Meer
Publicatiedatum: 13-11-2020

Inhoud

Aanbieding

Aanbieding

U ontvangt hierbij de Programmabegroting 2021-2024. We staan er in 2021 financieel goed voor. Hier heeft de vorige begroting ‘Samen Waarmaken’ aan bijgedragen. Vanaf 2022 is het begrotingsperspectief negatief en ligt er een grote opgave om de begroting structureel in evenwicht te krijgen. We komen nu met een beleidsarme begroting, geënt op de vastgestelde kaders. Dit geeft ons de tijd en gelegenheid om de opgave die er voor de komende jaren ligt (met u en onze samenleving) waar te maken. U heeft bij de Kaderbrief 2021 daarom ook ingestemd met het starten van een proces om in het eerste kwartaal van volgend jaar met heroverwegingen te komen.

Waarmaken
We blijven bestaand beleid uitvoeren en gaan door met de grote opgaven. Zoals het uitvoeren van de ‘visie op Samenleven’. De omgevingsvisie is voor de zomer van 2021 gereed. We zorgen voor goede ondersteuning van dorpen door opbouwwerkers in te zetten. De investeringen in het Haerenkwartier gaan volop door. In 2021 krijgen inwoners een eenmalige korting op de rioolheffing. De korting is in totaal € 219.000. De Regiodeal is vastgesteld waardoor er 30 miljoen geïnvesteerd wordt in de regio Zuidoost Friesland in de komende vier jaar. In 2021 gaan we verder met de uitvoering van de Regionale Energie Strategie.

We kijken met vertrouwen naar de ontwikkelingen in het winkelhart van Oosterwolde. De aanpak van leegstand en de marketing pakken we samen op, het busstation krijgt een upgrade en de (verwachte) nieuwbouw van de supermarkt toont de nodige bedrijvigheid. De kansen die recreatie in eigen land biedt willen we blijven faciliteren, zoals de uitbreiding van kleinschalige en unieke faciliteiten.

Begrotingsperspectief 2021-2024
Het vertrekpunt voor het opstellen van deze begroting is de Kaderbrief 2021-2024 met de mededeling over de gevolgen van de Meicirculaire 2020. Het (structurele) perspectief wijkt af van het gepresenteerde perspectief bij de Kaderbrief 2021. Dit heeft een aantal ( autonome) oorzaken. Zie hoofdstuk 'begrotingsresultaat bestaand beleid'. Er zijn ook hogere lasten op het gebied van Wmo. Vanuit de Taskforce Wmo zijn quickwins geformuleerd, deze heffen de hogere lasten nagenoeg op en zijn in deze begroting verwerkt. De inhoudelijke maatregelen die vanuit de Taskforce Wmo zijn geformuleerd worden later ter besluitvorming aan u voorgelegd.

x € 1.000
Begrotingsperspectief Begroting MJB MJB MJB
2021 2022 2023 2024
Begrotingsresultaat
Saldo baten en lasten -131 -933 -795 -663
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 793 22 22 22
Totaal structureel begrotingsperspectief 662 -911 -773 -641

.

Heroverwegingsproces
Het structurele begrotingsperspectief is vanaf 2022 al negatief. Daarnaast zijn er nog een aantal ontwikkelingen en risico’s die het perspectief gaan beïnvloeden. De belangrijksten zijn de herverdeling van het gemeentefonds, de gevolgen van de coronacrisis en de onzekerheid van de extra middelen voor de tekorten op Jeugd die we wel structureel in de begroting hebben geraamd (Samen Waarmaken 2020).

U heeft daarom bij de Kaderbrief 2021 ingestemd met het starten van een proces om bij de Kaderbrief 2022 met heroverwegingen te komen. Onderdeel hiervan zijn uiteraard ook de ambities uit Uitvoeringsprogramma. Inmiddels bent u over het procesvoorstel geïnformeerd.

Coronacrisis
Deze Programmabegroting is opgesteld op basis van bestaand beleid. Dat betekent dat de (structurele) gevolgen van de Coronacrisis hierin niet financieel zijn verwerkt. Er zijn effecten die pas later zichtbaar worden. Het is op dit moment financieel en maatschappelijk nog niet goed in te schatten wat de gevolgen zullen zijn. Wat corona voor Ooststellingwerf gaat betekenen betrekken we waar mogelijk bij het heroverwegingstraject. In de Najaarsrapportage worden de gevolgen voor de korte termijn in beeld gebracht. Voor de lange termijn gaan we de gevolgen aan de hand van scenario’s in beeld brengen zodra dit mogelijk en goed te onderbouwen is.

Met deze Programmabegroting 2021-2024 is ons inziens wederom uw Raadsprogramma verwerkt. We staan er in 2021 goed voor, maar we staan ook met elkaar voor een opgave. We werken ook in 2021 door aan consistent financieel beleid en het realiseren van onze ambities; een ‘sociaal, duurzaam en verbonden Ooststellingwerf’.