Meer
Publicatiedatum: 02-07-2018

Inhoud

Aanbieding

Aanbieding

U heeft op 22 mei jl. het Raadsprogramma 2018-2022 raadsbreed vastgesteld. Besloten is het raadsprogramma uit te werken tot een uitvoeringsprogramma. Hierbij is ook het Coalitieprogramma 2018-2022 betrokken. De focus bij deze uitwerking ligt op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen vanuit bestaand beleid. Dit uitvoeringsprogramma komt in de plaats van de Kaderbrief 2018, maar vervangt de kaderbrief niet.

Aanbiedingsbrief

Inleiding

Het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is een integrale vertaling van de voornemens uit het Raadsprogramma 2018-2022 en het Coalitieprogramma 2018-2022. Het uitvoeringsprogramma verwerken we in de Programmabegroting 2019-2022. Hierin nemen we ook het bestaand beleid mee. Per programma (per thema) beantwoorden we drie vragen: 1e W: Wat willen we bereiken?, 2e W: Wat gaan we ervoor doen? en 3e W: Wat merkt de inwoner ervan?

De eerste W ‘Wat willen we bereiken’ is één op één overgenomen uit het raadsprogramma. Dit kader is uitgewerkt in de tweede W ‘Wat gaan we ervoor doen’ en de derde W ‘Wat merkt de inwoner ervan’.

Wat mag het kosten?

De 4e W ‘Wat mag het kosten?’ is niet uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. De financiële vertaling van de eerste drie W’s kost meer tijd. De komende tijd (voorbereiding begroting) gaan we dit per thema in kaart brengen en zorgvuldig wegen. De uitwerking hiervan (via de vierde W en nieuw beleid) komt terug in de Programmabegroting 2019-2022. Dan vindt ook de integrale afweging plaats van bestaand en nieuw beleid.

 

Overige ontwikkelingen

Sociaal domein

De Visie Sociaal Domein ontwikkelen we samen met u en alle inwoners, dorpen/buurten en partners uit de zorg, werk, onderwijs en welzijn. De nodige aandacht richten we op de verdere ontwikkeling van de Gebiedsteams, als onderdeel van het Sociaal Domein. Ook de financiering van de verschillende onderdelen op dit onderwerp vereisen bijzondere aandacht. Van belang hierbij is een verdere verbetering van de informatievoorziening, de controlemogelijkheden en de communicatie tussen de ketenpartners.

Vanaf 2019 wordt een groot deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein overgeheveld naar de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Dit is een belangrijke en omvangrijke wijziging in de verdelingssystematiek van de gelden Sociaal Domein. In de brief over de gevolgen van de Meicirculaire 2018 stellen we voor lasten en baten van het Sociaal Domein (de onderdelen die ondergebracht zijn bij de algemene uitkering) in 2019 nog budgettair neutraal te ramen (conform eerdere jaren). Vanaf 2020 laten we het uitgangspunt van budgettair neutraal verwerken los. De baten en lasten in de begroting zijn dan gebaseerd op een gedegen budgetraming.

Participatie

Op 17 april 2018 heeft u ingestemd met de notitie ‘Participatie in Ooststellingwerf, samen aan de slag!’. Participatie is nadrukkelijk opgenomen in het Raads- en Coalitieprogramma 2018-2022 en in de Programmabegroting 2018-2021. Centraal hierbij is de vraag: Hoe kunnen we de kracht van de gemeenschap optimaal benutten voor het invoeren van alle vormen van participatie? Dit willen en zullen we ook toepassen op het uitvoeren van nieuwe en bestaande beleidsdoelstellingen.

Burger- en overheidsparticipatie krijgen de komende periode een stevige verankering in ons gemeentelijk bestel. We willen een gemeente zijn die dicht bij de burger staat en als betrouwbaar en betrokken partner wordt ervaren. Door gebruik te maken van de diverse participatievormen, gaan we de mogelijkheden van het particulier initiatief nog meer stimuleren. Hierbij betrekken we ook de aanvragen van subsidie uit Fonds Ooststellingwerf. In de tweede helft van 2018 stellen we een nieuwe aanvraagtermijn open.

InterBestuurlijk Programma (IBP).

Bij de vertaling van het raadsprogramma zijn op hoofdlijnen ook betrokken de maatschappelijke opgaven uit het IBP. Deze 10 opgaven uit het IBP zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Rijk- Lagere overheden van 14 februari 2018. In een extra circulaire (Maartcirculaire 2018) zijn de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het IBP verwerkt. Momenteel vindt een de verkenning en invulling plaats van het IBP door landelijk integrale kernteams. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken. Uitgangspunt is dat gemeenten een bijdrage zullen leveren, maar gemeenten mogen (altijd) zelf bepalen hoe ze geld uit het Gemeentefonds in willen zetten. Op dit moment is niet aan te geven wat de (mogelijke) budgettaire gevolgen voor onze gemeente zijn vanuit de opgaven uit het IBP. We proberen dit mee te nemen in de voorbereidingen op de begroting, maar realiseren ons dat dit najaar pas de koers in Friesland wordt opgestart. Zodra hierover meer bekend is, wordt u geïnformeerd.

 

Bijgesteld begrotingsperspectief 2018-2022

In de brief over de Meicirculaire 2018 (algemene uitkering uit het Gemeentefonds) is het bijgestelde begrotingsperspectief gepresenteerd voor de periode 2018-2022. Om een reëel beeld te geven van de budgettaire ruimte zijn ook de structurele budgettaire effecten (voor zover die nu bekend zijn) meegenomen. Deze budgettaire effecten (beslag 2019-2022) zijn vooral autonome ontwikkelingen, te weten: verbonden partijen, hulp bij huishouden (WMO), loonontwikkeling 2019, prijsontwikkeling gesubsidieerde instellingen en financieringslasten wijkontwikkeling Haerenkwartier te Oosterwolde. Voor een verdere toelichting verwijzen we u naar de brief over de meicirculaire.

 

Begrotingsperspectief 2018-2022 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Begrotingsperspectief 2018-2021 na maartcirculaire 2018 860 1.367 1.761 2.102 2.839
           
Uitkomst voorjaarsrapportage 100 -53 -46 -30 -30
Begrotingsperspectief 2018-2021 na voorjaarsrapportage 2018 960 1.314 1.715 2.072 2.809
           
Uitkomst meicirculaire 2018 173 514 407 394 65
Compensatie meicirculaier 2018 -363 -272 -242 -203 -202
Totaal gevolg meicirculaire 2018 -189 242 165 191 -137
Totaal Begrotingsperspectief 2018-2022 na meiciculaire 2018 771 1.556 1.880 2.262 2.672
           
Beslag 2019-2022   -1.023 -1.023 -1.183 -1.452
Totaal Begrotingsperspectief 2018-2022 na meiciculaire 2018 incl.beslag 771 533 857 1.079 1.220

 

Het uitgangspunt is dat we een reële begroting presenteren. De begrotingsruimte voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022 is positief en structureel sluitend. De uitvoering van het Raadsprogramma 2018-2022 biedt voldoende kansen.

Tot slot

De wensen en prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma integreren we in de Programmabegroting 2019-2022, die in november aanstaande door u wordt behandeld. Het bijgestelde begrotingsperspectief 2018-2022 is het budgettaire vertrekpunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022. Hiermee gaan we de komende vier jaar enthousiast ‘Saemen an de slag’!