Meer
Publicatiedatum: 29-07-2019

Inhoud

Inleiding Jaarstukken

Inleiding Jaarstukken

Geachte raad,

U ontvangt hierbij de Jaarstukken 2018. Deze zijn opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Met deze jaarstukken leggen wij als college verantwoording af over de uitvoering van de Programmabegroting 2018.

De Jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag staat per programma de vraag centraal of de gestelde doelen uit de programmabegroting 2018 gerealiseerd zijn in 2018. We geven antwoord op de vragen ‘Wat hebben we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat heeft de inwoner daarvan gemerkt?’. Daarnaast tonen we de inzet van middelen door de 4e W-vraag ‘wat heeft het gekost?’ te beantwoorden en geven we een toelichting op afwijkingen. In de jaarrekening staan de balans, de programmarekening en de toelichting op de balans. De controleverklaring van de accountant gaat over de jaarrekening en in beperkte mate over het jaarverslag.

Bestuur en Organisatie

Bestuur en organisatie

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van Ooststellingwerf bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders en de gemeentesecretaris. De samenstelling is met ingang van 22 mei 2018 als volgt:

Burgemeester Harry Oosterman

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuur
 • Overheidsparticipatie (Project) Rol: proces coördinator en aanjager. Uitvoering gezamenlijk met verantwoordelijk wethouders.
 • Lobby en acquisitie, waaronder economische ontwikkeling (incl. Biosintrum)
 • Personeel en organisatie
 • OWO-Samenwerking
 • Europa en internationale zaken
 • P10
 • Streekagenda


Wethouder Jouke Jongsma, OoststellingwerfsBelang

 • Omgevingswet (Project)
 • Recreatie en Toerisme
 • Masterplan Appelscha 3.0 (Project)
 • Fonds Ooststellingwerf
 • Verkeer
 • Openbare ruimte inclusief riolering
 • Onderwijs + leerplicht
 • Regelgeving/deregulering
 • Dorpsbudgetten
 • Dorpshuizen
 • Snippergroen
 • Lelystad airport
 • Ruimtelijke ordening
 • Buitendienst
 • Water
 • P10


Wethouder Fimke Hijlkema, PvdA

 • Visie op demografische ontwikkeling (Project)
 • Platteland aan zet (gebiedsagenda’s)
 • Bouwen en Wonen
 • Duurzaamheid, milieu, klimaatadaptie en CO2 reductie
 • Biobased Economy en Biosintrum -Coproductie met burgemeester Harry Oosterman (Project)
 • Afval
 • Sport
 • Kunst en Cultuur
 • Vergunningen
 • Monumenten
 • Fysieke herstructurering Haerenkwartier
 • Natuur en landschap
 • Zonnepanelen
 • FUMO
 • Hus en Hiem


Wethouder Marcel Bos, CDA

 • Financiën (Project)
 • Venekoten- Centrum en Kernwinkelgebied (Project)
 • Landbouw
 • Werkgelegenheid, arbeidsmarkt en economische zaken - coproductie met burgemeester Harry Oosterman
 • Participatiewet/sociale zekerheid/inkomensondersteuning
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Sociale werkvoorziening
 • Glasvezel
 • Handhaving
 • Dienstverlening
 • Statushouders
 • Basisregistraties
 • Gr Sw Fryslân


Wethouder Esther Verhagen, OoststellingwerfsBelang

 • Visieontwikkeling sociaal domein (Project)
 • Jeugd
 • WMO
 • Volksgezondheid
 • Gebiedsteam
 • Maatschappelijke activering
 • Eenzaamheid
 • Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
 • Adviesraad sociaal domein
 • Zorgeconomie (Project)
 • Aandachtsgebieden (sociaal)
 • Scala


Gemeentesecretaris Jeroen van Delden (tot 1 december 2018 Sander Kastelein)

Leeswijzer

Leeswijzer

De opbouw van de Jaarstukken is als volgt:
Het algemene deel gaat, op hoofdlijnen, over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen van de programma’s. In dit hoofdstuk geven we ook een samenvatting van de financiële resultaten. De programma's en paragrafen vormen samen het jaarverslag. Voor elk programma staat de vraag centraal of de gestelde doelen uit de programmabegroting 2018 zijn gerealiseerd.

In de jaarrekening zijn de balans, de programmarekening en de toelichting op beide opgenomen. De verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) komt daarna, gevolgd door het overzicht volgens de ‘wet normering bezoldiging topfunctionarissen’ (WNT) en daarna het overzicht ‘Schatkistbankieren’. De jaarstukken sluiten we af met de controleverklaring van de accountant. In de bijlage staan ook de kerngegevens, de beleidsindicatoren en de baten en lasten per taakveld.