Meer
Publicatiedatum: 29-07-2019

Inhoud

Jaarrekening

Balans

Balans - Activa

x € 1.000
Activa 1-jan-18 31-dec-18
Vaste Activa
Immateriele vaste activa 1.597 1.556
Bijdrage activa derden 1.597 1.556
Materiele vaste activa 60.100 60.769
Invest. Met een economisch nut 37.934 38.622
Invest. Met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven 21.372 20.797
Invest. In de openbare ruimte maatschappelijk nut 794 1.350
Financiele vaste activa 5.867 5.784
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 151 151
Leningen aan woningcorporaties 2.767 2.705
Overige langlopende leningen 1.049 1.028
Overige uitzettingen met een typische looptijd van een
jaar of langer 1.900 1.900
Totaal Vaste Activa 67.564 68.109
Vlottende activa
Voorraden 2.835 2.379
Niet in exploitatie opgenomen bouwgrond - -
Onderhanden werk, waaronder bouwgrond 2.835 2.379
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 4.866 5.957
Vorderingen openbaar lichaam 3.023 3.558
RC Schatkistbankieren
Overige vorderingen 1.843 2.399
Liquide middelen (kas, bank) - -
Liquide middelen (kas, bank) -
Overlopende activa 510 2.388
Overig nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 510 2.388
Totaal Vlottende activa 8.211 10.724
Totaal Activa 75.776 78.833

Balans - Passiva

x € 1.000
Passiva 1-jan-18 31-dec-18
Vaste passiva
Eigen vermogen 29.478 30.352
Algemene reserve 15.444 17.296
Bestemmingsreserves 10.870 12.116
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in 3.164 940
de jaarrekening
Voorzieningen 10.197 9.894
Voorzieningen 10.197 9.894
Vaste schiulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste schiulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 26.367 25.304
Onderhandse leningen van binnenlandse banken 26.367 25.304
Totaal Vaste Passiva 66.042 65.550
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 3.761 10.535
Kasgeldlening - 3.500
Banksaldi 1.524 4.010
Overige schulden 2.237 3.025
Overlopende passiva 5.973 2.748
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen 154 106
Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen 5.819 2.642
Totaal Vlottende passiva 9.734 13.283
Totaal Passiva 75.776 78.833
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 1.847 1.350

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht met de structurele mutaties in de reserves is opgenomen bij de toelichting op de balans, onderdeel eigen vermogen. De algemene dekkingsmiddelen en de overhead vallen bij de programmaverantwoording onder programma 6. De vennootschapsbelasting valt bij de programmaverantwoording onder programma 3. Het voordeel op overhead is te verklaren door diverse voordelen gepresenteerd in programma 6 (huisvesting, automatisering, overhead en diverse kostenplaatsen) en doordat meer salarislasten direct konden worden toegerekend aan de taakvelden. Het saldo per programma staat in de tabel begrotingsrechtmatigheid in de bijlage.

x € 1.000
Overzicht baten en lasten Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2017 Begroting Begroting 2018
Saldo van baten en lasten
Programma's
Lasten
1. Sociale Domein -29.829 -27.234 -29.504 -28.806 699 V
2. Welzijn & educatie -7.554 -6.189 -7.296 -6.705 591 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. -10.408 -8.327 -10.367 -8.535 1.832 V
5. Openbare orde en veiligheid -1.581 -1.722 -1.767 -1.806 - 39 N
6. Bestuur & Dienstverlening -13.485 -11.525 -12.128 -12.981 - 853 N
Totaal Lasten -62.858 -54.997 -61.063 -58.834 2.229 V
Baten
1. Sociale Domein 9.454 9.401 9.333 10.089 756 V
2. Welzijn & educatie 625 531 623 663 40 V
3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 7.195 6.728 7.121 7.170 49 V
5. Openbare orde en veiligheid 9 - - 62 62 V
6. Bestuur & Dienstverlening 2.473 1.082 1.169 1.282 114 V
Totaal Baten 19.757 17.742 18.247 19.267 1.020 V
Totaal Programma's -43.101 -37.255 -42.816 -39.567 3.250 V
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering -
Deelnemingen -8 -1 -1 -1 -
Lokale heffingen -12 -7 -7 -8 - 2 N
Saldo financieringsfunctie 2.475 -145 11 -22 - 32 N
Overige algemene dekkingsmiddelen - -902 -532 - 532 V
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen 2.455 -1.054 -529 -31 498 V
Baten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 40.512 41.170 41.261 41.730 469 V
Deelnemingen 53 38 54 72 17 V
Lokale heffingen 4.294 4.130 4.266 6.712 2.446 V
Saldo financieringsfunctie 22 40 54 29 - 24 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 24 9 9 9 - 0 N
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen 44.906 45.387 45.643 48.551 2.908 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 47.361 44.333 45.114 48.520 3.406 V
Overhead
Lasten Overhead -9.759 -10.257 -11.523 -10.376 1.147 V
Baten Overhead 1.909 2.151 2.119 2.320 202 V
Totaal Overhead -7.850 -8.106 -9.404 -8.055 1.349 V
Vennootschapsbelasting
Lasten Vennootschapsbelasting -20 - - -24 - 24 N
Baten Vennootschapsbelasting - - - - -
Totaal vennootschapsbelasting -20 - - -24 - 24 N
Saldo van baten en lasten -3.610 -1.027 -7.106 874 7.980 V
Mutatie reserves
Mutatie reserves
Toevoegingen -3.101 -84 -864 -3.625 - 2.761 N
Onttrekkingen 9.874 1.971 6.361 3.692 - 2.670 N
Totaal Mutatie reserves 6.773 1.887 5.498 67 - 5.431 N
Mutatie reserves 6.773 1.887 5.498 67 - 5.431 N
Resultaat 3.163 860 -1.608 940 2.549 V

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het gerealiseerde resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Kosten en opbrengsten worden verantwoord op basis van het baten en lasten stelsel. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico`s die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de cijfers.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Immateriële vaste activa
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  • er is sprake van een investering door een derde;
  • de investering draagt bij aan de publieke taak;
  • de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen;
  • de bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven als was het actief waarvoor de bijdrage wordt verstrekt in bezit van de gemeente.

Materiële vaste activa
De vaste activa worden onderscheiden in activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut en activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Activa met een maatschappelijk nut en verkrijgingsprijs van minder dan € 250.000 worden niet geactiveerd. Activa met een economisch en maatschappelijk nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van daarvoor ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Bij activering wordt het actief lineair afgeschreven, hier kan bij raadsbesluit van worden afgeweken qua afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn. Activa met een meerjarig maatschappelijk nut zijn investeringen in aanleg en onderhoud van waterwegen, waterbouwkundige werken, wegen, straten, pleinen, fietspaden, voetpaden, bruggen, viaducten, tunnels, verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte en openbaar groen. Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Het resterende wordt in èèn keer afgeschreven. In de Financiële verordening 2017 Ooststellingwerf ex. artikel 212 Gemeentewet zijn de te hanteren afschrijvingstermijnen vastgelegd. Vaste activa wordt lineair afgeschreven, tenzij de raad in voorkomend geval anders besluit. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste afschrijvingstermijnen weer.

Afschrijvingstermijnen: Zie onderstaande tabel. 

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Vlottende activa
Voorraden
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

De inschattingen rondom de opbrengsten van de grondexploitatie kennen een inherente onzekerheid die groter wordt naarmate de te verwachten opbrengsten verder weg in de tijd liggen. Daarom maken we voor het realiteitsgehalte van de verwachte opbrengsten een knip tussen de eerste vijf jaar en de periode daarna. Voor de bepaling van de tussentijdse winstneming nemen we de gerealiseerde opbrengsten alsmede de verwachte opbrengsten voor de eerste vijf jaren mee. In het geval die lijn zou leiden tot een tekort, terwijl gedurende de periode daarna nog voldoende opbrengsten worden verwacht, nemen we een deel van de opbrengsten in de restant periode mee, zodat per saldo geen verlies hoeft te worden genomen. Dat zou niet reëel zijn bij voldoende winstpotentie.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden). Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders wordt op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord. Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Afschrijvingstermijnen

Omschrijving Afschrijvingstermijn
Gronden en terreinen, hierop wordt niet afgeschreven. Als een investering inclusief grond is en de grondkosten niet afzonderlijk tot uitdrukking kunnen worden gebracht, wordt afgeschreven volgens de voor de opstallen geldende waarderingsmethodiek. Investeringen met een economisch nut worden niet geactiveerd met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 25.000. Investeringen met een maatschappelijk nut worden niet geactiveerd met een verkrijgingsprijs kleiner dan € 250.000.
1. Immateriële activa
1.1 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (niet toe te rekenen aan een actief) 5
1.2 Bijdrage activa in eigendom van derden Divers, conform 2 tot en met 6, afhankelijk van het soort actief.
2. Gebouwen
2.1 Nieuwbouw gebouwen (inclusief onderwijs) 40
2.2 Renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen 25
2.3 Ingrijpende bouwkundige aanpassingen 40
2.4 Uitbreidingen/verbouwingen bestaande activa 20
2.5 Kantoorinventaris, schoolmeubilair, onderwijsleerpakketten, gebruiksduur verlengend groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen 10
3. Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken
3.1 Rioleringen en milieumaatregelen 50
3.2 Bouwkundige delen van gemalen, persleidingen 45
3.3 Mechanisch/elektrisch gedeelte pompen en gemalen riolering 25
3.4 Aanleg begraafplaatsen en vaarten 40
3.5 Oevervoorzieningen 15
4. Vervoer- en hulpmiddelen
4.1 Zware vrachtauto`s, minikraan, aanhangers 10
4.2 Zware tractoren, grote houtversnipperaars 9
4.3 Sneeuwploegen, schaftwagens, aanhangstrooiers 15
4.4 Maaimachines 6
4.5 Lichte bestelauto`s 5
4.6 Zwaardere bestelauto`s 7
4.7 Opzetstrooiers 10
5. Machines, apparaten en installaties
5.1 Telefooninstallaties, veiligheidsvoorzieningen 10
5.2 Technische installaties bedrijfsgebouwen (lift, c.v.) 15
5.3 Automatiseringsapparatuur (hardware en software) 5
6. Grond-,weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
6.1 Wegen, bruggen, viaducten, walbeschoeiing 15
6.2 Betonnen wegen, betonnen fietspaden, betonnen en kunststof bruggen 50
6.3 Stalen bruggen 25
6.4 Houten (fiets-) bruggen 25
6.5 Verkeersinstallaties 10
6.6 Armaturen straatverlichting 20
6.7 Lichtmasten 40

Toelichting op de balans - Activa

Immateriële vaste activa

x € 1.000
Immateriële vaste activa Boek- waarde 1-1-2018 Vermeer- Vermin- Afschrij- Bijdragen Boek-
deringen deringen vingen van derden waarde
31-12-2018
Bijdragen activa aan derden
Bijdragen activa aan derden 1.597 - - -41 1.556
Totaal Bijdragen activa aan derden 1.597 - - -41 - 1.556
Totaal 1.597 - - -41 - 1.556

Materiële vaste activa

x € 1.000
Materiële vaste activa Boek- waarde 1-1-2018 Vermeer- Vermin- Afschrij- Duurzame waardeverminderingen Bijdragen Boek-
deringen deringen vingen van derden waarde
31-12-2018
Invest.met een economisch nut
Bedrijfsgebouwen 34.676 3.203 -1.487 -1.000 35.392
Grond en terreinen 1.920 1.920
Machines en apparaten 656 318 -200 774
Overige materiele vaste activa 137 -11 126
Vervoermiddelen 545 28 -66 -97 410
Totaal Materiele Vaste activa Ec.nut 37.934 3.549 -66 -1.795 - -1.000 38.622
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven.
Riolering 21.372 326 -901 20.797
Tot.invest.met een econ.nut waarv.ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 21.372 326 - -901 - - 20.797
Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Grond- weg- en waterbouwkundige werken 794 572 -16 1.350
Totaal Materiele Vaste Activa MTS nut 794 572 - - - -16 1.350
Totaal 60.100 4.447 -66 -2.696 - -1.016 60.769
Er zijn geen investeringen in maatschappelijk nut van voor 01-01-2017.

Toelichting tabel materiële vaste activa

Grond-weg en waterbouwkundige werken
Verminderingen: Dit zijn rente baten voor panden die reeds zijn aangekocht voor het realiseren van het project centrumplan Oosterwolde.

Bedrijfsgebouwen
Bijdragen van derden: Er is een subsidie van € 1.000.000 voor het Biosintrum gegeven door de Provincie Fryslân.

Vervoermiddelen
Verminderingen: De preventietruck is per 1 maart 2018 overgedragen aan de Politie Noord-Nederland.

Investeringen materiële vaste activa

x € 1.000
Investeringen Materiële vaste activa Beschikbaar Werkelijk Werkelijk
gesteld besteed in besteed t/m
krediet 2018 2018
Invest.met een economisch nut
Gebouw Biosintrum 3.600 3.203 3.615
Bedrijfswagen 91 27 27 27
Holder C250 (onkruidbestrijding) 80 75 75
Heatweed Sensor (onkruidbestrijding) 118 123 123
Aanhanger 30 28 28
Maaimachine 58 58 58
Houtversnipperaar 35 35 35
Totaal invest.met een economisch nut 3.948 3.549 3.961
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding
v.d.kosten een heffing kan worden geheven
Vrijverval riolering 2018 455 326 326
Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding 455 326 326
v.d.kosten een heffing kan worden geheven
Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut
Project Oosterwolde Centrum en Venekoten nrd 8.844 605 8.627
Masterplan Appelscha N381-gelden -75 -
Wijkvernieuwing Haerenkwartier 200 42 42
Totaal invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut 9.044 572 8.669
Totaal 13.447 4.447 12.956

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

x € 1.000
Financiële vaste activa Boek- Vermeer- Vermin- Aflos- Boek-
waarde deringen deringen singen waarde
1-1-2018 31-12-2018
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 151 - 151
Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 151 - - - 151
Leningen aan
Woningbouwcorporaties 2.767 - - -63 2.704
Totaal Leningen aan woningcorporaties 2.767 - - -63 2.704
Overige langlopende leningen
Overige langlopende leningen 1.049 -21 1.029
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van een jaar of langer 1.900 1.900
Totaal Overige langlopende leningen 2.949 - - -21 2.929
Totaal 5.867 - - -84 5.784

Deelnemingen

x € 1.000
Deelnemingen Boek- Boek-
waarde waarde
1-1-2018 31-12-2018
Deelnemingen kapitaalverstrekkingen
Aandelen Afvalsturing Friesland N.V. 54 54
Aandelen Caparis N.V. 3 3
Aandelen Enexis + alle B.V.s die uit de verkoop van Essent zijn ontstaan 4 4
Aandelen Fryslan Miljeu 47 47
Aandelen N.V. Bank Ned. Gemeenten 42 42
Totaal deelnemingen kapitaalverstrekking 151 151
Totaal 151 151

Overige langlopende geldleningen

De volgende geldleningen zijn verstrekt:

x € 1.000
Overige langlopende geldleningen Boek- Boek-
waarde waarde
1-1-2018 31-12-2018
Overige langlopende leningen
Leningen sportverenigingen 32 24
Leningen dorpshuizen 32 27
Stichting MFC Oldeberkoop 266 257
Stichting Stimuleringsfonds 600 600
Stichting Kredietbank Nederland 119 119
Totaal nieuwe leningen 1.049 1.028

Voorraden

x € 1.000
Voorraden 1-jan-18 31-dec-18
Onderhanden werk incl. expl. bouwgrond voorraad
Onderh. Werk incl. expl.bouwgr.voorraad 2.835 2.379
Totaal Onderhanden werk incl.expl.bouwgrond voorraad 2.835 2.379
Totaal 2.835 2.379

Bouwgronden in exploitatie 1

x € 1.000
Bouwgronden in exploitatie Boek- Investe- Inkomsten Winst- uitname Voor- Balans-
waarde ringen ziening waarde
1-1-2018 31-12-2018
Grondexploitatie
38 Industrieterrein Venekoten geheel 1.389 19 427 226 1.207
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute 276 3 -2 278
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase -18 1 2 87 68
104 De Kromten Waskemeer 52 1 53
111 Langedijke Melman II 158 10 179 56 46
117 Elsloo 488 15 169 26 360
128 Donkerbroek-west 490 18 168 27 368
Totaal 2.835 69 945 420 - 2.379

Bouwgronden in exploitatie 2

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de huidige inzichten en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is van onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. 

x € 1.000
Bouwgronden in exploitatie Boek- Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbreng-sten Geraamd resultaat (eind-waarde) Genomen verliezen tm. 2017
waarde
31-12-2018
Grondexploitatie
38 Industrieterrein Venekoten geheel 1.207 763 5.805 -3.835 298
46 Haulerwijk Industrieterrein Beute 278 15 673 -380 -
47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase 68 55 865 -741 87
104 De Kromten Waskemeer 53 56 162 -53 -
111 Langedijke Melman II 46 244 619 -329 -
117 Elsloo 360 186 700 -155 -
128 Donkerbroek-west 368 192 741 -181 -
Totaal - 2.379 1.511 9.566 -5.675 385

Uitzettingen korter dan 1 jaar

x € 1.000
Uitzettingen korter dan één jaar 1-jan-18 31-dec-18
Vorderingen openbaar lichaam
Debiteuren Openbaar lichaam 316 29
Rekening Courant schatkistbankieren - -
BCF belastingdienst 2.707 3.529
Totaal Vorderingen openbaar lichaam 3.023 3.558
Overige vorderingen
Debiteuren 443 251
Debiteuren belastingen 538 1.073
Debiteuren SoZaWe/uitkeringen 1.792 1.886
Totaal Overige vorderingen 2.773 3.210
Voorzieningen oninbaarheid
Voorz. oninbare (belasting)debiteuren -317 -144
Voorz. oninbare debiteuren SoZaWe -613 -668
Totaal Voorzieningen oninbaarheid -930 -812
Totaal 4.866 5.957

Liquide middelen en overlopende activa

x € 1.000
Liquide middelen (kas, bank) 1-jan-18 31-dec-18
Banksaldo - -
Totaal - -
bedragen x € 1.000
Overlopende activa 1-jan-18 31-dec-18
Vooruitbetaalde bedragen 531
Nog te ontvangen bedragen 510 1.857
Totaal 510 2.388

Toelichting op de balans - Passiva

Reserves

De specifieke toelichting over het verloop, de aard en de reden van de reserves en voorzieningen is in de bijlage 'Nota reserves en voorzieningen per 31-12-2018' opgenomen. In de kolom 'toevoegingen' is het resultaat over dienstjaar 2017, een bedrag van € 3.164.000, volgens het besluit over de resultaatbestemming verwerkt. 

x € 1.000
Reserves Boek- Toevoe- Onttrek- Boek-
waarde gingen kingen waarde
1-1-2018 31-12-2018
Algemene reserves
Algemene reserve vrij aanwendbaar 15.444 3.164 -1.312 17.296
Totaal Algemene reserves 15.444 3.164 -1.312 17.296
Bestemmingsreserves grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie 2.178 420 -441 2.157
Totaal Bestemmingsreserves grondexploitatie 2.178 420 -441 2.157
Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven
Lastenverlichting 1.106 - -186 920
Totaal Bestemmingsreserves opvang schommeling tarieven 1.106 - -186 920
Overige bestemmingsreserves
Reserve precariobelasting - 2.409 - 2.409
Reserve strategische projecten 3.592 250 -330 3.512
Reserve monumenten (2013) 97 17 - 113
Reserve sociaal domein 2.823 - -749 2.074
Reserve inbraakpreventie 67 - -67 -
Reserve streekagenda 52 - -52 -
Reserve organisatieontwikkelingen 210 - -29 181
Reserve rioleringen 219 - - 219
Reserve overheveling budgetten 527 530 -527 530
Totaal Overige bestemmingsreserves 7.586 3.205 -1.752 9.038
Totaal 26.314 6.789 -3.692 29.411

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen.

Reserve overheveling kredieten

In het volgende overzicht volgt een nadere uiteenzetting van de reserve overheveling kredieten. 

x € 1.000
Reserve overheveling kredieten 31-dec-18
Bestemmingsplan motorcrossterrein 90
Gidsgelden 62
Statushouders 136
GIDS-gelden – aanpak eenzaamheid 90
Fonds Ooststellingwerf 42
Middelen ICT dienstverlening 110
Totaal 530

Voorzieningen

x € 1.000
Voorzieningen Boek- Toevoe- Vrijval Onttrek- Boek-
waarde gingen kingen waarde
1-1-2018 31-12-2018
Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)
Voorz.onderh.geld de Kompaan 131 16 - 23 124
Voorz.onderh.geld Steegdenhal 99 16 - 56 58
Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s 1.571 - - 377 1.194
Voorz. Onderhoud gymlokalen 268 25 - 6 286
Voorz.onderhoud gebouwen 585 65 - 185 465
Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c) 2.654 122 - 647 2.129
Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2)
Voorziening riolering 5.002 475 - 326 5.151
Totaal Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2) 5.002 475 - 326 5.151
Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.
Voorz. lopende pens. bestuurders 1.629 52 - 102 1.579
Voorz.pensioen vm./huidige wethouders 912 124 - - 1.036
Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl. 2.541 176 - 102 2.615
Totaal 10.197 773 - 1.076 9.894

Vaste schulden

In onderstaande tabel staat het verloop van de vaste schulden over het jaar 2018.

x € 1.000
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 1-jan-18 Opname Aflossing 31-dec-18
Onderhandse leningen
Opgen. onderhandse leningen van bin.landse banken 103.583 - - 103.583
Aflos. onderhandse leningen van bin.landse banken -77.215 - -1.063 -78.278
Totaal 26.367 - -1.063 25.304

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende passiva

x € 1.000
Kortlopende schulden korter dan één jaar 1-jan-18 31-dec-18
Banksaldi 1.524 4.010
Kasgeldlening - 3.500
Overige schulden 2.237 3.025
Totaal 3.761 10.535
x € 1.000
Overlopende passiva 1-jan-18 31-dec-18
Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen 154 106
Overige vooruitbetaalde bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren 5.819 2.642
Totaal 5.973 2.748

Toelichting op de balans - niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kunnen we als volgt specificeren:

x € 1.000
Waarborgen en garanties Aard/ Oorspronk. Percentage Restant Restant
Omschrijving bedrag borgstelling eind 2017 eind 2018
Stg. Zuid-OostZorg renovatie Stellinghaven 2.087 100% 70 -
Stg. Beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde aankoop/afbouw gebouw en financiering overdrachts-belasting + aanloopkosten 1.600 100% 1.000 1.000
Stg. Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf uitbreiding van gebouw E van de Kampus Oosterwolde, max. 8 jaar 560 100% 402 -
Gemeente Smallingerland verdubbeling N381 Drachten-Donkerbroek 250 100% 250 250
Coöperatieve Vereniging Fryslân aanleg breedband in Langedijke 125 100% 125 100
Totaal 4.622 1.847 1.350

Toelichting

In 2018 is niets betaald wegens verleende borg- en garantiestellingen voor geldleningen. De woningbouwcorporaties, actief in onze gemeente, maken gebruik van het Waarborgfonds voor de Sociale Woningbouw (WSW). De corporaties kunnen door het WSW geborgde leningen afsluiten. Het schuldrestant van deze leningen bedraagt per 31 december 2018 € 52,2 miljoen, hiervoor staan we gezamenlijk met het Rijk garant. Voor Stichting WoonFriesland is het € 10,0 miljoen, Stichting Woonzorg Nederland € 1,8 miljoen en als laatste Stichting Actium € 40,4 miljoen. De gemeente kan als gevolg van de ‘achtervangregeling’ nog in beperkte mate worden aangesproken.

Contractuele verplichtingen
De gemeente heeft meerjarige contractuele verplichtingen afgesloten. Op basis van geregistreerde contracten uit de contractenbank blijkt dat dit € 5,1 miljoen bedraagt. Overigens moet hierbij wel worden vermeld dat de contractenbank op dit moment nog niet volledig is gevuld.


Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

Toelichting overzicht baten en lasten

Toelichting overzicht baten en lasten

De toelichting op de afwijkingen baten en lasten tussen rekening en begroting is in overeenstemming met artikel 28 lid a BBV opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma geven we bij de 4e W-vraag antwoord op de vraag ‘Wat heeft het gekost’. Afwijkingen > € 25.000 zijn daar toegelicht.

Overzicht onvoorzien

Overzicht onvoorzien

x € 1.000
Onvoorziene uitgaven Algemeen College Totaal
Primitieve begroting
Vast bedrag per inwoner (€ 0,68) 21 21
Budget college 15 15
Totaal Primitieve begroting 21 15 36
Begrotingswijzigingen
Bijdrage project Skjin Wetter -2 -2
Deelname burgers Friese kansen volksloop -6 -6
Oldtimerdag -1 -1
Totaal begrotingswijzigingen - -9 -9
Restant onvoorziene uitgaven 21 6 27

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

x € 1.000
Algemene dekkingsmiddelen Rekening Primitieve Actuele Rekening Verschil
2017 Begroting Begroting 2018
Lasten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering - - - - -
Deelnemingen -8 -1 -1 -1 -
Lokale heffingen -12 -7 -7 -8 - 2 N
Saldo financieringsfunctie 2.475 -145 11 -22 - 32 N
Overige algemene dekkingsmiddelen - -902 -532 - 532 V
Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen 2.455 -1.054 -529 -31 498 V
Baten Algemene dekkingsmiddelen
Algemene uitkering 40.512 41.170 41.261 41.730 469 V
Deelnemingen 53 38 54 72 17 V
Lokale heffingen 4.294 4.130 4.266 6.712 2.446 V
Saldo financieringsfunctie 22 40 54 29 - 24 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 24 9 9 9 - 0 N
Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen 44.906 45.387 45.643 48.551 2.908 V
Totaal 47.361 44.333 45.114 48.520 3.406 V

Toelichting

Zie de toelichting belangrijkste afwijkingen bij de programma's. 

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

In het overzicht staan per programma de incidentele baten en lasten hoger dan € 100.000. De toelichting op de verschillende posten uit het onderstaand overzicht staat bij de diverse programma's. Dit is aangegeven met een *. De toelichting van de posten die niet zijn toegelicht bij de programma's staan onder de tabel. 

x € 1.000
Incidentele baten en lasten Actuele Rekening Verschil
Begroting 2018
Incidentele lasten
P1 Vergunninghouders -244 -244 -
P1 Participatiebudget -200 -200 -
P2 Project Mader -150 -47 104 V
P2 Uitbreiding sportcomplex Waskemeer -240 - 240 V
P3 Uitvoeringsprogramma Biobased economy -250 -182 68 V
P3 MOP-wegen -250 -250 -
P3 Omgevingswet/bestemmingsplannen -207 -49 158 V
P4 Biosintrum -1.000 - 1.000 V
P4 Voorbereidingskrediet Haerenkwartier -200 - 200 V
P4 Masterplan Appelscha -480 -306 174 V
P4 Reserve Strategische projecten, masterplan Appelscha -250 -250 0 V
P6 Breedband -500 - 500 V
P6 Samenwerking owo -164 -119 45 V
P6 Gebiedsteam (bouwopdracht) -437 -169 268 V
P6 Reserve precariobelasting, naheffing 2016 t/m 2018 - -2.409 - 2.409 N
P6 -
Totaal incidentele lasten -4.573 -4.225 348 V
Incidentele baten
P1 Algemene reserve, vergunninghouders 380 380 -
P1 Reserve Sociaal Domein, participatiebudget 200 200
P2 Algemene reserve, project Mader 150 47 - 104 N
P2 Algemene reserve, uitbreiding sportcomplex Waskemeer 240 - - 240 N
P3 Algemene reserve, biobased economy 250 182 - 68 N
P3 Algemene reserve, MOP-wegen 250 250 -
P3 Algemene reserve, omgevingswet/bestemmingsplannen 207 49 - 158 N
P3 Algemene reserve, breedband 500 - - 500 N
P3 Vrijval reserve Grondexploitatie - 410 410 V
P3 Verkoop overige gronden en gebouwen 365 215 - 150 N
P4 Algemene reserve, Biosintrum 1.000 - - 1.000 N
P4 Reserve Strategische projecten, Haerenkwartier 200 - - 200 N
P4 Reserve Strategische projecten, Masterplan Applescha 480 329 - 151 N
P4 Subsidie provincie masterplan Appelscha 250 226 - 24 N
P6 Algemene reserve, samenwerking owo 164 119 - 45 N
P6 Reserve Sociaal Domein, formatie samenleving 147 147 -
P6 Reserve Sociaal Domein, Gebiedsteam 437 169 - 268 N
P6 Precariobelasting naheffing 2016 t/m 2018 - 2.409 2.409 V
P6 -
Totaal incidentele baten 5.221 5.133 - 88 N
Totaal incidentele baten en lasten 648 908 260 V

Toelichting

Het voordeel is ontstaan door verkoop van gronden en gebouwen (nadeel € 150.000) en een vrijval uit de reserve Grondexploitatie (voordeel € 410.000).