Meer
Publicatiedatum: 02-07-2018

Inhoud

Programma 2 | Welzijn en educatie

Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken

 • We willen kunst en cultuur bekend en toegankelijk maken voor met name kinderen en jongeren.
 • We willen het cultureel erfgoed, inclusief de streektaal, beschermen en uitdragen.
 • We willen dat kunst en cultuur een bindmiddel is voor de samenleving in Ooststellingwerf.
 • We willen een faciliterende rol op het terrein van kunst en cultuur en ondersteunen initiatieven van burgers op dit vlak.
 • We willen bestaande kunstwerken blijven onderhouden en de huidige regelingen continueren.
 • We willen de huidige bibliotheekvoorzieningen behouden (verplaatst van Programma 2 - Onderwijs).

 

Wat gaan we ervoor doen

 • Iedereen krijgt de kans en gelegenheid te participeren. Hierbij speelt het Kindpakket (Leergeld, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds) een belangrijke rol, om de toegang voor elk kind financieel mogelijk te maken.
 • Om het Stellingwerfs te stimuleren verwachten we initiatieven vanuit het veld, toegespitst op de vraag vanuit onze inwoners en organisaties, zoals het onderwijs.
 • We faciliteren en stimuleren activiteiten en initiatieven. Van het veld vragen we cultureel ondernemerschap. Het is aan onderwijs en culturele instellingen om het aanbod te promoten.
 • Het bestand van rijks- en gemeentelijke monumenten dragen we een warm hart toe. Dit willen we uitdragen door de Open Monumenten Dag jaarlijks mogelijk te maken in samenwerking met monumenteigenaren en vrijwilligers. Hiermee trekken we ook toeristen naar onze gemeente.
 • Bestaande kunstwerken, bijvoorbeeld Hein Mader route en kunstwerken langs de weg, en (oorlogs)monumenten blijven we onderhouden, volgens de huidige regelingen.
 • We behouden de huidige bibliotheekvoorziening.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Kunst & cultuur is voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Een veelzijdig aanbod is ook een stimulans voor de economie. De toeristische sector heeft hier baat bij.

 

Wat mag het kosten

Het huidige financieel kader voor Kunst & Cultuur is bepalend. Voor structurele subsidies is circa € 1.000.000,- beschikbaar. Voor incidentele initiatieven, de jaarlijkse Monumentendag en groot onderhoud en restauratie van kunstwerken en monumenten hebben we op dit moment geen budget. De ambtelijke capaciteit is op het terrein van kunst en cultuur is ook onvoldoende om extra zaken (buiten de structurele subsidies om) op te pakken. Voor beide zaken bereiden we daarom een voorstel voor om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen.

Onderwijs

Wat willen we bereiken

 • We willen dat elk kind wordt gestimuleerd om een zwemdiploma te behalen. Waar nodig faciliteren we dat tot een bepaalde inkomensgrens (verplaatst naar Programma 2 - Sport).
 • We willen vroegtijdig schoolverlaten voorkomen. We willen eraan bijdragen dat kinderen minimaal hun startkwalificatie behalen.
 • We willen de samenwerking tussen instellingen binnen brede kindcentra stimuleren.
 • We willen, in samenwerking met scholen en sportverenigingen, bewegen door kinderen stimuleren. Eventueel met inzet van buurtsportcoaches (verplaatst naar Programma 2 -  Sport).
 • We willen de huidige bibliotheekvoorzieningen behouden ( verplaatst naar Programma 2 - Kunst en Cultuur).
 • We willen de huidige voorzieningen voor laaggeletterden behouden en activiteiten, zoals het DigiTaalhuis, voortzetten.

 

Wat gaan we ervoor doen

Voorkomen vroegtijdige schoolverlaters

Het huidige beleid heeft deze inzet. Iedere jongere haalt een startkwalificatie. Is dit niet haalbaar, dan bieden we een passend traject aan om het hoogst haalbare niveau te bereiken. Met hulpverlening of begeleiding richting de arbeidsmarkt, inclusief opleiding.

Samenwerking tussen instellingen

Het huidige beleid stimuleert deze samenwerking. Zoals in de Brede School, een netwerk tussen partijen in en om de school. Zij hebben aandacht voor cognitief én sociaal-emotioneel leren. Daarnaast verzorgt het netwerk naschoolse activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en bewegen. Dit is belangrijk voor de binding en sociale samenhang met het dorp of de wijk.

In Oosterwolde is sinds maart 2016 een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit is een voorziening waar kinderen komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Vertrekpunt is de behoefte van het kind. Binnen het IKC werken onder andere het basisonderwijs, kinderopvang en de peuterspeelgroep (Scala) nauw samen.

Voorzieningen laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid belemmert veel inwoners om mee te doen. We werken eraan deze mensen te vinden. Vervolgens ondersteunen we hen om te leren lezen, schrijven en rekenen. Dit doen we via de 3 lokale Digi-Taalhuizen, door deskundigheidsontwikkeling bij professionals en vrijwilligers en het Taalnetwerk.

We nemen verschillende maatregelen op taalachterstanden bij kinderen te voorkomen:

 • we bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan alle kinderen die dat nodig hebben;
 • vanuit VVE-Thuis ondersteunen we ouders wiens kinderen een taalachterstand dreigen op te lopen;
 • op alle peuterspeelgroepen en in de kinderopvang staan ten minste 2 gekwalificeerde pedagogische medewerkers, geschoold op taalniveau 3F;
 • de peuterspeelgroepen, de kinderopvang en het basisonderwijs werken nauw samen. Zo is er een doorgaande lijn van de peutergroepen naar groep 1 en 2.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. Daardoor hebben zij een sterke positie op de arbeidsmarkt. Jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, bieden we een passend traject aan.

Laaggeletterden voelen zich gesteund en krijgen kansen hun situatie te veranderen.

 

Wat mag het kosten

Naast de uitkering van het Rijk zetten we gemeentelijke middelen in. Omdat de hoogte van de Rijksuitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2019 nog niet bekend is, komen we mogelijk met een voorstel om meer gemeentelijke middelen voor dit onderdeel. 

Sport

Wat willen we bereiken

 • We willen bestaande sportaccommodaties behouden en zoveel mogelijk verduurzamen. We vragen het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in deze verduurzaming te investeren. En eventueel een terugbetalingsregeling mogelijk te maken uit een deel van de opbrengst.
 • We willen het college vragen om, in samenspraak met de dorpen, bewegen in de openbare ruimte te stimuleren, bijvoorbeeld door ‘ommetjes’ en het multifunctioneel inzetten van bestaande sportveldjes.
 • We willen het college vragen te onderzoeken wat maairobots kunnen betekenen voor de exploitatie en kwaliteit van de huidige sportvelden.
 • We willen de huidige sportstimuleringsregelingen voor iedereen tot 18 jaar, tot een bepaalde inkomensgrens, behouden.
 • We willen het college vragen te verkennen wat de mogelijkheden zijn om iedereen vanaf 18 jaar, tot een bepaalde inkomensgrens, gratis te laten sporten. In ruil voor vrijwilligerswerk voor de sportvereniging.
 • We willen dat elk kind wordt gestimuleerd om een zwemdiploma te behalen. Waar nodig faciliteren we dat tot een bepaalde inkomensgrens (verplaatst van Programma 2 - Onderwijs).
 • We willen, in samenwerking met scholen en sportverenigingen, bewegen door kinderen stimuleren. Eventueel met inzet van buurtsportcoaches (verplaatst van Programma 2 - Onderwijs).

 

Wat gaan we ervoor doen

Bestaande sportaccommodaties behouden en zoveel mogelijk verduurzamen

We onderzoeken in 2019 welke mogelijkheden er zijn om in verduurzaming te investeren. En of er een terugbetalingsregeling mogelijk is uit een deel van de opbrengst.

Bewegen in openbare ruimtes stimuleren

We gaan in gesprek met de dorpen: welke behoeften zijn er en welke mogelijkheden ziet men om bewegen in de openbare ruimte te stimuleren? Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van dat wat er al is (faciliteiten, verenigingen, activiteiten, buurtsportcoaches). Het onderwerp kan aan de orde komen in de wijk- en dorpsgesprekken die dit jaar gehouden worden in het licht van de Visie Sociaal Domein.

Maairobots

Het lopende contract voor het onderhoud van de sportvelden loopt nog een aantal jaren. Vóór het einde van deze contractperiode doen we een pilot met maairobots. Dan weten we welke voordelen dit kan bieden.

Sportstimulering tot 18 jaar

De huidige sportstimuleringsregelingen blijven bestaan.

Sportstimulering vanaf 18 jaar

We overleggen met de sportverenigingen over de kansen en (on)mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen hun vereniging in ruil voor gratis sporten. Als die er zijn, onderzoeken we hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen.

Ieder kind een zwemdiploma

Ouders met een laag inkomen kunnen al aanspraak maken op de Stichting Leergeld voor zwemlesvergoeding.

Daarnaast kunnen sommige kinderen niet naar zwemles door bijvoorbeeld tijdgebrek of geen vervoer. Daarom overleggen we met naschoolse opvang over mogelijkheden om zwemles op te nemen in hun programma.

Bewegen door kinderen

We zetten buurtsportcoaches in. Deze willen we behouden. Daarnaast ontwikkelen we een breed programma om een gezonde leefstijl te stimuleren (zie 'Volksgezondheid').

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Inwoners kunnen gebruikmaken van toekomstbestendige sportvoorzieningen in de buurt.
 • Er zijn veel mogelijkheden om te bewegen in de openbare ruimte.
 • Bij een laag inkomen zijn er financiële regelingen om kinderen en jongeren onder de 18 jaar toch te laten sporten.
 • Sportstimulering door onder andere de buurtsportcoaches.

Wat mag het kosten

 • Voor veel maatregelen zijn te zijner tijd waarschijnlijk aparte budgetten nodig. Deze bedragen kunnen pas worden ingeschat als hierover met de betrokken partners is overlegd en de plannen zijn geconcretiseerd.
 • Voor het behouden van de buurtsportcoaches is in 2019 een gemeentelijke bijdrage van € 62.000 nodig. Daarnaast worden de kosten gedekt door een Rijksbijdrage.

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken

 • We willen goede en veilige zorg voor al onze inwoners.
 • We vragen het college om, in samenspraak met alle betrokken partijen, te onderzoeken hoe we kunnen komen tot een integrale aanpak voor de verbetering van de leefstijl.
 • We willen de huidige vervoersvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten behouden.

 

Wat gaan we ervoor doen

Goede en veilige zorg

We zetten in op een aantal onderwerpen:

 • In het project de Vitale Regio werken we samen met De Friesland Zorgverzekeraar, de GGD, de gemeente en partners uit het gezondheidscentrum en de doelgroep zelf aan een contextuele aanpak van laaggeletterdheid. 
 • In 2018 kijken wij met de OWO-gemeenten hoe wij het contractmanagement voor de lokaal ingekochte zorg kunnen verbeteren. De kwaliteitsborging Sociaal Domein wordt herijkt.
 • Binnen het Escalatieplatform werken we met verschillende organisaties samen om inwoners met zeer complexe problematiek te ondersteunen.

Verbetering leefstijl

In de zomer van 2018 maken wij samen met de GGD een analyse op basis van de Gezondheidsmonitor 2016. We kijken naar de gezondheidsverschillen per leeftijdsgroep en regio (overgewicht, laaggeletterdheid, alcohol & drugs, etc.). Ook onderzoeken we waar op lange termijn de meeste gezondheidswinst te behalen valt. Op basis van deze analyse maken we een goede aanpak, in overleg met de dorpen en onze stakeholders. We zetten in op gezonde generaties.

Vervoersvoorzieningen

Goede vervoersvoorzieningen is een voorwaarde om mee te kunnen doen in onze samenleving.

 • De openbaar vervoervoorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau. In 2018 inventariseren we de haltevoorzieningen van het openbaar vervoer. Op basis hiervan stellen we een uitvoeringsplan op. Waar mogelijk verbeteren we de haltevoorzieningen van het openbaar vervoer. 
 • De pilot Drive (vervoer dagbesteding door vrijwilligers op taxi's) wordt geëvalueerd en mogelijk uitgebreid. 
 • Het huidige WMO-vervoer loopt naar tevredenheid en behouden we.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Goede en veilige zorg

 • Het gezondheidscentrum is voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk. Ook voor mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven.
 • Inwoners krijgen betere zorg, omdat de gemeente aan de achterkant meekijkt/stuurt op de kwaliteit.
 • Inwoners krijgen sneller en beter afgestemde zorg dankzij het Escalatieplatform.

Verbetering leefstijl

Naar aanleiding van de analyse van de GGD op basis van de gezondheidsmonitor en de dorpsgesprekken (Visie Sociaal Domein) merkt de inwoner dat verschillende acties in de gemeente plaatsvinden om de gezondheid van inwoners te bevorderen.  

Vervoersvoorzieningen

 • Vernieuwde en waar mogelijk verbeterde en veilige bushaltevoorzieningen.
 • Drive biedt inwoners meer mogelijkheden voor vervoer naar dagbesteding. En op termijn mogelijk naar meer voorzieningen.
 • Ondanks beperkingen kunnen inwoners op een goede manier reizen. Wmo vervoer blijft qua actie radius hetzelfde.

 

Wat mag het kosten

Goede en veilige zorg

 • Voor het project de Vitale Regio krijgen we subsidie vanuit De Friesland zorgverzekering. Dit co-financieren we met GIDS-gelden.
 • Contractmanagement verbeteren en kwaliteitsborging Sociaal Domein financieren we binnen de huidige begroting. 
 • Het Escalatieplatform wordt gedekt uit de lopende budgetten van het Gebiedsteam.

Verbetering leefstijl

Na de analyse stellen we een integraal plan op. Dan kijken we hoeveel geld we nodig hebben. De verwachting is dat de kosten gedekt worden door de GIDS-gelden en het gezondheidsbudget.

Vervoersvoorzieningen

Aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie berekenen we hoeveel geld we nodig hebben. Voor Drive geldt dat na de evaluatie bekend wordt wat de kansen zijn voor uitbreiding. Dan volgt ook een berekening van de kosten. Het WMO-vervoer voeren we uit binnen de lopende begroting. De vervoerskosten voor de Wmo worden wel jaarlijks geïndexeerd.