Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Voorjaarsrapportage 2019

Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2019

Analyse van het financiële resultaat van de voorjaarsrapportage 2019

Financiële gevolgen voorjaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
Programma 1 Sociaal Domein 200.000 - 800.000 - 600.000
Programma 2 Welzijn en Educatie 134.000 - 23.000 111.000
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikk. 534.000 - 13.000 521.000
Programma 5 Openbare orde en veiligheid - 11.000 - - 11.000
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening - 97.000 11.000 - 86.000
Eindtotaal 760.000 - 825.000 - 65.000

Programma 1 sociaal domein

P1 Voorjaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Jeugdzorg
64810/42310 Bij de begroting 2019 is het budget voor jeugdhulp met € 750.000 verhoogd. Uit de voorlopige resultaten van de Jaarstukken 2018 blijkt dat de uitgaven voor het Sociaal Domein ruim 3 miljoen hoger zijn dan primitief geraamd in 2018 (voornamelijk jeugdhulp). Wij verwachten voor 2019 ook een tekort. De hoogte hiervan is nog niet goed in te schatten. We zijn bezig met een Taskforce en er zijn ontwikkelijken bij de landelijke politiek. We gaan daarom voor 2019 voorlopig uit van de helft van het tekort en ramen daarom nu een tekort van € 800.000. 0 -800.000 -800.000
Participatie
63700/34490 Extra budget nodig in 2019 voor het Participatie Werkdeel conform raadsvoorstel van 23 april 2019 'op weg naar een inclusief Ooststellingwerf 2019-2021'. -100.000 0 -100.000
Inkomensverstrekking
63221/42200 Een voordeel door lagere lasten bij Levensonderhoud omdat het aantal uitkeringen lager is dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden. 300.000 0 300.000
63511/42320 Een nadeel op de individuele inkomenstoeslag omdat we een groter bereik van deze regelingen hebben. -40.000 0 -40.000
63512/42320 Een voordeel op de individuele studietoeslag omdat van deze regeling geen gebruik wordt gemaakt. 40.000 0 40.000
Totaal 1 Sociaal Domein 200.000 -800.000 -600.000

Toelichting Programma 1

Programma 1 - Sociaal Domein 
(nadeel € 600.000)

• Structureel
Geschatte meerkosten Wmo & Jeugd €1.550.000 waarvan €750.000 reeds verwerkt.

• Incidenteel:
Voordeel door lagere lasten bij Levensonderhoud € 300.000,
minder aanvragen individuele studietoeslag € 40.000.

Nadeel door extra budget 'op weg naar een inclusief Ooststellingwerf 2019-2021‘ € 100.000,
meer aanvragen individuele inkomenstoeslag € 40.000

Programma 2 Welzijn & Educatie

P2 Voorjaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Lokaal onderwijsbeleid
62120/42500 Vanaf 2019 ontvangen we een hogere Rijksbijdrage voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB). De verhoogde Rijksbijdrage wordt in 2019 al deels ingezet. Structureel wordt jaarlijks, naast de rijksbijdrage, een bedrag van € 200.000 ingezet voor het OAB vanuit de algemene middelen. Per saldo verwachten we hierover voor 2019 een voordeel van € 150.000. -103.363 0 -103.363
Lokaal sportbeleid
62510/42500 Bij de decembercirculaire 2018 is extra budget beschikbaar gekomen voor Stimuleringsregeling Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Dit zorgt hier voor een hogere last en bij de algemene uitkering voor een hogere bate. 0 -23.333 -23.333
Huisvesting Onderwijs
62000/34461 Afhandeling laatste afrondingspunten onderhoud (CV en dak) De Kampus (besluit B&W 26 maart 2019) -24.000 0 -24.000
Welzijn en sportaccommodaties
62610/73000 Incidenteel voordeel uitgestelde investering sportcomplex Waskemeer. 8.000 0 8.000
BATEN
Lokaal onderwijsbeleid
62120/41110 Vanaf 2019 ontvangen we een hogere Rijksbijdrage voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB). De verhoogde Rijksbijdrage wordt in 2019 al deels ingezet. Structureel wordt jaarlijks, naast de rijksbijdrage, een bedrag van € 200.000 ingezet voor het OAB vanuit de algemene middelen. Per saldo verwachten hierover voor 2019 een voordeel van € 150.000. 253.363 0 253.363
Totaal 2 Welzijn & educatie 134.000 -23.333 110.667

Toelichting Programma 2

Programma 2 – Welzijn & Educatie
(voordeel € 111.000)

• Structureel
Nadeel door stimuleringsregeling Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches € 23.000

• Incidenteel
Nadeel door Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB)  € 103.000,
afronding de Kampus (cv en dak) € 24.000)

Voordeel hogere Rijksbijdrage OAB € 253.000

Programma 3 Ruimtelijke & Economische Ontwikkelingen

P3 Voorjaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Wegen
60804/34300 In december 2017 hebben B&W besloten het onderhoud aan de Nanningabrug een jaar naar voren te halen. Dit bracht in 2018 een overschrijding van 37.000,- met zich mee. In 2019 zal er een onderschrijding zijn van 37.000,- zijn door het al in 2018 uitgevoerde onderhoud. 37.000 0 37.000
Groen leefomgeving
63003/73000 Incidenteel voordeel uitgestelde investering maaimachine en houtversnipperaar. 18.444 0 18.444
63004/34300 Compensatie Eikenprocessierups werkzaamheden eigen dienst 9 wk*36 uur* € 57,-. -18.500 0 -18.500
63011/34330 Verbeteren biodiversiteit door bermen in te zaaien met een bloem-/kruidenrijk mengsel. Tevens kunnen zich hierin natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups vestigen. -5.000 0 -5.000
63020/34330 De afgelopen jaren is er een grote toename van het aantal nesten van de eikenprocessierups. Wetgeving geeft aan dat de bestrijding van de eikenprocessierups actief ter hand moet worden genomen. In de reguliere begroting zijn geen middelen opgenomen om deze nesten te verwijderen. Gezien de vooruitzichten kan het bedrag bij de 2e marap 2019 nog bijgesteld moeten worden. -25.000 0 -25.000
Reserves programma 3
68803/60003 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 91.690 0 91.690
Recreatie en toerisme
63014/34300 Ivm hogere loonkosten voor brug- en sluisbediening via de Provincie zullen de kosten hoger uitvallen. 0 -13.000 -13.000
Planontwikkeling
66100/34300 Ter borging van de continuïteit van de uitvoering van het Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf is verlenging van inzet extra capaciteit en deskundigheid voor 5 maanden nodig (tm 31-12-2019). De lasten bedragen € 40.000. We stellen voor € 20.000 te dekken uit het beschikbare budget uitvoeringsagenda woonvisie. 20.000 0 20.000
66501/33310 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 -36.800 0 -36.800
66501/74000 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 1.652 0 1.652
66502/33310 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 -29.564 0 -29.564
66502/74000 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 -8.976 0 -8.976
66601/63000 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 -166.192 0 -166.192
66602/63000 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 -2.027.727 0 -2.027.727
66650/73000 Afboeking van de boekwaarde van de verkoop van 3,6 ha grond Appelscha-hoog. -125.493 0 -125.493
BATEN
Planontwikkeling
66501/33100 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 205.134 0 205.134
66502/33100 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 1.987.013 0 1.987.013
66502/74000 Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018 -16.230 0 -16.230
66650/33100 Realisatie van drie verkopen: 633.000 0 633.000
1. netto-opbrengst grond plus boerderij Appelscha-hoog € 385.000. Er is nu definitief overeenstemming bereikt.
2. ook bij Appelscha-hoog is 3,6 ha landbouwgrond verkocht (zie ook afboeking boekwaarde) € 186.500.
3. op de locatie van de voormalige kinderopvang 't Clowntje zijn zes appartementen gerealiseerd. De gemeente heeft het terrein erom heen verkocht, opbrengst € 61.500.
Totaal 3 Ruimelijke & economische ontwikkelingen 534.452 -13.000 521.452

Toelichting Programma 3

Programma 3 - Ruimtelijke & Economische ontwikkeling
(voordeel € 521.000)

• Structureel
Er zijn geen grote voor-/nadelen

• Incidenteel
Voordeel door drie verkopen (boerderij Appelscha, landbouwgrond, locatie ‘t Clowntje € 633.000, eerder uitgevoerd onderhoud Nanningabrug € 37.000
Nadeel door afboeking boekwaarde verkoop landbouwgrond € 125.000

Programma 5 Openbare orde en veiligheid

P5 Voorjaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Handhaving
66310/42400 Wijziging begroting FUMO 2019 -11.000 0 -11.000
Totaal 5 Openbare orde en veiligheid -11.000 0 -11.000

Toelichting Programma 5

Programma 5 - Openbare orde en veiligheid
(nadeel € 11.000)


• Incidenteel
Nadeel door begrotingswijziging FUMO.

Programma 6 Bestuur & Dienstverlening

P6 Voorjaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Huisvesting
69101/73000 Incidenteel voordeel uitgestelde investering aanschaf inventaris gemeentehuis. 10.800 0 10.800
Algemeen bestuur
60000/11000 Als gevolg van verschenen circulaire (29 november 2018) is de vergoeding voor raadsleden omhoog gegaan per 1-1-2019. 0 -10.000 -10.000
60501/34300 Europese aanbesteding accountantsdiensten in OWO-verband door inschakeling van een inkoopbureau, raadsbesluit 23 april 2019. -7.000 0 -7.000
60502/34300 Structurele verhoging budget rkc raadsbesluit d.d. 6 november 2018 0 -4.180 -4.180
Totaal Algemene overhead kosten
69201/30901 Betreft de netto-last voor de inhuur van de interimsecretaris tot oktober 2019. -71.000 0 -71.000
Organisatorische kostenplaatsen
69304/73000 Incidenteel voordeel uitgestelde investering bestelwagens. 16.514 0 16.514
69302/30902 Inhuur extra personeel -30.000 0 -30.000
Verlenging inzet extra capaciteit en deskundigheid ter borging van de continuïteit van de uitvoering van het plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf € 40.000. We stellen voor € 20.000 te dekken uit het beschikbare budget uitvoeringsagenda woonvisie. -40.000 0 -40.000
Reserves programma 6
68806/60006 Toevoeging extra opbrengst precario belasting aan reserve -800.000 0 -800.000
Saldo financieringsfunctie
69250/74000 Actualisatie rente 7.324 0 7.324
BATEN
Algemene inkomsten en uitgaven
66800/21200 De BNG Bank is tevreden over 2018 en wil de aandeelhouders daarin laten delen. De bank meldt dat de winst daalde, maar dat het dividendpercentage omhoog kan van 37,5 procent naar 50 procent. 0 6.352 6.352
67000/41100 De uitkomst van de decembercirculaire 2018 is over 2019 € 18.771 positief. Vanaf 2020 is het positieve gevolg € 33.000. 0 18.771 18.771
Belastingen en Wet WOZ
68100/32200 Vanaf het belastingjaar 2016 kan er een extra netto opbrengst precariobelasting worden gerealiseerd doordat tussen Enexis en Liander netwerken zijn geruild. Deze informatie is in 2018 beschikbaar gekomen. De extra opbrengsten over de jaren 2019 tot en met 2021 bedragen € 2.400.000, deze vooralsnog toevoegen aan de reserve (in afwachting van bezwaar en beroep). 800.000 0 800.000
Saldo financieringsfunctie
69250/74000 Actualisatie rente 16.230 0 16.230
Totaal 6 Bestuur & Dienstverlening -97.132 10.943 -86.189

Toelichting Programma 6

Programma 6 – Bestuur & Dienstverlening
(nadeel € 86.000)

• Structureel
Er zijn geen grote voor-/nadelen

• Incidenteel
Nadeel door netto-last inhuur van de interimsecretaris tot oktober 2019 € 71.000
Nadeel door inhuur extra personeel € 30.000

Programmawijzigingen zonder resultaatimpact

Voorjaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Jeugdzorg
64810/42310 Dekking inzet inkoopondersteuner voor het Gebiedsteam 12.150 0 12.150
Participatie
63700/42500 Dekking inzet integrale aanpak Statushouders vanuit incidenteel overgehevelde budget statushouders 73.162 0 73.162
Totaal 1. Sociale Domein 85.312 0 85.312
LASTEN
Kunst en cultuur
62701/42101 Subsidie voor Stichting de Kortsluiting voor het organiseren van laagdrempelige muzikale en culturele activiteiten in 2019. Ten laste van budget onvoorzien van het College. -5.000 0 -5.000
Bijdrage deelname landelijke viering 75 jaar vrijheid -2.000 0 -2.000
Volksgezondheid
65110/34300 Dekking voor de salarislasten van de projectleider Vitale Regio. 10.710 0 10.710
Totaal 2. Welzijn & educatie 3.710 0 3.710
LASTEN
Algemene inkomsten en uitgaven
67100/00000 Subsidie voor Stichting de Kortsluiting voor het organiseren van laagdrempelige muzikale en culturele activiteiten in 2019. Ten laste van budget onvoorzien van het College. 5.000 0 5.000
Bijdrage deelname landelijke viering 75 jaar vrijheid 2.000 0 2.000
Organisatorische kostenplaatsen
69302/11000 Salarislasten van de projectleider Vitale Regio -10.710 0 -10.710
69302/30902 Inzet inkoopondersteuner voor het Gebiedsteam € 24.300 -24.300 0 -24.300
Inzet integrale aanpak Statushouders € 24.400. -24.400 0 -24.400
OWO kostenplaaten
69354/34300 Dekking inzet inkoopondersteuner voor het Gebiedsteam 12.150 0 12.150
69353/30902 Inzet integrale aanpak Statushouders vanuit incidenteel overgehevelde budget statushouders -48.762 0 -48.762
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening -89.022 0 -89.022
Eindtotaal 0 0 0

Administratieve wijzigingen

Voorjaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Wmo
64013/34300 Dekking voor de lasten van wijknet 2019 conform B&W advies d.d. 6 maart 2018. 50.000 0 50.000
64015/34300 Budget voor wijknet 2019 ten laste van WMO immaterieel conform B&W advies d.d. 6 maart 2018. -25.000 0 -25.000
Participatie
63300/42400 De administratieve wijziging van 273.000 is per abuis 2 maal verwerkt (najaarsrapportage 2018 en in de begroting 2019). Wordt bij deze gecorrigeerd. -273.000 0 -273.000
63700/11000 Budget voor uitvoering van wijknet 2019 ten laste van WMO immaterieel conform B&W advies d.d. 6 maart 2018. -25.000 0 -25.000
63700/34300 De administratieve wijziging van 273.000 is per abuis 2 maal verwerkt (najaarsrapportage 2018 en in de begroting 2019). Wordt bij deze gecorrigeerd. 273.000 0 273.000
Totaal 1. Sociale Domein 0 0 0
LASTEN
Wegen
60805/34300 Overheveling budget onkruidbeheersing naar buitendienst. 0 5.750 5.750
60807/34300 Overheveling budget onkruidbestrijding naar buitendienst. 0 -5.750 -5.750
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 0 0 0
LASTEN
Huisvesting
69101/34330 Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen. 0 5.000 5.000
69101/34380 Door indexering van loonkosten in de voorgaande jaren en een cao-stijging voor de periode 2019-2022 zet het budget met € 10.000 uit. 0 -10.000 -10.000
Deze stijging wordt opgevangen door voordelen op ECL's binnen het programma.
69101/34390 Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen. 0 2.000 2.000
69101/34420 Overheveling vanuit bureau- en kopieerkosten 0 -5.000 -5.000
69101/34510 Overheveling vanuit bureau- en kopieerkosten 0 5.000 5.000
69102/34330 Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen. 0 3.000 3.000
Algemeen bestuur
60000/34490 Verschuiving van budget automatisering naar opleiding 0 -7.000 -7.000
60000/34530 Verschuiving van budget automatisering naar opleiding 0 7.000 7.000
60500/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -1.538 -1.538
Dagelijks bestuur
60400/34520 Overheveling van budget voor de Waarderingskamer. 0 5.000 5.000
Algemene inkomsten en uitgaven
67111/00000 Voor de begroting 2019 is uitgegaan van 3,5% loonontwikkeling. 1% hiervan staat op de centrale begrotingspost vermeld, dit wordt nu verdeeld naar de functionele posten (kostenplaatsen). 0 144.000 144.000
Totaal algemene overhead kosten
69200/11200 Overheveling van budget ouderschapsverlof naar functionele afdeling. 12.000 0 12.000
69202/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -774 -774
Organisatorische kostenplaatsen
69300/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -1.781 -1.781
69301/11000 Betreft overheveling van ouderschapsverlof -12.000 0 -12.000
Verdeling extra loonruimte 0 -25.699 -25.699
Generatiegericht maatwerk -3.211 0 -3.211
69302/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -34.001 -34.001
Generatiegericht maatwerk -10.319 0 -10.319
69303/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -16.233 -16.233
Generatiegericht maatwerk -2.515 0 -2.515
OWO kostenplaatsen
69350/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -15.005 -15.005
69351/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -14.139 -14.139
69352/34300 Verdeling extra loonruimte 0 -13.827 -13.827
69354/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -20.863 -20.863
69360/34300 Verdeling extra loonruimte 0 -10.028 -10.028
69353/11000 Verdeling extra loonruimte 0 -9.541 -9.541
Belastingen en Wet WOZ
68200/34300 Lasten Waarderingskamer: met ingang van 2019 betaalt de gemeente deze zelf. Eerder werd dit centraal betaald door de VNG, die hiervoor werd gecompenseerd door het ministerie. Vanaf 2019 maakt het onderdeel uit van de algemene uitkering. 0 -5.000 -5.000
IP Advies en ondersteuning
69156/34300 Betreft de lasten van het generatiegericht maatwerk (vier personen) 16.045 0 16.045
BATEN
OWO kostenplaatsen
69350/30000 Verdeling extra loonruimte 0 10.003 10.003
69351/30000 Verdeling extra loonruimte 0 9.426 9.426
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening 0 0 0