Meer
Publicatiedatum: 02-07-2018

Inhoud

Programma 6 | Bestuur en dienstverlening

Bestuur

Wat willen we bereiken

 • We willen het college vragen om regelgeving kritisch tegen het licht te houden.
 • We willen gezamenlijk optrekken met het college en het ambtelijk apparaat bij alle onderwerpen, inclusief bijvoorbeeld bij de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.
 • We willen als raad inzetten op minder regelgeving daar waar het niet effectief is, en daardoor meer verantwoordelijkheid neerleggen bij burgers en bedrijven.
 • We willen de komende vier jaar de OWO samenwerking optimaliseren, met als doel efficiëntie en kwaliteit.
 • We willen de komende periode een inventarisatie en onderzoek naar de nut en noodzaak van bestaande, niet wettelijke verplichte gemeenschappelijke regelingen.
 • We willen staan voor een open en transparante gemeentelijke overheid die in samenspraak met burgers, bedrijven een maatschappelijke organisaties beleid ontwikkelt en uitvoert en initiatieven mogelijk maakt (zie Programma 4 – Participatie).
 • We hanteren het uitgangspunt dat we vertrouwen en ruimte willen geven aan burgers, ondernemingen en maatschappelijke organisaties om zelf verantwoordelijkheden op zich te nemen (zie Programma 4 – Participatie).
 • We stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving (zie Programma 4 – Fonds Ooststellingwerf).
 • We willen als raad actief, in samenspraak met college en ambtelijke organisatie, werken aan burger- en overheidsparticipatie (zie Programma 4 – Participatie).
 • We willen raadsvoorstellen met daarin verwerkt de bijbehorende context (raadsprogramma, beleid, moties, amendementen etc.).

 

Wat gaan we ervoor doen

Overbodige regels schrappen

We houden regelgeving kritisch tegen het licht. Begin 2019 inventariseren we de gemeentelijke regelgeving en de niet-wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen. Op basis daarvan doen we - indien zinvol - nader onderzoek naar nut en noodzaak van deze regels en regelingen.

Meer samenwerking binnen de gemeente

De Raad, het college en de gemeentelijke organisatie hebben ieder hun eigen rol en kracht.  We geven uitvoering aan de notitie 'Participatie in Ooststellingwerf, samen aan de slag! Hierin is nadrukkelijk aandacht voor de rol van de gemeenteraad vanuit de participatiegedachte.

OWO samenwerking

In samenwerking met de beide andere OWO-gemeenten worden de drie OWO-afdelingen verder geoptimaliseerd. Ook de bestuurlijke samenwerking wordt verder vormgegeven op portefeuille-onderdelen. Daarnaast trekken we in regionale verbanden waar mogelijk gezamenlijk op.

Raadsvoorstellen

We willen de raadsvoorstellen kritisch onder de loep nemen. We kijken waar verbetering mogelijk is. Denk aan een heldere aanleiding/context. Bijvoorbeeld schrijftrainingen of cursussen politieke sensitiviteit voor ambtenaren. Dit traject loopt al en maakt onderdeel uit van een breder intern trainingsprogramma.

Daarnaast nemen we in ieder raadsvoorstel een participatieparagraaf op. Daarin staat hoe we inwoners bereiken en betrekken.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Mogelijk minder regelgeving en dus toegankelijkere regelingen. Dit hangt uiteraard af van de resultaten van de inventarisatie.
 • Inwoners merken dat de dienstverlening vanuit de diverse OWO-afdelingen structureel op orde is.
 • Een soepeler functionerende en wendbare lokale overheid.

 

Wat mag het kosten

 • Naar schatting is er € 50.000,- nodig als onderzoek naar overbodige regels en niet-wettelijk verplichte gemeenschappelijke regelingen nodig is.
 • Samenwerking verbeteren is moeilijk in kosten uit te drukken. Bij specifieke maatregelen is dit natuurlijk anders.
 • Trainingskosten om raadsvoorstellen te verbeteren zijn al gedekt vanuit middelen voor innovatie.

Dienstverlening

Wat willen we bereiken

We willen dat de gemeentelijke dienstverlening voor iedereen goed begrijpelijk en toegankelijk is.

 

Wat gaan we ervoor doen

 • We moderniseren onze dienstverlening waar mogelijk (bijvoorbeeld door nieuwe media en blockchain).
 • We onderzoeken wat inwoners en bedrijven verwachten van ons, toetsen dit aan cijfers en feiten, en passen onze diensten daarop aan.
 • We zorgen voor begrijpelijke taal (niveau B1).
 • We zorgen dat inwoners zoveel mogelijk online gebruik kunnen maken van onze diensten.
 • We houden inwoners op de hoogte van de status van hun aanvraag.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Inwoners merken dat onze dienstverlening begrijpelijk, open en persoonlijk is.
 • Inwoners zijn (zeer) tevreden over onze diensten.
 • Inwoners begrijpen onze communicatie.
 • Inwoners kunnen eenvoudig aanvragen doen via e-formulieren en krijgen ondersteuning bij het invullen daarvan.
 • Inwoners kunnen steeds meer relevante informatie vinden op onze website.
 • Inwoners kunnen via MijnOoststellingwerf de status van hun aanvraag volgen.

 

Wat mag het kosten

Om bovenstaande mogelijk te maken investeren we in:

 • Ideeën van inwoners en bedrijven om onze diensten te verbeteren;
 • Het online beschikbaar maken van onze diensten;
 • Een onderzoek naar en verbeterplan voor digitale ongeletterdheid;
 • Een kwaliteitsmedewerker dienstverlening ná 2019;
 • Een 'verbeter de buurt'-app en een app voor gevonden en verloren voorwerpen.

Organisatie gebiedsteams

Wat willen we bereiken

  • We willen de gebiedsteams door ontwikkelen, indien nodig versterken (verplaatst naar Programma 1 - Visie Sociaal Domein)
  • We willen indien mogelijk 1 aanspreekpunt per inwoner/gezin (verplaatst naar Programma 1 - Visie Sociaal Domein).
  • We willen een onderzoek doen naar de wenselijkheid en/of noodzaak voor fysieke aanwezigheid van het gebiedsteam in 3 dorpen/regio’s (verplaatst naar Programma 1 - Visie Sociaal Domein).
  • We willen dat er blijvend gewerkt wordt aan de bereikbaarheid en bekendheid van de gebiedsteams (verplaatst naar Programma 1 - Visie Sociaal Domein).

 

Wat gaan we ervoor doen

We betrekken de organisatie van de Gebiedsteams bij de Visie Sociaal Domein (zie Programma 1, 'Sociaal domein').

 

Wat merkt de inwoner ervan

Zie Programma 1 - Visie Sociaal Domein.

 

Wat mag het kosten

Financiën

Wat willen we bereiken

 • We willen de komende periode blijven sturen op een meerjarige, structurele en een reëel sluitende begroting.
 • We willen dat er een onderzoek plaatsvindt naar mogelijkheden voor lastenverlichting voor onze inwoners voor de komende periode.
 • We willen dat gemeentelijke tarieven in principe kostendekkend zijn.
 • We willen in de komende periode mogelijke financiële overschotten riolering, passend in de meerjarenprognose, terug laten vloeien naar de burger.
 • We willen in de komende periode het bestaande kwijtscheldingsbeleid continueren.
 • We willen het inkoopbeleid verduurzamen, bij voorkeur met lokale partners.

 

Wat gaan we ervoor doen

Begroting

We presenteren een reële begroting. De eerste twee jaarschijven van de begroting moeten structureel in evenwicht zijn. Het is gewenst dat de laatste twee jaarschijven ook structureel in evenwicht zijn. De gemeentelijke belastingen en heffingen verhogen we jaarlijks trendmatig.

Lastenverlichting

We gaan voor de zomer 2019 aan de hand van een informerende notitie met uw raad in gesprek over de mogelijkheden voor lastenverlichting. De uitkomst bepaalt het vervolgproces en er volgt eventueel een besluitvormend voorstel.

Tarieven

De legestarieven voor producten houden we kostendekkend. De legestarieven voor de omgevingsvergunningen zijn voorlopig vastgesteld op 75% tot en met 2019.

Riolering

Vanaf 2019 werken we aan een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2024. Als er in de komende raadsperiode financiële overschoten zijn binnen het GRP, en passend in de meerjarenprognose, vloeien terug naar de burger. Als binnen het GRP blijkt dat er middelen nodig zijn voor nieuw beleid bijv. CO2 neutraal maken van de waterketen en /of het aanpakken van regenwateroverlast t.g.v. klimaatveranderingen, komt het college met voorstellen naar de raad.

Kwijtschelding

Basis voor ons kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling van de Invorderingswet 1990. De inkomenstoets is 100% bijstandsnorm.

Duurzaam inkopen

Het door de OWO-gemeenten ondertekende (december 2017) manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen werken we, gezamenlijk met onze OWO-partners, uit in een plan van aanpak. Dit is uiterlijk voor de zomer van 2019 klaar.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Een financieel gezonde gemeente.
 • Onze financiën zijn voor iedereen te bekijken.
 • Onze belastingen, diensten en producten zijn betaalbaar.

 

Wat mag het kosten

In 2017 is er een budget van € 5,7 miljoen gekomen om projecten en werkzaamheden uit het nieuwe beleid uit te voeren. Inmiddels is een derde van dat geld besteed, onder andere aan lastenverlichting. De ingezette lijnen trekken we door in 2018 en de jaren erna.