Meer
Publicatiedatum: 02-07-2018

Inhoud

Programma 4 | Strategische projecten

Venekoten Centrum Oosterwolde

Wat willen we bereiken

 • We willen dat de uitvoering van het centrumplan Oosterwolde volgens plan wordt afgerond.
 • We willen dat inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren een duidelijke stem krijgen bij de herinrichting en planontwikkeling van de Stationsstraat.

 

Wat gaan we ervoor doen

We gaan in gesprek met inwoners/consumenten, winkeliers en vastgoedeigenaren: over welke functie de Stationsstraat moet hebben en welke inrichting daarbij past. Dit doen we zodra het project Verbetering Detailhandelsstructuur Oosterwolde is afgerond. Dus als de Lidl verplaatst is naar de Dertien Aprilstaete, inclusief het omliggend parkeerterrein. Want dan hebben we goed zicht op het parkeergedrag, de verkeersstromen en het consumentengedrag. Dan kijken we ook naar de kop Stationsstraat en het parkeerterrein Stipeplein-Zuid.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Ruimte om mee te denken en praten. En afhankelijk van de uitkomsten: mogelijk een aanpassing van de openbare ruimte.

 

Wat mag het kosten

Uitgangspunt is dat eventuele maatregelen uitgevoerd kunnen worden binnen het resterende budget van Masterplan Venekoten - Centrum Oosterwolde.

Masterplan regio Appelscha

Wat willen we bereiken

 • We willen dat de uitvoering van het Masterplan Appelscha volgens plan wordt afgerond.
 • We willen dat er een integrale visie wordt ontwikkeld op de ruimtelijke ontwikkeling van Appelscha waarin lopende projecten een plek krijgen.
 • We willen onderzoeken in hoeverre toeristenbelasting kan terugvloeien naar de sector.

 

Wat gaan we ervoor doen

Ambities Masterplan Appelscha

 • We ronden het Masterplan af volgens plan, waarbij we inzetten op een forse impuls voor de recreatieve sector en toeristische attracties in Ooststellingwerf. Het streven naar een hoge notering in de top van nationale toeristische attracties blijft bestaan. De ambitie om voor 2025 in de top 10 te komen achten we niet realistisch.
 • De coöperatie (in oprichting) faciliteren. Doel van de coöperatie: meer recreatie en toerisme door meer samenwerking tussen ondernemers en gebiedsgerichte promotie.
 • Meer beleefbaarheid en toegankelijkheid van het Nationaal Park DrentsFrieseWold. Daarvoor investeren in natuur, recreatie en ondernemerschap. Onze rol is betrokken partijen verbinden.
 • Voor het Fochteloerveen geldt hetzelfde. Hier komt in 2018 een uitvoeringsprogramma voor.

Visie-ontwikkeling

 • We maken een Plan van Aanpak om de visie te ontwikkelen. Hierbij betrekken we gemeentelijke partijen op het gebied van werken, wonen, recreëren en ondernemen. Maar we willen ook belanghebbende partijen in het dorp betrekken.
 • We willen een uniek thema bedenken dat verbindend werkt en Appelscha tot recreatief middelpunt van Noord-Nederland maakt.
 • We gaan onderzoek doen naar de (jaarlijkse) gemeentelijke lasten voor recreatie en toerisme in relatie tot de opbrengst toeristenbelasting. Hierover informeren wij u.

Tot slot blazen we het project 'Natuur-economische verbinding Drents Friese Wold en Fochteloerveen' nieuw leven in. We koppelen dit aan het programma voor natuurinclusieve landbouw. Zo ontstaan nieuwe kansen. Hierbij gebruiken we ook de ideeën van de Snelkookpansessie 2016.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Meer werkgelegenheid in toerisme en recreatie. Waardoor ook voorzieningen kunnen blijven.
 • Als de natuurgebieden voor recreatie beter worden, wordt ook de woonomgeving aantrekkelijker.
 • Inwoners worden nauw betrokken bij ontwikkelingen in het gebied. Zo ontstaat trots en binding.

 

Wat mag het kosten

Voor de uitvoering van Masterplan Appelscha is al € 700.000,- beschikbaar voor 2017-2019. Daarvan is nog € 500.000,- over. Daarvan is een deel beschikbaar voor de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Appelscha.

Daarnaast is inzet van bestuurders en ambtenaren nodig.

Optioneel: een bijdrage van het fonds Ooststellingwerf voor projecten van onderop.

Biosintrum

Wat willen we bereiken

 • We zien het Biosintrum als een uniek voorbeeld voor de verdere ontwikkeling van de BioBased Economy in Ooststellingwerf.
 • We willen dat door de komst van het Biosintrum Mbo-studenten en Hbo-studenten naar Ooststellingwerf komen om onderwijs te volgen.
 • We willen dat het Biosintrum ook een plek is voor toeristen en recreanten in onze gemeente.

 

Wat gaan we ervoor doen

 • Het Biosintrum maken we tot unique selling point van de BioBased Economy (BBE) in Ooststellingwerf. Allereerst door voor het bouwen biobased materialen te gebruiken. Daarnaast inspireert het gebouw om nieuwe BBE-initiatieven te ontwikkelen. Vanuit onze rol helpen we onderwijs en bedrijfsleven deze te ontplooien. 
 • Het Biosintrum nemen we op in de fietsknooppuntenroute. In het gebouw komt ook een restaurant, toegankelijk voor toeristen. Daarnaast maken van een waterverbinding op het park en een fietsbrug langs de weg Venekoten. Zo wordt het geheel interessant voor toeristen.
 • De uiteindelijke organisatie van het Biosintrum ligt bij de stichting Biosintrum.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Het Biosintrum en de gezamenlijke projecten zorgen op termijn voor een economische impuls voor de hele gemeente. Met name door meer toeristen, recreanten en studenten en een toename van werkgelegenheid. 

Wat mag het kosten

 • Voor de bouw van het Biosintrum is het geld al beschikbaar. Na oplevering gaat het restant naar de stichting Biosintrum, die daarmee de marketing op poten kan zetten.
 • Om blijvend studenten te trekken moeten er structureel interessante BBE-projecten gestart worden in het Biosintrum. Daarvoor is structureel tijd en budget nodig.

Participatie

Wat willen we bereiken

 • We willen dat de gemeente komt met concrete voorstellen om inwoners actief te bereiken, te betrekken en ideeën op te halen.
 • We willen dat participatie in elk raadsvoorstel een eigen paragraaf krijgt waarin staat hoe inwoners worden bereikt en betrokken.
 • We willen dat inwoners ruimte voelen en krijgen om met eigen initiatieven te komen.
 • We willen als raad meer in gesprek met inwoners en samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Wat gaan we ervoor doen

Participatie is nadrukkelijk opgenomen in het raads- en coalitieprogramma en in de begroting 2018-2021. Ook is er de notitie 'Participatie in Ooststellingwerf, samen aan de slag!'. Dat betekent dat we burgerinitiatieven ondersteunen en faciliteren.

In de afgelopen jaren is al veel ervaringen opgedaan met vormen van burgerparticipatie. Nu gaan we een stap verder, door actief in te zetten op overheidsparticipatie.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Inwoners voelen en krijgen ruimte voor eigen initiatieven. Op verschillende manieren:

 • Materiële ondersteuning, bijvoorbeeld door materialen en vergaderruimtes beschikbaar te stellen;
 • Ambtelijke ondersteuning (meedenken) om initiatieven verder te helpen;
 • Door ons netwerk in te schakelen en partijen met benodigde expertise in contact te brengen;
 • Geld voor projecten, zoals via het Fonds Ooststellingwerf;
 • Geld voor onder andere projectleiders/aanjagers bij de stichting DO! en Oosterwolde Promotions (centrumontwikkeling).

 

Wat mag het kosten

In de begroting 2018 is een budget vrijgemaakt van  € 250.000,- (aanloopjaar). Voor 2019-2021 is er jaarlijks een budget van € 500.000,-. De budgetten zijn inclusief uitvoeringskosten.

Daarnaast onderzoeken we of en hoeveel geld we vrij kunnen maken uit de reguliere budgetten. Zodat het op termijn (na 2021) budgetneutraal kan worden uitgevoerd.

Fonds Ooststellingwerf

Wat willen we bereiken

We zien het Fonds Ooststellingwerf als onderdeel van de ontwikkeling van participatie in onze gemeente en willen het proces en de resultaten jaarlijks evalueren.

 

Wat gaan we ervoor doen

We gaan door met het Fonds Ooststellingwerf in 2018-2021. In iets aangepaste vorm, zodat we meer initiatieven bereiken en ondersteunen. In de 2e helft van 2018 stellen we de aanvraagtermijn open.

Ook starten we in 2018 en 2019 een pilot met een regiobudget van € 50.000,-. De regio's kunnen dat gebruiken voor dorpsoverstijgende plannen. Evaluatie en de aanwezigheid van plannen bij de overige regio's leidt wel of niet tot een vervolg van het regiobudget.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Inwoners kunnen ideeën en initiatieven aandragen. Een deel daarvan wordt uitgevoerd in dorpen en wijken. Ook regionaal zijn er projecten en activiteiten, (mede) mogelijk gemaakt door middel van het Fonds.

 

Wat mag het kosten

Voor de periode 2018 - 2021 is € 250.000,- per jaar beschikbaar. In 2018 zetten we € 200.000,- in voor het Fonds en € 50.000,- voor het regiobudget. Omdat er inmiddels 2 regio's zijn met plannen, willen we dit in 2019 herhalen. Dit hangt af van de evaluatie en of andere regio's ook plannen hebben.

Strategische ontwikkeling

Wat willen we bereiken

Wij willen de visie sociaal domein, de omgevingsvisie, participatie, de visie demografische ontwikkeling en de aanleg snel internet in de begroting onder het kopje strategische ontwikkeling terugzien.

 

Wat gaan we ervoor doen

We verplaatsen de genoemde onderdelen bij de Programmabegroting 2019-2022.

 

Wat merkt de inwoner ervan

We verplaatsen de genoemde onderdelen bij de Programmabegroting 2019-2022.

 

Wat mag het kosten