Meer
Publicatiedatum: 02-07-2018

Inhoud

Programma 3 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Visie op demografische ontwikkelingen

Wat willen we bereiken

We willen dat er op korte termijn een visie wordt geformuleerd door het college over de wijze waarop de gemeente kan anticiperen op de demografische ontwikkelingen.

 

Wat gaan we ervoor doen

In het eerste kwartaal van 2019 stellen we een Plan van Aanpak op om tot een visie te komen. Hierin staat ook hoe we inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeenteraad daarbij betrekken.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Na vaststelling van het PvA betrekken we de inwoners bij het opstellen van de visie. 

 

Wat mag het kosten

We hebben ongeveer € 75.000,- nodig. Dit betalen we uit budget participatie.

Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken

 • We willen de promotie en marketing van Regio Appelscha 3.0 voortzetten.
 • We willen inzetten op het ontwikkelen van werkgelegenheid in de recreatieve sector.
 • We willen inzetten op het behoud en de versterking van recreatie en toerisme, passend bij de aard en schaal van de gemeente en de ruimtelijke kwaliteit.
 • We willen inzetten op regionale samenwerking. We willen over grenzen heen kijken.

 

Wat gaan we ervoor doen

We gaan door met de promotie en marketing van Appelscha Regio 3.0. Daarnaast doen we het volgende:

 • We vergroten de aantrekkingskracht van het gebied onder meer door kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Zo wordt de vraag naar toeristische voorzieningen - en daarmee de werkgelegenheid - groter;
 • We zorgen voor meer samenwerking tussen onderwijs en toerisme/recreatie;
 • We benutten bestaande natuur voor de beleving. Daarnaast zorgt wilde natuur voor aantrekking van andere doelgroepen.
 • We versterken het toeristische fietspadennetwerk.
 • We werken meer samen met onze regionale partners.
 • We helpen burgers en ondernemers om initiatieven te starten.
 • We maken initiatieven mogelijk die beleving van het gebied versterken.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Inwoners mogen meedenken over en dragen bij aan toeristische ontwikkelingen.
 • Het aantal toeristen neemt toe.
 • Er komen meer banen in de recreatieve en toeristische sector.
 • Inwoners profiteren van de goede recreatieve voorzieningen.

 

Wat mag het kosten

Jaarlijks is € 50.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de Streekagenda. Daarnaast is € 25.000,- beschikbaar voor het VTRBO (bijdrage VTRBO en de regiomarketingorganisatie), € 57.000,- voor toeristisch beleid (waaronder bijdrage aan Recreatieschap Drenthe) en € 43.000,- voor de Turfroute (instandhouding, brugbediening en afvalcontainers).

Jaarlijks budget voor recreatieve fietspaden.

BioBased Economy

Wat willen we bereiken

 • We willen de ingezette koers van BioBased Economy voortzetten en de stimulerende rol van de gemeente voortzetten.
 • We vragen het college in te zetten op het binnenhalen van bedrijven die passen binnen BioBased Economy en te stimuleren dat reeds hier gevestigde bedrijven zich hierin ontwikkelen.

 

Wat gaan we ervoor doen

Ingezette koers voortzetten en ondersteunen

Hiervoor hebben we ons BBE programma. Gezamenlijk met ondernemers, onderwijs en overheid pakken we projecten uit het programma op. Ook starten we nieuwe projecten.

Bedrijven binnenhalen en bestaande helpen te ontwikkelen in BBE

Bedrijven halen we binnen als we ze iets te bieden hebben. Daarvoor ontwikkelen we het Biosintrum, dat in 2019 gereed voor gebruik is. Dit is ons unique selling point.  Natuurlijk kunnen ook bestaande bedrijven hiervan gebruikmaken.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Op de lange termijn zorgt BBE voor meer banen. Zowel voor praktijkgericht- als hoger opgeleiden.
 • Als gemeente dragen we zichtbaar de BBE-ambities en -identiteit uit.

 

Wat mag het kosten

Voor alle ambities is structureel tijd, mankracht en projectbudget nodig. In september 2018 komt hierover meer duidelijkheid.

Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken

 • We willen onze energie richten op hier reeds gevestigde bedrijven. Als bedrijven zich in onze gemeente willen vestigen, moeten we ervoor zorgen kwaliteit te leveren. We besteden aandacht aan de kwaliteit van bedrijventerreinen.
 • We willen dat er aandacht is voor de (her)ontwikkeling van alle bedrijventerreinen in onze gemeente.
 • We willen een gunstig vestigingsklimaat bevorderen.
 • We willen een visie formuleren om reeds gevestigde bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken.
 • We willen blijven investeren in de rol van de bedrijvencontactfunctionaris.
 • We willen startende ondernemers en zzp-ers stimuleren en de weg wijzen.
 • We willen het lokale aanbestedingsbeleid continueren.
 • We willen leer-werktrajecten stimuleren.

 

Wat gaan we ervoor doen

Bedrijventerreinen

 • We eisen veel kwaliteit op het Ecomunitypark; de acquisitie is niet een zaak van de gemeente maar van de ontwikkelaar, daar waar mogelijk ondersteunen we de ontwikkelaar.
 • We investeerden de afgelopen jaren al veel in de kwaliteit van bedrijventerreinen. Dit houden we op peil.
 • We zetten ons in om leegstand te voorkomen. Bijvoorbeeld door terughoudend te zijn bij de uitgifte van nieuwe kavels. Eerst wordt het aanbod van bestaande panden onder de aandacht gebracht.

Gunstig vestigingsklimaat

We bevorderen het vestigingsklimaat door aandacht en klantvriendelijkheid. Aan dit laatste aspect besteden we de komende 4 jaar extra aandacht:

 • We bezoeken veel bedrijven.
 • We organiseren jaarlijks 1 of 2 ondernemersbijeenkomsten.
 • We blijven lid van diverse ondernemersverenigingen en bezoeken hun activiteiten zoveel mogelijk.
 • We bezoeken ook andere netwerkbijeenkomsten.
 • We blijven lid van de businessclub van SC Heerenveen.

Bedrijfscontactfunctionaris en ondernemers voorlichten

De bedrijvencontactfunctionaris blijft de komende jaren de spil tussen de ondernemers en de gemeente. Hij blijft ook startende ondernemers/zzp'ers voorlichten.

Aanbestedingsbeleid

We wijzen het aanbestedingsbeleid niet. We controleren of het beleid ook correct wordt uitgevoerd.

Leer-werktrajecten

We stimuleren leer-werktrajecten, zowel in de eigen organisatie als daarbuiten. Hierbij krijgen we hulp van het bedrijfsleven.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Hetzelfde aantal óf meer banen, en dus meer besteedbaar inkomen voor meer mensen. Mensen geven meer uit, waar ondernemers weer van profiteren. Voorzieningen blijven of er komen er meer bij. Zo ontstaat een domino-effect, dat leidt tot grotere tevredenheid bij burgers en ondernemers.

 

Wat mag het kosten

De uitgaven kunnen betaald worden uit de bestaande budgetten.

Verkeer, wegen en groen

Wat willen we bereiken

 • We willen de extra investeringen op onderhoud wegen, zoals in de Meerjaren Onderhouds Planning wegen is vastgesteld, structureel doorzetten en uitvoeren.
 • We zorgen voor veilige fietspaden, wegen en kruisingen.
 • We willen aandacht voor groen in de dorpen. In de komende periode stellen we een biodiversiteitsplan vast (verplaatst naar Programma 3 - Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides).

 

Wat gaan we ervoor doen

Wegen & Verkeersveiligheid

 • We blijven wegen onderhouden. De structurele extra investeringen worden daarbij betrokken. 
 • We inventariseren in 2018 waar onveilige verkeerssituaties zijn. Vervolgens maken we een plan om ze veiliger te maken.
 • We maken de resultaten van de bermeninventarisatie kenbaar en stellen een uitvoeringsprogramma op.
 • We vervangen bruggen en oevervoorzieningen die de komende 4 jaar aan het einde van hun levensduur zijn.
 • Als het nodig is, ontmoedigen we verkeer om het onderliggend wegennet van de N381 te gebruiken.
 • We maken een plan om de verkeersveiligheid van onder meer de fietsroutes Oldeberkoop-Makkinga en Appelscha-Ravenswoud te verbeteren.

Openbaar Groen

 • We voorkomen onveilige situaties met bomen zoveel mogelijk. Hiervoor doen we eerst een 0-meting. Op basis daarvan maken we een MeerjarenOnderhoudsPlanning voor bomen (MOP-bomen).
 • De eikenprocessierups is sterk in opkomst. We houden dit in de gaten en blijven bestrijden om de overlast te beperken. Daarvoor doen we in 2019 een proef door middel van het ophangen van koolmezennestkastjes langs wegen en fietspaden die veel worden gebruikt door schoolgaande kinderen. Hierbij betrekken we in het kader van burgerparticipatie de leerlingen van deze scholen zoveel mogelijk. Indien deze proef succesvol blijkt, breiden we deze methode uit.

Riolering & Water

 • We geven doelmatig, efficiënt en rechtmatig invulling aan de afvalwater-, hemelwater en grondwaterzorgplicht. De wijze waarop we dat doen is omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Vanaf 2019 wordt een nieuw GRP 2020-2024 opgesteld.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Wegen & Verkeersveiligheid

 • De gebruikers merken en zien dat de kwaliteit verbetert.
 • De verkeersdeelnemers merken en zien dat de verkeersonveilige situaties aangepakt en verkeersveiliger worden.
 • De weggebruikers merken en zien dat de bermen in goede staat zijn.
 • De gebruikers merken en zien dat verouderde bruggen en oevervoorzieningen vervangen worden.
 • De gebruikers en bewoners merken dat het verkeer, indien nodig, ontmoedigd wordt om het onderliggend weggennet te gebruiken.
 • De weggebruikers merken en zien dat de fietsroutes veiliger worden.

Openbaar Groen

 • De gebruikers van de openbare ruimte maken gebruik van fietspaden en wegen waarlangs veilige bomen staan.
 • De gebruikers van de openbare ruimte worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de eikenprocessierups.

Riolering & Water

 • Inwoners maken gebruik van een veilig, functioneel, heel en schoon afvalwaterafvoersysteem.
 • Inwoners ervaren zo weinig mogelijk overlast en schade door extreme neerslag en/of de grondwaterstand.

 

Wat mag het kosten

Wegen & Verkeersveiligheid

 • De  eerder beschikbaar gestelde extra investeringen van 250.000, aangevuld met 250.000 (in totaal 500.000) zijn, samen met het reguliere budget, jaarlijks nodig om alle verhardingen in veilige en goede staat te houden.
 • Voor het veilig maken van de bermen is eenmalig ongeveer € 1.800.000,- nodig. 
 • Voor vervanging van de 3 objecten is ongeveer € 475.000,- nodig.
 • Voor andere maatregelen moeten de kosten nog berekend worden.

Openbaar Groen

 • Voor de 0-meting van de huidige bomensituatie is ongeveer € 15.000,- nodig.
 • In de op te stellen MOP-bomen staan de kosten voor de uitvoering van het onderhoud.
 • De kosten van de beheersing en monitoring van de eikenprocessierups zijn afhankelijk van het aantal weg te halen nesten.

Riolering & Water

 • De bekostiging van de watertaken worden bepaald in het GRP.

Milieu 2030 CO2 neutraal, zonneweides

Wat willen we bereiken

 • We willen organisaties zoals bijvoorbeeld De Eendracht en DO! ondersteunen en betrekken bij het behalen van de milieudoelstellingen.
 • We willen duurzaamheid bevorderen en faciliteren.
 • We willen de bewustwording over duurzaamheid bevorderen.
 • We willen het beleid rondom zonneparken herzien, als de provincie meer ruimte geeft in het buiten-gebied. Voorwaarde is dat zonneparken goed worden ingepast in de omgeving, dat inwoners goed worden geïnformeerd en dat er wordt gestreefd naar draagvlak.
 • We willen aandacht voor groen in de dorpen. In de komende periode stellen we een biodiversiteitsplan vast (verplaatst van Programma 3 - Verkeer, wegen en groen).

 

Wat gaan we ervoor doen

 • We faciliteren, stemmen af en werken samen met externe partijen zoals de stichting DO! en energiecoöperatie 'de Eendracht" bij uitvoering van projecten op het terrein van duurzame energie.
 • In samenwerking met SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) bieden we van laagrentende leningen aan voor duurzame initiatieven, als de duurzaamheidslening, de blijverslening, de verzilverlening en een algemene stimuleringsregeling voor duurzame initiatieven zoals de postcoderoosregeling.
 • Nieuwe projecten uitvoeren en bestaande projecten continueren voor inwoners ter verbetering van bewustwording en vergroting van inzicht op het terrein van verduurzaming.
 • We bevorderen, faciliteren en doen onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie in Ooststellingwerf.
 • Pilots voorstellen als introductie kleine windmolens, lokale opslag van duurzaam opgewekte energie los van het netwerk en met studenten en ondernemers onderzoek doen naar de mogelijkheden van waterstof.
 • Mocht de provincie haar beleid ten aanzien van zonneparken wijzigen, zullen we ons lokaal beleid hierop aanpassen, waarbij draagvlak in de buurt en de landschappelijke inpassing in de omgeving voorop staat.
 • De opgave van het energieverbruik in Ooststellingwerf toegankelijk, inzichtelijk en raadpleegbaar maken voor inwoners en ondernemers.
 • In de tweede helft van 2018 starten we een breed participatief traject op om te komen tot een biodiversiteitsplan.
 • Samen met het basisonderwijs en diverse lokale partijen zetten we een meerjarig schoolbreed programma op voor duurzaamheidseducatie. We maken afspraken over verdeling van de uitvoeringskosten.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Meer (financiële) mogelijkheden om aan de slag te gaan met duurzaamheid.
 • Steeds meer mensen treffen (zichtbaar) duurzame maatregelen. Zoals isolatie van de woning of de aanleg van zonnepanelen.
 • Inwoners worden betrokken bij het maken van het biodiversiteitsplan.
 • Basisschoolkinderen krijgen structureel les over duurzaamheid.
 • Alle basisschoolkinderen in de gemeente doen ieder jaar mee aan een leuk project over duurzaamheid. Familie en buren worden betrokken bij huiswerk of presentaties.

 

Wat mag het kosten

 • Voor de komende jaren is  jaarlijks een bedrag van € 100.000 ,- opgenomen voor de uitvoering van milieu-/duurzaamheidsbeleid.
 • Er is € 30.000,- beschikbaar om een biodiversiteitsplan op te stellen. 

Afval

Wat willen we bereiken

 • We vragen het college om te onderzoeken wat de gevolgen en mogelijkheden zijn van het heroverwegen van het besluit Diftar+.
 • We willen op zaterdag ruimere openingstijden van de milieustraat.
 • We vragen het college ons te informeren over de mogelijkheid om het slagboomtarief te verlagen en de financiële consequenties daarvan voor ons inzichtelijk te maken.
 • We vragen het college te onderzoeken wat de mogelijkheden voor luierinzameling zijn.
 • We willen een bewustwordingscampagne organiseren om samen met onze inwoners zwerfafval terug te dringen en onze afvalstromen beter te scheiden.

 

Wat gaan we ervoor doen

 • Scenario's voor heroverweging Diftar+ onderzoeken en beschrijven en worden in het najaar van 2018 aan u aangeboden.
 • In het voorjaar 2019 starten we met een onderzoek naar mogelijkheden van verruiming van de openingstijden op de milieustraat.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om het slagboomtarief te verlagen. De uitkomsten hiervan ontvangt u in het najaar van 2018. Op basis hiervan zullen de tarieven voor 2019 ter vaststelling aan u worden voorgelegd.
 • De ontwikkelingen in de gescheiden inzameling van luiers volgen we op de voet. Op dit moment zijn er nog geen verwerkingsmogelijkheden.
 • We gaan de bestaande projecten uit het beleids- en uitvoeringsprogramma aanpak zwerfafval 2014-2022 continueren.  Voor het verbeteren van afval scheiden loopt de Friese communicatie campagne 'Sortibak, samen halen we alles eruit'. Daarnaast hebben we een ' eigen' campagne  'Afval scheiden, dat loont'. Deze is in maart 2018 gestart. Beide campagnes hebben niet een einddatum.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Diftar+: wel of geen wijziging in de Diftar+-afrekensystematiek.
 • Milieustraat: meer service door passende openingstijden.
 • Slagboomtarief: verlaging van de slagboomtarieven betekent een verschuiving in de verrekening van kosten afvalinzameling naar het vaste tarief afvalstoffenheffing.
 • Zwerfafval: inwoners roepen we regelmatig op mee te doen aan inzamelacties. We stellen vrijwilligers aan die zwerfafval opruimen. Met basisscholen houden we jaarlijks de Himmelwike. Met het voorgezet onderwijs doen we zwerfafvalprojecten.
 • Afval scheiden: de milieustraat aan de Nanningaweg richten we optimaal in voor het scheiden van afvalstromen.

 

Wat mag het kosten

Alle kosten van afvalinzameling verrekenen we met onze inwoners via de afvalstoffenheffing  (100% kostendekkend).

Voor de aanpak van zwerfafval ontvangen we jaarlijks (tot 2022)  € 1,19 per inwoner. Dit budget besteden we aan diverse projecten.

Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken

 • We blijven inzetten op inbreiding vóór uitbreiding. We kiezen daarbij voor het behoud van ruimtelijke kwaliteit.
 • We willen aandacht voor sociale woningbouw zoals benoemd in de Woonvisie.
 • We willen dat de uitvoeringsprogramma’s van de Woonvisie voortvarend worden ontwikkeld en aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling.

 

Wat gaan we ervoor doen

Ruimtelijke kwaliteit behouden

We wegen nieuwe woningbouw zorgvuldig af. Hiervoor is een Afwegingskader woningbouw Ooststellingwerf opgesteld. Binnen het Afwegingskader woningbouw Ooststellingwerf willen we ruimte bieden aan experimentele woningbouw om duurzaamheid te bevorderen.

Sociale woningbouw

 • We maken jaarlijks prestatieafspraken met de corporaties.
 • We ondersteunen particuliere initiatieven om vrijvallende sociale woningbouw beschikbaar te houden voor de doelgroep.
 • We staan open voor alternatieve vormen van sociale huur, zoals wooncoöperaties.

Uitvoeringsprogramma's

Samen met de betrokken partijen voeren we de programma's van de Woonvisie uit. Focus ligt daarbij op nieuwbouw, duurzaamheid, wonen/welzijn/zorg, betaalbaarheid & beschikbaarheid en leefbaarheid.

 

Wat merkt de inwoner ervan

 • Inwoners zien dat er een vastgesteld afwegingskader is voor nieuwbouw(initiatieven).
 • Inwoners zien dat er ruimte is voor particuliere initiatieven voor de instandhouding van de sociale woningbouw.
 • Inwoners zien dat het college zich maximaal inspant zodat de burger snel een sociale woning kan vinden.
 • Inwoners zien dat er kavels in de verkoop staan.
 • Inwoners zien dat we Ooststellingwerf promoten als woonregio.

Wat mag het kosten

Voor het opstellen van uitvoeringsprogramma's is een budget € 25.000,-.

Voor de marketing van Ooststellingwerf als woonregio is een budget € 50.000,-.

Omgevingswet, bestemmingsplannen

Wat willen we bereiken

We willen duidelijke kaders stellen met betrekking tot de Omgevingswet.

 

Wat gaan we ervoor doen

Medio 2017 is het Uitvoeringsprogramma Omgevingswet Ooststellingwerf 2017 - 2018 vastgesteld. 

In dit programma zijn drie uitvoeringslijnen benoemd (Informatie & Automatisering, Personeel & Organisatie en Beleid & Uitvoering). Ten behoeve van deze uitvoeringslijnen zijn in het uitvoeringsprogramma 25 concrete uitvoeringsprojecten benoemd die tijdens de looptijd van het programma opgepakt worden.

Het eerste omvangrijke project uit het uitvoeringsprogramma is het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie. In deze visie wordt op hoofdlijnen de koers en ambitie voor de komende jaren neergelegd met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Hoe we het proces rondom deze nieuwe Omgevingsvisie gaan insteken zal uitgewerkt worden in een specifiek toegesneden plan van aanpak. Dit plan van aanpak zal er na de zomervakantie 2018 liggen en wordt uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.  Daarna kan er daadwerkelijk een start gemaakt worden met het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie.

Naast het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie zal bekeken worden of er een pilot omgevingsplan binnen onze gemeente opgestart kan worden. Daarnaast wordt er binnen de organisatie voorgesorteerd op de digitale vereisten die de nieuwe Omgevingswet met zich meebrengt.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Voor elke inwoner van de gemeente Ooststellingwerf moet het straks duidelijk zijn waarvoor de gemeente staat met betrekking tot de fysieke leefomgeving en hoe zij dit de komende jaren wil gaan bereiken. Hierbij streeft de gemeente ernaar om, als het even kan, overbodige regels te laten vervallen. De dialoog met inwoners en gemeente en inwoners onderling zal daarbij gestimuleerd worden.

 

Wat mag het kosten

Er zijn  financiële middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie valt daaronder. Voor dit onderdeel is een bedrag van  € 100.000,--beschikbaar gesteld.Tijdens de uitvoering bekijken we of dit genoeg is.

Glasvezel

Wat willen we bereiken

We willen er maximaal op inzetten dat bijvoorbeeld DFM Op Glas de grijze gebieden meeneemt bij de aanleg van glasvezel in de witte gebieden.

 

Wat gaan we ervoor doen

We willen dat ook de grijze gebieden glasvezel krijgen. Voorwaarde is dat de aanleg in de witte gebieden hierdoor geen vertraging oploopt. Hierover zijn we in gesprek met alle partijen.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Nóg meer inwoners en ondernemers kunnen van glasvezel gebruikmaken.

 

Wat mag het kosten

Er is aanvullend budget nodig om ook in de grijze gebieden glasvezel aan te leggen. Hoeveel precies wordt duidelijk met een businessplan van DFM op Glas.