Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Prognose financieel resultaat

Prognose financieel resultaat

In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2019. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per medio augustus 2019.
Bij de cijfers in de voorjaarsrapportage merken wij op dat we binnen het Sociaal Domein zijn uitgaan van een tekort van € 800.000.  In de meicirculaire heeft het Rijk via het Gemeentefonds ons gecompenseerd met een bedrag van € 638.000

De structurele gevolgen vanuit de najaarsrapportage zijn reeds in de primitieve begroting 2020 verwerkt.

bedragen x € 1.000
Begrotingsperspectief 2019
Begrotingsresultaat
Saldo bestaand beleid 359
Saldo overig nieuw beleid - 347
Vastgesteld begrotingsperspectief 2019-2022 12
Gevolgen septembercirculaire 2018, onderdeel algemene uitkering - 194
Dekkingsvoorstel septembercirculaire 2018 196
Gevolgen voorjaarsrapportage 2019 - 65
Vastgesteld begrotingsperspectief 2019-2022 - 51
Gevolgen najaarsrapportage 2019 inclusief meicirculaire 2019 317
Totaal begrotingsperspectief 2019-2022 na voorjaarsrapportage 2019 266
Structurele gevolgen najaarsrapportage 2019
2020 - 37.650
2021 12.000
2022 12.000