Meer
Publicatiedatum: 23-09-2019

Inhoud

Sitemap

Kaderbrief 2020 - 2023 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Samenvatting Blz. 3  
Samenvatting Blz. 4  
1. Financiële verkenning Blz. 5  
Financiële verkenning 2019 - 2023 Blz. 6  
a. Begrotingsperspectief na Decembercirculaire 2018 Blz. 7  
b. Voorjaarsrapportage 2019 - structureel inclusief Sociaal Domein Blz. 8  
c. Correctie incidentele baten en lasten Blz. 9  
d. Kapitaalgoederen - Verkeer, wegen en groen Blz. 10  
e. Financieel beslag begroting 'definitief' Blz. 11  
f. Samenwerking OWO diverse ontwikkelingen Blz. 12  
g. Autonome ontwikkelingen Blz. 13  
h. Gemeenschappelijke regelingen (FUMO en VRF) Blz. 14  
i. Organisatie Blz. 15  
2. Oplossingsrichtingen financiële situatie Blz. 16  
Kaders stellen Blz. 17  
Kader 1: Keuzes in ambities van het college worden transparant gemaakt Blz. 18  
Kader 2: De meerjarenbegroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn Blz. 19  
Kader 3: Via administratief technische maatregelen moet budget worden gevonden Blz. 20  
Kader 4: De organisatie moet voorstellen voor versobering, efficiency, doelmatigheid of andere maatregelen aandragen Blz. 21  
Kader 5: Lasten en baten binnen het Sociaal Domein moeten budget opleveren Blz. 22  
Kader 6: Hanteren uitgangspunt van 100 % kostendekkende heffingen / lastenverhoging Blz. 23  
3. Begrotingsuitgangspunten Blz. 24  
Begrotingsuitgangspunten Blz. 25  
4. Kanttekening en financiële toelichting Blz. 26  
Kanttekening Blz. 27  
Financiële toelichting Blz. 28