Aanbieding

Aanbieding

In de Kaderbrief 2018-2021 meldden we dat we op koers liggen bij de realisering van ons coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen Voortbouwen’. In dit akkoord werd aangegeven dat in deze periode een drietal grote vraagstukken op ons af komen.

  • Sociaal - de introductie en verantwoorde invoering van de 3 Decentralisaties (Sociaal Domein).
  • Demografisch – de veranderende bevolkingsgroei en samenstelling.
  • Financieel – de fors dalende rijksbijdrage in de gemeentekas en de blijvende druk op de begroting.

Met veel enthousiasme en overtuiging hebben we deze, en andere nieuwe, vraagstukken opgepakt. De beleidskaders die hieraan gelieerd zijn, zijn door u vastgesteld en worden door ons geïmplementeerd. Het Sociaal Domein (inclusief het Gebiedsteam) is volop in ontwikkeling en is in de begroting budgettair neutraal opgenomen. In de Woonvisie 2017-2022 hebben we aangegeven dat we in staat moeten zijn de komende jaren een woningvoorraad en woonomgeving te creëren die bij onze huidige en toekomstige inwoners past. Verder blijven we ons inzetten om een solide financiële koers vast te houden. We beseffen dat het samen voortbouwen niet stopt in 2018.

Inleiding

Begrotingsperspectief 2018 – 2021

Op 20 juni 2017 hebt u een brief ontvangen over de bijstelling van het begrotingsperspectief van de Kaderbrief 2018-2021 naar aanleiding van de Meicirculaire 2017. We hebben u geïnformeerd op hoofdlijnen over het meerjarenperspectief 2018-2021. Vanuit dit bijgestelde begrotingsperspectief is de financiële vertaling gemaakt naar deze programmabegroting. Hierbij is het (financiële) uitgangspunt dat 2018 en 2019 structureel en reëel in evenwicht zijn. Het is gewenst dat 2020 en 2021 eveneens structureel en reëel in evenwicht zijn. Het bestaand beleid is aangepast in verband met een aantal autonome ontwikkelingen.

bedragen x € 1.000

Begrotingsperspectief

Begroting
2018

MJB
2019

MJB
2020

MJB
2021

Begrotingsresultaat

Saldo bestaand beleid

860

690

440

261

Saldo nieuw beleid

- 514

- 421

- 421

- 421

Totaal begrotingsresultaat

346

269

19

- 160

 

Totaal begrotingsperspectief

346

269

19

- 160

Het begrotingsperspectief 2018-2021 is behoorlijk minder positief dan was aangekondigd. De begrotingsresultaten per jaar zijn gemiddeld € 380.000 lager dan eerder was begroot. De daling van begrotingsresultaten wordt vooral veroorzaakt door autonome invloeden. Zo nemen de salarislasten (+3¼% loonsverhoging nieuwe CAO gemeenten), de bijdrage aan de Veiligheidsregio (raad 27 juni 2017), de lagere doorbelasting van uren investeringen en grondexploitatie en de lasten van het levensonderhoud WWB de komende jaren behoorlijk toe. De rente- en afschrijvingslasten en de subsidie peuterspeelzaalwerk (raad 21 juni 2016) vallen structureel lager uit.

Het begrotingsperspectief is de komende vier jaar structureel en reëel in evenwicht, waarbij het jaar 2021 een beperkt nadelig resultaat van € 160.000 laat zien. Op dit moment is niet in te schatten in welke mate het Rijksbeleid (nieuw kabinet: bezuinigingen versus nieuw beleid) en de economische groei van invloed is op de gemeentefinanciën. De Meicirculaire 2018 kan daar op z’n vroegst iets over zeggen.

Kaderbrief 2018-2021

In de Kaderbrief 2018-2021 is de structurele begrotingsruimte voor de komende vier jaar gepresenteerd. In onze brief over de gevolgen over de Meicirculaire 2017 van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is het perspectief 2017-2020 naar boven (positiever) bijgesteld. U hebt zich bij de kaderbrief uitgesproken over een meerjarige lokale lastenverlichting 2017-2021 van de afvalstoffen- en rioolheffing. Over de tarieven rioolheffing hebt u bij de behandeling van de kaderbrief een amendement aangenomen. Ook hebt u een amendement aangenomen waarbij u niet instemt met een trendmatige verhoging van de OZB. In het vervolg van deze aanbiedingsbrief komen we hierop terug (meerjarige lokale lastenverlichting).

Verder hebt u diverse moties ingediend. In de bijlage ‘Overzicht amendementen en moties Kaderbrief 2018-2021’ kunt u nalezen op welke wijze de amendementen en moties, voor zover ze zijn aangenomen of overgenomen, verwerkt zijn in de begroting. In het onderdeel ‘Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid’ zijn deze voorstellen uitgewerkt.

Programma's

Strategische projecten

De realisatie van het Masterplan Appelscha (quickwin en N381 gelden) is nagenoeg afgerond. Als vervolg op dit plan hebt u op 21 maart 2017 de beleidsvisie voor Recreatie en Toerisme, Masterplan Regio Appelscha, vastgesteld. De uitvoering vindt plaats aan de hand van de zes uitvoeringsagenda’s, die in het plan zijn opgenomen. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020 hebt u besloten voor de komende drie jaar hiervoor een bedrag van € 700.000 te reserveren.

Op 20 december 2016 hebt u een besluit genomen over de prioritering van het Masterplan Venekoten Centrum te Oosterwolde te beperken tot twee projecten, te weten: de herstructurering detailhandelsstructuur Oosterwolde en de herinrichting Stationsstraat inclusief de Kop en parkeerterrein Stipeplein-zuid. De uitvoering van het Masterplan Venekoten Centrum te Oosterwolde is in vergevorderd stadium.

Op 2 november 2017 wordt de eerste paal geslagen van het Biosintrum te Oosterwolde (www.biosintrum.nl). In het najaar van 2018 is de opening van één van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa.

De gemeentelijke financiële bijdragen aan deze strategische projecten zijn gedekt binnen de bestaande middelen. Daarnaast zijn bijdragen toegezegd door zowel het Rijk als door de provincie Fryslân. In programma 4 ‘Strategische projecten’ zijn de beleidskaders per project geactualiseerd.

Overheidsparticipatie

Participatie betekent actieve deelname. In het coalitieakkoord staat dat burgerparticipatie een belangrijk uitgangspunt is. De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met vormen van burgerparticipatie. Inmiddels willen we nog een stap verder gaan door actief in te zetten op overheidsparticipatie.

Voor het slagen en voortbestaan van onze democratie is het belangrijk dat zowel de overheid als inwoners een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Bij overheidsparticipatie is sprake van een omgekeerde samenwerking: de overheid participeert in initiatieven van burgers, geeft deze de ruimte en verbindt deze waar mogelijk met elkaar. Voor 2018 stellen we een budget voor van € 250.000 (aanloopjaar). Voor 2019-2021 jaarlijks een budget van € 500.000. De budgetten zijn inclusief uitvoeringskosten. We stellen voor budgetten tot en met 2021 te dekken uit de ‘gefaseerde afbouw opbrengst precariogelden’.

Daarnaast gaan we onderzoeken in welke mate we budget vrij kunnen maken uit de reguliere budgetten, zodat het op termijn budgettair neutraal kan worden uitgevoerd. In programma 4 – Strategische projecten, thema 4.4 – Overheidsparticipatie, is dit project verder beschreven.

Fonds Ooststellingwerf

In de Kaderbrief 2018-2021 hebben we aandacht gevraagd voor continuering van het Fonds Ooststellingwerf. In uw vergadering van 26 september a.s. staat de eindevaluatie van het Fonds Ooststellingwerf 2016 geagendeerd. We vragen u om de intentie uit te spreken om het fonds in 2018 een vervolg te geven waarin de verbeterpunten zijn meegenomen. We zijn van oordeel dat de evaluatie een aantal waardevolle verbeterpunten oplevert waarmee het vervolg op het Fonds Ooststellingwerf met nieuwe energie en enthousiasme kunnen oppakken. Om hieraan uitvoering te geven is het van belang een nieuw budget te reserveren vanaf 2018. We stellen voor, vooruitlopend op de eindevaluatie op 26 september a.s., voor 2018 tot en met 2021 jaarlijks € 250.000 te ramen. De budgetten zijn inclusief uitvoeringskosten. Dit jaarlijkse bedrag kan gedekt worden uit de ‘gefaseerde afbouw opbrengst precariogelden’.

Personeel en organisatie

We hebben de ambitie de verschillende nieuwe projecten en nieuwe werkzaamheden die voortvloeien uit het nieuw beleid (strategische projecten en uitvoering nieuw beleid eenmalige begrotingsruimte € 5,7 miljoen) voortvarend op te pakken. De economie trekt aan waardoor ook nieuwe ontwikkelkansen zich gaan voordoen. Deze kansen willen we benutten. Hierbij ligt de focus op de thema’s werkgelegenheid en leefbaarheid in nauwe samenhang met innovatie.

De uitvoering van deze projecten en werkzaamheden zijn gestart en volop in uitvoering. De uitvoering hiervan legt een behoorlijk beslag op de beschikbare ambtelijke capaciteit. Een aantal structurele knelpunten binnen de formatie komt duidelijk naar voren. Daarom is het van belang deze knelpunten nu op te lossen. De projecten zijn complexer en vragen meer tijd en capaciteit (Ruimtelijke ordening en Economische ontwikkeling). Naast de extra inzet in de (strategische) projecten, vraagt de toename van het gebruik van social media/website steeds meer capaciteit (Communicatie). Verder willen we adequaat uitvoering geven aan wettelijke taken (Sociaal Domein en Interne controle & Informatiebeveiliging).

De voorstellen zijn uitgewerkt in het onderdeel ‘begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid’.

 

Begrotingsbeeld

Algemeen

De woonlastendruk neemt de komende jaren verder af door een meerjarige lokale lastenverlichting van de tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast hebt u bij amendement besloten de opbrengst OZB voor het jaar 2018 niet trendmatig te verhogen. Dit hebben we in de primitieve begroting overeenkomstig verwerkt. Voor risico’s die de gemeente loopt hebben we een gekwantificeerd bedrag beschikbaar in de Algemene reserve (boven op de buffer van € 3 miljoen). Via monitoring hebben we de risico’s binnen het Sociaal Domein zo goed mogelijk in beeld. De reserve Sociaal Domein hebben we achter de hand om tegenvallers op te kunnen vangen. Het positieve meerjarige begrotingsresultaat geeft ons nu geen aanleiding te komen met nadere dekkingsvoorstellen.

Meerjarige lokale lastenverlichting

In de Kaderbrief 2018-2021 hebben we u geïnformeerd over de wijze van invulling van de meerjarige lokale lastenverlichting van € 950.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van een bedrag van € 5,7 miljoen nieuw eenmalig beleid 2017-2020. Deze lastenverlichting is vooral gericht op verlaging van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. We stellen voor het vaste tarief afvalstoffenheffing langer op een laag niveau te houden. De tarieven rioolheffing dalen met 7½ %. In september/oktober hebt u hierover voorstellen ontvangen.

Precariobelasting

Het besluit tot wijziging van de precariobelasting voor nutsbedrijven per 1 juli 2017 heeft verstrekkende gevolgen voor het begrotingsperspectief vanaf 2022. De opbrengst precariobelasting is tot en met 2021 structureel geraamd in de begroting (€ 1,232 miljoen) tegen het door u vastgestelde tarief van € 2,18 per m1. Door een jaarlijkse stapsgewijze afbouw van de structurele opbrengst precariobelasting anticiperen we tijdig. De structurele opbrengst precariobelasting zetten we vanaf 2017 tot en met 2021 in vijf stappen om naar incidenteel geld. In 2017 starten we met € 246.000. Jaarlijks vermeerderen we dit bedrag met € 246.000, oplopend naar € 1,232 miljoen in 2021.

Tot slot

Het begrotingsperspectief voor de komende planperiode van vier jaar is structureel en reëel in evenwicht. Het bestaande en breed gedragen behoedzame financiële beleid is ook de komende jaren ons uitgangspunt.

De uitkomsten van de Septembercirculaire 2017 zijn nog niet verwerkt in deze programmabegroting. Tijdig ontvangt u, bij de verzending van de antwoorden op de schriftelijke vragen, een brief over de uitkomsten van deze circulaire en een bijgesteld begrotingsperspectief. Op basis van deze programmabegroting stellen we voor de uitvoering een begroting per taakveld samen. De vastgestelde programmabegroting dient daarbij als vertrekpunt.

Met vertrouwen bieden we u deze structureel sluitende begroting aan tegelijk met onze voorstellen voor lastenverlichting.

 

 

Oosterwolde, 19 september 2017

 

 

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

 

 

, secretaris                                                    , burgemeester.