Meer
Publicatiedatum: 02-07-2018

Inhoud

Bijlage | Uitgangspunten inclusief lokale lasten

Bijlage uitgangspunten inclusief lokale lasten

Nieuw beleid
Het nieuw beleid beperken tot de zaken uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Het overige nieuw beleid beperken we tot het uitvoeren van wettelijke taken en het doen van vervangingsinvesteringen. Verder houden we rekening met autonome ontwikkelingen.

Lonen en prijzen
Voor de loonontwikkeling uitgaan van 2½ % verhoging in 2019, inclusief een pensioenpremiestijging. De budgetten ramen we reëel in relatie tot de doelstelling en/of het beoogd effect. Automatische prijscompensatie uitbestede werkzaamheden en leveranties passen we niet toe conform.

Prijsontwikkeling gesubsidieerde instellingen
De subsidies en bijdragen worden in 2019 verhoogd met 2½%.

Systematiek doorwerking lonen en prijzen in relatie tot de algemene uitkering
Voor het eerstvolgende begrotingsjaar (2019) uitgaan van lopende prijzen en daarna (2020 tot en met 2022) van constante prijzen.

Afbouw leningenportefeuille
De leningenportefeuille verder afbouwen met behulp van een meerjarig begrotingsoverschot. Het (jaarlijks) overschot wenden we aan voor een lagere herfinanciering van de bestaande leningen.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
We hanteren de nullijn in de OZB. Bij een algehele waardedaling c.q. waardestijging van de onroerende goederen verhogen dan wel verlagen we het tarief van OZB, om de begrote opbrengst te realiseren.

Forensenbelasting en leges
We voeren een trendmatige verhoging door van 2½%. 75% kostendekking is voor de leges omgevingsvergunningen voor de periode 2016-2019 het uitgangspunt.

Afvalstoffenheffing
Uitgangspunt is kostendekking. Het vaste tarief afvalstoffenheffing per perceel ook na 2018 egaliseren en langer op een laag niveau houden. Het bedrag dat beschikbaar is in de reserve Lastenverlichting zetten we hiervoor in. Het besluit over het invoeren van Diftar+ wordt heroverwogen.

Rioolheffing
Uitgangspunt is kostendekking. Het tarief is voor de gehele heffing (gebruikers- en eigenarendeel) met 7,5% verlaagd ten opzichte van het GRP 2014-2019. De inkomsten vanuit de rioolheffing gebruiken we om investeringen in de vrijvervalrioleringen direct af te boeken, om de exploitatielasten te dekken en om de voorziening Riolering de komende jaren op peil te houden.

Toeristenbelasting
De tarieven zijn vanaf 2014 bevroren op € 1,00 per overnachting. Het tarief 2019 blijft ongewijzigd.

Precariobelasting
Het tarief € 2,18 per m1, dat per 1 januari 2016 is bepaald, blijft van kracht. In de afbouwfase is geen tariefsverhoging meer mogelijk. Tot en met 2021 blijven we de geraamde opbrengst van € 1,232 miljoen heffen.