Meer
Publicatiedatum: 31-05-2017

Inhoud

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Leeswijzer Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Beleidsbegroting Blz. 6  
Financiële begroting Blz. 7  
Bijlagen Blz. 8  
Aanbieding Blz. 9  
Aanbieding Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
Begrotingsperspectief 2018 – 2021 Blz. 12  
Kaderbrief 2018-2021 Blz. 13  
Programma's Blz. 14  
Strategische projecten Blz. 15  
Overheidsparticipatie Blz. 16  
Fonds Ooststellingwerf Blz. 17  
Personeel en organisatie Blz. 18  
Begrotingsbeeld Blz. 19  
Algemeen Blz. 20  
Meerjarige lokale lastenverlichting Blz. 21  
Precariobelasting Blz. 22  
Tot slot Blz. 23  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 24  
Programma 1 | Sociaal Domein Blz. 25  
1.1 Thema: Jeugd Blz. 26  
Wat willen we bereiken? Blz. 27  
Ieder kind en iedere jongere groeit op in een veilige en gezonde omgeving Blz. 28  
We geven uitvoering aan jeugdhulp, prioriteit ligt bij preventie Blz. 29  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 30  
Wat mag het kosten? Blz. 31  
Beleidskaders Blz. 32  
Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF) Blz. 33  
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 34  
1.2 Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ) Blz. 35  
Wat willen we bereiken? Blz. 36  
Vergroten van zelfredzaamheid en participatie van inwoners Blz. 37  
Binnen de zorgeconomie zetten we in op een nieuwe samenwerking Blz. 38  
Instellen van een revolverend fonds Blijverslening Blz. 39  
We geven uitvoering aan de WMO Blz. 40  
We handhaven het huidige beleid huishoudelijke hulp Blz. 41  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 42  
Wat mag het kosten? Blz. 43  
Beleidskaders Blz. 44  
Verbonden Partij: Sociaal Domein Friesland (SDF) Blz. 45  
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 46  
1.3.1 Thema: Participatie algemeen Blz. 47  
Wat willen we bereiken? Blz. 48  
Mensen stimuleren mee te doen aan de samenleving door werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding Blz. 49  
Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! Blz. 50  
We gebruiken de talentenbank Blz. 51  
We vergroten de arbeidsparticipatie Blz. 52  
We werken een pilot beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding uit Blz. 53  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 54  
Wat mag het kosten? Blz. 55  
Beleidskaders Blz. 56  
1.3.2 Thema: Wet sociale werkvoorziening Blz. 57  
Wat willen we bereiken? Blz. 58  
WSW-medewerkers zoveel mogelijk in reguliere arbeid plaatsen Blz. 59  
We geven uitvoering aan de herstructurering van de WSW Blz. 60  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 61  
Wat mag het kosten? Blz. 62  
Beleidskaders Blz. 63  
Verbonden Partij: SW Fryslân / Caparis N.V. Blz. 64  
1.3.3 Thema: Dorpsbudgetten Blz. 65  
Wat willen we bereiken? Blz. 66  
Ideeën vanuit de dorpen over leefbaarheid stimuleren Blz. 67  
We stimuleren een actieve rol van plaatselijke belangen en bewonerscommissies Blz. 68  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 69  
Wat mag het kosten? Blz. 70  
Beleidskaders Blz. 71  
1.4 Thema: Inkomensverstrekking Blz. 72  
Wat willen we bereiken Blz. 73  
Mensen betrekken bij de samenleving. Verdere achterstand tot de maatschappij voorkomen. Een goede gezondheid bevorderen. Blz. 74  
Waar mogelijk benutten we de bandbreedte van de regelgeving Blz. 75  
We geven uitvoering aan armoedebeleid Blz. 76  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Beleidskaders Blz. 79  
Begroting Programma 1 Blz. 80  
Wat mag het kosten ? Blz. 81  
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 82  
Programma 2 | Welzijn en Educatie Blz. 83  
2.1 Thema: Kunst & Cultuur Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente Blz. 86  
We faciliteren en stimuleren kunst & cultuur Blz. 87  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 88  
Wat mag het kosten Blz. 89  
Beleidskaders Blz. 90  
2.2.1 Thema: Onderwijs algemeen Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners Blz. 93  
Ontwikkeling van de Brede School Blz. 94  
Optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen Blz. 95  
Tegengaan laaggeletterdheid Blz. 96  
Voor- en Vroegschoolse Educatie Blz. 97  
Voorkomen voortijdig schoolverlaten Blz. 98  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 99  
Wat mag het kosten? Blz. 100  
Beleidskaders Blz. 101  
2.2.2 Thema: Huisvesting onderwijs Blz. 102  
Wat willen we bereiken? Blz. 103  
Handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs Blz. 104  
De scholen van (over)morgen Blz. 105  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 106  
Wat mag het kosten? Blz. 107  
Beleidskaders Blz. 108  
Verbonden Partij: Beheer Multifunctioneel Vastgoed Blz. 109  
2.3.1 Thema: Sport algemeen Blz. 110  
Wat willen we bereiken? Blz. 111  
Gezondere inwoners en terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten Blz. 112  
Ooststellingwerf in beweging! Blz. 113  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 114  
Wat mag het kosten? Blz. 115  
Beleidskaders Blz. 116  
2.3.2 Thema: Sportaccommodaties Blz. 117  
Wat willen we bereiken? Blz. 118  
Uitvoeren van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 Blz. 119  
Instandhouding sportaccommodaties Blz. 120  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 121  
Wat mag het kosten? Blz. 122  
Beleidskaders Blz. 123  
2.4 Thema: Volksgezondheid Blz. 124  
Wat willen we bereiken? Blz. 125  
Bescherming, behoud en bevordering van de gezondheid Blz. 126  
Verdergaan met het investeren in de veranderingen van leefstijl Blz. 127  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 128  
Wat mag het kosten? Blz. 129  
Beleidskaders Blz. 130  
Begroting Programma 2 Blz. 131  
Wat mag het kosten? Blz. 132  
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 133  
Programma 3 | Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen Blz. 134  
3.1.1 Thema: Recreatie en toerisme Blz. 135  
Wat willen we bereiken? Blz. 136  
Werkgelegenheid recreatie en & toerisme ombuigen van lichte daling naar significante groei! Blz. 137  
Recreatie & toerisme is economisch speerpunt Blz. 138  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 139  
Wat mag het kosten? Blz. 140  
Beleidskaders Blz. 141  
Verbonden Partij: Recreatieschap Drenthe Blz. 142  
3.1.2 Thema: Biobased Economy Blz. 143  
Wat willen we bereiken? Blz. 144  
De transitie naar een Biobased Economy aanjagen Blz. 145  
Uitvoeringsprogramma Biobased Economy Blz. 146  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 147  
Wat mag het kosten? Blz. 148  
Beleidskaders Blz. 149  
3.1.3 Thema: Werkgelegenheid Blz. 150  
Wat willen we bereiken? Blz. 151  
Uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente. Blz. 152  
Actieve inzet op groei werkgelegenheid Blz. 153  
Alle ‘witte’ gebieden breedbandaansluiting Blz. 154  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 155  
Wat mag het kosten? Blz. 156  
Beleidskaders Blz. 157  
3.2 Thema: Openbare ruimte - Verkeer & Vervoer, Wegen & Groen Blz. 158  
Wat willen we bereiken? Blz. 159  
Goed onderhouden en veilige openbare ruimte Blz. 160  
Aan de slag met vervoersconcepten Blz. 161  
Evalueren en opstellen vernieuwd plan "Groen in de openbare ruimte" Blz. 162  
Fietsroutes aanleggen en/of verbeteren Blz. 163  
Flexibel maaibeleid continueren Blz. 164  
Onderhoud wegen en bruggen uitvoeren volgens plan Blz. 165  
Onkruidbeheersing op verhardingen met heetwatertechniek Blz. 166  
Vooraanzicht gemeentehuis verbeteren Blz. 167  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 168  
Wat mag het kosten? Blz. 169  
Beleidskaders Blz. 170  
3.3.1 Thema: Milieubeleidsplan Blz. 171  
Wat willen we bereiken Blz. 172  
We zijn in 2030 een duurzame CO2-neutrale gemeente Blz. 173  
Circulair inkopen Blz. 174  
Het milieubeleidsplan voeren we uit Blz. 175  
Instelling van een revolverend fonds Duurzaamheidslening Blz. 176  
Zonneweides Blz. 177  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 178  
Wat mag het kosten? Blz. 179  
Beleidskaders Blz. 180  
3.3.2 Thema: Afval Blz. 181  
Wat willen we bereiken? Blz. 182  
Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval Blz. 183  
Aanpak zwerfafval Blz. 184  
Van Afval Naar Grondstof Blz. 185  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 186  
Wat mag het kosten? Blz. 187  
Beleidskaders Blz. 188  
Verbonden Partij: Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) Blz. 189  
Verbonden Partij: N.V. Fryslân Miljeu Blz. 190  
3.4.1 Thema: Bouwen en Wonen Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
De leefbaarheid in de dorpen behouden en ontwikkelen Blz. 193  
Het platteland is aan zet Blz. 194  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 195  
Wat mag het kosten? Blz. 196  
Beleidskaders Blz. 197  
3.4.2 Thema: Volkshuisvesting Blz. 198  
Wat willen we bereiken? Blz. 199  
Onze inwoners wonen in een passende huur- of koopwoning Blz. 200  
Wonen in Ooststellingwerf Blz. 201  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 202  
Wat mag het kosten? Blz. 203  
Beleidskaders Blz. 204  
3.4.3 Thema: Omgevingswet / Bestemmingsplannen Blz. 205  
Wat willen we bereiken? Blz. 206  
We willen goed voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet Blz. 207  
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen Blz. 208  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 209  
Wat mag het kosten? Blz. 210  
Beleidskaders Blz. 211  
Verbonden Partij: Hûs en Hiem Blz. 212  
Begroting Programma 3 Blz. 213  
Wat mag het kosten? Blz. 214  
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 215  
Programma 4 | Strategische projecten Blz. 216  
4.1 Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde Blz. 217  
Wat willen we bereiken? Blz. 218  
We gaan centrum en toegang Oosterwolde revitaliseren Blz. 219  
Uitvoering projecten Venekoten Centrum Blz. 220  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 221  
Wat mag het kosten? Blz. 222  
Beleidskaders Blz. 223  
4.2 Thema: Masterplan Regio Appelscha Blz. 224  
Wat willen we bereiken? Blz. 225  
Appelscha Verbindt! Blz. 226  
Zes uitvoeringsagenda's Blz. 227  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 228  
Wat mag het kosten? Blz. 229  
Beleidskaders Blz. 230  
4.3 Thema: Biosintrum te Oosterwolde Blz. 231  
Wat willen we bereiken? Blz. 232  
De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen Blz. 233  
We realiseren het Biosintrum Blz. 234  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 235  
Wat mag het kosten? Blz. 236  
Beleidskaders Blz. 237  
4.4 Thema: Overheidsparticipatie en Burgerparticipatie Blz. 238  
Wat willen we bereiken? Blz. 239  
Actieve bijdrage leveren aan onze samenleving Blz. 240  
Beleidsmatig en financieel ruimte creëren voor overheidsparticipatie en burgerparticipatie Blz. 241  
Fonds Ooststellingwerf Blz. 242  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 243  
Wat mag het kosten? Blz. 244  
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 245  
Programma 5 | Openbare Orde en Veiligheid Blz. 246  
5.1.1 Thema: Integrale Veiligheid Blz. 247  
Wat willen we bereiken? Blz. 248  
Een veilige en prettige woon- leefomgeving ontwikkelen Blz. 249  
Uitvoeringskalender integrale veiligheid Blz. 250  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 251  
Wat mag het kosten? Blz. 252  
Beleidskaders Blz. 253  
5.1.2 Thema: Crisisbeheersing Blz. 254  
Wat willen we bereiken? Blz. 255  
Risico’s beheersen en hulpverlening coördineren Blz. 256  
Gecoördineerde samenwerking met crisispartners Blz. 257  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 258  
Wat mag het kosten? Blz. 259  
Beleidskaders Blz. 260  
Verbonden Partij: Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Blz. 261  
5.2 Thema: Handhaving Blz. 262  
Wat willen we bereiken Blz. 263  
Toename veiligheidsgevoel en leefbare omgeving Blz. 264  
Zichtbare handhaving Blz. 265  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 266  
Wat mag het kosten? Blz. 267  
Beleidskaders Blz. 268  
Verbonden Partij: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Blz. 269  
Begroting Programma 5 Blz. 270  
Wat mag het kosten? Blz. 271  
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 272  
Programma 6 | Bestuur en Dienstverlening Blz. 273  
6.1 Thema: Bestuur Blz. 274  
Wat willen we bereiken? Blz. 275  
Dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan vanuit een faciliterende rol Blz. 276  
Insteken op de ‘Eigen Kracht’ van Ooststellingwerf Blz. 277  
Beleidsindicatoren thema Bestuur Blz. 278  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 279  
Wat mag het kosten? Blz. 280  
Beleidskaders Blz. 281  
6.2 Thema: Organisatie Gebiedsteams Blz. 282  
Wat willen we bereiken? Blz. 283  
Een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant Blz. 284  
Gebiedsteams zijn “gebiedsgericht” georganiseerd Blz. 285  
Vergaand intern verzelfstandiging gebiedsteams Blz. 286  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 287  
Wat mag het kosten? Blz. 288  
Beleidskaders Blz. 289  
6.3 Thema: Dienstverlening Blz. 290  
Wat willen we bereiken? Blz. 291  
We verbeteren onze dienstverlening Blz. 292  
Digitalisering en nieuwe media van onze dienstverlening Blz. 293  
Lef om te experimenteren en te innoveren Blz. 294  
We ontwikkelen de dienstverlening op kwaliteit Blz. 295  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 296  
Wat mag het kosten? Blz. 297  
Beleidskaders Blz. 298  
6.4 Thema: Financiën Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
Inzetten om een solide financiële koers vast te houden Blz. 301  
Budgettaire gevolgen invoering notitie rente (BBV) per 2018 Blz. 302  
De begroting is op orde! Blz. 303  
Gefaseerde afbouw opbrengst precariobelasting Blz. 304  
Beleidsindicatoren thema Financiën Blz. 305  
Wat merkt de inwoner ervan? Blz. 306  
Wat mag het kosten? Blz. 307  
Beleidskaders Blz. 308  
Verbonden Partij: Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 309  
Begroting Programma 6 Blz. 310  
Wat mag het kosten? Blz. 311  
Paragrafen Blz. 312  
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 313  
Paragraaf 1 | Lokale heffingen Blz. 314  
> Blz. 315  
1.1 Algemene beleidslijn Blz. 316  
1.2 Bijzonderheden en ontwikkelingen Blz. 317  
1.2.a Precariobelasting Blz. 318  
1.2.b De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) Blz. 319  
1.2.c Basisregistraties Blz. 320  
1.2.d Ontwikkelingen Blz. 321  
1.2.e Omgevingswet Blz. 322  
1.3 Belastingsoorten Blz. 323  
1.3.a Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 324  
1.3.b Woningwaarderingstelsel Blz. 325  
1.3.c Rioolheffing Blz. 326  
1.3.d Leges Blz. 327  
1.3.e Toeristenbelasting Blz. 328  
1.3.f Forensenbelasting Blz. 329  
1.3.g Baatbelasting Blz. 330  
1.3.h Afvalstoffenheffing Blz. 331  
1.3.i Reclamebelasting Blz. 332  
1.3.j Kwijtschelding Blz. 333  
1.4 Inkomsten Blz. 334  
1.4.a Lokale heffingen en leges Blz. 335  
1.4.b Lokale heffingen Blz. 336  
1.4.c Leges Blz. 337  
1.5 Kostendekking Blz. 338  
1.5.a Toelichting kostendekking Blz. 339  
1.5.b Berekening van kostendekkendheid Blz. 340  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 341  
Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 342  
> Blz. 343  
2.1 Conclusie weerstandsvermogen Blz. 344  
2.1.a Grondexploitatie Blz. 345  
2.1.b Open einde regelingen Blz. 346  
2.2 Algemene beleidslijn Blz. 347  
2.2.a Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 348  
2.2.b Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 349  
2.2.c Risicobeheersing Blz. 350  
2.3 Kwantificeerbare risico's Blz. 351  
2.3 Kwantificeerbare risico's Blz. 352  
2.4 Sociaal Domein Blz. 353  
2.4.a Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Blz. 354  
2.4.b Jeugdzorg Blz. 355  
2.4.c Participatiewet Blz. 356  
2.5 Financiële kengetallen en geprognosticeerde balans Blz. 357  
2.5.a Conclusie kengetallen Blz. 358  
2.5.b Geprognosticeerde balans Blz. 359  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 360  
Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 361  
> Blz. 362  
3.1 Financiële consequenties Blz. 363  
3.2 Wegen, kunstwerken en verlichting Blz. 364  
3.2.a Wegen Blz. 365  
3.2.b Civieltechnische kunstwerken Blz. 366  
3.2.c Openbare verlichting Blz. 367  
3.3 Groen, riolering en gebouwen Blz. 368  
3.3.a Groen Blz. 369  
3.3.b Riolering Blz. 370  
3.3.c Gymnastieklokalen Blz. 371  
3.3.d Overige gebouwen Blz. 372  
3.4 Sport en ICT Blz. 373  
3.4.a Sportaccommodaties Blz. 374  
3.4.b Sportterreinen Blz. 375  
3.4.c ICT Blz. 376  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 377  
Paragraaf 4 | Financiering Blz. 378  
> Blz. 379  
4.1 Algemene beleidslijn en Risicobeheer Blz. 380  
4.1.a Algemene beleidslijn Blz. 381  
4.1.b Risicobeheer Blz. 382  
4.2 Leningenportefeuille Blz. 383  
4.2.a Opgenomen gelden Blz. 384  
4.2.b Uitgezette gelden Blz. 385  
4.2.c Overig Blz. 386  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 387  
Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering Blz. 388  
> Blz. 389  
5.1 Interbestuurlijk toezicht en Human Resource Management Blz. 390  
5.1.a Interbestuurlijk toezicht Blz. 391  
5.1.b Human Resource Management Blz. 392  
5.2 Financiën, Planning en Control & Juridische kwaliteitszorg Blz. 393  
5.2.a Financiën, Planning & Control Blz. 394  
5.2.b Juridische kwaliteitszorg Blz. 395  
5.3 Rechtmatigheid, Inkoop, Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 396  
5.3.a Rechtmatigheid Blz. 397  
5.3.b Inkoop Blz. 398  
5.3.c Informatiebeveiliging en privacy Blz. 399  
5.4 Communicatie, ICT en OWO afdelingen Blz. 400  
5.4.a Communicatie Blz. 401  
5.4.b Informatie- en communicatietechnologie Blz. 402  
5.4.c OWO afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 403  
Paragraaf 6 | Verbonden Partijen Blz. 404  
Paragraaf 6 | Verbonden Partijen Blz. 405  
> Blz. 406  
6.1 Algemene beleidslijn Blz. 407  
6.2 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 408  
6.2.a Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden Blz. 409  
6.2.b Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden (VRF) Blz. 410  
6.2.c Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten Blz. 411  
6.2.d Recreatieschap Drenthe te Diever Blz. 412  
6.2.e Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw Blz. 413  
6.2.f Hûs en Hiem te Leeuwarden Blz. 414  
6.3 Deelnemingen Blz. 415  
6.3.a Caparis NV te Drachten Blz. 416  
6.3.b OMRIN Blz. 417  
6.3.c Enexis (voorheen Essent) + alle BV’s die zijn ontstaan uit de verkoop van Essent te Den Bosch Blz. 418  
6.3.d N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag Blz. 419  
6.4 Overige verbonden partijen Blz. 420  
6.4.a Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde Blz. 421  
6.4.b OWO-samenwerking Blz. 422  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 423  
Paragraaf 7 | Grondbeleid Blz. 424  
> Blz. 425  
7.1 Algemene beleidslijn Blz. 426  
7.1.a Algemene beleidslijn Blz. 427  
7.1.b Doelstelling Blz. 428  
7.2 Uitvoering Blz. 429  
7.2.a Woningbouwopgave Blz. 430  
7.2.b Complexen grondexploitatie Blz. 431  
7.3 Grondexploitatie Blz. 432  
7.3.a Winstnemingen grondexploitatie Blz. 433  
7.3.b Algemene reserve grondexploitatie Blz. 434  
7.3.c Budget strategische aankopen Blz. 435  
7.3.d Meerjarenbegroting grondexploitatie Blz. 436  
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 437  
Paragraaf 8 | Gebiedsuitwerking Blz. 438  
> Blz. 439  
8.1 Algemene beleidslijn Blz. 440  
8.1.a Blik op de toekomst Blz. 441  
8.1.b Coalitieakkoord ‘Samen Voortbouwen’ Blz. 442  
8.1.c Vastgesteld beleid Blz. 443  
8.2 Gebiedsbeleid Blz. 444  
8.2.a Gebiedsagenda’s (Programma 3, Thema 3.4 Bouwen & Wonen) Blz. 445  
8.2.b Dorpsbudgetten (Programma 1, Thema 1.3 Participatie) Blz. 446  
8.2.c Bottum-up projecten in relatie tot de Streekagenda Zuidoost Blz. 447  
8.2.d Aanvalsplan Aandachtsgebieden/gelden Benedictus (Programma, Thema 1.3 Participatie) Blz. 448  
8.3 Financiën Blz. 449  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 450  
Paragraaf 9 | Duurzaamheid Blz. 451  
> Blz. 452  
9.1 Energie Blz. 453  
9.2 Afval als grondstof Blz. 454  
9.3 Biobased Economy Blz. 455  
9.4 Biodiversiteit Blz. 456  
9.5 Financiën Blz. 457  
Begrotingspositie 2018-2021 Blz. 458  
3.1.1 Vertrekpunten programmabegroting 2018-2021 Blz. 459  
3.1.1 Vertrekpunten programmabegroting 2018-2021 Blz. 460  
3.1.2 Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 461  
3.1.2 Uitgangspunten op basis van bestaand beleid Blz. 462  
3.1.3 Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid Blz. 463  
Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid Blz. 464  
Nieuw beleid en autonome ontwikkelingen Blz. 465  
3.1.4 Uitwerking nieuw beleid Blz. 466  
Financiële tabel nieuw beleid Blz. 467  
Programma 1: Sociaal Domein Blz. 468  
Programma 2: Welzijn en Educatie Blz. 469  
Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Blz. 470  
Programma 4: Strategische projecten Blz. 471  
Programma 6: Bestuur en Dienstverlening Blz. 472  
Personeel en organisatie Blz. 473  
Financieel meerjarenperspectief Blz. 474  
3.2.1 Budgetten per programma Blz. 475  
Budgetten per programma Blz. 476  
3.2.2 Financiële positie Blz. 477  
3.2.2 Financiële positie Blz. 478  
Financiële positie voor de komende begrotingsperiode samengevat Blz. 479  
Samenvatting Blz. 480  
1. Budgettaire positie in 2018-2021 Blz. 481  
2. Weerstandsvermogen Blz. 482  
3. Beheersplannen: onderhoud van kapitaalgoederen Blz. 483  
4. Grondexploitatie Blz. 484  
5. De (onbenutte) Belastingcapaciteit Blz. 485  
6. Reserves en voorzieningen Blz. 486  
Bijlagen Blz. 487  
A. Kerngegevens Blz. 488  
Fysieke kerngegevens Blz. 489  
Financiële kerngegevens Blz. 490  
Financiële kerngegevens per inwoner Blz. 491  
B. Reserves en voorzieningen 2016-2021 Blz. 492  
Overzicht reserves 2016-2021 Blz. 493  
Overzicht voorzieningen 2016-2021 Blz. 494  
C. Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 495  
Overzicht incidentele lasten en baten Blz. 496  
D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021 Blz. 497  
D. Overzicht amendementen en moties eenmalige bestedingen Kaderbrief 2018-2021 Blz. 498  
E. Overzicht taakvelden Blz. 499  
Overzicht taakvelden Blz. 500  
F. Beleidsindicatoren Blz. 501  
F. Beleidsindicatoren Blz. 502