Meer
Publicatiedatum: 09-08-2017

Inhoud

Sitemap

Kaderbrief 2018 - 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Samenvatting Blz. 3  
Samenvatting Blz. 4  
1. Meerjarenperspectief 2018 - 2021 Blz. 5  
1.1 Inleiding Blz. 6  
1.1 Inleiding Blz. 7  
1.2 Stand van zaken Blz. 8  
1.2.1 Bijgestelde begrotingsperspectief 2017-2020 Blz. 9  
1.2.2 Gefaseerde afbouw opbrengst precariobelasting Blz. 10  
1.2.3 Budgettaire gevolgen invoering notitie Rente (BBV) per 2018 Blz. 11  
1.2.4 Herziening financiële verhoudingen Gemeentefonds Blz. 12  
1.2.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 13  
1.2.6 Resultaat jaarstukken 2016 Blz. 14  
1.2.7 Begrotingsperspectief 2018-2021 Blz. 15  
1.3 Overige ontwikkelingen Blz. 16  
1.3.1 Continuering Fonds Ooststellingwerf Blz. 17  
1.3.2 Overheidsparticipatie Blz. 18  
1.3.3 Invoering Diftar+ Blz. 19  
1.3.4 Sociaal Domein (inclusief Gebiedsteam) Blz. 20  
1.3.5 Nieuwe Omgevingswet Blz. 21  
1.3.6 Caparis – overgang Sociale Werkvoorziening medewerkers Blz. 22  
1.3.7 Informatiebeveiliging en Privacy Blz. 23  
2. Meerjarige lokale lastenverlichting 2017 - 2021 Blz. 24  
Voorstel Blz. 25  
Voorstel Blz. 26  
2.1 Inleiding Blz. 27  
2.1 Inleiding Blz. 28  
2.2 Lastenverlichting rioolheffing (inclusief gevolgen rente) Blz. 29  
2.2 Lastenverlichting rioolheffing (inclusief gevolgen rente) Blz. 30  
2.3 Lastenverlichting afvalstoffenheffing Blz. 31  
2.3 Lastenverlichting afvalstoffenheffing Blz. 32  
3. Uitgangspunten (inclusief lokale lasten) Blz. 33  
Voorstellen (samengevat) Blz. 34  
Voorstellen (samengevat) Blz. 35  
3.1 Lonen en prijzen Blz. 36  
3.1.1 Loonontwikkeling (incl. pensioenpremie) Blz. 37  
3.1.2 Prijsontwikkeling lasten en baten Blz. 38  
3.1.3 Prijsontwikkeling prijsgevoelige budgetten Blz. 39  
3.1.4 Prijsontwikkeling gesubsidieerde instellingen Blz. 40  
3.2 Algemene uitgangspunten Blz. 41  
3.2.1 Nieuw beleid Blz. 42  
3.2.2 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Blz. 43  
3.2.3 Afbouw leningenportefeuille Blz. 44  
3.2.4 Sociaal Domein Blz. 45  
3.3 Gemeentelijke belastingen en heffingen Blz. 46  
3.3 Gemeentelijke belastingen en heffingen Blz. 47  
3.3.1 OZB Blz. 48  
3.3.2 Forensenbelasting Blz. 49  
3.3.3 Precariobelasting Blz. 50  
3.3.4 Toeristenbelasting Blz. 51  
3.3.5 Rioolheffing en Afvalstoffenheffing Blz. 52  
3.3.7 Leges Blz. 53