Meer
Publicatiedatum: 27-07-2020

Inhoud

Bijlagen

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

In 2006 heeft de Rijksoverheid haar besluitvorming rondom de wet Single Information/Single Audit (SISA) voor specifieke uitkeringen afgerond. Hiermee wordt beoogd het grote aantal specifieke uitkeringen van ministeries aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke verantwoordingen te verminderen. Dit betekent dat de Rijksoverheid voldoende heeft aan de jaarrekening van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd waarin alleen de voor de Rijksoverheid noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering wordt opgenomen.

Op grond van artikel 24 lid 3 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maakt de bijlage met verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen onderdeel uit van de jaarrekening van de gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de regelingen waarover verantwoording wordt afgelegd aan het ministerie.

Tabel Sisa

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01 Indicatornummer: D8 / 02 Indicatornummer: D8 / 03
€ 381.441 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 04 Indicatornummer: D8 / 05 Indicatornummer: D8 / 06 Indicatornummer: D8 / 07
1
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 6.876.472 € 154.287 € 609.435 € 6.379 € 92.872 € 232
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 32.494 € 4.693 € 0 € 293.867 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 72.758 € 90.065 € 7.124 € 69.496 € 16.781 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja
VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06
1 € 93.882 Programma 2 - Thema: Sport - Sportcomplex de Boerkhorst te Ooterwolde € 22.706 € 22.706 € 0 € 0
2 Programma 2 - Thema: Sport - Sporthal de Bongerd € 28.736 € 28.736 € 0 € 0
3 Programma 2 - Thema: Sport - zwembad het Bosbad te Appelscha € 5.021 € 5.021 € 0 € 0
4 Programma 2 - Thema: Sport - Sporthal de Steegdenhal te Appelscha € 1.952 € 1.952 € 0 € 0
5 Programma 2 - Thema: Sport - Sportterreinen € 37.490 € 37.490 € 0 € 0
6 Programma 2 - Thema: Onderwijs-Gymnastieklokalen € 25.104 € 10.447 € 0 € 14.657
Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11
1 Programma 2 - Thema: Sport - Sportcomplex de Boerkhorst te Ooterwolde 22.706 24,19% -€ 27.127
2 Programma 2 - Thema: Sport - Sporthal de Bongerd 28.736 30,61%
3 Programma 2 - Thema: Sport - zwembad het Bosbad te Appelscha 5.021 5,35%
4 Programma 2 - Thema: Sport - Sporthal de Steegdenhal te Appelscha 1.952 2,08%
5 Programma 2 - Thema: Sport - Sportterreinen 37.490 39,93%
6 Programma 2 - Thema: Onderwijs-Gymnastieklokalen 25.104 26,74%
IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05
1 1308002 € 5.123 € 5.123
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10
1 1308002 € 22.288 € 22.288 Nee

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT verantwoording 2019

De WNT is van toepassing op Gemeente Ooststellingwerf. Het voor Gemeente Ooststellingwerf toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

 WNT 2019 W. Mutter M. van Bergen
Functie(s) Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-10 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,8889
Dienstbetrekking? ja ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 48.898 € 172.447
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 24.025 € 68.129
Beloningen betaalbaar op termijn € 4.205 € 11.747
Subtotaal € 28.230 € 79.876
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - -
Totaal bezoldiging € 28.230 € 79.876
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018 M. van Bergen
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1-1 tm 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8889
Dienstbetrekking? Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 64.927
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.998
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 168.002
Totaal bezoldiging 2018 € 75.925

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

 WNT 2019 J. van Delden
Functie(s) Interim gemeentesecretaris
Kalenderjaar 2019 2018
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 1-1 t/m 29-09 1-12 t/m 31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 9 1
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 187 € 182
Maxima op basis van de normbedragen per maand € 207.900 € 25.300
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 233.200
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja
Bezoldiging in de betreffende periode € 172.120 € 15.600
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 187.720
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Totaal bezoldiging, exclusief BTW € 187.720
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Overzicht schatkistbankieren

Overzicht schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
2019
(1) Drempelbedrag 513
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen - - 27 394
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 513 513 486 119
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
(1) Berekening drempelbedrag
2019
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 68.360
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 68.360
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 513
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) - - 2.452 36.235
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen - - 26,6 393,9

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

De door u vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door u zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat er bij programma 1 en 6 en de algemene dekkingsmiddelen overschrijdingen zijn bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.

Wij verzoeken u deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2019. Voor een toelichting op de overschrijding verwijzen we naar het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 

 

x € 1.000
Actuele Begroting Rekening 2019 Afwijking
Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Saldo van baten en lasten
Programma
1. Sociale Domein 8.830 -29.012 -20.182 9.620 -29.615 -19.995 790 V - 603 N 188 V
2. Welzijn & educatie 932 -7.545 -6.613 974 -7.154 -6.179 43 V 391 V 434 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 10.440 -12.757 -2.317 6.847 -9.176 -2.329 - 3.594 N 3.581 V - 12 N
5. Openbare orde en veiligheid 106 -1.813 -1.707 130 -1.806 -1.676 24 V 7 V 31 V
6. Bestuur & Dienstverlening 1.673 -13.396 -11.723 1.754 -14.153 -12.399 81 V - 757 N - 676 N
Totaal programma 21.982 -64.524 -42.542 19.326 -61.903 -42.578 - 2.656 N 2.620 V - 36 N
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 43.609 - 43.609 43.828 - 43.828 219 V - 219 V
Deelnemingen 60 -1 60 82 -1 81 22 V - 22 V
Lokale heffingen 4.990 -12 4.979 5.021 -17 5.004 31 V - 5 N 26 V
Saldo financieringsfunctie 68 -59 9 41 -21 20 - 27 N 38 V 11 V
Overige algemene dekkingsmiddelen 9 -29 -20 12 - 12 3 V 29 V 32 V
Totaal algemene dekkingsmiddelen 48.737 -100 48.637 48.985 -39 48.946 248 V 62 V 309 V
Overhead
Overhead 2.190 -12.271 -10.080 2.150 -11.131 -8.982 - 41 N 1.139 V 1.099 V
Totaal overhead 2.190 -12.271 -10.080 2.150 -11.131 -8.982 - 41 N 1.139 V 1.099 V
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting - - - - 21 21 - 21 V 21 V
Totaal vennootschapsbelasting - - - - 21 21 - 21 V 21 V
Saldo van baten en lasten 72.909 -76.895 -3.986 70.460 -73.052 -2.593 - 2.449 N 3.842 V 1.393 V
Mutatie reserve
Toevoegingen en onttrekkingen
Toevoegingen -2.157 -2.157 -1.260 -1.260 - 897 V 897 V
Onttrekkingen 6.410 6.410 4.226 4.226 - 2.184 N - - 2.184 N
Totaal toevoegingen en onttrekkingen 6.410 -2.157 4.252 4.226 -1.260 2.966 - 2.184 N 897 V - 1.286 N
Resultaat 79.319 -79.052 266 V 74.686 -74.313 373 V -4.633 4.740 107 V

Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar. 


x € 1.000
Fysieke kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2016 2017 2018 2019 2019
Sociale structuur
Aantal inwoners 25.571 25.540 25.459 25.406 25.479
• van 0 - 18 jaar 4.727 4.595
• van 0 - 19 jaar 5.573 5.494 5.417
• van 19 - 64 jaar 14.618 14.312
• van 20 - 64 jaar 14.310 14.247 14.120
• van 65 jaar en ouder 5.688 5.799 5.922 6.061 6.572
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 606 623 593 613 538
• WWB / BBZ 547 565 546 566 494
• IOAW / IOAZ 59 58 47 47 44
Fysieke structuur
Oppervlakte in hectare 22.611 22.611 22.611 22.611 22.611
• binnenwater 260 264 276 264 264
• land 22.351 22.347 22.335 22.347 22.347
Aantal woonruimten voor de algemene uitkering 11.740 11.773 11.816 11.841 11.873
Lengte van de wegen (km) 387 387 387 387 387
• binnen de bebouwde kom 132 132 132 132 132
• buiten de bebouwde kom 255 255 255 255 255
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) 79 79 79 79 79
Lengte van waterwegen (km) 32 32 32 32 32
Openbaar groen in hectare 295 295 306 306
• beplanting 88 88 87 87 87
• gras 207 207 219 219 219
Aantal bomen langs wegen en openbaar groen 36.011 36.300 36.000 36.000 36.000
Aantal rioolaansluitingen voor rioolbelastingen 12.182 12.179 12.351 12.350 12.403

Financiële kerngegevens

x € 1.000
Financiële kerngegevens Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2016 2017 2018 2019 2019
Exploitatielasten 75.402 70.180 69.265 68.360 73.052
Opbrengst belastingen 4.036 4.530 6.964 4.485 5.263
Opbrengst onroerendezaakbelasting 2.829 2.925 2.919 2.784 2.834
Algemene uitkering gemeentefonds 1) 26.225 26.019 41.730 43.241 43.828
Boekwaarde vaste activa 71.451 71.223 67.564 64.660 68.109
Vaste schuld 33.552 31.893 26.367 25.304 25.304
Eigen financieringsmiddelen: 41.161 42.811 37.441 33.224 40.117
Reserves 28.435 30.425 26.314 22.861 29.412
Voorzieningen 12.726 12.386 11.127 10.363 10.705
Loonkosten 10.738 11.766 12.853 14.984 14.687
Bijdragen en subsidies 4.193 3.855 3.839 3.976 3.281
1) miv rekening 2018 inclusief sociaal domein

Bedrag per inwoner

Bedrag per inwoner Rekening Rekening Rekening Begroting Rekening
2016 2017 2018 2019 2019
Exploitatielasten 2.949 2.748 2.721 2.690 2.865
Opbrengst belastingen 158 177 274 180 206
Opbrengst onroerendezaakbelasting 111 115 115 110 111
Algemene uitkering gemeentefonds 1.026 1.019 1.639 1.700 1.719
Boekwaarde vaste activa 2.794 2.789 2.654 2.550 2.671
Vaste schuld 1.312 1.249 1.036 1.000 992
Eigen financieringsmiddelen:
Reserves 1.112 1.191 1.034 900 1.154
Voorzieningen 498 485 437 410 420
Loonkosten 420 461 505 590 576
Bijdragen en subsidies 164 151 151 160 129

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

x € 1.000
Begroting 2019 na wijziging Jaarrekening 2019
Taakvelden Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Verschil saldo
0.1 Bestuur -1.585 55 -1.530 -2.122 117 -2.005 475
0.10 Mutaties reserves -2.157 6.410 4.252 -1.260 4.226 2.966 1286
0.2 Burgerzaken -672 321 -350 -715 340 -375 24
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -466 764 298 -227 656 428 -130
0.4 Overhead -12.271 2.190 -10.080 -11.131 2.150 -8.982 -1099
0.5 Treasury -60 128 69 -22 124 102 -33
0.61 OZB woningen -312 2.366 2.054 -325 2.408 2.083 -29
0.62 OZB niet-woningen -189 663 473 -179 634 455 18
0.64 Belastingen Overig -31 2.157 2.126 -132 2.252 2.119 6
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 43.609 43.609 0 43.828 43.828 -219
0.8 Overige baten en lasten -29 9 -20 -80 12 -69 49
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 21 0 21 -21
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.492 0 -1.492 -1.495 0 -1.495 3
1.2 Openbare orde en veiligheid -526 0 -526 -556 27 -529 3
2.1 Verkeer en vervoer -2.800 28 -2.772 -2.907 57 -2.850 78
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -7 0 -7 -8 0 -8 1
3.1 Economische ontwikkeling -60 0 -60 -48 0 -48 -12
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.069 3.059 990 -22 63 41 949
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -184 0 -184 -190 0 -190 6
3.4 Economische promotie -196 320 124 -200 313 113 11
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -1.764 21 -1.743 -1.783 20 -1.762 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.312 389 -922 -1.380 381 -998 76
5.1 Sportbeleid en activering -216 0 -216 -223 3 -220 4
5.2 Sportaccommodaties -1.340 129 -1.211 -1.172 226 -946 -265
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -497 0 -497 -420 -15 -435 -61
5.5 Cultureel erfgoed -146 4 -142 -145 8 -137 -5
5.6 Media -563 21 -542 -563 20 -543 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.640 90 -2.550 -2.578 117 -2.461 -89
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.109 324 -1.785 -1.963 338 -1.625 -160
6.2 Wijkteams -2.080 0 -2.080 -2.241 0 -2.241 161
6.3 Inkomensregelingen -10.334 8.563 -1.771 -10.469 8.741 -1.727 -44
6.4 Begeleide participatie -3.869 0 -3.869 -3.643 514 -3.129 -740
6.5 Arbeidsparticipatie -1.115 2 -1.113 -1.247 31 -1.216 103
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -358 0 -358 -366 23 -343 -15
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -6.808 240 -6.568 -7.092 306 -6.786 217
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -6.155 0 -6.155 -6.704 0 -6.704 548
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -163 25 -138 -147 6 -141 3
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -1.023 0 -1.023 -902 0 -902 -120
7.1 Volksgezondheid -1.235 48 -1.187 -1.077 1 -1.076 -111
7.2 Riolering -2.106 2.734 628 -2.171 2.754 583 45
7.3 Afval -2.532 2.639 107 -2.625 2.426 -199 306
7.4 Milieubeheer -611 232 -379 -1.127 235 -892 513
8.1 Ruimtelijke ordening -2.618 132 -2.486 -1.268 45 -1.223 -1263
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -415 590 175 -36 234 199 -23
8.3 Wonen en bouwen -1.935 1.056 -880 -1.372 1.064 -308 -572
Resultaat -79.052 79.319 266 -74.313 74.686 373 -107

Verdelingsprincipe taakvelden

In onderstaand overzicht staat het verdelingsprincipe van de taakvelden. De taakvelden sluiten niet 1 op 1 aan op de programma's (en thema's) in de jaarstukken. Dit komt hoofdzakelijk doordat in de jaarstukken de salarislasten in programma 6 worden verantwoord, terwijl bij het overzicht van de taakvelden de (directe) salarislasten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. 


Programma/Thema Taakvelden
Programma 1
1.1 Thema Jeugd 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
1.2 Thema WMO (incl. AWBZ) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
1.3 Thema Participatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
1.4 Thema Inkomensverstrekking 6.3 Inkomensregelingen
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1.9 Thema Reserves programma 1 0.10 Mutaties reserves
Programma 2
2.1 Thema Kunst en cultuur 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.6 Media
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.2 Thema Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.3 Thema Sport 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.4 Thema Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
2.9 Thema Reserves programma 2 0.10 Mutaties reserves
Programma 3
3.1 Thema Economische ontwikk. 0.64 Belastingen Overig
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ordening
3.2 Thema Openbare ruimte 2.1 Verkeer en vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.3 Thema Milieu 0.64 Belastingen Overig
6.3 Inkomensregelingen
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
3.4 Thema Bouwen en wonen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.5 Cultureel erfgoed
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
3.9 Thema Reserves programma 3 0.10 Mutaties reserves
Programma 5
5.1 Thema Openbare orde en veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
5.2 Thema Handhaving 7.4 Milieubeheer
5.9 Thema Reserves programma 5 0.10 Mutaties reserves
Programma 6
6.1 Thema Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
6.2 Thema Dienstverlening 0.2 Burgerzaken
5.5 Cultureel erfgoed
8.3 Wonen en bouwen
6.3 Thema Financiën 0.1 Bestuur
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen Overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.5 Cultureel erfgoed
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
6.9 Thema Reserves programma 6 0.10 Mutaties reserves

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Het is voor gemeenten verplicht om een vaste lijst van beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarstukken. Als bijlage voor deze jaarstukken zijn twee overzichten opgenomen waarin de prestaties van de gemeente Ooststellingwerf worden vergeleken met het landelijk gemiddelde en met alle Friese gemeenten.

  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Nederland
  • Vergelijking beleidsindicatoren gemeente Ooststellingwerf vs Friese gemeenten

Deze cijfers komen van de website waarstaatjegemeente.nl en hebben als peildatum 27 februari 2020. Op de website waarstaatjegemeente.nl vindt u meer uitleg over deze indicatoren en kan naar behoefte met elke gemeente in Nederland een vergelijking gemaakt worden.

In programma 6 Bestuur en Dienstverlening zijn een 5-tal beleidsindicatoren opgenomen die op basis van eigen informatie zijn berekend.