Meer
Publicatiedatum: 02-08-2017

Inhoud

Managementrapportage 2e marap 2017

Managementrapportage 2e marap 2017

 

Analyse van het financieel resultaat in de 2e marap

bedragen x € 1.000   
Marap Incidenteel 

Structureel verwerkt

in begroting 2018

Totaal
Totaal programma 1 Sociaal Domein 188   188
Totaal programma 2 Welzijn & Educatie   -75 -74
Totaal programma 3 Ruimtelijke & Economische Ontwikkelingen -547 -15 -562
Totaal programma 5 Openbare Orde en Veiligheid 9   9
Totaal programma 6 Bestuur & Dienstverlening -351 672 321
Eindtotaal  -700 582 -118

 Per programma worden de afwijkingen > € 20.000 toegelicht

Wijzigingen

Programma 1 Sociaal Domein

 

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
BATEN        
  P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel      
64200/42130 Landelijke regels tav eigen bijdragen zijn voor inwoners versoepeld: minder opbrengst.  -50.000   -50.000
  P525001 Reserve`s programma 1      
68801/60001 Onttrekking Reserve Sociaal Domein 65.000   65.000
LASTEN        
  P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel      
63901/34300 Het nieuwe HOWO-contract valt minder duur uit dan gedacht, het is niet zo dat we minder inwoners bedienen. 40.000   40.000
63901/42350 Zelfde motivatie als hierboven en meer verstrekkingen uit HOWO-depot. 40.000   40.000
  P522205 Maatschappelijke begeleiding en opvang      
64010/42101 Door afrekeningen 2016 welke in 2017 zijn verantwoord is er extra budget nodig -15.000   -15.000
  P525001 Reserve`s programma 1      
68801/60001 Toevoeging reserve Sociaal Domein -80.000   -80.000
  P571901 Levensonderhoud      
63202/34300 Een consulent van het IMK is in team W&I aanwezig. Daardoor worden niet meer alleen zelfstandigen begeleid, maar vindt ook meer afstemming/deskundigheidsbevordening plaats.  -20.000   -20.000
63202/42200 Er is wel levensonderhoud verstrekt maar deze wordt eerst als lening geboekt op 42210 en later al dan niet op deze post omgezet. 15.000   15.000
63202/42210 Is afhankelijk van aantal bedrijven dat een lening aanvraagt. Het ene jaar geven we dit volldig uit het andere jaar nagenoeg niet. Verder wordt hierop leenbijstand verstrekt voor levensonderhoud hetgeen later al dan niet wordt omgezet.  150.000   150.000
63212/42200 Verstrekte leenbijstand wordt hier later eventueel op geboekt.  15.000   15.000
  P571905 Bijzondere bijstand      
63501/34300 Is afhankelijk van het aantal ondernemers dat een beroep doet op schuldhulpverlening. Doordat het IMK 'in huis' is kunnen ondernemers eerder worden bijgestaan. -20.000   -20.000
63501/42240 Lagere uitgaven o.a. door inzet budgetcoaches. 40.000   40.000
63512/42320 Hierop wordt nog steeds geen beroep gedaan, waarschijnlijk overschot. 8.000   8.000
Totaal prog.  1. Sociaal Domein 188.000   188.000

 

Programma 1:        Sociaal Domein € 188.000 voordeel (incidenteel)

Het resultaat bestaat uit: Voordeel Levensonderhoud (€ 160.000) en Voordeel Bijzondere bijstand (€ 28.000).

 • Levensonderhoud: Er worden naar verwachting minder leningen verstrekt  (€ 150.000).
 • Bijzondere bijstand: Lagere uitgaven door inzet van budgetcoaches (€ 40.000)
 • Overige voor-nadelen per saldo € 2.000,

 

Resultaat neutrale effecten sociaal domein:  WMO: Voordeel van € 80.000 doordat het inkoopcontract voor hulpmiddelen lager uitgevallen is en we meer uit depot hebben kunnen leveren. Nadeel van € 65.000 doordat we, op basis van landelijke regels, een lagere eigen bijdrage op kunnen leggen ten aanzien van gebruik WMO en door een financiële subsidieafrekening over 2016 welke in 2017 is verantwoord. Deze overige onderdelen worden verwerkt ten gunste van de reserve sociaal domein (per saldo dotatie van € 15.000).

 

Programma 2 Welzijn & Educatie

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  P523101 Welzijn en sportaccomodaties      
62511/61000 uitstel investeringen 15.400   15.400
62611/34300 In 2017 vindt aanbesteding plaats voor onderhoud sporttereienen 2018 -2021, met optie tot verlenging. Hiervoor laten we een bestek opstellen door derden. -10.000   -10.000
62515/34300 Nieuwe Exploitatieovereenkomst met Stichting Bosbad Appelscha voor de periode 2017 tot en met 2020 € 75.400.   -75.400 -75.400
  P533001 Huisvesting Onderwijs      
61600/61000 uitstel investeringen 1.800   1.800
61600/42101 Bijdrage in exploitatietekort 2017 MFS Waskemeer -5.800   -5.800
Totaal prog. 2.  Welzijn en Educatie 1.400 -75.400 -74.000

Programma 2:        Welzijn en educatie, nadeel € 74.000 (incidenteel voordeel €1.000, structureel nadeel €75.000)

 • In de eerste marap is abusievelijk alleen het voordeel verwerkt van de aangepaste exploitatieovereenkomsten met Laco Ooststellingwerf      (ad € 113.000 structureel). In deze marap worden ook de lasten geraamd (€ 76.000 structureel). Dit is al in de primitieve begroting van 2018 verwerkt.
 • Uitstel investeringen leidt tot voordeel in de kapitaallasten € 17.000
 • Voor onderhoud sportterreinen vindt er straks een aanbesteding plaats voor de periode van 2018-2021. Hiervoor laten we het bestek opstellen door een derde (nadeel € 10.000).
 • Overige nadelen per saldo € 5.000.

Programma 3 Ruimetlijke & Economische Ontwikkelingen

 

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
BATEN        
  P510701 Recreatie en toerisme      
63021/34700 exploitatie inkomsten Bosbergtoren: (opbrengst kaartjes)   26.800 26.800
  P510703 Toeristenbelasting      
67800/40150 De opbrengst van de toeristenbelasting wisselt per jaar. Met name weersomstandigheden zijn van invloed. Dit jaar zijn op de Roggeberg het aantal overnachtingen naar beneden gegaan (van € 111.256,- naar € 105.605,-).  -6.600   -6.600
   P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie      
66501/33100 Verwachten dit jaar geen verkoop Elsloo -106.700   -106.700
66601/63000 Mutatie Boekwaarde 106.700   106.700
66602/63000 Geen werkzaamheden Venekoten dit jaar, schuift door naar volgende jaren -45.000   -45.000
  P541004 RO, Vhv en Bestemmingsplannen      
66000/34000 Naar verwachting verlenen we dit jaar nog 3 uitgebreide omgevingsvergunningen en een aantal omgevingsvergunningen op basis  van  het BOR (besluit omgevingsrecht) artikel 4. 8.000   8.000
  P541005 Grond en gebouwen      
66650/32100 Huur Appelscha hoog 2016-2017 5.000   5.000
  P545001 Reserve`s programma 3      
68803/60003 betreft onttrekking tbv aankoop de Uutwerk tlv reserve Streekagenda en ontrekking voor de lasten bij huishoudelijk afval. 64.900   64.900
LASTEN        
  P510701 Recreatie en toerisme      
63021/31000 exploitatielasten Bosbergtoren   -3700 -3700
 63021/34300 Kosten schade     -2900  -2900 
 63021/34380 Schoonmaakkosten    -10000  -10000 
 63021/34330  Onderhoud lift en toegang   -4600  -4600 
 63021/34460  Verzekering   -600  -600 
  P510702 Recreatieve voorzieningen      
63019/61000 uitstel investeringen 1.300   1.300
  P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie      
66502/33310 Geen werkzaamheden Venekoten dit jaar, schuift door naar volgende jaren 45.000   45.000
66550/34100 Verplichte VPB (belastingdienst) -20.000   -20.000
  P541004 RO, Vhv en Bestemmingsplannen      
66000/43210 Onlangs is besloten om de geleden planschade voor de locatie Boerestreek 12 uit te keren. Dit is een bedrag van € 45.000  incl de wettelijke rente gerekend vanaf november 2014.  -45.000   -45.000
  P541005 Grond en gebouwen      
66650/33100 Verkoop boerderij en deel grond Appelscha Hoog 325.000   325.000
66650/31000 Afrek.Harambe/OBS de Stam/Mr. Lokschool 5.000   5.000
66650/33300 Afwikkeling overdracht openbare ruimte Project Oosterwolde Zuid met Actium. Betredft 1/3 van de notiariskosten -15.000   -15.000
66650/34350 Afbraak en overige kosten nog niet in gebruik gebrachte gronden (o.a. Wolvegasterweg 10 en Slotemaker de Bruineweg). De opbrengsten worden in 2018 verwacht. -35.000   -35.000
66650/23000 afboeking van boekwaarde van de verkochte boerderij en deel grond appelscha Hoog -716.000   -716.000
 71036/33300 aankoop de passantenhaven Uutwerk te Oldeberkoop tlv reserve Streekagenda -21.000   -21.000
  P561401 Huishoudelijk afval      
65311/34300 flyers en verspreiding Biobakjes -6.000   -6.000
65311/34510 deelname prov. Sortibakcampagne  -7.600   -7.600
65315/34300 hogere verwerkingstarieven B- en C-hout op milieustraat -20.000   -20.000
65311/34300 projecten aanpak zwerfafval bij BSO 2016, tlv zwerfafvalvergoeding -10.300   -10.300
  P581503 Verkeersvoorzieningen      
60808/31000  jaarafrekening Eneco 1-1-2013 tm 31-12-2015 -13.800   -13.800
  P581504 Straatreiniging      
60807/34300 Bij de begroting 2018 wordt de structurele budgetuitzetting voor de onkruidbestrijding meegenomen.   -20.000 -20.000
  P581701 Openbaar groen      
63020/34330 Extra kosten tbv bestrijding eikenprocessierups -10.000   -10.000
63011/30600 extra lasten ivm evalueren groenbeleidsplan -30.000   -30.000
Totaal prog. 3.  Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen -547.100 -15.000 -562.100

Programma 3:        Ruimtelijke en economische ontwikkelingen,
nadeel € 562.000 (incidenteel nadeel €547.000, structureel nadeel €15.000)

 

Het resultaat bestaat uit:

 • Nadeel verkoop boerderij en grond Appelscha Hoog (€ 391.000). De boekwaarde bedroeg € 716.000 en de verkoopopbrengst was €325.000.
 • Afbraak en overige kosten nog niet in gebruik gebrachte gronden (o.a. Wolvegasterweg 10 en Slotemaker de Bruineweg). De opbrengsten worden in 2018 verwacht. Nadeel € 35.000
 • Besloten is om de geleden planschade voor de locatie Boerestreek 12 uit te keren. Dit is een bedrag van € 45.000 vermeerderd met de wettelijke rente gerekend vanaf november 2014.
 • Nadeel van € 20.000 bij straatreiniging ten behoeve van onkruidbestrijding
 • Nadeel van € 30.000 bij openbaar groen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het groen beleidsplan geëvalueerd wordt.
 • Nadeel van € 20.000 doordat we verwachten dat we vennootschap belasting plichtig zijn voor de grex.
 • Exploitatievoordeel van € 5.000 voor recreatie i.v.m. begroting bosbergtoren (Baten  € 27.000, Lasten €22.000.
 • Overige nadelen per saldo € 26.000.

 

Resultaat neutrale effecten: Nadeel van € 43.900 bij huishoudelijk afval o.a. door hogere verwerkingstarieven hout, uitvoering geven aan aanpak zwerfafval en deelname sortibakcampagne. Dit nadeel wordt gedekt uit de onttrekking egalisatiereserve reiniging.

Programma 5 Openbare Orde en Veiligheid

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
BATEN        
  P550502 Rampenbestrijd.&crisisbeheersing      
60602/34500 Vergoeding van Centrumgemeente Leeuwarden tbv bed-bad-broodregeling.  8.900   8.900
Totaal prog. 5. Openbare Orde en Veiligheid 8.900   8.900

 

Programma 5:        Openbare orde & veiligheid, voordeel € 9.000 (incidenteel)

Het resultaat bestaat uit:

Betreft ontvangen vergoeding vanuit Centrumgemeente Leeuwarden voor bed-bad-broodregeling

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening

  

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
BATEN        
  KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten      
69250/22000 De begrotingswijziging voor toegekende rente duurzaamheids- en blijversleningen is onjuist. Dit wordt nu gecorrigeerd. -42.000   -42.000
  KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg      
69350/30000 door uitbreiding per 1-7-2017 met medewerkers BO Opsterland, moet begroting nog worden aangepast.   188.000 188.000
  P590302 Gemeentewinkel      
60210/34000 Het incidentele voordeel betreft leges betaald voor de exploitatie speelautomatenhal in Appelscha over de periode 2017-2022. Het structurele voordeel betreft inkomsten die het gevolg zijn van de afgifte van vergunningen en ontheffingen o.g.v. de APV. 9.300 6.000 15.300
60300/34000 Meerontvangst "Leges en rechten", het gevolg van een te verwachten meerafgifte documenten met name rijbewijzen, paspoorten en ID kaarten.   44.500 44.500
  P650401 Belastingen en Wet WOZ      
67400/40110 Als gevolg van hogere woz-waarden na de tariefbepaling hogere opbrengst. Bij de 1e marap was ook de hogere opbrengst gemeld en een deel meegenomen.   6.000 6.000
67401/40100 Zie bij ozb gebruikers niet-woningen.   13.000 13.000
67402/40120 Zie bij ozb gebruikers niet-woningen.   18.000 18.000
LASTEN        
  IP02001 Huisvesting en werkplek      
69101/61000 uitstel investeringen 21.600   21.600
  IP03001 Bedrijfsvoering      
69151/34400 Hogere porti- en vrachtkosten door tariefsverhogingen en hogere aantallen verstuurde post. -15.000   -15.000
69151/34420 De gemeentelijke kosten voor het openluchtspektakel Berkoper vol vuur is € 4.000 hoger. -4.000   -4.000
69151/34460 De aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering heeft een voordeel opgeleverd. Naast de aansprakelijkheidsverzekering is ook een goed werkgeverschapsverzekering afgesloten.  Per saldo levert het geheel een besparing op van ongeveer € 8.000, 8.000   8.000
  IP03501 Automatisering      
69150/61000 uitstel investeringen 18.000   18.000
  KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten      
69250/21000 Op basis van de huidige liquiditeitenprognose zijn de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig. Aflossing gebeurt uit de beschikbare liquiditeit.   597.000 597.000
69250/56000 De begrotingswijziging voor aflossing duurzaamheids- en blijversleningen is onjuist. Dus dit wordt nu gecorrigeerd. 30.000   30.000
  KPLS503 Afd. Klant & Organisatie      
69301/11000 extra benodigde inzet bij communicatie -59.000   -59.000
  KPLS505 Afdeling Mens & Organisatie      
69302/11000 verlenging inhuur RO -27.000   -27.000
DIV/11000 cao aanpassing   -45.000 -45.000
  KPLS506 Afd. Buitendienst      
69303/30500 I.v.m. vervanging van 3 langdurige zieke medewerkers.  -50.000   -50.000
69304/61000 uitstel investeringen 5.000   5.000
  KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg      
69350/11000 door uitbreiding per 1-7-2017 met medewerkers BO Opsterland, moet begroting nog worden aangepast.   -139.000 -139.000
69350/34651 door uitbreiding per 1-7-2017 met medewerkers BO Opsterland, moet begroting nog worden aangepast.   -9.500 -9.500
  P590302 Gemeentewinkel      
60300/41100 Hogere afdracht aan het Rijk als gevolg van meerafgifte documenten, met name rijbewijzen.   -7.500 -7.500
  P653202 Onvoorzien      
67100/00100 Incidentele middelen gefaseerde afbouw precariobelasting jaar 2017. Conform besluitvorming kaderbrief 2018-2021. Dit bedrag is beschikbaar voor incidentele bestedingen. -246.000   -246.000
Totaal prog. 6. Bestuur en Diensverlening -351.100 671.500 320.400

Programma 6:        Bestuur en dienstverlening, voordeel € 321.000 (incidenteel nadeel €351.000, structureel voordeel €672.000).

Het resultaat bestaat uit:

 • Voordeel bij Back office Sociaal Domein. Vanaf 1-7-2017 is de BO van Opsterland toegevoegd. Vanaf dat moment worden de kosten door drie gemeenten betaald. Dit levert ons een voordeel op van € 40.000. Dit voordeel is structureel in de begroting van 2018 opgenomen. Bestaat uit nadeel kosten € 139.000 en €9.500 en voordeel bijdrage €188.000).  Dit voordeel is structureel en is al in de primitieve begroting 2018 meegenomen.
 • Nadeel kapitaallasten van € 12.000 doordat de toegerekende rente voor duurzaamheids- en blijvers leningen niet juist was verwerkt in de begrotingswijziging (nadeel bij baten van € 42.000, voordeel bij lasten van €30.000)
 • Door verwachte meer uitgifte documenten, met name rijbewijzen, wordt structureel een meeropbrengst verwacht ad € 45.000
 • Voordeel belastingen i.v.m. hogere WOZ waarden ad € 37.000. Dit voordeel is structureel en is al in de primitieve begroting 2018 meegenomen.
 • Voordeel van € 40.000 voor huisvesting en automatisering door uitstel van investeringen.
 • Op basis van de huidige liquiditeitsprognose zijn beschikbare middelen voor aflossing niet nodig. Voordeel van € 597.000. Dit voordeel is structureel en is al in de primitieve begroting 2018 meegenomen.
 • Structureel nadeel van € 45.000 i.v.m. aanpassing cao, deze is verwerkt in de begroting 2018. Dit voordeel is al in de primitieve begroting 2018 meegenomen.
 • In verband met langdurige ziekten heeft inhuur plaats gevonden bij de Buitendienst. Nadeel van € 50.000.
 • Nadeel van € 59.000 i.v.m. extra structurele inzet bij communicatie. Dit nadeel is structureel en is al in de primitieve begroting 2018 meegenomen. De incidentele middelen van de precario worden incidenteel beschikbaar gesteld. Nadeel € 246.000, zoals besloten bij de kaderbrief 2018-2021.
 • Nadeel van € 27.000 in verband met benodigde inhuur bij ruimtelijke ordening

 

 

Administratieve wijzigingen

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel      
63900/42310 Is afhankelijk van aantal aanvragen en toekenningen en fluctueert per jaar. 50.000   50.000
  P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel      
64013/34300 Projecten als 'iedereen in beweging' en 'voor de wijk door de wijk' worden hier ook uit gedekt.  -50.000   -50.000
  P571905 Bijzondere bijstand      
63500/42320 Bij de eerste marap is al € 200.000 toegevoegd voor kosten bewindvoering. Daarmee lijken we uit te komen. Kosten compensatie eigen risico moeten uit Wmo, komen nu uit bijzondere bijstand. 50.000   50.000
63511/42320 Bij de eerste marap is al € 30.000 bijgeraamd. Hiermee lijken we niet uit te komen. Als de uitgaven in dit tempo doorgaan dan is het bereik vergroot. -50.000   -50.000
Totaal prog. 1. Sociaal Domein 0   0
BATEN        
  KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg      
69345/30000 ivm faillissement MO zaak, eerder begonnen met werk.  1/3e eigen rekening, 2/3 OW. (te boeken op 69345/30000) 50.000   50.000
  P590201 College B & W      
60001/30000 ZBetreft inhuur ambtelijke capaciteit GR sociale werkvoorziening, wordt weer ontvangen van Caparis 55.000   55.000
LASTEN        
  KPLS102 Ondernemingsraad      
69202/11000 Overheveling vervanging or-leden buitendienst 12.500   12.500
  KPLS506 Afd. Buitendienst      
69304/30500 Toevoeging budget vervanging or-leden buitendienst -12.500   -12.500
  KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg      
69345/34300 ivm faillissement MO zaak, eerder begonnen met werk.  1/3e eigen rekening, 2/3 OW.  -50.000   -50.000
  P590201 College B & W      
60001/30300 Betreft inhuur ambtelijke capaciteit GR sociale werkvoorziening, wordt weer ontvangen van Caparis -55.000   -55.000
Totaal prog. 6. Bestuur en Dienstverlening 0   0
Eindtotaal   0   0

 

Wijziging zonder resultaatsimpact

  Marap Incidenteel Structureel Totaal
LASTEN        
  P522103 Jeugdgezondheidszorg      
64810/34300 Kosten Faillissement MO-zaak 25000   25000
Totaal prog. 1.  Sociaal Domein 25000   25000
LASTEN        
  KPLS601 Afdeling Backoffice Inkomen en Zorg      
69345/34300 Ivm Faillissement MO zaak eerder begonnen met werk. 1/3 eigen rekening 2/3 OW -25000   -25000
Totaal prog. 6. Bestuur en dienstverlening -25000   -25000
Eindtotaal   0   0