Meer
Publicatiedatum: 16-10-2020

Inhoud

Voorjaarsrapportage 2020

Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2020

Analyse van het financiële resultaat van de voorjaarsrapportage 2020 per programma.

Financiële gevolgen voorjaarsrapportage 2020 Incidenteel Structureel Totaal
Programma 1 Sociaal Domein - - -
Programma 2 Welzijn en Educatie - 130.000 - 17.000 - 147.000
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikkeling - 223.000 - - 223.000
Programma 5 Openbare orde en veiligheid - 46.400 - - 46.400
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening 850.900 - 4.000 846.900
Eindtotaal 451.500 - 21.000 430.500

Programma 1 sociaal domein

P1 Voorjaarsrapportage 2020 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Wmo
64010 Maatschappelijk opvang
Pilot extra opbouwwerk in de dorpen conform raadsbesluit 6 mei 2020. Wordt gedekt uit het ambitiefonds 2020 en 2021. -143.400 0 -143.400
Jeugdzorg
64300 Jeugd- en Jongerenwerk
Pilot gebiedsteams in de scholen conform raadsbesluit 06-05-2020. Wordt gedekt uit het ambitiefonds 2020. -33.600 0 -33.600
BATEN
Reserves programma 1
68801 Reserve programma 1
Dekking pilot extra opbouwwerk en de pilot gebiedsteams in school 177.000 0 177.000
Totaal 1 Sociaal Domein 0 0 0

Toelichting Programma 1

Programma 1 Sociaal Domein, per saldo budgettair neutraal

 • Maatschappelijke opvang, budgettair neutraal
  Op 6 mei 2020 hebt u ingestemd om de pilot opbouwwerk in de dorpen te verlengen met als doel om de burgerkracht en samenredzaamheid van dorpen en wijken door professionele ondersteuning een goede kans te geven (verder) te ontwikkelen. Met het aangenomen amendement is voor één jaar het bedrag beschikbaar gesteld van € 143.400. Na evaluatie van het eerste jaar wordt het tweede jaar beschikbaars gesteld. In totaal gaat het voor twee jaar om € 286.800.

 • Jeugd- en Jongerenwerk, budgettair neutraal
  Op 6 mei 2020 hebt u ingestemd om te starten met de pilot “gebiedsteam in de school” en hiervoor eenmalig € 33.600 beschikbaar te stellen. De inzet van een gebiedsteammedewerkers is in het eindrapport van de Taskforce genoemd als een preventieve beleidsmaatregel om optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen en mogelijk kosten te besparen. De pilot zal plaatsvinden in 2020 en wordt gedekt uit het ambitiefonds.

Programma 2 Welzijn & Educatie

P2 Voorjaarsrapportage 2020 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Lokaal onderwijsbeleid
62102 Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer: De werkelijke lasten waren in 2019 aanzienlijk hoger dan de begroting. Voor 2020 is een indexatie van 5 % overeengekomen. Vervoerders krijgen 80 % doorbetaald van het vervoer dat zij nu niet uitvoeren vanwege de Coronacrisis. De lasten liggen circa 2 maanden ongeveer 20 % lager. Vooralsnog stellen we de kosten incidenteel bij naar het niveau van de werkelijke kosten in 2019. Bij de najaarsrapportage bekijken we dit opnieuw. De structurele meerkosten worden meegenomen in de kaderbrief en begroting. -80.000 0 -80.000
Lokaal sportbeleid
62510 Sportstimulering
Inhuur sportformateur t.b.v. opstellen Lokaal Sportakkoord en uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020. Lasten worden gedekt via een specifieke uitkering. -35.000 0 -35.000
Volksgezondheid
65110 Nota gezondheidsbeleid
Op 6 november 2019 heeft het college ingestemd om vanaf 2020 aan de GGD aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de in- en uitvoering van de verplichte wet GGZ. . 0 -17.000 -17.000
Huisvesting Onderwijs
62000 Huisvesting Voortgezet Onderwijs
Bij het Stellingwerfcollege zijn bij de dakkappen op diverse plaatsen lekkages. Dit heeft geleid tot houtrot en zal gerepareerd moeten worden. -50.000 0 -50.000
BATEN
Lokaal sportbeleid
62510 Sportstimulering
Rijksbijdrage sportformateur Lokaal Sportakkoord uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020 35.000 0 35.000
Totaal 2 Welzijn & educatie -130.000 -17.000 -147.000

Toelichting Programma 2

Programma 2 Welzijn & Educatie, nadeel € 147.000

 • Leerlingenvervoer, nadeel € 80.000
  De werkelijke lasten waren in 2019 aanzienlijk hoger dan de begroting. Voor 2020 is een indexatie van 5 % overeengekomen. Vervoerders krijgen 80 % doorbetaald van het vervoer dat zij nu niet uitvoeren vanwege de Coronacrisis. De lasten liggen circa 2 maanden ongeveer 20 % lager. Vooralsnog stellen we de kosten incidenteel bij naar het niveau van de werkelijke kosten in 2019. Bij de najaarsrapportage bekijken we dit opnieuw. De structurele meerkosten worden meegenomen in de kaderbrief en begroting. De eventuele meerkosten voor vervoer in verband met Corona worden door het Rijk vergoed.

 • Sportstimulering, budgettair neutraal
  Inhuur sportformateur ten behoeve van het opstellen Lokaal Sportakkoord en uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 2020. De lasten bedragen € 35.000 en worden gedekt via een specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord. Met dit budget wordt een sportformateur aangesteld die lokale sportonderwerpen in samenhang met elkaar en samen met sportverenigingen, sportaanbieders en onderwijs oppakt.

 • Huisvesting voortgezet onderwijs, nadeel € 50.000
  Bij het Stellingwerfcollege zijn bij de dakkappen op diverse plaatsen lekkages. Dit heeft geleid tot houtrot en zal gerepareerd moeten worden. Er is een bouwbedrijf langs geweest om dit te onderzoeken. Dit bouwbedrijf heeft op basis van haar onderzoek een raming van de kosten opgesteld om de problemen op te lossen. Op basis van de beschrijving van de problemen en de ontvangen foto’s zien wij de noodzaak van de reparatie in. De reparatie valt binnen de reikwijdte van de wet- en regelgeving van de huisvesting van het onderwijs. In de voorjaars rapportage zijn wij uitgegaan van de raming van de kosten van het bouwbedrijf. Er zal nog een second opinion worden gevraagd bij een andere partij. Alle bouwdelen met constructiefouten zijn reeds hersteld. Met deze laatste reparatie is het reëel om te zeggen dat we het dossier kunnen gaan afsluiten.

Programma 3 Ruimtelijke & Economische Ontwikkelingen

P3 Voorjaarsrapportage 2020 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Milieu
65510 Milieubeleid
Lasten gerelateerd aan subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulaire inkopen (AKCI) en gez. Streekagenda verduurzaming ZO-Friesland. Kosten worden gedekt door een tweetal subsidies. -23.790 0 -23.790
65514 Reductie Regeling Energie
De gemeente heeft een specifieke uitkering voor Reductie Regeling Energie (RRE) ontvangen. Met RRE wordt ingezet op bewustwording van inwoners over het energiegebruik en het treffen van maatregelen voor energiebesparing. -246.043 0 -246.043
66013 Uitvoeringsbudget programma duurzaam
Het programmaplan duurzaamheid is nog niet gereed. In combinatie met de maatregelen rond corona wordt het budget dit jaar niet volledig benut. Het aangepaste budget wordt gebruikt voor projectleider regio deal en voor duurzaamheidscampagne en –activiteiten. 50.000 0 50.000
65516 Klimaatmiddelen
Betreft het beschikbaar stellen van budget voor de het opstellen van de Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten. De dekking van deze middelen is de Rijksbijdrage die bij de decembercirculaire 2019 aan gemeenten beschikbaar is gemaakt. Dit is met u gecommuniceerd via raadsmededeling nummer 552. -237.000 0 -237.000
Groen leefomgeving
63004 Bomen buitendienst
Extra lasten groen als gevolg van de februari storm -36.000 0 -36.000
Reserve`s programma 3
68803 Reserve programma 3
Grex mutatie reserve. -521.299 0 -521.299
Planontwikkeling
66501 Grondexploitatie woningbouw
Actualisatie nav jaarrekening 2019 99.800 0 99.800
66601 Mutaties voorraad bouwgrond woningbouw
Actualisatie nav jaarrekening 2019 165.506 0 165.506
66602 Mutaties voorraad bouwgrond industrieterreinen
Actualisatie nav jaarrekening 2019 61.959 0 61.959
BATEN
Milieu
65510 Milieubeleid
Subsidie advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Status project afgerond. 10.000 0 10.000
Aandeel gem. OSW in gez. streekagenda koepelproject verduurzaming ZO-Friesland. Projecten voorbereid maar vanwege corona on hold. 13.790 0 13.790
65514 Reductie Regeling Energie
Specifieke uitkering Reductie Regeling Energie. 246.043 0 246.043
Planontwikkeling
66501 Grondexploitatie woningbouw
Actualisatie nav jaarrekening 2019 139.034 0 139.034
66502 Grondexploitatie industrieterreinen
Actualisatie nav jaarrekening 2019 55.000 0 55.000
Totaal 3 Ruimelijke & economische ontwikkelingen -223.000 0 -223.000

Toelichting Programma 3

Programma Ruimtelijke & Economische ontwikkeling, nadeel € 223.000

 • Reductie Regeling Energie, budgettair neutraal
  De gemeente heeft een specifieke uitkering van € 246.000 ontvangen voor Reductie Regeling Energie (RRE). Met RRE wordt ingezet op bewustwording van inwoners over het energiegebruik en het treffen van maatregelen voor energiebesparing.

 • Uitvoeringsbudget programma Duurzaam, voordeel € 50.000
  Het programmaplan duurzaamheid is nog niet gereed. In combinatie met de maatregelen rond corona wordt het budget dit jaar niet volledig benut. Het aangepaste budget wordt gebruikt voor projectleider regio deal en voor duurzaamheidscampagne en -activiteiten.

 • Klimaatmiddelen,nadeel € 237.000
  Betreft het beschikbaar stellen van budget voor de het opstellen van de Transitievisie Warmte, Wijkaanpak en Energieloketten. De dekking van deze middelen is de Rijksbijdrage die bij de decembercirculaire 2019 aan gemeenten beschikbaar is gemaakt. Dit is met u gecommuniceerd via raadsmededeling nummer 552.

 • Bomen buitendienst, nadeel € 36.000
  Extra uitgaven voor snoeien en herplanten van bomen als gevolg van de storm in februari.

Programma 5 Openbare orde en veiligheid

P5 Voorjaarsrapportage 2020 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Handhaving
66310 Handhaving
Extra bijdrage conform definitieve begroting FUMO 2020. Bijdrage is als incidenteel verwerkt in de voorjaarsrapportage. In de kaderbrief/begroting worden de structurele extra lasten verwerkt. -54.400 0 -54.400
BATEN
Handhaving
66310 Handhaving
Opgelegde dwangsommen 8.000 0 8.000
Totaal 5 Openbare orde en veiligheid -46.400 0 -46.400

Toelichting Programma 5

Programma Openbare orde en veiligheid, nadeel € 46.400

 • Handhaving, nadeel € 54.400
  Extra bijdrage aan de FUMO conform de definitieve begroting FUMO 2020 van 82.400. Bijdrage is als incidenteel verwerkt in de voorjaarsrapportage. In de kaderbrief/begroting worden de structurele extra lasten verwerkt. Zie hiervoor ook de raadsmededeling nummer 541. De verhoging van de bijdrage aan de FUMO heeft o.a. te maken met taken die verschuiven van de gemeente naar de FUMO. Dit betekent dat er bij OWO-VTH fte wordt ingeleverd ter hoogte van € 28.000. Dus per saldo is het nadeel € 54.400.

Programma 6 Bestuur & Dienstverlening

P6 Voorjaarsrapportage 2020 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Organisatorische kostenplaatsen -97.500 0 -97.500
OWO kostenplaatsen
69350 Team Backoffice Sociaal Domein
Verder gaande digitalisering en efficiëntie heeft geleid tot het inleveren van vacatureruimte. Met deze besparing dragen wij bij aan de taakstelling binnen OWO. Het netto-voordeel bedraagt € 52.000 0 155.000 155.000
Reserves programma 6
68806 Reserve programma 6
Vrijvallen van de verplichting reservering precariobelasting voor 2020 en 2021. Zie ook mededeling aan de raad nummer 540 800.000 0 800.000
IP Advies en ondersteuning
69151 IP Bedrijfsvoering algemeen
Bij de laatste Europese aanbesteding van de brandverzekering is door zowel verzekeraars, als door de verzekeringsafdeling van de OWO-gemeenten het nut en de noodzaak voor taxaties van de gemeentepanden inclusief de inventarissen benoemd. Voor onze gemeente Voor onze gemeente zal een taxatie van alle verzekerde objecten met de inventarissen circa € 35.000 gaan kosten. -35.000 0 -35.000
BATEN
Algemene inkomsten en uitgaven
67000 Gemeentefonds
Financieel gevolg van de decembercirculaire 2019. 0 -56.000 -56.000
OWO kostenplaatsen
Lagere bijdrage van onze OWO-partners door besparingen binnen het team Backoffice Sociaal Domein. 0 -103.000 -103.000
Bouwen en Wonen
Aantal grote bouwprojecten verwacht 350.000 0 350.000
Er is geen voorziening omgevingsvergunningen gevormd in 2019, omdat het project waarvoor dit bedoeld was in fases wordt uitgevoerd. Doordat de voorziening niet gevormd is, is er ook geen vrijval mogelijk. -166.600 0 -166.600
Totaal 6 Bestuur & Dienstverlening 850.900 -4.000 846.900

Toelichting Programma 6

Programma 6 Bestuur & Dienstverlening, voordeel € 846.900

 • Organisatorische kostenplaatsen, nadeel € 97.500
  • Ten behoeve van de begeleiding van planologische ontwikkelingen en bijbehorende vergunningsperiode is capaciteit ingehuurd. De lasten hiervan bedragen € 20.000.
  • Voor de projectleider van het project Toegankelijkheid in het kader van Verdrag toegankelijkheid is nog 1 jaar inhuur nodig (vanaf medio mei 2020 tot en met medio mei 2021). De kosten hiervan bedragen € 12.500.
  • Door een omissie is in 2020 niet genoeg budget in de vaste formatie voor de RO werkzaamheden. De lasten hiervoor zijn € 65.000.
  Hierin is vanaf 2021 wel voorzien, abusievelijk is bij dit herstel 2020 niet meegenomen.

 • Team backoffice Sociaal Domein, voordeel per saldo € 52.000
  Verdergaande digitalisering en efficiënter werken heeft geleid tot het inleveren van vacatureruimte bij de backoffice Sociaal Domein. Het netto voordeel bedraagt € 52.000 (€ 155.000 minus lagere te ontvangen vergoeding OWO-partners € 103.000, in verband met dit voordeel). Bij de vaststelling van de begroting 2020 is de oorspronkelijke taakstelling van € 250.000 vervallen. Deze taakstelling hadden we opgenomen voor besparingen bij OWO, openbare ruimte en beleid accommodaties. Met deze besparing vullen we een deel van de taakstelling in.

 • Reserve programma 6 Precario, voordeel € 800.000
  Met het stoppen van de procedures door de netbeheerder over de precario kunnen we de verplichting van de reservering van € 800.000 per jaar precariobelasting laten vrijvallen voor 2020 en 2021. Zie hiervoor ook de mededeling aan de raad nummer 540.

 • Bedrijfsvoering algemeen, nadeel € 35.000
  Bij de laatste Europese aanbesteding van de brandverzekering is door zowel verzekeraars, als door de verzekeringsafdeling van de OWO-gemeenten het nut en de noodzaak voor taxaties van de gemeentepanden inclusief de inventarissen benoemd. Voor onze gemeente zal een taxatie van alle verzekerde objecten met de inventarissen circa € 35.000 gaan kosten.

 • Gemeentefonds, nadeel € 56.000
  Betreft het opnemen van het financieel gevolg van de decembercirculaire 2019.
  Zie ook hiervoor de mededeling aan de raad nummer 552.

 • Omgevingsvergunningen, voordeel € 350.000
  Er worden nog een aantal grote bouwprojecten verwacht waarvoor wij leges ontvangen.

 • Omgevingsvergunning, nadeel € 166.600
  Er is geen voorziening omgevingsvergunningen gevormd in 2019, omdat het project waarvoor dit bedoeld was in fases wordt uitgevoerd. Doordat de voorziening niet gevormd is, is er ook geen vrijval mogelijk.

Programmawijzigingen zonder resultaatimpact

Voorjaarsrapportage 2020 Incidenteel Structureel Totaal
Programma 1 Sociaal Domein
LASTEN
WMO
64001 Begeleiding (AWBZ)
Dekking voor maatwerkbudget Gebiedsteam voor uitgaven BabythuisZorg 5.000 0 5.000
Jeugdzorg
64300 Jeugd- en Jongerenwerk
Dekking voor inhuur bij Samenleving (voor de doe-agenda Participatie) 4.971 0 4.971
64810 Individuele voorz.Natura Jeugd
Dekking voor de consulenten Jeugd in huisartsenpraktijken 50.400 0 50.400
65200 Jeugdgezondheidszorg
Dekking voor maatwerkbudget Gebiedsteam voor uitgaven BabythuisZorg 5.000 0 5.000
Participatie
63700 Participatie Werkdeel
Conform raadsbesluit van 23 april 2019, Notitie inclusief Ooststellingwerf: Participatie werkdeel als dekking voor structurele formatie-uitbreiding van een casemanager en een administratief medewerker ESF. In 2020 € 88.200. Vanaf 2021 € 117.200. 0 88.200 88.200
Dekking inzet integrale aanpak Statushouders bij Gebiedsteam vanuit budget statushouders 13.370 0 13.370
Inkomensverstrekking
63503 Armoedebeleid/Minima
€ 5.000 als dekking voor maatwerkbudget Gebiedsteam voor uitgaven BabythuisZorg. € 49.000 als dekking voor uitbreiding aantal budgetadviseurs bij het Gebiedsteam. 54.000 0 54.000
Totaal programma 1 Sociaal Domein 132.741 88.200 220.941
Programma 2 Welzijn & educatie
LASTEN
Kunst en cultuur
62700 Cultuurbevordering
Subsidie Stellingwerfcollege en Historische Vereniging Oosterwolde t.b.v. 75 jaar vrijheid ten laste van budget college onvoorzien. Conform collegebesluit 28 januari2020. -7.100 0 -7.100
Totaal programma 2 Welzijn & educatie -7.100 0 -7.100
Programma 6 Bestuur & dienstverlening
LASTEN
Algemene inkomsten en uitgaven
67100 Onvoorzien
Viering 75 jaar vrijheid: twee bijdragen voor de Historische vereniging Oosterwolde € 3.875 en Stellingwerf College € 3.200. 7.100 0 7.100
Organisatorische kostenplaatsen -4.971 0 -4.971
OWO kostenplaatsen
69353 Gebiedsteam
Structurele formatieuitbreiding van een casemanager en een administratief medewerker ESF. In 2020 € 88.200. Vanaf 2021 € 117.200 vanuit budget Participatie werkdeel. 0 -88.200 -88.200
Inzet integrale aanpak Statushouders bij Gebiedsteam vanuit budget statushouders -13.370 0 -13.370
69354 Team Brink
€ 50.400 inzet consulent Jeugd in de huisartsenpraktijken en € 49.000 voor uitbreiding aantal budgetadviseurs. -99.400 0 -99.400
Maatwerkbudget voor uitgaven BabyThuiszorg -15.000 0 -15.000
Totaal programma 6 Bestuur & dienstverlening -125.641 -88.200 -213.841
Eindtotaal 0 0 0

Administratieve wijzigingen

Voorjaarsrapportage 2020 Incidenteel Structureel Totaal
Programma 2 Welzijn & educatie
LASTEN
Huisvesting Onderwijs
61600 Huisvesting basisonderwijs
Vanwege overname beheer en exploitatie MFS de Boekebeam te Waskemeer vervallen de uitgaven (vergoeding leegstand en bestuurskosten), die hiermee samenhingen. Hierdoor ontstaat per saldo een budgetneutrale exploitatie. Conform B&W advies d.d. 08-10-2019. 0 5.300 5.300
61601 MFS De Boekebeam
Overname beheer en exploitatie MFA de Boekebeam te Waskemeer. Exploitatie is budgetneutraal. Conform B&W advies d.d. 08-10-2019. 0 -14.100 -14.100
0 -5.850 -5.850
0 -879 -879
0 -13.296 -13.296
0 -17.500 -17.500
Totaal programma 2 Welzijn & educatie 0 -46.325 -46.325
Programma 3 Ruimtelijke & economische ontwikkeling
BATEN
Huisvesting Onderwijs
61601 MFS De Boekebeam
Overname beheer en exploitatie MFA de Boekebeam te Waskemeer. Exploitatie is budgetneutraal. Conform B&W advies d.d. 08-10-2019. 0 46.325 46.325
Totaal programma 3 Ruimtelijke & economische ontwikkeling 0 46.325 46.325
Programma 6 Bestuur & dienstverlening
LASTEN
Organisatorische kostenplaatsen -17.000 0 -17.000
OWO kostenplaatsen
69351 Team Belastingen & Vastgoedinformatie
Generatiegericht maatwerk -1.650 0 -1.650
IP Advies en ondersteuning
69156 IP Generatiegericht maatwerk
Voor een aantal personen zijn afspraken gemaakt in het kader van generatiegericht maatwerk. 18.650 0 18.650
Totaal programma 6 Bestuur & dienstverlening 0 0 0
Eindtotaal administratieve wijzigingen 0 0 0