Meer
Publicatiedatum: 02-07-2018

Inhoud

Programma 5 | Openbare orde en veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken

  • We willen richting scholen en ouders inzetten op preventie en voorlichting over drugs- en alcoholgebruik.
  • We willen een uitvoeringsprogramma tot bestrijding van overlast inzake drugs en alcohol.
  • We willen rondom scholen een inventarisatie van de verkeersveiligheid zowel qua fysieke inrichting als gedrag, voor zover de gemeente daar invloed op kan uitoefenen.
  • We willen de komende periode een handhavingsbeleidsplan ontwikkelen en vaststellen.
  • We willen het college de opdracht geven om een uitvoeringsplan handhaving parkeren aan de raad voor te leggen.

 

Wat gaan we ervoor doen

Uitvoeringsprogramma drugs en alcohol

In het najaar van 2018 is er een uitvoeringsprogramma gemaakt. Daarin staat wat we doen - samen met partners - tegen overlast door drugs en alcohol. Bijvoorbeeld een pilot met VNN, samen met het Gebiedsteam en jongerenwerk. We evalueren de resultaten en kijken wat beter kan.

Verkeerssituatie scholen

We inventariseren de verkeerssituatie bij alle scholen. Waar het beter kan, maken we een verbeterplan met de school en andere betrokkenen. Sowieso voeren we op school verkeerseducatieprojecten uit om het gedrag te verbeteren.

Handhavingsbeleidsplan

We vormen het bestaande handhavingsplan om tot een actueel VTH-breed beleidsplan. Daarin staat ook het strategisch beleid rond vergunningverlening.

Uitvoeringsplan handhaving parkeren

In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH staat ook de aanpak van parkeeroverlast.

 

Wat merkt de inwoner ervan

Uitvoeringsprogramma drugs en alcohol

Minder overlast door alcohol en drugs door goede maatregelen.

Verkeerssituatie scholen

Veiliger verkeer rondom scholen.

Handhavingsbeleidsplan

Duidelijke en actuele gemeentelijke regels en procedures.

Uitvoeringsplan handhaving parkeren

Minder overlast door illegaal parkeren.

 

Wat mag het kosten

Uitvoeringsprogramma drugs en alcohol

Na de evaluatie schatten we het benodigde geld in. De kosten voor de aanpak van verwarde personen berekenen we als het plan klaar is.

Verkeerssituatie

Na de inventarisatie berekenen we de kosten.

Handhavingsbeleidsplan

Na de probleem- en risicoanalyse berekenen we de kosten.

Uitvoeringsplan handhaving parkeren

Bij het maken van het uitvoeringsprogramma berekenen we de kosten.