chats met jongeren over onder andere eenzaamheid.
 • We interviewden jongeren in de wachtrij voor de vaccinatieronde over hoe zij hun woonplaats ervaren en wat er beter kan.
 • We doen cliëntervaringsonderzoeken om een beeld te krijgen hoe inwoners de ondersteuning op basis van bv de WMO en Jeugdhulp ervaren.


Na vaststelling van de Visie startten we sessies met inwoners, organisaties en verenigingen om de Visie uit te werken in concrete acties (deelprogramma’s). Dit loopt door in 2020.

Participatie rond Zorgeconomie

 • Binnen het project Ooststellingwerf Positief Gezond werken we nauw samen met studenten van het HBO en MBO onderwijs. Dit doen we vanuit het Atelier Sociaal Domein. De studenten zoeken voor hun onderwerp weer contact met de inwoners binnen de gemeente door bijvoorbeeld gesprekken/interviews. Ook sluiten regelmatig organisaties uit de regio aan die hun kennis delen met de studenten. Hierbij valt te denken aan onder andere welzijnsorganisaties, middelbare scholen en voetbalverenigingen.  
 • Voor Zorg en Toerisme is samenwerking met ondernemers en de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf gezocht. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Met beide groepen zijn we in gesprek over hoe we het thema Zorg en Toerisme verder kunnen uitbouwen.
 • Flexwerkgeverschap is een thema dat in de doorstart zit, maar waarin de doorontwikkeling wordt gedaan met ondernemers/organisaties in de regio. Hierbij gaat het in het algemeen om met name onderwijsinstellingen en zorginstellingen.
 • Voor beide laatste thema’s wordt op dit moment ook gekeken naar samenwerking met het onderwijs.

Participatie rond Duurzaamheid

 • Energiemarkt op 10 juli 2019 in het gemeentehuis. Veel bedrijven uit Ooststellingwerf hebben deelgenomen aan deze markt. Voor bedrijven geeft het de gelegenheid om inwoners en ondernemers te informeren en voor te lichten op het terrein van energie en duurzaamheid in het algemeen. Ook zijn de stichting DO! en Energiecoöperatie ‘de Eendracht’ aanwezig geweest met een stand om informatie over hun organisatie te delen.
 • Collectieve inkoop zonnepanelen. Hiervoor zijn wensen en ideeën van inwoners opgehaald. Er zijn 2 informatieavonden gehouden. Een extern onafhankelijke deskundige heeft een toelichting gehouden en veel vragen beantwoord over mogelijkheden van zonnepanelen. Op basis van de wensen en eisen van de belangstellenden is een uitvraag opgesteld en is een installateur geselecteerd en hebben de belangstellenden zonnepanelen aangeschaft.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Inwoners voelen en krijgen ruimte voor eigen initiatieven. Er ontstaan initiatieven die een meerwaarde hebben voor de leefbaarheid en de omgeving. Daarnaast worden inwoners, onderwijs en ondernemers betrokken bij ontwikkelingen die vanuit de gemeente worden geïnitieerd.

Beleidskaders

Thema 4.5 Het Fonds 2018-2021

Wat willen we bereiken

We zien Het Fonds als onderdeel van de ontwikkeling van participatie in onze gemeente en willen het proces en de resultaten jaarlijks evalueren.

 

Wat hebben we bereikt

In 2019 hebben we 42 aanvragen voor het Fonds ontvangen. We zien enthousiaste initiatiefnemers die kansen zien en daar ook wat voor willen ondernemen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben de tender van 2018 geëvalueerd. Dit gaf een overwegend positief beeld. Waar nodig hebben we het proces en de regeling aangepast. In 2019 hebben we vroegtijdig gecommuniceerd over de nieuwe tender en de voorwaarden waaronder subsidie aangevraagd kon worden. Ook dit jaar hebben we weer inloopmomenten en een pitchmoment georganiseerd.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

We hebben via verschillende kanalen de nieuwe tender aangekondigd (social media, gemeentepagina, etc). In december hebben we winnaars en afvallers bekend gemaakt. Bovendien hebben inwoners de resultaten kunnen zien van eerdere tenders van het Fonds. Er zijn vele initiatieven gerealiseerd in 2019.

Beleidskaders

 • De nieuwe subsidieregeling is in augustus 2018 door ons vastgesteld. 

Thema 4.6 Visie op Samenleven (inclusief adviesraad)

Wat willen we bereiken

 • We gaan de visie Sociaal Domein verder ontwikkelen.
 • We willen het Gebiedsteam doorontwikkelen, indien nodig versterken.
 • We willen indien mogelijk 1 aanspreekpunt per inwoner/gezin.
 • We willen een onderzoek doen naar de wenselijkheid en/of noodzaak voor fysieke aanwezigheid van het gebiedsteam in 3 dorpen/regio’s.
 • We willen dat er blijvend gewerkt wordt aan de bereikbaarheid en bekendheid van het Gebiedsteam.
 • We willen de Adviesraad Sociaal Domein in stand houden (het thema adviesraad Sociaal Domein is samengevoegd met het thema Visie Sociaal Domein).

 

Wat hebben we bereikt

Visie op Samenleven
De Visie Sociaal Domein heet inmiddels de Visie op Samenleven en is op 15 oktober 2019 door de Raad vastgesteld. Vier opgaven en 15 maatschappelijke effecten die we voor inwoners willen bereiken staan centraal. Inwoners hebben op verschillende manieren meegedacht over de Visie. Opgavegericht werken (integraal), datagestuurd en gerichtheid op maatschappelijke effecten ipv 'output' staan centraal in de Visie.

Doorontwikkeling Gebiedsteam
Er is een proces op gang gebracht om de rol en taken van het Gebiedsteam opnieuw te definiëren, passend bij de Visie op Samenleven. Er ligt nu een vastgesteld bestuurlijk kader voor de ‘doorontwikkeling Sociaal Domein’ met daarin de rol en de taken van het Gebiedsteam. Om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te kunnen krijgen ligt er een vastgesteld document over de inrichting van het GBT/sociaal domein en een gedegen plan van aanpak. Deze opgave is vertaald in acht deelopdrachten waarmee eind 2019 is gestart en die medio 2020 worden afgerond. Er wordt hiermee vorm gegeven aan de punten genoemd onder ‘Wat willen we bereiken?’ met de bovengenoemde voorwaarden en natuurlijk ook gebaseerd op de vastgestelde Visie op Samenleven.

Ontwikkelen communicatiestrategie
In afwachting van de besluitvorming over de rol en taken van het Gebiedsteam is nog geen werk gemaakt van de communicatiestrategie voor het gebiedsteam. Wel is communicatie meegenomen in het onderzoek dat bureau Zuiderlicht heeft gedaan naar het Gebiedsteam. Hier kunnen we op voort borduren. Ook kijken we naar verbeteringen van de Vraagwijzer.

Monitor Sociaal Domein
Er is een kwaliteitsslag gemaakt met de monitor Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad heeft op verschillende manieren input gegeven voor ons werk. Er is een goede relatie met de Adviesraad.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Visie op Samenleven
We hebben inwoners op vele manieren gesproken en bevraagd. We hebben feiten en cijfers verzameld. We hebben de Visie op Samenleven geschreven en besproken met diverse gremia, onder andere de Adviesraad Sociaal Domein. De Visie op Samenleven is vastgesteld. We hebben een programmaplan opgesteld waarin staat hoe we de Visie de komende jaren gaan uitwerken, in co-creatie met inwoners en maatschappelijke organisaties. De uitwerking van de deelprogramma's is gestart.

Doorontwikkeling Gebiedsteam
Binnen het project ‘Totaal digitaal’ is de invoering van het digitaal zaakgericht werken bij het Gebiedsteam in 2019 nagenoeg afgerond. In het OWO-informatiseringsplan 2020 is een onderzoek opgenomen naar de applicaties die binnen het Gebiedsteam in gebruik zijn. Dit maakt ook onderdeel uit van de eerdergenoemde deelopdrachten.

Ontwikkelen communicatiestrategie
We hebben een communicatieplan gemaakt voor de Visie op Samenleven. De uitvoering loopt. We zetten stappen om de Vraagwijzer door te ontwikkelen.

Monitor Sociaal Domein
We hebben een basisset aan gegevens ontwikkeld op het terrein van WMO, participatie en jeugdwet. Deze komt samen in de vernieuwde monitor Sociaal Domein, die in het voorjaar van 2020 beschikbaar is.

Adviesraad Sociaal Domein
We hebben regelmatig overleg met de Adviesraad Sociaal Domein zodat zij goed geïnformeerd zijn en gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Visie op Samenleven
Inwoners konden op verschillende manieren meedenken, meepraten en meedoen. Onder andere in de pop-up koffiebar, dorpsgesprekken, opgaveteams, enquêtes, hackathons en bij chats en quests. Ze hebben kunnen zien dat we hun input hebben gebruikt om de Visie op Samenleven te schrijven. Inwoners merken dat we open staan voor hun initiatieven op sociaal vlak en dat we proberen hen hierbij te ondersteunen, bijvoorbeeld door inzet van opbouwwerk en geld uit het Fonds.

Inwoners merken dat we als gemeente samenwerken met Bewonerscommissies/Plaatselijke Belangen, Stichting Scala en andere maatschappelijke organisaties. Zo ontstaat meer samenhang, samenwerking en een gezamenlijk beeld over wat passend en gewenst is in onze gemeente. 

Doorontwikkeling Gebiedsteam
Aangezien 2019 in het teken heeft gestaan van kaderstelling en planvorming heeft de inwoner nog geen directe gevolgen gemerkt.

Ontwikkelen communicatiestrategie
We geven steeds beter informatie die aansluit bij wat inwoners willen weten. Via de kanalen van hun voorkeur. Op momenten dat zij er behoefte aan hebben.

Thema 4.7 Visie op demografische ontwikkelingen

Wat willen we bereiken

We gaan op korte termijn een visie formuleren over de wijze waarop de gemeente kan anticiperen op de demografische ontwikkelingen.

 

Wat hebben we bereikt

Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er diverse data beschikbaar zijn qua demografische ontwikkelingen. Hiervoor hebben we in 2019 daarom geen kosten hoeven te maken. In 2020 gaan we kijken hoe we deze data kunnen gebruiken voor een visie op demografische ontwikkelingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

We hebben een eerste inventarisatie gedaan welke data qua demografische ontwikkelingen beschikbaar zijn. De focus is komen te liggen op de afronding van het plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf en het verzoek om een accommodatiebeleid op te stellen in relatie tot het DoarpsSintrum Donkerbroek en de andere verzoeken uit verschillende dorpen om medewerking van de gemeente te krijgen (w.o. financieel) om accommodaties met een maatschappelijk nut te realiseren.

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Dat de visie nog niet is opgesteld, maar het nieuwe uitvoeringsprogramma voor de woningbouw is openbaar en er is besloten om het DoarpsSintrum in Donkerbroek te realiseren.

Thema 4.8 Glasvezel

Wat willen we bereiken

We willen er maximaal op inzetten dat bijvoorbeeld DFM Op Glas de grijze gebieden meeneemt bij de aanleg van glasvezel in de witte gebieden.

 

Wat hebben we bereikt

DFM op Glas heeft bij de gemeente een financieringsaanvraag ingediend voor de aanleg van glasvezel bij de grijze adressen. De Raad heeft de intentie uitgesproken hiervoor een financiering te verstrekken voor max. 1,1 miljoen euro. Op grond van de financieringsregeling aanleg glasvezelverbindingen naar grijze adressen Ooststellingwerf is de leningsfaciliteit op 27 augustus 2019 gegund aan DFM op Glas. De verwachting is dat in de eerste helft van het jaar 2020 alle afspraken zijn gemaakt met DFM op Glas en de vraagbundeling is geweest. Onder voorbehoud van genoeg belangstelling kan dan met de aanleg worden gestart. Als de belangstelling voldoende is zal de aanleg gebeuren door de opgerichte Netwerk BV, deze Netwerk BV is een joint venture is van de coöperatie DFM op Glas en Delta Fiber Netwerk BV.

Kabelnoord is in augustus gestart met de aanleg van glasvezel bij de witte adressen. De aanleg verloopt voorspoedig. 

Wat hebben we ervoor gedaan

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met DFM op Glas om aanleg mogelijk te maken. Er is juridisch advies ingewonnen om te voldoen aan de Europese wetgeving en er zijn diverse gesprekken hierover gevoerd.

 

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Ook voor de inwoners op de grijze adressen komt snel internet beschikbaar. 

 

Thema 4.9 Omgevingswet, bestemmingsplannen

Wat willen we bereiken

We willen duidelijke kaders stellen met betrekking tot de Omgevingswet.

 

Wat hebben we bereikt

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet was voorzien op 1 januari 2021 maar recent is deze weer uitgesteld. Voor de organisatie-brede invoering van deze nieuwe wet heeft de gemeenteraad in 2017 een Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2017-2020 vastgesteld inclusief een zogenaamd programmabudget. Een belangrijk en omvangrijk project benoemd in dit uitvoeringsprogramma is het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is een integrale, strategische lange termijnvisie waarin de gemeente haar beleidsdoelen t.a.v. de fysieke leefomgeving heeft geformuleerd. Een omgevingsvisie is wettelijk verplicht voor gemeenten, provincies en het Rijk en moet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen.

Bestemmingsplannen
Tot 1 januari 2021 werken we met de Wet ruimtelijke ordening. In 2019 zijn verschillende langlopende bestemmingsplanprocedures afgerond. Daarnaast hebben zich verschillende nieuwe initiatieven ontplooid, waarvoor procedures zijn opgestart. In 2019 is besloten leges te gaan heffen voor principeverzoeken. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan

Omgevingswet
Voor het project omgevingsvisie heeft de gemeenteraad begin 2019 een plan van aanpak vastgesteld inclusief een uitgebreid participatietraject. Als eerste stap in dit visietraject is een Nota van uitgangspunten (Nvu) opgesteld. Deze Nvu is in januari 2020 door de raad vastgesteld. Naast het opstellen van een omgevingsvisie is er binnen de interne organisatie de afgelopen periode intensief gewerkt om in ieder geval op 1 januari 2021 te kunnen voldoen aan de minimale wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet vraagt. Dit vraagt doorlopende acties op het gebied van ICT, Informatie en Automatisering, Personeel en Organisatie en OWO/VTH. Hierbij is en wordt nadrukkelijk de samenwerking met onze OWO-partners gezocht.

Bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan voor De Prikkedam is vastgesteld. De vaststelling van het bestemmingsplan voor de Dertien Aprilstraat in Oosterwolde maakt de bouw van een supermarkt met appartementen mogelijk. Daarnaast zijn ook (particuliere) woningbouwplannen mogelijk gemaakt met de vaststelling van onder andere de bestemmingsplannen voor de Wrongel in Oosterwolde en de Wolvegasterweg in Oldeberkoop. Ook is in 2019 het Veegplan voor het buitengebied vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure voor het Oude Dorp Oosterwolde is ingetrokken.

 

Wat heeft de inwoner daarvan gemerkt

Omgevingswet
Zoals eerder aangegeven vindt een groot deel van de acties plaats binnen de interne organisatie, maar in 2020 zullen we ook naar buiten treden. Nadat de gemeenteraad de Nvu van de nieuwe omgevingsvisie heeft vastgesteld gaan we in gesprek met onze inwoners, bedrijven en andere betrokkenen om input op te halen voor de nieuwe omgevingsvisie voor onze gemeente.

Ook zal in 2020 de informatievoorziening richting inwoners, bedrijven etc. over de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet meer en uitgebreider opgevoerd worden. Daarnaast zal een start gemaakt worden met het opstellen van een (pilot)omgevingsplan.

Bestemmingsplannen
Bij het voorbereiden van bestemmingsplannen zijn de inwoners betrokken en na vaststelling ligt er een duidelijk kader voor hun leefomgeving en (bouw)plannen.

Beleidskaders