Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Najaarsrapportage 2019

Financiële gevolgen Najaarsrapportage 2019

Analyse van het financiële resultaat

In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Najaarsrapportage per programma. Onder de tabel worden de afwijkingen > € 25.000 toegelicht. In onderstaande tabellen zijn alle verschillen verklaard.

Financiële gevolgen najaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
Programma 1 Sociaal Domein - 85.500 - 85.500
Programma 2 Welzijn en Educatie 1.900 8.000 9.900
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikk. - 229.600 - 229.600
Programma 5 Openbare orde en veiligheid 106.000 106.000
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening 562.300 - 45.650 516.650
Eindtotaal 355.100 - 37.650 317.450

Afwijkingen per programma

Programma 1 Sociaal Domein, nadeel per saldo € 85.500

WMO:

 • woningaanpassingen, voordeel € 50.000
  Het aantal aanvragen voor woningaanpassingen fluctueert, er is nog geen stijging door abonnementstarief waar te nemen.
 • hulpmiddelen, voordeel € 50.000
  Voordeel bij hulpmiddelen doordat het contract goedkoper uitvalt dan aangenomen.
 • huishoudelijke hulp, voordeel € 150.000
  Een voordeel bij huishoudelijke hulp. Er lijkt een toename te zijn van het aantal aanvragen, die waarschijnlijk te wijten zijn aan het abonnementstarief maar dat blijkt vooralsnog niet uit de uitgaven.
 • begeleiding, nadeel € 150.000
  Een nadeel bij Wmo begeleiding door meer aanvragen.
 • vervoersvoorziening, nadeel € 200.000
  Hogere lasten voor vervoersvoorzieningen voornamelijk doordat de instroom (fors) hoger is dan de uitstroom. Daarnaast is het kilometertarief verhoogd.
 • eigen bijdrage, voordeel € 40.000
  We ontvangen een hogere eigen bijdrage voor Wmo dan waar we rekening mee hebben gehouden.
 • maatschappelijke opvang, nadeel € 38.000
  Betreft ontvangen decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (via de meicirculaire 2019) van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden, de stichting Vluchtelingenwerk voert deze taak voor ons uit.

Participatie:

 •  werkdeel, nadeel € 29.500
  Uitgaven voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Via de meicirculaire 2019 is extra geld beschikbaar gesteld.

Inkomensverstrekking:

 • bewindsvoering, voordeel € 75.000
  Een voordeel door lagere lasten bewindvoering.
 • schuldsanering, nadeel € 25.000
  Door vroegsignalering worden meer mensen vroegtijdig geholpen maar wordt er ook meer doorverwezen naar schuldsanering.

P1 Najaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Wmo
63900/42310 Het aantal aanvragen voor woningaanpassingen fluctueert, er is nog geen stijging door abonnementstarief waar te nemen. 50.000 0 50.000
63901/42310 Voordeel bij hulpmiddelen doordat het contract goedkoper uitvalt dan aangenomen. 50.000 0 50.000
64000/42310 Een voordeel bij huishoudelijke hulp. Er lijkt een toename te zijn van het aantal aanvragen, die waarschijnlijk te wijten zijn aan het abonnementstarief. maar dat blijkt vooralsnog niet uit de uitgaven. 150.000 0 150.000
64001/42310 Een nadeel bij Wmo begeleiding door meer aanvragen. -150.000 0 -150.000
64004/42310 Hogere lasten voor vervoersvoorzieningen voornamelijk doordat de instroom (fors) hoger is dan de uitstroom. Daarnaast is het kilometertarief verhoogd. -200.000 0 -200.000
64010/42500 Betreft ontvangen decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding (via de meicirculaire 2019) van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden, de stichting Vluchtelingenwerk voert deze taak voor ons uit. -37.920 0 -37.920
Participatie
63700/42500 Via de meicirculaire 2019 is extra geld beschikbaar gesteld voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. -29.636 0 -29.636
Inkomensverstrekking
63500/42320 Een voordeel door lagere lasten bewindvoering. 75.000 0 75.000
63501/42240 Schuldhulpverlening: door vroegsignalering worden meer mensen vroegtijdig geholpen maar wordt er ook meer doorverwezen naar schuldsanering. -25.000 0 -25.000
63511/42320 Groot bereik van de individuele inkomenstoeslag door actieve benadering. -20.000 0 -20.000
63512/42320 Van de individuele studietoeslag wordt (landelijk) geen gebruik gemaakt. 12.000 0 12.000
BATEN
WMO
64200/42130 We ontvangen een hogere eigen bijdrage voor Wmo dan waar we rekening mee hebben gehouden. 40.000 0 40.000
Totaal 1 Sociaal Domein -85.556 0 -85.556

Programma 2 Welzijn & Educatie, voordeel per saldo € 9.900

Lokaal onderwijsbeleid:

 • leerlingenvervoer, nadeel € 50.000
  Door hogere aantallen en kilometers  een tekort op leerlingenvervoer.
 • onderwijs achterstandenbeleid, voordeel €  40.000
  We hebben een hogere bijdrage ontvangen voor Onderwijs Achterstandenbeleid. In de voorjaarsrapportage hebben we daarom al € 150.000 al voordeel gemeld. Dit voordeel is hoger omdat een deel van het budget nog niet in 2019 wordt ingezet.
 • peuterspeelgroepen, voordeel € 32.000
  Terugontvangt van een deel van de subsidie 2018 van Stichting Scala voor peuterspeelgroepen.

Volksgezondheid:

 • visie op samenleving, voordeel € 30.000
  In aanloop naar de nieuwe Visie op Samenleven is er meer tijd gaan zitten in het onderzoeken en ontwikkelen van gezondheidsbeleid dan de uitvoering. Vanaf het tweede kwartaal, wanneer de koers helderder werd, wordt hier steeds meer invulling aangegeven.

Huisvesting onderwijs:

 • vernieuwbouw basisschool de Twirrewyn, nadeel € 196.000
  Betreft tijdelijke huisvesting en bereikbaarheid in verband met vernieuwbouw BS de Twirrewyn. 
  Let op: hiervan heeft 80.000 betrekking op 2020. Dit deel wordt in 2019 middels budgetoverheveling overgeheveld naar 2020.

Kunst en cultuur:

 • Overheidsparticipatie, voordeel € 150.000
  Er zijn minder bestedingen vanuit het budget Overheidsparticipatie.
P2 Najaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Lokaal onderwijsbeleid
62102/42310 Door hogere aantallen en kilometers een tekort op leerlingenvervoer . -50.000 0 -50.000
62107/42310 Voordeel op leerplicht, minder onderzoeken naar leerlingen in individuele situaties. 10.000 0 10.000
62120/42500 We hebben een hogere bijdrage ontvangen voor Onderwijs Achterstandenbeleid. In de voorjaarsrapportage hebben we daarom al € 150.000 al voordeel gemeld. Dit voordeel is hoger omdat een deel van het budget nog niet in 2019 wordt ingezet. 40.000 0 40.000
63801/42500 Terugontvangst van een deel van de subsidie 2018 van Stichting Scala voor Peuterspeelgroepen. 32.000 0 32.000
Kunst en cultuur
64323/42101 Lagere besteding van het budget Overheidsparticipatie 150.000 0 150.000
Volksgezondheid
65110/34300 In aanloop naar de nieuwe Visie op Samenleven is er meer tijd gaan zitten in het onderzoeken en ontwikkelen van gezondheidsbeleid dan de uitvoering. Vanaf het tweede kwartaal, wanneer de koers helderder werd, wordt hier steeds meer invulling aan gegeven. 30.000 0 30.000
De decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) is verhoogd naar € 109.000 per jaar. -14.156 0 -14.156
Huisvesting Onderwijs
61600/34300 Betreft tijdelijke huisvesting en bereikbaarheid ivm vernieuwbouw BS de Twirrewyn. Let op hiervan heeft 80.000 betrekking op 2020. Dit deel wordt in 2019 middels budgetoverheveling opgenomen in 2020. -196.000 0 -196.000
BATEN
Welzijn en Sportaccommodaties
64319/32100 Stijging huur in overeenstemming met de budgetovereenkomst. 0 8.000 8.000
Totaal 2 Welzijn & educatie 1.844 8.000 9.844

Programma 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen, nadeel per saldo € 229.600

Groene leefomgeving:

 • bomen, nadeel € 100.000
  €10.000 extra uitgaven voor de bestrijding van de eikenprocessierups en
  € 90.000 uitgaven als gevolg van de storm, incl. herplanten 105 bomen.

Afvalinzameling:

 • restafval en GFT, voordeel € 45.000
  Door het beter scheiden van afval zien we een daling in de verwerkingskosten van restafval, dit resulteert voor restafval tot een voordeel van € 64.000. Hier tegenover staat een stijging van de kosten voor het verwerken van GFT van € 19.000.
 • milieustraat, nadeel € 45.000
  Hogere kosten vanwege meer ingezameld en afgevoerd glas, hout, bouw- & sloopafval, puin en kunststoffen via milieustraat.

Planontwikkeling:

 • grond en Gebouwen, nadeel € 30.000
  Diverse lasten overige gronden en gebouwen.
 • gronden en Gebouwen: voordeel € 130.000
  Opbrengst verkoop via veiling van een kavel.
 • Planontwikkeling: Prikkedam, nadeel € 260.000
  Advies 4 september B&W, 1 oktober commissie en 7 oktober Raadsvergadering.
  Benodigde extra middelen voor Prikkedam bestaat uit:
  - overschrijding lasten tot en met heden ontwerpfase € 100.000
  - verwachte lasten vaststellingsfase € 105.000
  - verwachte lasten  bezwaar en Beroep raad van State € 55.000

Let op:  van de € 260.000 heeft € 55.000 betrekking op 2020. Middels budgetoverheveling worden deze lasten overgeheveld naar 2020.

Milieu:

 • zonnepaneelvelden, voordeel € 25.000
  De verwachte opbrengst zonnepaneelvelden is hoger dan begroot.

P3 Najaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Milieu
65510/00000 Minder uitnutting van middelen door de Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf waarvoor het budget bestemd is. 7.000 0 7.000
Groen leefomgeving
63010/30600 Er worden meer sloten door loonwerkers schoongemaakt. Dit zorgt voor een nadeel omdat er een hogere vergoeding moet worden betaald. -5.000 0 -5.000
63020/34330 €10.000 extra uitgaven t/m week 33 voor de bestrijding van de eikenprocessierups. € 90.000 uitgaven als gevolg van de storm dd. 5-6-19, inclusief herplanten van 105 bomen. -100.000 0 -100.000
Afvalinzameling
65313/34300 Vanwege Diftar+ minder verwerkingskosten restafval. 64.000 0 64.000
65314/34300 Vanwege Diftar+ meer verwerkingskosten GFT afval. -19.000 0 -19.000
65315/34300 Hogere kosten vanwege meer ingezameld en afgevoerd hout, bouw- & sloop-afval, puin en kunststoffen via milieustraat. -40.000 0 -40.000
65316/34300 Hogere kosten voor het afvoeren van glasinzameling. -5.000 0 -5.000
65318/31000 Teruggave energie- en gaslevering gemeentewerf 2018. 900 0 900
Planontwikkeling
66000/34540 De advertentiekosten vallen lager uit. Dit is al meegenomen in de begroting van 2020. 2.500 0 2.500
66650/34350 Diverse lasten overige gronden en gebouwen -30.000 0 -30.000
66002/34300 Advies 4 september B&W, 1 oktober commissie en 7 oktober Raadsvergadering. -260.000 0 -260.000
Benodigde extra middelen voor Prikkedam bestaat uit:
- overschrijding lasten tot en met heden ontwerpfase € 100.000
- verwachte lasten vaststellingsfase € 105.000
- verwachte lasten bezwaar en Beroep raad van State € 55.000
Let op: van de € 260.000 heeft € 55.000 betrekking op 2020. Middels budgetoverheveling worden deze lasten overgeheveld naar 2020.
BATEN
Milieu
65512/34700 De verwachte opbrengst zonnepaneelvelden is hoger dan begroot. 25.000 0 25.000
Planontwikkeling
66650/33100 Opbrengst verkoop via veiling van een kavel. 130.000 0 130.000
Totaal 3 Ruimelijke & economische ontwikkelingen -229.600 0 -229.600

Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid, voordeel per saldo € 106.000

Handhaving:

 • dwangsom, voordeel € 106.000
  Verbeurde dwangsom opgelegd door het college.

P5 Najaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
BATEN
Handhaving
66310/34500 Dwangsommen opgelegd door het college. 106.000 0 106.000
Totaal 5 Openbare orde en veiligheid 106.000 0 106.000

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening, voordeel per saldo € 511.994

Algemeen bestuur:

 • regelingen, nadeel € 30.000
  Gevolgen van de nieuwe rechtspositieregeling, waarbij een hogere vergoeding is vastgesteld.
 • verkiezingen, nadeel € 37.000
  De tarieven Verkiezingen zijn in 2018 voor 2019 herschikt. Uitgangspunt daarbij waren de werkelijk gemaakte kosten 2018. Daarbij is niet of onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat er in 2019 drie verkiezingen waren gepland (Prov. Staten, Waterschap en Europees parlement). Dat en hogere kosten bij een aantal kostensoorten resulteert uiteindelijk in een grote overschrijding. Hiervoor zijn wij voor de helft gecompenseerd via het gemeentefonds.

Dagelijks bestuur:

 • wachtgeld, nadeel € 26.900
  Betreft het wachtgeld oud wethouder.
  Voor 2020 bedraagt dit € 71.600 en voor 2021 € 43.600.
 • salariskosten, voordeel € 67.000
  Voordeel salariskosten college als gevolg van het vaststellen van de tijdbestedingsnorm wethouders op drie fte. Structureel  bedraagt dit voordeel € 67.000

Saldo financieringsfunctie:

 • kapitaallasten, voordeel € 100.000
  Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een deel van het beschikbare budget niet nodig.

Bouwen en Wonen:

 • kerkenvisie, nadeel € 50.000
  Voor het opstellen van de kerkenvisie wordt € 50.000 uitgegeven. Via de meicirculaire 2019 hebben wij hiervoor hetzelfde bedrag ontvangen.
 •  bouwleges, € 0
  Hogere opbrengst 500.000 in verband met  leges. Hiermee vormen we conform Raadsbesluit dd. 21 mei 2019 een voorziening.

Dienstverlening:

 • leges en rechten, voordeel € 38.804
  Is gevolg verhoging tarief 2019 wat bij de begroting voor 2019 nog niet was meegenomen en bate opbrengsten van producten waarvoor geen raming is opgenomen.

Algemene inkomsten en uitgaven:

 • gemeentefonds, voordeel € 543.402
  Algemene uitkering conform meicirculaire 2019.

Belastingen en Wet WOZ:

 • precario, nadeel € 63.000.
  Het aantal meters is onjuist verwerkt in een eerdere berekening en wijkt af van de opgave van Liander. De verwachte opbrengst precario is ca € 63.000 lager dan primair was begroot.

P6 Najaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Huisvesting
69101/34330 Voordeel op klachtenonderhoud. 4.500 0 4.500
69101/34510 Lagere kopieerkosten. 5.000 0 5.000
69102/31000 Vervanging gasgestookte heaters door stralingspanelen in de garage Buitendienst. -5.200 0 -5.200
69104/34390 Door de uitgifte van mobile devices zijn de mobiele telefoonabonnementen toegenomen. -7.500 0 -7.500
Dienstverlening
60201/34340 Meer aanschaf materialen voor reisdocumenten en rijbewijzen. De voorraad vertegenwoordigd een waarde. -5.000 0 -5.000
60211/34300 Bedrag bij begroting 2019 geraamd voor "Onderzoek en Statistiek" wordt in 2019 niet gebruikt en voor latere jaren niet meer begroot 5.000 0 5.000
60300/41100 Is gevolg verhoging tarief 2019, begroting gaat uit van indexatie op tarief 2018 i.v.m. nog onbekende gegevens. -17.942 0 -17.942
Algemeen bestuur
60000/11000 Gevolgen van nieuwe rechtspositieregeling 23 april 2019 waarin een hogere vergoeding voor raadsleden is vastgesteld. -30.000 0 -30.000
60000/34370 Het aantal commissievergaderingen en bijeenkomsten is hoger dan verwacht, daarom zijn er dit jaar hogere lasten voor presentiegelden. -10.000 0 -10.000
60202/34300 De tarieven Verkiezingen zijn in 2018 voor 2019 herschikt. Uitgangspunt daarbij waren de werkelijk gemaakte kosten 2018. Daarbij is niet of onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat er in 2019 drie verkiezingen waren gepland (Prov. Staten, Waterschap en Europees parlement). Dat en hogere kosten bij een aantal kostensoorten resulteert uiteindelijk in een grote overschrijding. De compensatie vanuit de algemene uitkering bedroeg € 18.000. -36.485 0 -36.485
Dagelijks bestuur
60001/11000 Voordeel salariskosten college als gevolg van het vaststellen van de tijdbestedingsnorm wethouders op drie fte. 17.350 67.000 84.350
60001/12000 Betreft wachtgeld oud wethouder. -26.900 -71.600 -98.500
Saldo financieringsfunctie
69250/21000 Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is een deel van het beschikbare budget niet nodig. 100.000 0 100.000
Bouwen en Wonen
66300/34540 Lasten voor advertentiekosten zijn lager. 10.000 0 10.000
66211/34350 Via de meicirculaire 2019 is € 50.000 ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. -50.000 0 -50.000
IP Advies en ondersteuning
69156/34300 Er worden dit jaar geen verzoeken voor generatiegericht werken meer verwacht. 10.000 0 10.000
BATEN
Dienstverlening
60300/34000 Is gevolg verhoging tarief 2019 wat bij de begroting voor 2019 nog niet was meegenomen en bate opbrengsten van producten waarvoor geen raming is opgenomen. 38.804 0 38.804
Algemene inkomsten en uitgaven
67000/41100 Algemene uitkering conform meicirculaire 2019. 543.402 0 543.402
Belastingen en Wet WOZ
67400/40110 Er worden nog aanslagen opgelegd en nog bezwaren afgehandeld (verminderingen). 5.000 0 5.000
67402/40120 Er worden nog aanslagen opgelegd en nog bezwaren afgehandeld (verminderingen). 20.000 0 20.000
67700/40230 Verwachte opbrengst € 67.755 (wordt opgelegd in oktober) deze lagere opbrengst heeft te maken met de gewijzigde tariefstructuur voor de caravans. Zie verordening 2019. -9.435 0 -9.435
68100/32200 Het aantal meters is onjuist verwerkt in een eerdere berekening en wijkt af van de opgave van Liander. De verwachte opbrengst precario is ca € 63.000 lager dan primair was begroot. 0 -63.000 -63.000
68200/34800 Extra opbrengst op basis van historie cijfers. 10.000 0 10.000
Saldo financieringsfunctie
69250/21100 Voor kasgeldleningen geldt nu negatieve rente, de post ontvangen rente wordt hoger. 22.000 0 22.000
Bouwen en Wonen
60301/34000 Verwachte opbrengst leges is lager, minder afzet. -13.000 0 -13.000
66410/34000 Hogere opbrengst 500.000 i.v.m. leges. Hiermee vormen we conform Raadsbesluit dd. 21 mei 2019 een voorziening. 500.000 0 500.000
Vormen voorziening leges (conform raadsbesluit dd. 21 mei 2019). -500.000 0 -500.000
Totaal 6 Bestuur & Dienstverlening 579.594 -67.600 511.994

Afwijkingen zonder resultaatimpact

Wijzigingen over programma's zonder resultaatimpact

Najaarsrapportage 2019 Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN
Wmo
64010/42500 Budget voor opbouwwerk vanuit budget overheidsparticipatie, conform raadsbesluit 26 februari 2019. -60.000 0 -60.000
Participatie
63700/34490 Budget voor inhuur ESF administratie en casemanager naar GBT intern. 152.200 0 152.200
Totaal 1 Sociaal Domein 92.200 0 92.200
LASTEN
Kunst en cultuur
64323/42101 Budget voor opbouwwerk vanuit budget overheidsparticipatie, conform raadsbesluit 26 februari 2019. 60.000 0 60.000
Totaal 2 Welzijn & Educatie 60.000 0 60.000
LASTEN
Gebiedsteam
69353/30902 Inhuur voor ESF administratie vanuit P-budget -45.500 0 -45.500
69353/30904 Inhuur casemanager vanuit P-budget -106.700 0 -106.700
Totaal 6 Bestuur & Dienstverlening -152.200 0 -152.200
Eindtotaal 0 0 0